ข้อมูลท่องเที่ยวศรีลังกา ประเทศศรีลังกา ท่องเที่ยวศรีลังกา สถานที่ท่องเที่ยวของศรีลังกา
หน้าแรก ดัเบิ้ลเอ็นจอย โปรแกรมทัวร์ ท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ข้อมูลการท่องเที่ยว ห้องภาพ ดับเบิ้ลเอ็นจอย เว็บบอร์ด ทัวร์ท่องเที่ยว เกี่ยวกับดับเบิ้ลเอ็นจอย ติดต่อ ดับเบิ้ลเอ็นจอย  

ศรีลังกา: ดินแดนแห่งพุทธศาสนา

โดย Patty : 23 ม.ค. 2555
   
  ศรีลังกา | สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของศรีลังกา | ภาษาศรีลังกา  
   
 

ศรีลังกา หรือชื่อทางการ สาธารณรัฐสังคมนิยม ประชาธิปไตยศรีลังกา มีอีกชื่อหนึ่งคือ ไข่มุกตะวันออก ชื่อในอดีตได้แก่ ลงกา ลังกาทวีป สิงหลทวีป และซีลอน ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้ในสมัยอาณานิคมจนถึง พ.ศ. 2517 และชื่อที่ยังคงใช้ในบางโอกาส ซึ่งชื่อในปัจจุบันคือ ... ศรีลังกา

เมืองโคลัมโบ : เป็นชื่อเมืองหลวงของศรีลังกา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของศรีลังกา เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการค้า การเมือง และอุตสาหกรรมการลงทุน นอกจากนี้ยังมีเมืองสำคัญต่างๆ ดังนี้
    - อนุราธประ(มรดกโลก) : เคยเป็นเมืองหลวงร่วม 1,200 ปี (ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ 3 ถึง พุทธศตวรรษที่ 16) เมืองอนุราชปุระเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านสถาปัตยกรรมแกะสลัก
    - โปโลนนารุวะ (มรดกโลก) : เมืองหลวงของศรีลังกาในอดีตกาล แต่รุ่งเรืองอยู่เพียง 3 ชั่วอายุคนเท่านั้น พ้นจากรัชสมัยของพระเจ้าปรากรมพาหุมราช ก็เสื่อมโทรมลง จนกลายเป็นเมืองร้างอยู่กลางป่าเป็นเวลาร้อยๆปี ภายหลังจึงมีการค้นพบและกลายมาเป็นเมืองโบราณที่ล้ำค่า
    - แคนดี : มีความสำคัญคือ มีวัดพระเขี้ยวแก้วตั้งอยู่ในเมืองนี้ สินค้าสำคัญของเมืองคือ ชา และ โกโก้ มีการทำนาแบบขั้นบันไดจึงเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่ง
    - สิคีริยา : ในปัจจุบันได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในศรีลังกา ในปี 2525 พร้อมกับเมืองอนุราชปุระและโปโลนนารุวะ

 
 

ภูมิประเทศของศรีลังกา : ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกคลื่น มีภูเขาสูง มีที่ราบเป็นบริเวณแคบ

ภูมิอากาศของศรีลังกา : มีอากาศแบบร้อนชื้น ฝนตกชุกในช่วงฤดูมรสุม

เวลาของศรีลังกา : เวลาที่ศรีลังกาช้ากว่าเมืองไทย 1.30 ชั่วโมง

ศาสนาของศรีลังกา : ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทร้อยละ 70 ศาสนาฮินดูร้อยละ 15 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 8 c และศาสนาอิสลามร้อยละ 7 และอื่นๆ ร้อยละ 1

ภาษาของศรีลังกา : ใช้ภาษาสิงหลและภาษาทมิฬเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาอังกฤษใช้ติดต่อสื่อสารทั่วไปในภาครัฐ

วีซ่าเข้าประเทศศรีลังกา : คนไทยเข้าศรีลังกาโดยไม่ต้องทำวีซ่า และสามารถอยู่ได้นานถึง 30 วัน รวมทั้งขอต่อได้ถึง 90 วัน

วันชาติของศรีลังกา : 4 กุมภาพันธ์ (วันประกาศเอกราช)

ระบบการปกครองของศรีลังกา : ปกครองด้วยระบบสาธารณรัฐภายใต้ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐและหัวหน้าฝ่ายบริหาร (Head of State and Head of Government) และดำรงตำแหน่งสูงสุดของกองทัพ ประธานาธิบดีได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน อยู่ในตำแหน่ง คราวละ 6 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย วันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 เป็นวันประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสและวันที่ 2 กันยายน เป็นวันชาติของเวียดนาม

สกุลเงินของศรีลังกา : ศรีลังการูปี (Sri Lankan Rupee) 1 รูปีมี 100 เซ็นต์) ธนบัตรมีใบละ 10, 20, 50, 100, 200, 500 และ 1,000 คิดเป็นเงินไทย 1 บาท เท่ากับ 1.5 รูปี

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของศรีลังกา

อนุราธปุระ (Anuradhapura) ราชธานีแห่งแรกของศรีลังกา อยู่ทางเหนือของประเทศห่างจากกรุงโคลอมโบ 206 กิโลเมตร นับย้อนไปภายหลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในปีพุทธศักราชที่ 1 พระเจ้าวิชัยจากแคว้นคุชราต ประเทศอินเดียได้แผ่อาณาเขตครองแผ่นดินศรีลังกาเป็นครั้งแรกที่เมืองตัมพปัณณิ ทรงรวบรวมแว่นแคว้นน้อยใหญ่ พระเจ้าวิชัยทรงครองราชย์ได้ไม่นานก็สิ้นรัชกาล ครั้นถึงราชกาลที่ 5 พระเจ้าปัณฑุกาภัย ทรงเลือกเอาเมืองอนุราธปุระขึ้นราชธานีและสร้างความรุ่งเรืองต่อเนื่องยาวนานถึง 1,500 ปี กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงตั้งพระทัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับการสร้างเมืองเสมือนดังบรมราชานุสรณ์ ด้วยเหตุนี้อนุราธปุระจึงได้ชื่อว่า “เป็นพิพิธภัณฑ์ของพระมหาเจดีย์และปราสาทราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ”

พระศรีมหาโพธิ์ :
ศรีลังกา - พระศรีมหาโพธิ์ ศรีลังกา - พระศรีมหาโพธิ์
    ต้นไม้แทนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า คงจำกันได้ถึงภาพวาดประทับใจ พระนางสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดาในพระเจ้าอโศก นำกิ่งโพธิ์ซึ่งตอนจากต้นเดิมที่พุทธคยา สถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในประเทศอินเดีย นำมาถวายพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะเมื่อพุทธศักราช 126 และทรงปลูกในสวนเมฆวันนี้ นับแต่นั้นอาณาบริเวณนี้ได้รับการยกย่องเป็นแผ่นดินแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และมีคุณค่าต่อชาวศรีลังกาเป็นต้นมา

เจดีย์ถูปาราม : เป็นเจดีย์ทางพุทธศาสนาองค์แรกที่สร้างขึ้นในเกาะลังกา โดยพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ ทรงสร้างขึ้นราว พ.ศ. 300 ซึ่งเป็นเจดีย์หรือสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองอนุราธปุระ และในเกาะลังกา เพื่อประดิษฐานกระดูกพระรากขวัญ (ไหปราร้า) เบื้องขวาของพระพุทธ ลักษณะเจดีย์แบบนี้ในลังกาเรียกว่า วฏะทาเค ตั้งอยู่บนลานทักษิณ ทุกคนต้องถอดรองเท้าก่อน แล้วเดินขึ้นบันได 8 ขั้น จึงถึงลานองค์เจดีย์

กัลวิหาร เมืองโปโลนนารุวะ : กัลวิหารแปลว่า วิหารหิน หรือ อารามหิน เดิมชื่อ อุตตราราม สร้างโดยพระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช ใน พ.ศ. 1696 – 1729 เป็นวิหารที่สลักบนหินแกรนิตโดยสลักเป็นพระพุทธรูป 4 องค์เรียงอยู่ในแนวเดียวกัน

วิหารวฏะทาเค : เป็นรูปทรงแบบลอมฟางมีเสาหินเรียงรายอยู่ 3 แถวโดยรอบ แต่เดิมมีหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องครอบอยู่ตรงกลางเป็นเจดีย์ทรงกลม มีพุทธรุปปางสมาธิประดิษฐานอยู่หน้าเจดีย์ทั้ง 4 ด้าน

ภูเขาสิกิริยาและพระราชวังสิกิริยา :
ศรีลังกา - ภูเขาสิกิริยา - พระราชวังสิกิริยา ศรีลังกา - ภูเขาสิกิริยา - พระราชวังสิกิริยา
    พระเจ้ากัสสปะ ทรงสร้างสีคีรีนี้ให้เป็นพระราชวังที่ประทับและป้อมปราการ เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยสงคราม ซึ่งทรงประทับอยู่ที่นี่นานถึง 18 ปี ก็ถูกกองทัพของเจ้าชายโมคคัลลาน์ (พระอนุชาต่างมารดา) แย่งชิงราชบัลลังก์คืน พระเจ้ากัสสปะไม่มีทางสู้และขาดเสบียงอาหารจึงปรงพระชนชีพพระองค์เองด้วยดาบ ในพระราชวังบนภูเขาสีคิริยะแห่งนี้

วัดถ้ำดัมบุลลาและถ้ำดัมบุลลา : วัดนี้ประกอบด้วยถ้ำ 5 ถ้ำ ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดคือถ้ำลำดับที่ 4 เป็นถ้ำที่มีความน่าสนใจที่สุด มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเต็มไปทั้งเพดานถ้ำ

วัดพระเขี้ยวแก้ว : เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว พระทันตธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นพระเขี้ยวแก้วเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา โดยเชื่อกันว่าหากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติและยังเชื่อว่าหากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภัยขึ้น การเปิดอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วออกให้ผู้คนสักการะบูชาจะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้

วัดกัลณียา เมืองโคลัมโบ : ตามพงศาวดารมหาวงศ์ กล่าวว่าในพรรษาที่ 8 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธเจ้าเสด็จมาเทศน์โปรดพญานาคาที่บริเวณวัดกัลณียาแห่งนี้ ต่อมาได้มีการสร้างพระเจดีย์ครอบบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นพุทธอาสนะในครั้งนี้

ภาษาศรีลังกา

อายุบวร : สวัสดี(ใช้ได้ทุกเวลา), อายุยาว ซูเปอะราเตีย : ราตรีสวัสดิ์
อีสตูติ : ขอบคุณ โบโฮมะ อีสตตู : ขอบคุณมาก
โคโฮมาเดอะ : คุณสบายดีหรือ วาราดัคเน : สบายดี
คารูนา เคอเรอรา : ขอโทษ, ได้โปรด เจหริโอ่ : ลาก่อน
เนเวอเตอะ ฮามุอีมุ : พบกันใหม่ คามักแน : ไม่เป็นไร
ฮาริ ฮอนได : ตกลง, ดีมาก ฮามุวีเมอะ ซาตูตะ : ยินดีที่ได้รู้จัก
โอยา ลักษณะนัย : คุณสวยมาก มาเมอะ อาเดอเร โอยาเตอะ : ผมรักคุณ
ฮาเดอ วัสซั่ม : คุณหล่อมาก โอว : ใช่
แน : ไม่ใช่ แววา, แวหวะ : ร้านค้า
วาซิกคีเรีย : ห้องน้ำ วอตูระ : น้ำดื่ม
เต(คุนุเต) : ชา(ชาร้อน)  
 
 


ประเทศศรีลังกา | ทัวร์ศรีลังกา | เที่ยวศรีลังกา | ท่องเที่ยวศรีลังกา | ข้อมูลท่องเที่ยวศรีลังกา | สถานที่ท่องเที่ยวของศรีลังกา

 
1
 
Double Hot
 
 
Double Promotion
 
1
     
 
บทความตามอารมณ์
 
 
ความทรงจำกับภาพถ่าย
 
 
ทริปเด่นประจำเดือน
 
 
โปรแกรมทัวร์ใหม่แนะนำ
 
  แผนที่ตั้งสำนักงาน  
 
 
  ดับเบิ้ล เอ็นจอย (Double Enjoy)  
  300/50 ถ.นวมินทร์ นวมินทร์
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 
  Tel: 02-379-1168
08-6306-5572, 08-6306-5573

 
  Fax: 02-379-1163 (อัตโนมัติ)  
  Email: DoubleEnjoy@hotmail.com  
GPS: N 13.79774 / E 100.64738
 
  [+] Home [+] Programs Tour [+] Webboard [+] Garelly [+] About Us [+] Contact Us
 
Copyright © 2008-2014 DoubleEnjoy.com All Rights Reserved.
300/50 Nawamin Road, Nawamin, Buengkum, Bangkok 10240
Tel: 02-379-1168 Fax: 02-379-1163(อัตโนมัติ) Mobile: 08-6306-5572, 08-6306-5573, 090-568-3080
Hotline สายด่วน: 08-2499-2007 Email/MSN: DoubleEnjoy@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/05307 ทะเบียนเลขที่ 0125554005216