ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE646 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน น้ำตกสือเฟิน ปล่อยโคมลอยผิงซี 5 วัน 3 คืน (XW)

DE646 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน น้ำตกสือเฟิน ปล่อยโคมลอยผิงซี 5 วัน 3 คืน (XW)

HEDO HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
23.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 สายการบินนกสกู๊ต (XW) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

(หมายเหตุ : หากลูกค้าต้องการ WHEELCHAIR ทางสายการบินมีให้บริการตั้งแต่หน้าเคาเตอร์ไปจนถึง-รับส่งหน้าประตูเครื่อง(ฝั่งสนามบินไต้หวัน) มีค่าใช้จ่าย 1,300 บาท/เที่ยวบิน)
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – วัดหลิงจิ่วซาน – น้ำตกสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี(ไม่รวมค่าโคมลอย) – ช้อปปิ้ง MISSUI OUTLET
02.25 น. เหิรฟ้าสู่ ไทเป โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW182 (บินประมาณ 4 ชั่วโมง)
07.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ช.ม.) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง
เช้า บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) ชานม+แซนด์วิช หรือ แฮมเบอร์เกอร์ไก่

นำท่านเดินทางสู่ วัดหลิงจิ่วซาน เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปพระหน้าดำตัวทอง “นางตารา” ตลอดสองข้างทางที่เข้าวัดจะมีประตูสวรรค์ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ สัญลักษณ์แห่งความเมตตาของพระโพธิสัตว์แห่งอารามสำคัญ 4 แห่ง เจ้าแม่กวนอิม 11 องค์ เจดีย์สารีริกธาตุที่เต็มไปด้วยสีสรรแห่งการรวมเป็นหนึ่งเดียวของพระรัตนไตรและยังมีทางเดินเท้า 500 อรหันต์อีกด้วย

จากนั้นทำท่านเดินทางไปชม น้ำตกสือเฟิน เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน จนได้รับสมญานามว่า “น้ำตกไนแอการาฟอลส์แห่งไต้หวัน”

นำท่านเดินทางไปยังเมือง ย่านผิงซี (Pingxi District) ในนครนิวไทเปของไต้หวัน ปล่อยโคมลอยผิงซี (ไม่รวมค่าโคมลอย) สู่ท้องฟ้าทั้งยามกลางวันและยามราตรี พร้อมใจเขียนคำอธิษฐาน และส่งความปรารถนาดีของพวกเขาสู่สวรรค์ เชื่อกันว่าโคมลอย หรือที่รู้จักกันในชื่อ “โคมขงหมิง” ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยขงเบ้ง ที่ปรึกษาด้านการทหารคนสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคสามก๊ก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารของกองทัพ อิสระให้ท่านถ่ายรูปหรือท่านจะเลือกซื้อโคมลอยปล่อยก็ได้

เที่ยงบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 2 ) เมนูอาหารพื้นเมือง

นำท่านช้อปปิ้งที่ MITSUI OUTLET ศูนย์รวมสินค้า เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แบรนด์เนมมากมายในราคาถูก เช่น Nike, NewBalance,VAN,Converse,Adidas,North face และอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

ค่ำ**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
ที่พัก HEDO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม ชิมพายสับปะรด – ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับ  COSMETIC CENTER  DUTY FREE  อนุสรณ์สถานดร.ซุนยัดเซ็น  ช้อปปิ้งซีเหมินติง(สยามสแคว์ไทเป)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 )

นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ซื่อดัง รสชาติอร่อยของฝากอันขึ้นชื่อของไต้หวันเพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อฝากคนที่ท่านรัก

หลังจากนั้นนำท่าน ชมศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากนั้นยังมีนาฬิกาหลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม ให้ท่านได้เลือกซื้อ เครื่องสำอาง (COSMETIC CENTER) ชั้นนำในไต้หวัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4 ) เมนูเสี่ยวหลงเปา

นำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำให้ท่านได้เลือกซื้อ มากมาย

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น เป็นอนุสรณ์สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึง ดร. ซุน ยัดเซ็น ผู้เป็นบิดาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.ซุน ยัดเซ็น มีบทบาทในการปฏิวัติราชวงศ์ชิงและก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในปี 1912 เขาได้ดำรงตำแหน่งประธานธิบดีคนแรก พร้อมกับดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคก๊กมินตั๋งและเป็นอาจารย์ของเจียง ไคเชกด้วย ดร. ซุน ยัดเซ็นถือเป็นบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งของทั้งประชาชนชาวจีนแผ่นดินใหญ่และเกาะไต้หวัน Sun Yat-Sen Memorial Hall ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 ตัวอาคารหลักเป็นอาคารทรงจีนหลังคาสีเหลืองพร้อมกับพื้นที่เปิดกว้างที่มีสวนดอกไม้และน้ำพุรวมบริเวณกว่า 115,000 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยจุดแสดงรูปปั้น ดร. ซุน ยัดเซ็นพร้อมกับการแสดงเปลี่ยนผลัดของนายทหาร พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดและยังมีพื้นที่สำหรับจัดแสดงต่างๆ รวมถึงร้านค้าของที่ระลึกด้วย

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ตลาดซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์ไทเป มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้า อาทิ ONITSUKA TIGER แบรนด์ที่ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น NEW BALANCE, PUMA, ADIDAS, NIKE แต่ในส่วนของราคาที่ประเทศไต้หวัน ถือว่าถูกที่สุดในโลก อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ค่ำ**อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย**
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวในไต้หวัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 5 )
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวใน เมืองไทเปเอง โดยทางไกด์จะมีแจกแผนที่ให้สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำมีดังนี้

1. BEITOU ที่แห่งนี้มีสถานที่ให้ท่องเที่ยวถึง 6 จุดด้วยกัน

 • BEITOU PARK: สวนสาธารณะ
 • BEITOU HOT SPRING MUSEUM: พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว ที่นี่ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมาของเป่ยโถวและน้ำพุร้อนที่นี่มีที่ว่ายังไง
 • PLUM GARDEN: วังฤดูร้อนของอดีตประธานาธิบดี เพิ่งเริ่มเปิดให้เยี่ยมชมในปี 2010 ตัววังถูกตกแต่งในสไตส์ของญี่ปุ่น
 • BEITOU THERMAL VALLEY
 • TAIPEI PUBLIC LIBRARY BEITOU BRANCH: ห้องสมุดเป่ยโถว
 • SPA SPRING RESORT: บ่อน้ำพุร้อน

2. อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค : ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นลูกศิษย์ ดร.ซุนยัดเซ็นจนท่านได้ก้าวมาสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านจะได้พบกับการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู้ปั้นท่านนายพล เจียง ไค เช็ค ซึ่งจะมีขึ้นทุก 1 ชั่วโมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์แห่งนี้

3. พิพิธภัณฑ์สถานกู้กง : พิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้เป็นที่รู้จักอีกแห่งหนึ่งของโลกที่ใหญ่ที่สุดมีศิลปะวัตถุผลงานโบราณอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ของจีนบางชิ้นมีอายุมากกว่า 5,000 ปี ทั้งยังเป็นสถานรวบรวมศิลปะวัตถุของราชวงษ์จีนโบราณจากทุกมุมโลกมีมากกว่า 620,000 ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดของจีนรวบรวมไว้ที่นี่

4. กระเช้าเมาคง : เป็นกระเช้าสำหรับนั่งขึ้นเขาเมาคงซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในไทเป โดยจะมีทั้งหมด 4 สถานี คือ

 •  สถานีแรกอยู่ข้างสวนสัตว์ไทเป TAIPEI ZOO
 •  สถานที่สอง จะอยู่ที่ประตูทางออกด้านหลังของสวนสัตว์ไทเปทางทิศใต้ TAIPEI ZOO SOUTH STATION
 •  สถานที่สามจะอยู่ใกล้กับวัดซื่อหนาน ZHINAN TEMPLE STATION
 •  สถานนีสุดท้าย สถานีเมาคง MAOKONG STATION จะเป็นแหล่งปลูกชาเมาคง
เที่ยง/เย็น**อิสระอาหารกลางวันและเย็นเพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน**
ที่พัก HEDO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ห้า     สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้าแบบกล่อง ( มื้อที่ 6 ) 

จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
09.40 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯมหานคร  โดยเที่ยวบินที่ XW181
12.40 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
 • น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน/หิ้วขึ้นเครื่องได้ 07กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • โรงแรมระดับมาตรฐาน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน 
 • บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 1,100 บาท (900NTD)/ท่าน/ทริป, ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่จะพอใจในการบริการ (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 25 ท่านขึ้นไป
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง  พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท (ภายใน 2 วัน หลังจากการสำรองที่นั่ง)
  สำหรับเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
 • ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 • ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 • ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 • ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 • กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงิน NTD และเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
หมายเหตุ : 
 • ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.)ในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศไต้หวัน อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทแล้ว
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ลงร้านช้อปที่ไต้หวัน ซึ่งได้แก่ ร้านขนมพายสัปปะรด, ศูนย์เครื่องประดับเจอร์เนียมหรือร้านนาฬิกา, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านใบชา, DUTY FREE ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินลูกค้าที่ไม่เข้าร้านเป็นจำนวนเงิน ร้านละ 800 NTD ( 960 บาท)
 • ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งไต้หวันกับเมืองจีนทุกเมือง กำหนดให้มีการ ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักคือ ศูนย์เครื่องประดับเจอร์เนียม, ร้านชาจีน, ร้านขนมพายสัปปะรด, ร้านร้านนาฬิกา, ร้านเครื่องสำอาง, DUTY FREE ฯลฯซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซึ่งจะใช้เวลาร้านละ ประมาณ 30-60 นาที (หากท่านออกก่อนเวลาที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับ 800 NTD/ร้าน และหากท่านไม่ประสงค์จะเข้าร้านค้าดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าปรับ 800 NTD/ร้าน)  ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

  *** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 082-499-2007, 092-269-6868
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy