ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE626 : ทัวร์ยุโรป บาวาเรีย ทิโรล (เยอรมัน ออสเตรีย สวิส) 8 วัน 5 คืน (TG)

DE626 : ทัวร์ยุโรป บาวาเรีย ทิโรล (เยอรมัน ออสเตรีย สวิส) 8 วัน 5 คืน (TG)

Furian Hotel
Holiday Inn Zurich Mess Hotel
Hotel Tyrolis
MERCURE HOTEL
Mercure Hotel Orbis

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE626-00119-26 ม.ค. 61Thai Airways (TG)69,900จองด่วน
DE626-00216-23 ก.พ. 61Thai Airways (TG)69,900จองด่วน
DE626-00316-23 มี.ค. 61Thai Airways (TG)69,900จองด่วน
DE626-00408-15 เม.ย. 61Thai Airways (TG)72,900จองด่วน
DE626-00509-16 เม.ย. 61Austrian Airlines (OS)72,900จองด่วน
DE626-00611-18 เม.ย. 61Austrian Airlines (OS)72,900จองด่วน
DE626-00704-11 พ.ค. 61Thai Airways (TG)72,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพมหานคร
22.30 น. (TG)/
21.00 น. (OS)
บินด้วยการบินไทย (TG)
 • 22.30 น. พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินไทยแถว D (Row D) ประตูทางเข้าที่ 1-2 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ

บินด้วยออสเตรียแอร์ไลน์ส (OS) : 9-16 เม.ย. 2018 (OS) / 11-18 เม.ย. 2018 (OS)

 • 21.00 น. พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส แถว G (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ
23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส โดยเที่ยวบิน OS 26 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง) โดยสายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า
วันที่สอง เวียนนา – ชมเมือง – เมลค์ – ลินซ์
07.00 น.(TG)/
05.35 น.(OS)
บินด้วยการบินไทย (TG)
01.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบิน TG936 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชั่วโมง) โดยสายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า 
07.00 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา (VIE) ประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร


บินด้วยออสเตรียแอร์ไลน์ส (OS)
: 9-16 เม.ย. 2018 (OS) / 11-18 เม.ย. 2018 (OS)
05.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา (VIE) ประเทศออสเตรีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) นครหลวงแห่งดนตรีที่แฝงไว้ด้วยความโรแมนติคอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี

กรุงเวียนนา เป็นนครที่มีความทันสมัยแต่แฝงเร้นอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมคลาสสิคอันทรงคุณค่า ตั้งอยู่ทางตอนกลางของสหภาพยุโรป เชื่อมต่ออารยธรรมระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ซึ่งมีพรมแดนติดกับ 8 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ เยอรมณี, เชค, สโลวาเกีย, ฮังการี, สโลเวเนีย, อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์ ลิคเทนสไตน์นำท่านเข้าชมโบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์ (St’Charles Church) หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “Karlkirche” โบสถ์สไตล์บาโรกอันเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นใจกลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1737 เพื่ออุทิศแก่นักบุญ ชาร์ลส์ บอโรมิโอ หนึ่งในตำนานนักปฏิรูปประเทศในช่วงศตวรรษที่ 16 ยอดอาคารเป็นโดมสีเขียวอ่อน ประกอบด้วยหอคอยคู่ที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัว ทำให้โบสถ์แห่งเซนต์ชาร์ลส์นี้เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเวีนนา  

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้พระราชวังฮอฟบวร์กและศาลยุติธรรม ตัวอาคารแบ่งเป็นสองอาคาร ประกอบด้วย สภาแห่งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเนื้อที่ราว 13,500 ตารางเมตร ห้องใช้สอยกว่า 100 ห้อง ไม่ว่าจะเป็นห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย ฯลฯ ทั้งนี้สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของอาคารรัฐสภาคือ น้ำพุและรูปปั้นเทพีอาเธน่า ที่ตั้งตระหง่านอยู่ด้านหน้าอาคารรัฐสภา นับเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีคนแวะเวียนมามากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเวียนนา นำท่านถ่ายรูปกับพระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) หนึ่งในพระราชวังฤดูหนาวที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป และยังคงความคลาสสิกไว้ตั้งแต่ยุคสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศโดยราชวงศ์ฮับบวร์กมานานกว่าเจ็ดทศวรรษ บนพื้นที่อาณาเขตราชวังกว่า 240,000 ตารางเมตร

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมลค์ (Melk) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)

เมืองเมลค์ เมืองเล็กๆทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรียที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนในยุคเรเนซองส์ ที่มองดูราวกับอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เมืองเมลค์นี้นับเป็นจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมและจิตใจของชาวออสเตรีย เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดประเทศออสเตรีย

นำท่าน เข้าชมมหาวิหารเมลค์ (Melk Abbey) มหาวิหารที่สร้างโดดเด่นเป็นสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโร๊คมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ ตัวอาคารก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ 976 และได้รับการบูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1701-1736 ตามการออกแบบของยาคอป พรันด์เทาเออร์

นำท่านชม ห้องอิมพีเรียล ซึ่งถูกจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยเดินผ่านบันไดอิมพีเรียลที่มีรูปปั้นและคำขวัญประจำใจของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 6 ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์สำนักสงฆ์แห่งนี้ในอดีตกาล

นำท่านชม ห้องโถงหินอ่อน (Marble Hall)  ซึ่งมีภาพเขียนสีเฟรสโก้เด่นเป็นสง่าอยู่บนเพดาน

นำท่านชม ห้องสมุดแห่งสำนักสงฆ์เมลค์ ห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีกลิ่นอายของยุคกลาง เครื่องตกแต่งที่ทำด้วยไม้เกือบทั้งหมดผ่านการก่อสร้างมาอย่างประณีตบรรจง และภาพเขียนสีบนปูนเปียกสไตล์เฟรสโก้ที่วาดโดย พอล โทรเกอร์

ได้เวลานำท่านสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง  101 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1.25 ชั่วโมง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Mercure Hotel / Holiday Inn Hotel / Austria Trend Hotel Schullerpark Linz **** หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ลินซ์ – ซาลส์บวร์ก – ฮอลสตรัท – เซ็นวูลฟ์กัง
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมเมือง ลินซ์ (Linz) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ โดยอดีตเคยเป็นค่ายนาซีในสมัยการปกครองของเยอรมัน โดย อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็นเมืองที่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโร๊คและร็อคโคโค

นำท่านชม จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ (Haupt platz) ซึ่งล้อมรอบด้วยอาคารรัฐสภาประจำเมืองที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1513 และมหาวิหารเก่า (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตที่มีหอคอยคู่สูงเสียดฟ้า อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้ง หรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg)  (ระยะทาง 132 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เมืองซาลส์บวร์ก เมืองแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซาลซ่า มีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยู่ในอ้อมกอดของขุนเขา ทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่งเคยใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เพลงชื่อก้องโลก The Sound of Music

นำท่านชมและถ่ายรูปกับ สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนอันสวยงามที่ตั้งอยู่ภายในพระราชวังเดิม ตกแต่งพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน จากนั้นข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มี ปราสาทโฮเฮนซาลส์บวร์ก ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา

จากนั้นนำท่านแวะชมบ้านเกิดของศิลปินเอกผู้แต่งเพลงคลาสสิคชื่อก้องโลกชาวออสเตรียนนามว่า โมสาร์ท (Mozart) ผู้ซึ่งสร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย บริเวณใจกลางเมืองซาลส์บวร์กจะมีถนนเล็กๆ ที่คึกคักมากเพราะเป็นย่านธุรกิจสำคัญ ซึ่งเต็มไปด้วย ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายหนังสือ ร้านอาหาร และร้านขายของฝากมากมาย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรูปเมืองซาลส์บวร์กตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอล์สตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 73 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมือง ฮอล์สตรัทและบรรยากาศริมทะเลสาบ Halls tatter Sea อันสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮอล์สตรัท

เมืองฮอล์สตรัท เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายให้มายังเมืองนี้ เมืองฮอล์สตรัทเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆตามแนวเขา 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์วูลฟ์กัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 38 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองรีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง นำท่านเดินเล่นและชมความสวยงามของเมืองเซนต์วูลฟ์กัง จากนั้นให้อิสระท่านถ่ายรูปเก็บภาพความงามของธรรมชาติสุดประทับใจ

เมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดของออสเตรีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกังที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Furian Hotel / Scalaria Hotel **** หรือเทียบเท่า 
วันที่สี่เซลแอมซี – ยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น – คาปรุน – น้ำตกคริมเมิล – อินช์บรูค
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซลแอมซี (Zell am See) (ระยะทาง 138 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อีกหนึ่งเมืองสกีรีสอร์ทขนาดย่อม อิสระให้ท่านเดินเก็บภาพประทับใจในเมืองน่ารักแห่งนี้

เมืองเซลแอมซี มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 10,000 คน ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือนอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งปี เนื่องจากตั้งอยู่ริมทะเลสาบเซล และล้อมรอบด้วยหุบเขา ทำให้สภาพอากาศเย็นสบายและมีความร่มรื่นตลอดทุกฤดู

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคาปรุน (Kaprun) เพื่อนั่งกระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาคิทส์สไตน์ฮอร์น (Kitzsteinhorn) หนึ่งในยอดเขาของประเทศออสเตรีย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ มีความสูงถึง 3,029 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสกิจกรรมมากมายบนสถานียอดเขาแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็น National Park Gallery ซึ่งจัดแสดงข้อมูลของอุทยานแห่งชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร์ Cinema 3000 และตื่นตาตื่นใจไปกับ Panorama Platform ซึ่งเป็นแหลมยื่นออกไปกลางหุบเขา ซึ่งสามารถชมยอดเขาในอุทยานแห่งชาติ Hohe Tauern ได้อย่างงดงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกคริมเมิล (Krimml Waterfalls) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)

นำท่านชม น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศออสเตรีย ซึ่งไหลจากหุบเขาคริมเมอร์อาร์ค (Krimmler Ache Valley) มีความสูงทั้งสิ้น 380 เมตร อิสระให้ท่านเก็บวิวธรรมชาติด้วยความประทับใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินซ์บรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 99 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.25 ชั่วโมง)  หนึ่งในสามเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย (อีกสองแห่งคือเวียนนา และซาลส์บวร์ก)

เมืองอินซ์บรูค ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน มีลักษณะเป็นที่ราบแคบแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ เดิมทีเมืองนี้เป็นเมืองตากอากาศของจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนแห่งราชวงศ์ฮอฟบวร์ก เนื่องด้วยเพราะสภาพอากาศที่ดีตลอดปี เป็นเหตุให้ผู้ที่ได้เข้ามาปกครองออสเตรียต่างติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่งนี้ อาทิเช่น พระนางมาเรีย เทเรเซีย หรือแม้แต่ นโปเลียน โบนาปาร์ต ยังชอบมาพำนักที่เมืองนี้ โดยพระราชวังตากอากาศที่เมืองอินซ์บรูคมีชื่อว่า ชลอสอัมราส ได้รับขนานนามว่าเชินบรุนน้อย เพราะเชินบรุนคือพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิออสเตรีย ตั้งอยู่ที่กรุงเวียนนาเป็นศูนย์กลางของการปกครองของจักรวรรดิ  เมื่อจักรพรรดิและจักรพรรดินีต่างพากันมาตากอากาศที่อินซ์บรูค ชลอสอัมราส และอินส์บรูคจึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลานั้นไปโดยปริยาย 

นำท่านชมย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ชมโกลเด้นรูฟ หรือหลังคาทองคำที่มีชื่อเสียง สัญลักษณ์สำคัญของเมืองเก่าในนครอินซ์บรูค ก่อสร้างเมื่อศตวรรษที่ 15 ด้วยศิลปะสไตล์โกธิกผสมบาโร๊ค โดยส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงก่อสร้างด้วยทองคำแท้ จำนวน 2,738 แผ่น ปัจจุบันโกลเด้นรูฟถูกใช้เป็นสำนักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรมที่พัก
ที่พัก 

Hotel Tyrolis / Alp Hotel **** หรือเทียบเท่า

(***หากโรงแรมที่เมืองอินส์บรูคไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดให้คณะพักที่เมืองใกล้เคียงแทน)

วันที่ห้าอินช์บรูค – สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิล์ด – มิวนิค
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิร์ด (Swarovski Crystal Worlds) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของโลกแห่งคริสตัลที่ศูนย์รวมผลงานและผลิตภัณฑ์ของเครื่องประดับคริสตัลอันเลื่องชื่อของโลก "สวารอฟสกี้" ซึ่งมีต้นกำเนิดที่เมืองอินน์สบรูกแห่งนี้ ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1995 เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้ง และเพื่อจุดกระแสความนิยมคริสตัล สวารอฟสกี้จึงได้สร้างอาณาจักรคริสตัล แห่งนี้ขึ้นมา โดยออกแบบให้มีความหรูหราอลังการตามแบบฉบับของคริสตัลอันทรงมูลค่า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของสวนสวย และ ชมผลิตภัณฑ์และดีไซน์ต่างๆจากสวารอฟสกี้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 167 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

เมืองมิวนิค เมืองทางใต้ของประเทศเยอรมนีและเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) มิวนิคเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) เป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดในประเทศเยอรมนีและเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป และยังเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวมากที่สุด ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ร่ำรวยศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสคาลส์พลัตซ์ (Karlsplatz)  เป็นจัตุรัสที่อยู่ในย่านใจกลางเมืองของมิวนิค ด้านหน้าจัตุรัสมีลานน้ำพุที่จะเปิดน้ำพุให้ชมเป็นเวลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมิวนิค

จากนั้นนำท่านชม ประตูคาลส์ทอร์ ประตูเมืองแบบโกธิคซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการในยุคกลางที่ถูกทำลายไป  เดินผ่านประตูนี้เข้าไปแล้วก็จะเป็นถนนชอปปิ้งของเมือง “Neuhauserstrasse” (ถนนนอยเฮ้าเซ่อ) ซึ่งทั้งสองข้างทางเดินจะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า และร้านรวงต่างๆ ทั้งร้านขายของที่ระลึก ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า ร้านขายสินค้าความงาม รวมถึงสินค้าแบรนด์เนม อิสระให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้นท่านสู่ จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ ปีค.ศ. 1638 ทั้งนี้เพื่อเป็นระลึกถึงเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิค หลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ เซ็นต์ปีเตอร์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์แห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดของเมืองมิวนิค นำท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัสทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าการเกษตร เช่น ดอกไม้ พืชผัก ผลไม้ อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมัน อันเลื่องชื่อ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟ หรือเบียร์ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกซึ่งมีมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก 

Mercure Hotel Orbis / NH Munchen Messe Hotel **** หรือเทียบเท่า

(***หากโรงแรมที่เมืองมิวนิค ไม่สามารถรองรับคณะได้ บริษัทจะจัดให้คณะพักที่เมืองใกล้เคียงแทน)

วันที่หกมิวนิค – เคมเท่น – ฟริดริชซาเฟิน
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมเท่น (Kempten) (ระยะทาง 150 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในอนุภูมิภาคอัลล์กอย แห่งสวาเบีย แคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี

เมืองเคมเท่น เชื่อว่าเดิมเป็นที่ตั้งรกรากของชาวเคลต์ ก่อนที่ภายหลังจะถูกปกครองโดยชาวโรมัน เป็นหนึ่งในชุมชนของชาวเยอรมันที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ วิหารแห่งเซนต์ลอเรนซ์ (St’ Lorenz Basilica) อารามสงฆ์เดิมแห่งนิกายโรมันคาธอลิค สร้างขึ้นช่วงศตวรรษที่ 13 และเป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ณ ยุคสมัยนั้นภายหลังสงครามศาสนา 30 ปีในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1618-1648 ภายหลังมีการต่อเติมเป็นสำนักสงฆ์ มีการสร้างหอคอยคู่ และถูกเปลี่ยนเป็นวิหารในที่สุด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟริดริชซาเฟิน (Friedrichshafen) (ระยะทาง 86 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่านชม เมืองฟริดริชซาเฟิน (Friedrichshafen) อีกเมืองโรแมนติกที่ตั้งอยู่บน ทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Constance) หรือ ทะเลสาบโบเดนเซ (Bodensee) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับที่สามของยุโรป เป็นจุดบรรจบกันของประเทศเยอรมันนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์

นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทฟริดริชซาเฟิน (Friedrichshafen Castle) ปราสาทโบราณแห่งเมืองนี้ ชมความสวยงามและเก็บภาพอันน่าประทับใจของปราสาทและตัวเมือง ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ภายในเขตเมืองเก่า ที่คงความน่ารักและโรแมนติก

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์เซ็นต์นิโคลัส (St.Nikolaus Church) ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ประจำเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและสัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกแห่งเมืองเรียบทะเลสาบคอนสแตนซ์

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Holiday Inn Zurich Mess Hotel / Park Inn by Radisson Hotel **** หรือเทียบเท่า 
วันที่เจ็ด ซูริค
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่

10.30 น. นำท่านสู่ สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและทำคืนภาษี (Tax Refund)
13.15 น. (TG) 

บินด้วยการบินไทย (TG) 
13.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG971 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารกลางวันและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน

บินด้วยออสเตรียแอร์ไลน์ส (OS) : 9-16 เม.ย. (OS) 2018 / 11-18 เม.ย. 2018 (OS)
หลังเที่ยวชมเมือง อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และ รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

16.00 น. นำท่านสู่ สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและทำคืนภาษี (Tax Refund)
19.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบิน OS566 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
21.10 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน OS25 (ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง)  สายการบินมีบริการอาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบิน
วันที่แปด  กรุงเทพฯ
06.10 น.(TG)/
14.20 น.(OS)
บินด้วยการบินไทย (TG)
 • 06.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

บินด้วยออสเตรียแอร์ไลน์ส (OS) : 9-16 เม.ย. (OS) / 11-18 เม.ย. (OS)

 • 14.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ69,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ราคาท่านละ66,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน17,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ25,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)ราคาท่านละ 66,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ69,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ราคาท่านละ66,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน17,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ25,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)ราคาท่านละ 66,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ69,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ราคาท่านละ66,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน17,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ25,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)ราคาท่านละ 66,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ72,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ราคาท่านละ69,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน18,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ25,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)ราคาท่านละ 69,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ72,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ราคาท่านละ69,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน18,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ25,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)ราคาท่านละ 69,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ72,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ราคาท่านละ69,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน18,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ25,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)ราคาท่านละ 69,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ72,900 บาท
เด็กอายุ 04-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ราคาท่านละ69,900 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน18,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ7,000 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ25,000 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 2-11 ปี (เสริมเตียง – พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)ราคาท่านละ 69,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 • กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 • กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย  (กระเป๋าเดินทางนน. ไม่เกิน 30 / ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าภาษีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์, ออสเตรีย, เยอรมณี
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ)
 • ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ทิปต่างๆ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นออสเตรีย ประมาณ 3,600 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น  (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์  (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%

  หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี
  ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการโดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบินการนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบหากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาเล่มสีเลือดหมู
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

 **ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560) **

การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ
 1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
 2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัด ห้ามสวมแว่นสายตาห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 3.5 x 4.5 ซ.ม จำนวน 2 รูป 
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
 5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
 6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
 7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)
 8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  - เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
  - เด็ก เดินทางกับบิดามารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่ามารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
  - เด็ก เดินทางกับมารดาบิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
 9. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษจดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
  - กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
  - กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้างเงินเดือน
  - กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
  - กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  - กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา
  10. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง ใช้ทั้ง Bank guarantee และ สำเนาบัญชี เล่มเดียวกัน) EHC-LX- 8D-GRDSW2018
  - สเตทเมนท์ ( Bank Statement ) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน พร้อมประทับตราจากธนาคาร
  - บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำต้องเตรียมดังนี้ 
  - สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
  *** ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น ****

หมายเหตุ

 • หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี
  • บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
   หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้
  • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account)
   ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
  • สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน

หมายเหตุ

 • หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
  • หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร(ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)
  • กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
  •  จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  •  หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2

   (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)

ทัวร์เสินหนงเจี้ย| ทัวร์เวียดนามใต้| ทัวร์เวียดนามเหนือ| ทัวร์เวียดนามกลาง| ทัวร์เซี่ยงไฮ้| ทัวร์ปักกิ่ง| ทัวร์จีน| ทัวร์ย่าติง-ตันปา| ทัวร์ฮาร์บิ้น| ทัวร์ทิเบต| ทัวร์ปากีสถาน| ทัวร์อินโดนีเซีย| ทัวร์ลาว| ทัวร์อินเดีย| ทัวร์รัสเซีย| ทัวร์กรีซ| ทัวร์ยุโรปตะวันออก| ทัวร์ยุโรปตะวันตก| ทัวร์ดูบอล| ทัวร์ยุโรปเหนือ| ทัวร์ยุโรปใต้| ทัวร์สแกนดิเนเวีย| ทัวร์แอฟริกาใต้| ทัวร์แคนาดา| ทัวร์อเมริกา| ทัวร์นิวซีแลนด์| ทัวร์ออสเตรเลีย| ทัวร์โครเอเชีย| ทัวร์ออสเตรีย| ทัวร์ฟินแลนด์| ทัวร์อิตาลี| ทัวร์ฝรั่งเศส| ทัวร์เยอรมัน| ทัวร์เชค| ทัวร์อังกฤษ| ทัวร์น่าน| ทัวร์แม่ฮ่องสอน| ทัวร์เลย| ทัวร์เพชรบูรณ์| ทัวร์ทะเลบัวแดง| ทัวร์ในประเทศ-เครื่องบิน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Mobile : 092-269-6868, 098-828-5266
Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy