ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE691 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป โครเอเชีย บอสเนีย ดูบรอฟนิค อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 8 วัน 5 คืน (OS)

DE691 : โปรแกรมทัวร์ยุโรป โครเอเชีย บอสเนีย ดูบรอฟนิค อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ 8 วัน 5 คืน (OS)


ทัวร์ยุโรป โครเอเชีย บอสเนีย ... ชมพระราชวังดิโอคลีเชี่ยน | เยือนเมืองดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก | ชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ | ชมมหาวิหารเซนต์เจมส์ | เที่ยวอุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ | ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK | ชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE691-00221-28 ก.พ. 61Austrian Airlines (OS)69,900จองด่วน
DE691-00315-22 มี.ค. 61Austrian Airlines (OS)69,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก  กรุงเทพฯ 
21.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์พบกับเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและเอกสารแก่ท่าน
23.55 น. ออกเดินทางสู่ เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 026 (ใช้เวลาบิน 10.50 ชั่วโมง)
วันที่สอง เวียนนา (ออสเตรีย/แวะเปลี่ยนเครื่อง) – ซาเกรบ (โครเอเชีย) – สปลิท (UNESCO)
05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ โดยเที่ยวบินที่ OS 681 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที)
07.50 น. เดินทางถึง กรุงซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองสปลิท (Split)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย เป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือโดยสาร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน

พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงามอิสระมีเวลาให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก โรงแรม ระดับ 3 - 4 ดาว 
วันที่สาม  สปลิท – นีอุม (บอสเนีย) – ดูบรอฟนิค (UNESCO)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (MALI STON) โดยก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน แวะซื้อสินค้าของฝากต่างๆที่เมืองนีอุม ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในเขตประเทศบอสเนียแอนด์เฮอเซโกวีน่า เมื่อซื้อสินค้า – ถ่ายรูปเป็น ที่ระลึกในเขตประเทศบอสเนียฯ เรียบร้อย

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมาลี สตอน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคารพื้นเมือง มาลี สตอน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย

เมืองดูบรอฟนิค เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกฯ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และมีการส่งเสริมให้เป็นมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิค ที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอเดรียติค ตัวเมืองจะเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวางใหญ่โต ที่ท่านสามารถขึ้นไป ชมความงดงามของตัวเมืองได้อย่างดี แดดร่มลมตกได้เวลาอันสมควร ชมกำแพงเมืองโบราณ ชมความสวยงามของแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กำแพงแห่งนี้มีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินชมความสวยงาม โดยว่ากันว่าใครมาเมือง  ดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมกำแพงเมืองโบราณแห่งนี้ ถือว่ามาไม่ถึงดูบรอฟนิค…

จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณ จัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St.Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังเพิ่มสเน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
ที่พัก  โรงแรม ระดับ 3 - 4 ดาว
วันที่สี่ดูบรอฟนิค – โทรเกียร์ (UNESCO) – โวดิเซ่  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.22 ชั่วโมง)  เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “A LITTLE VENICE”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารโรงแรม
บ่าย นำท่านเดินชมภายในเขต เมืองเก่าโทรเกียร์ ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมือง ที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14

ผ่านชม มหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก ที่มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญองค์สำคัญ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า...

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง Vodice อิสระให้ท่านได้ชมเมืองริมทะเลตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก  โรงแรม ระดับ 3 - 4 ดาว
วันที่ห้า  โวดิเซ่ –  ซีบินิค – อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ เจเซร่า (UNESCO)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองซีบีนิค (Sibenik) เมืองเก่าริมฝั่งทะเลอาเดรียติค ซึ่งทะเลอาเดรียติก ก็คือทะเลย่อยของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นเอง โดยเมืองชิบินิคจะมีอาคารบ้านเรือนที่มีหลังคาทำด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนสซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15 

นำท่านชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ (St. James) หรือ เซนต์จาคอบ (St. Jakob ) ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัว งดงามด้วยยอดโดมและหลังคาที่ประดับด้วยแผ่นหิน และไม่มีการใช้วัสดุมาเชื่อมต่อ จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่ายนำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)

อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่  เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 29,482 เฮคเตอร์ พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก  โรงแรม ระดับ 3 - 4 ดาว
วันที่หก อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ – ล่องเรือทะเลสาบ – ซาเกรบ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเพลิดเพลินเดินชม ความงามของทะเลสาบ และ น้ำตก ที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชม ฝูงปลาแหวกว่ายในทะเลสาบใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วย หุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น (การเดินเที่ยวใน อุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในวันนั้นๆ)…

นำท่าน ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง (การล่องเรือและการเดินในอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย

ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่พิพิธภัณฑ์สงครามกลางแจ้ง ณ เมือง “คาโลวัช” Karlovac เมืองผลิตเบียร์ชื่อดังของประเทศโครเอเชีย ผ่านชมธรรมชาติและความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับ ทุ่งหญ้า ฟาร์มเกษตร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก  โรงแรม ระดับ 3 - 4 ดาว
วันที่เจ็ด กรุงซาเกรบ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าอารีน่า เซนตาร์ – สนามบินซาเกรบ – เวียนนา 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเที่ยวชม ซาเกรบ เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เมืองสำคัญที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมเขตเมืองตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง FUNICULAR ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป

ผ่านชม โบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ทำการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร 

จากนั้นนำท่านชม ตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ มีสีสันสดใส ขายไม้ดอกไม้ประดับและผลไม้ราคาถูก

นำท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ เชิญอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้า Arena Centar เพื่อละลายเงินคูน่าก่อนเดินทางกลับประเทศไทย มีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย และมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ให้ท่านซื้อสินค้าท้องถิ่นเป็นของฝากกลับบ้าน เช่น ช็อคโกแลตยี่ห้อ KRAS , ไวน์โลกเก่าจากโครเอเชีย , น้ามันมะกอกเมดิเตอร์เรเนียน , เห็ดทรัฟเฟิลซีกันเต้ 
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซาเกรบ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
18.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 678 (ใช้เวลาบินประมาณ 55 นาที) 
19.35 น. เดินทางถึง สนามบินเวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

หมายเหตุ ระหว่างรอเครื่องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อสินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าในบิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทาภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา

23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025
วันที่แปด  กรุงเทพฯ 
15.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ69,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ64,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ11,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ69,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ64,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ11,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ ไป – กลับ (ชั้น ECONOMY) ตามรายการที่ระบุไว้ 
 • ภาษีสนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและปลายทางต่างประเทศ 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าโครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตัว)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทางตามที่ระบุ 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าพาหนะในระหว่างนำเที่ยวทั้งหมดตามที่ระบุ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ 
 • หัวหน้าทัวร์ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท (ในกรณีเสียชีวิต) / 500,000 บาท (บาดเจ็บเข้ารับการรักษา) 
 • น้ำดื่ม วันละ 1 ขวด / วัน / ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถต่างประเทศ
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ / ค่าซักรีด / ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น 
 • ค่าธรรมเนียมทิป หัวหน้าทัวร์ ไทย ท่านละ 1,000 / คน
 • ไม่รวมบริการพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม
 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3  วัน จากวันจอง (First come First served)  
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15 วัน หรือ เมื่อทางสายการบินมีการเรียกออกตั๋ว โดยทางบริษัททัวร์ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน 
 • ยกเลิกหลังการจอง ปรับเงินทันที 1,000 บาท (คิดเป็นค่าบริการของพนักงาน) 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจำ 50% ของเงินมัดจำ + ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-30 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของเงินมัดจำ
 • ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 • หากมีการออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 • หากทางบริษัทฯต้องออกตั๋วเครื่องบินก่อนได้รับวีซ่า ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากวีซ่าของผู้เดินทางไม่ผ่าน ทางบริษัทฯจะทำการ REFUND กับทางสายการบิน หรือ ขึ้นอยู่กับ CONDITION ของทางสายการบิน
 • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และสำเนาหน้าพาสปอร์ต 
 • รูปถ่ายขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากหลังสีขาว ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ขนาดใบหน้า ประมาณ 70-80 % 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนสมรส 
 • หลักฐานการเงิน: จดหมายแบงค์ (BANK GUARANTEE)  หรือสำเนาบุ๊คแบ้งค์ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • จดหมายการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น 
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คัดไว้ไม่เกิน 3 เดือน 
 • กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาให้ขอหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเท่านั้น และบัตรประจำตัวนักเรียนหรือนักศึกษา
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 

  ***เมื่อท่านจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความ และเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้แล้ว***
 • ทุกท่านจำเป็นจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอาหารก่อนเดินทางเท่านั้น โดยเมนูอาหารจะเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับเมนูอาหารของมื้อนั้นๆ และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น
 • หากท่านใดมีการแพ้อาหารทะเลหรือไม่รับประทานอาหารทะเล จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น
 • หากท่านใดไม่รับประทานเนื้อวัว จำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางเท่านั้น และทางบริษัทจะเปลี่ยนเป็นเมนูหมู หรือ ไก่ ให้ตามความเหมาะสมของร้านอาหาร
 • หากแจ้งการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารแล้ว ไม่สวามารถเปลี่ยนแปลงขณะเดินทางได้ (ยกเว้นบางกรณี) และทางบริษัทจะไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้น 

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 082-499-2007, 092-269-6868
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy