ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระขอพรวัดกวนอู ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

DE533 : โปรแกรมทัวร์ไต้หวัน ไหว้พระขอพรวัดกวนอู ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

Choto HOTEL
King Bridge Hotel

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
22.00 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 7 Nok Scoot ประตู 6 สายการบิน Nok Scoot โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่องบิน

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทำให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชำระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
วันที่ 2 สนามบินเถาหยวน - หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง - วัดกวนอู - ร้านชา - ไถจง - เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต                                         
02.15 น.ออกเดินทางสู่ไทเป โดยสายการบิน Nok Scoot เที่ยวบินที่ XW182

(ไม่มีอาหารบนเครื่องหากลูกค้าต้องการเลือกที่นั่งบนเครื่องจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
07.05 น.ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เช้ารับประทานอาหารกลางวันแบบ BOX SET เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

นำท่านเดินทางไปหนานโถวมณฑลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน นอกจากนั้นยังเป็นมณฑลเดียวที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ล้อมรอบไปด้วยภูเขามีชื่อเสียงในเรื่องของชาอูหลงที่มีคุณภาพสูงโดยได้รับการการันตีรางวัลชายอดเยี่ยมของไต้หวันติดต่อกันหลายปี เนื่องจากชาที่นี่ปลูกบนภูเขาสูง อากาศบริสุทธ์ ทำให้ได้ชาที่มีกลิ่นหอมและรสชาติดีเยี่ยมอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ1 ใน 4 วัดใหญ่ของไต้หวันเป็นสถานที่สำหรับจาริกแสวงบุญของชาวไต้หวัน นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่มีห้องเรียนหลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาท ออกแบบโดยC.Y. LEEวิศวกรคนเดียวกัน กับที่สร้างตึกไทเป 101โดยมีรูปทรงคล้ายคนกำลังนั่งสมาธิ เมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดิน ไหวอย่าง รุนแรง ทำให้หมู่บ้านใกล้วัดถูกกลืนหายไปแต่วัดนี้กลับไม่ได้รับความเสียหาย ตั้งแต่นั้นมาผู้คนต่างพา กันเลื่อมใส่ศรัทธาเป็นอย่างมาก
กลางวันรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บ่ายหลังจากนั้นพาท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน" และเป็นที่ๆคนไต้หวันนิยมมาฮันนีมูนกันอีกด้วย ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหนานโถว ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นทะเลสาบธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวันอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 760 เมตร มีเนื้อที่ 900 เฮคตาร์ มีเกาะที่มีชื่อว่า กวง หวา เต่า ซึ่งเป็นเกาะที่เล็กตั้งอยู่กลางทะเลสาบ ด้านทิศเหนือของทะเลสาบมีรูปทรงคล้ายพระอาทิตย์ ส่วนด้านทิศใต้นั้นมีรูปทรงคล้ายพระจันทร์เสี้ยว จึงถูกขนานนามว่า ทะเลสาบสุริยันจันทรา เนื่องจากเป็นทะเลสาบที่อยู่บนเทือกเขาที่มีน้ำใสสะอาด ทำให้สถานที่แห่งนี้มีผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวพักผ่อน มีบริการล่องเรือชมทะเลสาบซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว มีรีสอร์ทและโรงแรมตั้งอยู่ริมทะเลสาบหลายแห่ง หนึ่งในนั้นเคยเป็นบ้านพักตากอากาศของประธานาธิบดีเจียงไคเช็ก และมาดามซ่งผู้เป็นภรรยา แต่ปัจจุบันได้สร้างเป็นโรงแรมหรูไว้บริการนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งรวมตัวอยู่บริเวณท่าเรืออีกด้วยนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่วัดเสวียนจาง หรือ วัดพระถังซัมจั๋งโดยอัฐิส่วนกะโหลกศีรษะของพระถังซัมจั๋งด้วย โดยรัฐบาลไต้หวันและรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ตกลงกันได้ในปี 1955 โดยแบ่งอัฐินั้นออกเป็น 2 ส่วน ครึ่งหนึ่งคงอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และอีกครึ่งหนึ่งอยู่ที่ไต้หวัน ครั้งแรกทางรัฐบาลไต้หวันเก็บรักษาอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่วัดไคซั่นซื่อ อำเภอซินจู๋ ต่อมารัฐบาลสั่งให้สร้างวัดเสวียนจางซื่อขึ้นบนเขาชิงหลงซัน นอกจากมีโอกาสสัการะอัฐิแล้ว ยังได้ขึ้นไปชมวิวของทะเลสาบสุริยันจันทราจากด้านบนอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู หรือวัดเหวินหวู่ เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสสักการะองค์เทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าขงจื้อ ซึ่ง “เทพเจ้ากวนอู" เป็นเทพเจ้าที่มีอุปนิสัยรักษาคำพูดด้วยชีวิต รักคุณธรรม ซื่อสัตย์ ชาวจีนและชาวไต้หวันจึงนับถือเป็นเทพเจ้า แห่งความซื่อสัตย์เชื่อกันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจคลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุน ให้กิจการ เจริญรุ่งเรืองส่วน “เทพเจ้าขงจื้อ” ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการศึกษาเนื่องจากท่านขงจื้อได้ทำลายธรรมเนียม การเรียนการสอนที่จำกัดอยู่แต่ในราชสำนักทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับการศึกษานอกจากนั้นวัดนี้ยังมีสิงโต หินหินอ่อน 2 ตัวที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวันทีเดียว พาทุกท่านเลือกซื้อชาของมณฑลหนานโถว ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชาที่ดีที่สุดของไต้หวัน

นำท่านเดินทางสู่เมืองไทจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
เย็นพาท่านเลือกซื้อของที่ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน โดยมีสินค้าให้ท่านเลือกสรรมากมาย เช่น รองเท้า Onitsuka tiger เสื้อผ้า คอนเทคเลนส์ รวมถึงของกินที่มีให้เลือกหลากหลาย รสชาติถูกปากคนไทยอีกด้วย
อิสระอาหารเย็น เพื่อให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อของ
ที่พักKing Bridge Hotel ***หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ไทเป - ร้านปะการังแดง - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ชั้น 89) - ตลาดปลาไทเป
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ นครไทเป เป็นเมืองหลวงของไต้หวัน และเป็นมณฑลที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวันอีกด้วย  โดยไทเปตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ นอกจากนี้ยังถูกยกให้เป็นเมืองญี่ปุ่นขนาดย่อมด้วย เพราะสะอาด น่าอยู่ บ้านเมืองเป็นระเบียบ และเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมของ เป็นที่ตั้งรัฐบาล และแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ

พาท่านเยี่ยมชมร้านปะการังแดงอัญมณีที่ล้ำค่า ของชาวไต้หวัน ซึ่งปะการังแดงถือเป็นอัญมณีชั้นสูงและเป็นที่แพร่หลายของชาวไต้หวัน มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย ซึ่งชาวไต้หวันนิยมนำมาทำเป็นเครื่องประดับชนิดต่างๆ เมื่อสวมใส่ก็จะมีพลังอัศจรรย์ช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลรวมถึงปรับสภาพจิตใจได้ด้วย ซึ่งปะการังแดงนี้จะถูกค้นพบในไม่กี่ที่ของโลก คือ ชายฝั่งภาคตะวันออกของไต้หวัน ซึ่งมีอยู่มากที่สุด เกาะโอกินาว่าของญี่ปุ่น และชายฝั่งแถบประเทศอิตาลีและโครเอเชียเท่านั้น ซึ่งปะการังแดงนี้จะอาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกถึง 1,800 เมตร มีการค้นพบว่าเริ่มมีการนำมาทำเครื่องประดับในสมัยราชวงศ์ชิง ในอดีตเป็นเครื่องประดับสำหรับราชวงศ์และเหล่าบรรดาขุนนางชั้นสูง

หลังจากนั้นพาท่านเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อ พายสับปะรด โดยชาวไต้หวันมีความเชื่อว่าสับปะรดเป็นผลไม้ที่นำมาซึ่งความรัก ความสำเร็จ และความมั่งคั่งครับ ดังนั้นพายสับปะรดจึงเป็นของฝากยอดนิยมที่ชาวไต้หวันมักซื้อฝากคนที่รักหรือเคารพ นอกจากความเชื่อแล้วพายสับปะรดยังมีรสชาติอร่อย  ตัวเนื้อพายจะใช้ส่วนผสมของแป้ง ไข่ เนย และน้ำตาล ตีผสมรวมกันจนได้แป้งที่มีความอ่อนนุ่ม ได้รสสัมผัสที่ละมุนลิ้นพายสับปะรดของไต้หวันนี้จะมีทั้งความหวานของน้ำตาล ความมันจากเนย และเมื่อผสานกับรสเปรี้ยวของสับปะรดแล้ว จะเป็นความแตกต่างที่กลมกลืนทีเดียว

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เสี่ยว หลง เปา)

พาทุกท่านเคารพประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวัน ที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเชกหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพมีบันไดด้านหน้า 89 ขั้นเท่ากับอายุของท่านประธานาธิบดี โดยภายในจะมีรูปปั้นทำจากทองสัมฤทธิ์ของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ที่มีใบหน้ายิ้มแย้มต่างจากรูปปั้นของท่านในที่อื่นๆ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าไว้ 2 นายตลอดเวลา และที่กำแพงด้านในหลังจะมีข้อความปรัชญาทางการเมืองการปกครองของท่านอยู่ 3 คำ คือ จริยธรรม ประชาธิปไตย และวิทยาศาสตร์ส่วนที่ชั้นล่างของอนุสรณ์สถานจะเป็นห้องจัดแสดงประวัติของอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก ซึ่งจะมีภาพถ่ายต่างๆ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆ ไปจนถึงรถยนตร์ส่วนตัว และฉากจำลองการทำงานของท่าน ไปจนถึงเรื่องราวของการพัฒนาไต้หวันในด้านต่างๆให้ชมกันด้วยไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก คือพิธีเปลี่ยนเวรทหาร ซึ่งจะมีทุกๆต้นชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ของทุกวัน ซึ่งทหารที่ทำหน้าที่นี้จะผลัดเปลี่ยนกันมาจาก 3 เหล่าทัพซึ่งจะมีสีของชุดยูนิฟอร์มไม่เหมือนกัน โดยจะทำหน้าที่กันครั้งละ 4 เดือน

หลังจากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปแลนด์มาร์คสำคัญ ไทเป 101ความภูมิใจของชาวไต้หวัน เดิมชื่อ ศูนย์การเงินโลกไทเป เป็นตึกระฟ้าจุดสงเกตตั้งอยู่ในย่านซินยี กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน อาคารดังกล่าวจัดเป็นอาคารสูงที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. 2547 กระทั่งการเปิดตัวอาคารเบิร์จคาลิฟา ดูไบ ใน พ.ศ. 2553 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 อาคารดังกล่าวได้รับเอกสารรับรองลีดแพลตินัม รางวัลสูงสุดในระบบการจัดอันดับผู้นำการออกแบบพลังงานและสิ่งแวดล้อมและกลายเป็นอาคารสีเขียวสูงที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลกไทเป 101 มี 101 ชั้นเหนือพื้นดิน และอีก 5 ชั้นใต้ดิน อาคารดังกล่าวสร้างขึ้นทางสถาปัตยกรรมเป็นสัญลักษณ์แห่งวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและประเพณีเอเชีย การใส่หลังสมัยใหม่นิยมเข้าไปในสไตล์ซึ่งรวมองค์ประกอบการออกแบบดั้งเดิมและจัดการแบบสมัยใหม่ อาคารได้รับการออกแบบให้ทนพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหว ศูนย์การค้าหลายชั้นซึ่งอยู่ติดกับอาคารเป็นที่ตั้งของร้านค้าทันสมัย ร้านอาหารและคลับหลายร้อยแห่ง
เย็นเดินทางสู่ตลาดปลาไทเป ตลาดที่รวมของสดที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ด้วยราคาที่ย่อมเยาว์และ มีอาหารให้เลือกสรรมากมาย จึงทำให้ตลาดปลาไทเป เป็นอีกจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยว อาทิเช่น ซีฟู๊ดสดๆ ชาบู ชาบู หรือ บาร์บีคิว
อิสระอาหารเย็นที่ตลาดปลาไทเป
ที่พักRelite Hotel ***หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 อุทยานเย่หลิ่ว - ถนนเก่าจิ่วเฟิน - ร้านเจอมาเนี่ยม - ซีเหมิงติง
เช้ารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

พาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่วตั้งอยู่ในภาคเหนือของเกาะไต้หวัน ตำบลว่านหลี่ พื้นที่ของอุทยานเย่หลิวมีลักษณะเป็นแหลม(ส่วนของผืนดินที่ยื่นเข้าไปในทะเล) ทำให้อากาศดีและได้รับกลิ่นอายของทะเล โดยจุดเด่นของอุทยานนี่คือมีหินรูปทรงประหลาด ไม่ว่าจะเป็นหินช้าง หินคิงคอง หินเห็ด หินเทียน หินเต้าหู้ แต่ที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของอุทยานนี่คือ “หินเศียรราชินี” โดยหินรูปทรงประหลาดเหล่านี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เมื่อเจอกับน้ำทะเล แรงลม น้ำฝน และ การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเป็นเวลานับล้านปี ทำให้หินเหล่านี้ก็จะถูกกัดเซาะ เกิดเป็นรูปทรงอย่างทุกวันนี้

หลังจากนั้นพาทุกท่านเที่ยว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน หรือหมู่บ้านโคมแดง เป็นถนนท่องเที่ยวอยู่ที่ย่านเมืองเก่าโดยสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่นในบรรยากาศบ้านเรือนและอาคารเก่าๆ เช่น โรงน้ำชา  ร้านขายของที่ระลึก ร้านขายขนมและอาหารต่างๆ โดยเฉพาะขนมเฉพาะสูตรเมืองจิ่วเฟิ่นเช่น บัวลอยเผือก ลูกชิ้นปลาสูตรโบราณ และโรตีสายไหม โดยจะมีการประดับโคมไฟสีแดงอยู่ที่ด้านบนถนนที่เป็นทางลาดชันและขั้นบันไดด้วย ซึ่งในโซนนี้เองที่จะเห็นโรงน้ำชาที่เป็นอาคารไม้ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปเหมือนกับในรูปภาพที่สวยงามจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ Animation เรื่องดังจากค่าย Studio Ghibliเรื่อง Spirited Away
กลางวันอิสระอาหารกลางวันที่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

พาทุกท่านเลือกซื้อสร้อย เจอมาเนี่ยม กำไลข้อมือเพื่อสุขภาพ ที่ประกอบไปด้วยพลังแม่เหล็ก ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิต พร้อมกระตุ้นการเผาผลาญอาหาร เสริมสร้างพละกำลัง นอกจากนี่กำไลเจอมาเนี่ยมยังเป็นสิ่งค้าส่งออกไปญี่ปุ่นอันดับต้นๆอีกด้วย

หลังจากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ้ง ซีเหมิงติง หรือสยามสแควร์เมืองไทย ย่านนี้เป็นถนนคนเดินและย่านช๊อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่นไต้หวัน   โดยถนนแห่งนี้เต็มไปด้วยร้านอาหาร, ร้านรองเท้า, ร้านหนังสือ , ร้านเสื้อผ้า, ร้านเครื่องสำอาง, ร้านคาราโอเกะและโรงภาพยนตร์ นอกจากนั้นยังมีร้านอาหาร ร้านน้ำแข็งไส ชานมไข่มุกขึ้นชื่อของไต้หวันให้ท่านได้ลองอีกด้วย
เย็นอิสระอาหารเย็นที่ ซีเหมิงติง
ที่พักChoto HOTEL ***หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 สนามบิน - กรุงเทพฯ
07.00 น.รับประทานอาหารเช้าแบบ BOX SET เพื่อความสะดวกในการเดินทางไปสนามบิน

นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน หัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวกในการโหลดกระเป๋าและทำ TAX REFUND ให้ท่านที่สนามบิน
09.40 น.เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน Nok Scoot โดยเที่ยวบินที่ XW181
12.40 น.เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง 
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน,
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าประกันการเดินทางอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั้ง
 • น้ำอื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
 • น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 900 NTD หรือ 1100 บาท (ชำระที่สนามบินดอนเมือง)
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 - 30 วัน หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วัน หักมัดจำ 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 07 วันก่อนการเดินทาง หักมัดจำ 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
 • รายการ และราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่าน ระหว่างการเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาต ให้เดินทางเข้า หรือออกนอก
 • ประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
 • เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
 • หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
  *.*.*. น้ำหนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 082-499-2007, 092-269-6868
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy