ทัวร์แกรนด์พม่า 7 วัน ปี 2560 ทัวร์ย่างกุ้ง ทัวร์พุกาม ทัวร์มัณฑะเลย์ ทัวร์ทะเลสาบอินเล
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล
≈ ทัวร์พม่า ≈

DE-MM04 : ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล 7 วัน 6 คืน (FD)

ทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล

พระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา

พระธาตุอินทร์แขวน

วัดพระไฝเลื่อน

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระตาหวาน)

ทะเลสาบคองตามัน สะพานไม้อูเบ็ง

แอร์เอเชีย (FD)
ดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์แกรนด์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลสาบอินเล

45,900 บาท *ราคาปกติ ลด 500 บาท *ราคาสมาชิก DE
ผู้ใหญ่
*พักห้องคู่
ลด 1,000 บาท *พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง
เด็ก
*ต่ำกว่า 11 ปี
ลด 2,000 บาท *พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
เด็ก
*ต่ำกว่า 6 ปี
เพิ่ม 12,000 บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักเดี่ยว


ราคา 45,900 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
ลด 500 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
*ราคาสมาชิก DE
ลด 1,000 บาท
*เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี : พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
ลด 2,000 บาท
*เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี : พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
เพิ่ม 12,000 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักห้องเดี่ยว

05.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เอเชีย (FD)

07.15 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3770

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบิน เมงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง

เดินทางไป เมืองหงสาวดี (พะโค)

รับประทานอาหารเช้า (บริการบนรถ)

เดินทางไป เจดีย์ไจ๊ปุ่น

เดินทางไป พระราชวังบุเรงนอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางไป พระเจดีย์ชเวมอดอว์

เดินทางไป คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว)

เดินทางผ่าน สะพานข้ามแม่น้ำสะโตง แม่น้ำที่พระนเรศวรทรงพระแสงปืน

เดินทางไป พระธาตุอินทร์แขวน

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

พักโรงแรม ไจ้ท์ทีโย หรือ เม้าเท็นท๊อป หรือเทียบเท่า

05.00 น.

นำท่านเดินทางไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางไป วัดพระไฝเลื่อน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับ กรุงย่างกุ้ง

เดินทางไป วัดพระหินอ่อน

เดินทางไปชม ช้างเผือก

เดินทางไปนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระตาหวาน)

เดินทางไป พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

พักโรงแรม Sedona Hotel หรือ Park Royal Hotel หรือ Kandawgyi Palace หรือเทียบเท่า

04.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางไป สนามบินย่างกุ้ง

06.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม (BAGAN) โดยสายการบิน ย่างกุ้งแอร์เวย์

07.20 น.

เดินทางถึง เมืองพุกาม (BAGAN)

นำท่านชมเมือง ดินแดนทะเลเจดีย์สี่พันองค์

เดินทางไป ตลาดยองอู

เดินทางไป มิงกาลาเจดีย์

เดินทางไป มหาเจดีย์ชเวสิกอง(1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า)

เดินทางไป อานันทวิหาร

เดินทางไป วัดติโลมินโล

เดินทางไป วัดมนูหา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางไป มหาเจดีย์ธรรมยังยี

เดินทางไป ภูพญาเจดีย์

เดินทางไปชม พระอาทิตย์ลับฟ้า เจดีย์ชเวซันดอร์

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

พักโรงแรม THAZIN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

05.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางไป สนามบินพุกาม

07.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน ย่างกุ้งแอร์เวย์

08.05 น.

เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์

เดินทางไป เมืองอมรปุระ

เดินทางไป สะพานไม้อูเบง (U-BEN)

เดินทางไป วัดพระมหากันดายง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางไป วัดพระมหามุนี (Mahamuni Pagoda)

เดินทางไป พระราชวังมัณฑะเลย์

เดินทางไป วิหารชเวนันดอร์

เดินทางไป วัดกุโสดอร์

เดินทางไป MANDALAY HILL

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

พักโรงแรม MANDALAY HILL RESORT หรือเทียบเท่า

04.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามุนี (Mahamuni Pagoda) เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามุนี

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางไป สนามบินมัณฑะเลย์

09.25 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองเฮโฮ โดยสายการบิน ย่างกุ้งแอร์เวย์

09.55 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮโฮ

เดินทางไป ทะเลสาบอินเล จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอินเล

ชม แปลงผักลอยน้ำ พายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิง เป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตา

ชม ตลาด 5 วัน (ตลาดเหยาม่า)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางไป วัดเจดีย์ป่าวต่ออู หรือ วัดพระบัวเข็ม

เดินทางไป หมู่บ้านอินปอขอมคอม ชม การสาธิตวิธีการทอผ้าใยบัว

เดินทางไป วัดแมวลอดห่วง

เย็น

รับประทานอาหารเย็น

พักโรงแรม พาราเม้าท์อินเล รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางไป สนามบินเฮโฮ

10.20 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง โดยสายการบิน ย่างกุ้งแอร์เวย์

11.15 น.

เดินทางถึง สนามบินย่างกุ้ง

เดินทางไป กรุงย่างกุ้ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางไป เจดีย์โบดาทาวน์

เดินทางไป วัดพระเขี้ยวแก้ว

นำท่านสักการะ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) และ เทพกระซิบ

เดินทางไป เจดีย์กะบาเอ

เดินทางไป วัดบารมี

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (บุฟเฟ่ต์) ที่ ภัตตาคารการะเวก

พร้อมชมการแสดง นาฏศิลป์พม่า

พักโรงแรม Sedona Hotel หรือ Park Royal Hotel หรือ Kandawgyi Palace หรือเทียบเท่า

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางไป เมืองสิเรียม

เดินทางไป พระเจดีย์เยเลพญา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางไป ตลาดสก๊อต

เดินทางไป สนามบินมิงกลาดง

17.50 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3773

19.35 น.

เดินทางถึง กรุงเทพ ฯ


อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท (20,000 วอน) ต่อ ทริป
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

การจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 10,000 บาท
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้


การชำระค่าบริการ
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร
กสิกรไทย
สาขา
ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค
ชื่อบัญชี
ดับเบิ้ล เอ็นจอย
หมายเลขบัญชี
785-2-03294-9
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์


การยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
   2.1 ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันขึ้นไป ไม่มีค่าใช้จ่าย
   2.2 ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
   2.3 ยกเลิกก่อนเดินทางไม่ถึง 15 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
   2.4 ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้
   ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

ข้อกำหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

เกี่ยวกับการเดินทาง
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง การยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบิน ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 น. - 17.30 น.

เสาร์ : 09.00 น. - 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงาน : 02-379-1168

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto)

มือถือ : 092-269-6868, 098-828-5266

สายด่วน : 082-499-2007

สื่อสังคมออนไลน์

Line : @DoubleEnjoy

Facebook : Double Enjoy Travel

Twitter : @DoubleEnjoy

Instagram : DoubleEnjoy

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com

Facebook Inbox : ส่งข้อความ

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ-สอบถาม 02-379-1168

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
          เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.
Mobile : 092-269-6868
               098-828-5266
Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163 (Auto)
Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Twitter : @DoubleEnjoy
Instagram : DoubleEnjoy
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
QR Code Line@

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ
ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

ทัวร์ทะเลบัวแดง ทุ่งดอกบัวแดง


300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240
Tel : 02-379-1168    Mobile : 092-269-6868, 086-306-5572, 098-828-5266    Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163(Auto)    Email : DoubleEnjoy@hotmail.com    Line : @DoubleEnjoy
ให้เราดูแลคุณนะคะ
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร   ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร