ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE571 : ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด อุโมงค์กู๋จี 4 วัน 3 คืน (DD)

DE571 : ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด อุโมงค์กู๋จี 4 วัน 3 คืน (DD)

LE DUY HOTEL
NGOC PHAT HOTEL
TIEN DAT RESORT

เที่ยวชม เมืองโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และสวนกลางเมือง
เที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี จุดยุทธศาสตร์สำคัญสมัยสงครามเวียดนาม
เที่ยวชมเมืองดาลัด เมืองที่แสนโรแมนติก ที่ได้รับสมยานาม ว่า หุบเขาแห่งความรัก
สัมผัสมนต์ขลังแห่งทะเลทรายตะวันออก “มุยเน่” 
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ตลาดเบนถัน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติคยามค่ำคืนด้วยการ ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน
พิเศษ!! อาหารพื้นเมืองเวียดนาม, บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
FREE WIFI ON BUS

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE571-00225-28 ม.ค. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-00326-29 ม.ค. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-00427-30 ม.ค. 61Nok Air (DD)9,991จองด่วน
DE571-00501-04 ก.พ. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-00602-05 ก.พ. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-00703-06 ก.พ. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-00808-11 ก.พ. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-00909-12 ก.พ. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-01015-18 ก.พ. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-01116-19 ก.พ. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-01217-20 ก.พ. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-01323-26 ก.พ. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-01424-27 ก.พ. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-01501-04 มี.ค. 61Nok Air (DD)12,991จองด่วน
DE571-01602-05 มี.ค. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-01703-06 มี.ค. 61Nok Air (DD)12,991จองด่วน
DE571-01808-11 มี.ค. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-01909-12 มี.ค. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-02010-13 มี.ค. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-02115-18 มี.ค. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-02216-19 มี.ค. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-02317-20 มี.ค. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-02422-25 มี.ค. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-02523-26 มี.ค. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-02624-27 มี.ค. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-02729 มี.ค.-01 เม.ย. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-02830 มี.ค.-02 เม.ย. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน
DE571-02931 มี.ค.-03 เม.ย. 61Nok Air (DD)11,991จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โฮจิมินห์ - ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม - ชมที่ทำการไปรษณีย์ - ดาลัด(ทานอาหารเที่ยงที่ Buffet Hoang Yen)
​04.30 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก  เคาน์เตอร์ Nok Air โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 
​07.35 น.ออกเดินทางสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD3210
​09.15 น.เดินทางถึง สนามบินตัน เซิน นึก นครโฮจิมินห์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเข้าสู่ใจกลาง มหานครโฮจิมินห์ ชมเมืองในรูปแบบของสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส และ สวนกลางเมือง ชมความสวยงามต่าง ๆ ที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ทุ่มงบประมาณเนรมิตเมื่อครั้งที่คิดว่าจะได้เป็นผู้ครอบครองเมืองแห่งนี้

แล้ว ชมโบสถ์นอร์ทเธอดาม ได้จำลองมาจากโบสถ์นอเธอร์ดามในฝรั่งเศสมาสร้างไว้ที่นี่ หรือเรียกอีกอย่างว่า “โบสถ์พระแม่มารี”

โบสถ์นอร์ทเธอดาม ตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง บนถนน Han Thuyen ได้รับการก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2420 ใช้ระยะเวลาการสร้าง 6 ปี โบสถ์นี้ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น เพราะได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สำหรับโบสถ์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน เวียตนาม โดยในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากมาย ลักษณะของตัวโบสถ์เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่ สี่เหลี่ยมอยู่ด้านบนสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่งดงามของโบสถ์แห่งนี้ ด้านหน้าโบสถ์มีรูปปั้นขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่า ของพระแม่มารี

นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาชมกันมาก เพราะเป็นเสมือนสัญลักษณ์ร่วม อันหมายถึงการเข้ามาของตะวันตก และ เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของโฮจิมินห์ , ต่อมาชม ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว

​เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ( Buffet Hoang Yen )

ออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด

เมืองดาลัด ตั้งอยู่ทางเหนือจากนครโฮจิมินห์ เป็นเมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เพราะเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ อยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 1500 เมตร ทำให้อากาศโดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่เพียง 18-20 องศาเซลเซียส ในสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่เมืองนี้เป็นจำนวนมากทำให้ทั่วเมืองมีบ้านพักของราชการชาวฝรั่งเศสหลงเหลืออยู่จำนวนมาก นับเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยว

​ค่ำ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย )

***ท่านสามารถช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเมืองดาลัด***

พัก NGOC PHAT HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่สอง เมืองดาลัด - Datalla Water Fall (นั่งรถราง) - กระเช้าไฟฟ้า - ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - มุยเน่
​เช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปชม  น้ำตก Datalla Water Fall น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัด ซึ่งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร น้ำตกดาตันลาเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงาม เนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกื้อหนุนทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมาก โดยท่านจะได้สนุกกับการ นั่งรถราง ลงไปดูน้ำตก ท่านจะรู้สึกตื่นเต้นประทับใจ

​เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัทจากมุมสูง สำหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ ทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ เตวียนลัม (Tuyen Lam Lake) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดาลัด ทะเลสาบพาราไดซ์ หรือ ตู้เหยีนลัม เป็นสถานที่ที่เหมาะในการมาพักผ่อน สามารถมองเห็นทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสน ที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขา การนั่งเคเบิ้ลคาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลัดได้ทั้งเมือง เห็นป่าอันงดงาม 

ชมวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋  ตั้งอยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่ จักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม ได้รับการออกแบบและปลุกสร้างอยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ซึ่งพระราชวังแห่งนี้ใช้เวลาการก่อสร้างถึง 5 ปี โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2476 ซึ่งภายในตัวตึกมีห้องภาพของพระเจ้าเบ๋าได่ พระมเหสี พระโอรส ธิดา และมีห้องสำหรับทรงงาน ในปี พ.ศ. 1975 พระเจ้าเบ๋าได่ เสด็จออกจากประเทศเวียดนาม ไปพำนักยังประเทศฝรั่งเศส พระราชวังแห่งนี้จึงกลายเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ 

นำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิเบ๋าได๋ บนเนื้อที่กว้างใหญ่ สืบเนื่องจากเมืองดาลัด ได้รับ สมญานามว่า เป็นเมืองแห่งดอกไม้ สวนแห่งนี้จึงเป็นสถานที่ ที่รวบรวมพรรณไม้ต่างๆของเมืองดาลัดไว้อย่างมากมาย ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น เป็นต้น ซึ่งดอกไม้ส่วนใหญ่ในเวียดนาม จะส่งออกจากเมืองดาลัดทั้งสิ้น

เดินทางสู่ จังหวัดฟานเทียด เมืองตากอากาศและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามมีชื่อเสียงของประเทศเวียดนาม ทั้งชายทะเลที่สวยงาม และท่านยังจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งทะเลทรายตะวันออก ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม 

​ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พัก TIEN DAT RESORT   หรือเทียบเท่า
วันที่สาม มุยเน่ - Sand Dune - Fairly Stream - ทะเลทรายขาว - ทะเลทรายแดง - นครโฮจิมินห์
​เช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม Sand Dune-Fairly Stream  ธารน้ำสีแดงทางธรรมชาติ  ชมความงดงามของชั้นดิน ที่สูงลดลั่นกัน สลับกับสีสันของดินทรายที่สวยงาม และทะเลที่แสนสงบ เดินทางสู่ ทะเลทรายมุยเน่ Red and White sand dunces ภูเขาทรายสีเหลืองทองอันกว้างใหญ่สุดสายตา  สัมผัสกับความงดงามและบรรยากาศชายทะเลบนยอดภูเขาทะเลทราย ชึงมี ทะเลทรายขาว กองภูเขาทรายสีขาวสุดขอบฟ้าเหมือนทะเลทรายซาฮารา อิสระให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและจากนั้นไปชม ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีแดงจากสนิมเหล็กจนเป็นบริเวณกว้าง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปสุดท้ายก่อนทานอาหารกลางวันนำท่านไปสัมผัสวิถีของชาวประมงกันที่ฟานเถียตฮาร์เบอร์ ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำคาตี เป็นจุดศูนย์รวมของเหล่าเรือประมงนับร้อยๆ ลำสุดลุกหูลูกตา

**ราคานี้ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆอาทิเช่น บริการสไลด์เอดร์บนทะเลทราย (150 บาท)ขับรถATVตะลุยทราย แบบนั่ง2ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 310 บาท) แบบนั่ง 4ค่าใช้จ่าย ท่าน(ค่าใช้จ่าย 620 บาท)หรือนั่งรถจิ๊บชมวิวบนยอดภูเขาทะเลทรายรถ1คันนั่งได้ 5 ท่าน (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200บาท )**

 
​เที่ยง

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโฮจิมินท์ 

​ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือ พร้อมชมโชว์การแสดง

พัก LE DUY HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กู๋จี - ย่านไชน่าทาวน์ - วัดเทียนเฮา - ช็อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน - กรุงเทพฯ
​เช้ารับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี ชม อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีตัว ในสมัยที่ทำสงครามกับกองทัพอเมริกันรวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศ ในอดีตชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ในระหว่างการทำสงคราม และยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัย ซึ่งมีความยาวกว่า 270 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกสู่แม่น้ำไซ ง่อนได้อีกด้วย พร้อมชมภาพถ่ายและวิดีโอเหตุการณ์จริงในช่วงของการเกิดสงคราม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ นครโฮจิมินห์

​เที่ยงรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านผ่านชม  ย่านไชน่าทาวน์  ให้ท่านได้สัมผัส และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม

จากนั้นชม วัดเทียนเฮา วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะ เพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง ให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนเฮาด้วยธูปวง ซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้นานถึง 7 วัน

ต่อมานำท่านผ่อนคลายกับการช็อปปิ้ง ณ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมืองอันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์  อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมือง อาทิเครื่องเทศและอาหารแห้ง หมูยอ ผักผลไม้สด ไม้แกะสลัก เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิด

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน ตัน เซิน นึก เพื่อเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง
20.45 น. ออกเดินทาง กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 3219 
22.15 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ  พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ9,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ12,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,991 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ3,500 บาท

ไม่มีราคาเด็ก

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรับต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ รวม 1,000 บาท/ท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 10,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
 • เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
 • กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
  ** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 082-499-2007, 092-269-6868
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy