ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE644 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ลานสกี Fujiten 4 วัน 3 คืน (XW)

DE644 : โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ลานสกี Fujiten 4 วัน 3 คืน (XW)

Radison Narita

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โอไดบะ – นาริตะ   
01.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3  ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOKSCOOT  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า

สายการบินนกสกู๊ต ไม่อนุญาตให้เลือกระบุที่นั่ง STANDARD SEAT ได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม จะเป็นการ Random Seat ของสายการบินเท่านั้นยกเว้น!!! จะมีการซื้อที่นั่งเพิ่มเท่านั้น!!!
04.15 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่   XW918

หมายเหตุ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11.55 น.เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โตเกียว

13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   (มื้อที่ 1 )  เมนู BBQ YAKINIKU  BUFFET + บุฟเฟ่ขาปูยักษ์
หลังทานอาหารนำท่านเดินทางสู่วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก องค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่เป็น  ทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี

ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่ และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ สำหรับโตเกียวสกายที เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มีความสูงถึง 634 เมตร ชนะแชมป์เก่าคือหอคอยแคนตันทาวน์เวอร์ที่นครกว่างโจวของจีน และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโตของแคนาดา

จากนั้นนำท่านเดินทางไป โอไดบะ ย่านเมืองใหม่ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ช้อปปิ้งที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย และถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทำให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560

อิสระอาหารค่ำ เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง

จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ย่านนาริตะ

ที่พัก Radison Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สอง      นาริตะ – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ ไข่ดำ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกีฟูจิเท็น – นาริตะ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2 )

นำเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ ที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติ และดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และ โอวาคุดานิ ฮาโกเน่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่แปลกไปกว่านั้นคือ มีจำนวนน้ำพุร้อนมากถึง 17  แห่ง

นำท่าน ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส  ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3 ) เชตอาหารญี่ปุ่น
บ่าย เดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก  ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิม ไข่ดำ ที่เชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาว  ขึ้น 7 ปี

อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ  มากมาย อาทิ สบู่ดำ, แชมพูดำ,โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีรวมทั้ง คิตตี้ไข่ดำ ซึ่งเป็นโอท็อป อย่างหนึ่งของญี่ปุ่น

จากนั้น นำท่านไป ลานสกีฟูจิเท็น (Fujiten Ski Resort) ลานสกีและที่พักที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟฟูจิ ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลน อิสระให้ท่านได้เลือกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ อาทิ ตื่นเต้นกับการลื่นไถลด้วยสกีเลือกสนุกกับสโนว์บอร์ดหรือเลือกเพลิดเพลินกับการ  นั่งเลื่อนหิมะที่ท่านจะสามารถนั่งดื่มด่ำกับทัศนีย์ภาพที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะที่ดูแล้วสะอาดตายิ่งนัก หรือท่านจะสามารถเลือก  ถ่ายรูปบริเวณรอบหรือซื้อของที่ระลึกจากร้าน souvenir shop หรือเลือกทานอาหารเครื่องดื่มที่บริเวณชั้น 2 ของตัวอาคารได้ตามอัธยาศัย

(ค่าทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกีและชุดสำหรับเล่นสกีราคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน)

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไม่พร้อมให้บริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไม่เอื้ออำนวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณน้อยอยู่ โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นหมู่บ้านน้ำใสหรือโอชิโนะฮัคไกแทน และสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์   

จากนั้นนำท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่ Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในห้องจำลองแผ่นดินไหวรับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ

จากนั้นให้ท่านเลือก ซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบำรุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น

จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ นาริตะ 

ที่พัก Radison Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน  

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)
วันที่สาม       อิสระฟรีเดย์ตามอัธยาศัยเต็มวัน หรือเลือกเที่ยวดิสนีย์แลนด์ (บัตรราคา 2,700 บาท)  
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4 ) 

ไกด์นำท่าน สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟ หรือ ชัตเติ้ลบัสเข้าสู่ โตเกียว (ไม่รวมค่าเดินทาง) ให้ช้อปปิ้งย่าน ชินจูกุ หรือท่านสามารถอิสระตามอัธยาศัยเต็มวันได้ด้วยตัวท่านเอง ย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวปลาดิบ เป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน

เชิญท่านเลือก ชมและซื้อ สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3,  คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100เยน(อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า

ไม่มีรถบัสบริการ ** ให้ท่านช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น อากิฮาบาร่า , ฮาราจุกุ หรือ  ชินจูกุ หรือ ช้อปปิ้งที่ชิซุย เอ้าท์เล็ท ท่องเที่ยวโดยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ ซึ่งสามารถเดินทางโดยรถไฟ ราคาบัตรดิสนีย์ท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) 

(กรณีที่ท่านต้องการซื้อบัตรเที่ยวTokyo Disneyland กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนเดินทาง 10 วัน พร้อมชำระเงินเพิ่มท่านละ 2,700.- บาท)

 • ดิสนีย์แลนด์โลก แห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า  600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ ให้ท่านเล่นเครื่องเล่นตัวใหม่จากภาพยนตร์การตูนเรื่องดัง  Toy Story ชมฉากรบกลางทะเลคาริเบียนในดินแดนโจรสลัดจากภาพยนตร์ The   Pirate of Caribbean เขย่าขวัญกับบ้านผีสิงใน Haunted Mantion สัมผัสความน่ารักของตุ๊กตาเด็กนานาชาติในโลกใบเล็ก Small World ชมภาพยนตร์สามมิติ  The Invention of the Year ให้ท่านได้สนุกสนานพร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่าง มิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมายสนุกกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์
 • SHISUI OUTLET สามารถช้อปได้ตั้งแต่เวลา 10:00 - 20:00 น. ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย

เดินทางโดย Shuttle Bus จากสนามบินนาริตะ จะมีรถบัส Outlet Shuttle ออกจาก (Terminal 1) No.30 หรือ (Terminal 2) No.13 ตรงไปถึง SHISUI PREMIUM OUTLET ใช้เวลาประมาณ 15 นาที หรือจะเลือก เดินทางโดยรถไฟJR จากสถานี JR Narita Station ไปลงที่สถานี JR Shisui Station แล้วขึ้นรถไปที่ SHISUI PREMIUM OUTLET ประมาณ 15 นาที

วิธีการเดินทางจากนาริตะเข้าสู่โตเกียว

จากโรงแรมย่านนาริตะ เราสามารถนั่งรถ Shuttle Bus ของโรงแรมไปต่อรถที่สนามบินนาริตะเข้าสู่กลางเมืองโตเกียว โดยสามารถทำได้หลายวิธี อย่างเช่น รถไฟ รถโดยสารประจำทาง และ แท็กซี่ ในปัจจุบันวิธีที่กำลังเป็นที่นิยมคือการนั่งรถไฟ ดังนั้น

ขอแนะนำ การเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งสะดวกในการคำนวณระยะเวลาและจัดสรรตารางเดินทาง ท่ามกลางรถไฟที่มีอยู่หลายสาย รถไฟฟ้าที่ให้บริการจากสนามบินนาริตะเข้าเมืองโตเกียว มีอยู่หลักๆ 5 สายด้วยกัน ได้แก่

 1. Narita Express (N'EX) – เส้นสีแดง ตามรูป เดินทางเข้าโตเกียวจากทางทิศใต้ ผ่านจิบะเข้าสถานีโตเกียว ใช้เวลา 53 นาที แล้วขบวนรถจะแยกเป็น 2 ตอนตามหมายเลขโบกี้ ส่วนแรกวิ่งขึ้นไปทางเหนือผ่าน Shinjuku , Omiya ส่วนหลังวิ่งไปทางYokohama, Totsuka, Ofuna ค่ารถอยู่ที่ 2,940เยน – 4,180เยน 
  รถไฟขบวน Narita Express วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 130 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้บริการจากหลายๆสถานีในโตเกียวและปริมณฑล ทุกขบวนจะวิ่งผ่านสถานีโตเกียว ซึ่งเป็นสถานีที่ขบวนรถจะเชื่อมต่อกันหรือแยกจากกัน ปกติแล้วขบวนที่มาจากโอฟุนะหรือโยะโกะฮะมะจะเชื่อมต่อกับขบวนที่มาจากชินจุกุ อิเคะบุคุโระ หรือโอมิยะ กลายเป็นขบวนเดียวกันวิ่งต่อไปจนถึงท่าอากาศยานนะริตะ (ผ่านทาง Sōbu Main Line และ สายนะริตะ)
 2. รถไฟ JR เป็นรถไฟธรรมดา – เส้นสีเขียว ใช้เวลา 80 นาที เดินทางไปสถานี Tokyo ราคาประมาณ 1,280เยน
 3. Keisei Skyliner – เส้นสีน้ำเงิน รถด่วนของฝั่ง Keisei เดินทางจากสนามบินนานาชาตินาริตะ ผ่านสถานีนิปโปริ สุดปลายทางที่อุเอโนะ ใช้เวลาเพียง 41 นาที ค่า โดยสารประมาณ 2,470 เยน Keisei Skyliner วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง Skyliner มีรถออกทุกๆ 20 และ 40 นาที ใน ระหว่างช่วงเวลา 14.00-16.00 มีรถวิ่ง 3 เที่ยวต่อชั่วโมง กรณีใช้บริการ Keisei Line จะต้องลงที่สถานีนิปโปริ (Nippori) หรือไม่ก็สถานีอุเอโน่ (Ueno) ซึ่ง ทั้ง 2 สถานีนี้จะสามารถสามารถต่อรถไฟ JR (JR Yamanote Line ) ไปยังสถานีต่างๆในโตเกียวได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น Akihabara, Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro
 4. Access Express – เส้นสีส้ม เป็นรถด่วนพิเศษของสาย Keisei ปลายทางอยู่ที่สถานีอุเอโนะ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ1,240 เยน
 5. Keisei main line – เส้นสีฟ้า เป็นรถไฟแบบด่วน (Rapid Service) วิ่งจากสนามบินไปสุดปลายทางที่อุเอโนะ ใช้เวลาตั้งแต่ 60 – 90 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,030 เยน
เที่ยงอาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก Radison Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 -7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่สี่     นาริตะ – วัดนาริตะ – เอออนพลาซ่า – ดองกี้โฮเตะ – สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนมือง     
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ( มื้อที่ 5 )

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ และจำนวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิ ในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการบูชา ภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้

นำท่านกราบนมัสการขอพรพระ เพื่อสิริมงคล ให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ร้าน ดองกี้โฮเตะ และ เอออนพลาซ่า พบกับสินค้ามากมายหลายชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากละลายเงินเยนก่อนเดินทางกลับ

 (อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย)

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

16.50  น. เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบิน  NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW919
22.05  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน 
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้นที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน ไม่อนุญาตให้เลือกระบุที่นั่ง STANDARD SEATได้ยกเว้น!!! จะมีการซื้อที่นั่งเพิ่มเท่านั้น!!! 
  • การอัพเกรดที่นั่ง 
   - สายการบิน NOKSCOOT มีที่นั่งจำนวน 415 ที่นั่ง ซึ่งเป็นที่นั่งแบบ  3-4-3 โดยจะมีการแบ่งเป็นประเภทของที่นั่ง ตามรายละเอียดดังนี้ Business / Stretch / Super หากต้องการอัพเกรดจะต้องแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือล่วงหน้าก่อนเดินทาง10 วัน การอัพเกรดที่นั่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
   -Business Seat มีจำนวน 24 ที่นั่ง ที่นั่งมีลักษณะเป็นเบาะหนังสีดำ มีอุปกรณ์สำหรับชาร์ทเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
   ราคา 5,000 บาท (ราคารวมทั้งขาไปและขากลับ)
   -Stretch Seat หรือ Long Leg มีจำนวน 30 ที่นั่ง ซึ่งจะเป็นที่นั่งที่อยู่บริเวณด้านหน้า จะมีพื้นที่กว้าง สามารถยืดขาได้ ราคา2,800 บาท (ราคารวมทั้งขาไปและขากลับ)
   -Super Seat มีจำนวน 63 ที่นั่ง ซึ่งจะเป็นที่นั่งที่อยู่บริเวณถัดจาก Stretch Seat และบริเวณด้านหลังของเครื่อง จะมีพื้นที่กว้างกว่า Standard Seat ราคา 1,600 บาท (ราคารวมทั้งขาไปและขากลับ)
   -Standard Seat เป็นที่นั่งปกติ มีจำนวน 298 ที่นั่ง ต้องการระบุที่นั่งชำระเพิ่ม 1,000 บาทที่นั่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่นั่งหน้าเคาเตอร์เช็คอินได้
 • หมายเหตุ
  -ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปนั่งแถวหน้า (Stretch Seat)
  -ไม่อนุญาตให้ทารกและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี นั่งในโซนเงียบ (Silence Zone) แถวที่ 21-26

 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้
  กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 • ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบิน Nok Scoot กำหนดขาไปและขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมและค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

  **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์ พร้อมชำระเงินค่าน้ำหนัก** มีค่าใช้จ่ายดังนี้
  -เพิ่ม   5 กิโลกรัม = 350 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน
  -เพิ่ม 10 กิโลกรัม = 550 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน
  -เพิ่ม 15 กิโลกรัม = 750 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน
  -เพิ่ม 20 กิโลกรัม = 1,150 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 
 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม 
 • ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน
 • การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง30ท่าน 
  - ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน 
  - หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
  - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  กรุณาจองตั๋วเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมง ก่อนเวลาบิน
 • การชำระค่าบริการ ชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วันก่อนวันเดินทาง 

  **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*) 
  กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน**กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ** 

 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 
  การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์และชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้วสามารถยกเลิกได้45วันก่อนเดินทางเท่านั้น แต่กรณีพีเรียดที่เดินทางนั้นๆเต็มแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณียกเว้นเปลี่ยนผู้เดินทางแทน และพีเรียดราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์และชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี

  กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการและเงินค่าทัวร์คืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
 
 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้) คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  • กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
  • ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
  • เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่ข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน 
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้า 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ำดื่มท่านในวันทำทัวร์เต็มวันวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจำนวน3ขวด
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 082-499-2007, 092-269-6868
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy