น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล
≈ ทัวร์ในประเทศ ≈

DE-2501 : ทัวร์ล่องแก่ง - แก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี (1 วัน)

ทัวร์ล่องแก่ง - แก่งหินเพิง จ.ปราจีนบุรี

สวนศักดิ์สุภา

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หน่วยที่ 9

แก่งวังผักหนามล้อม - แก่งลูกเสือ

แก่งวังยาว - แก่งวังไทร - แก่งงูเห่า

ดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์ในประเทศ

** Private Trip ติดต่อ 02-379-1168

1,790 บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักคู่
ลด - บาท *ราคาสมาชิก DE
ผู้ใหญ่
*พักคู่
ลด - บาท *เด็ก อายุ 3-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เพิ่ม - บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักเดี่ยว


1,790 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
ลด - บาท
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
*ราคาสมาชิก DE
ลด - บาท
*เด็ก 3-11 ขวบ : พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เพิ่ม - บาท
*ผู้ใหญ่ : พักห้องเดี่ยว

โปรแกรมการเดินทาง

06.00 น.

จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ปราจีนบุรี

06.30 น.

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

10.00 น.

เดินทางถึง สวนศักดิ์สุภา
ให้ท่านได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกาย สบายๆ พร้อมเดินทางไป ล่องแก่ง (ชุดควรเป็นกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะหุ้มส้น)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

ชม VDO ศึกษาสภาพแก่งและวิธีการล่องแก่ง

13.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ พลับพลาซีฟู้ด

เดินทางไป หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หน่วยที่ 9 (ข.ญ.9)

รับอุปกรณ์ (เสื้อชูชีพ หมวก ไม้พาย)
เริ่มเดินเท้าเข้าเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ถึงแก่งที่มีความยิ่งใหญ่ งดงาม สมคำร่ำลือด้วยความยากระดับ 2-3
ต่อด้วย แก่งวังผักหนามล้อม
เข้าสู่ แก่งลูกเสือ แก่งที่มีความสนุกและยากรองลงมาจากแก่งหินเพิง
สนุกกับการล่องแก่งด้วยเสื้อชูชีพ ที่ แก่งวังยาว
ต่อด้วย แก่งวังไทร แก่งที่มีความคดเคี้ยวและมีความยาวที่สุดในการล่องครั้งนี้
แวะรับประทานอาหารว่าง อร่อยๆ และเครื่องดื่มเย็นๆ
ล่องเรือต่อผ่าน แก่งงูเห่า พายเรือเล่นน้ำ ชมสองฝั่งน้ำที่เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำบางประกง
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่ สวนศักดิ์สุภา ให้ท่านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.30 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่า รถตู้ปรับอากาศ VIP 13 ที่นั่ง รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
2.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 2 มื้อ + ของว่างตลอดการเดินทาง
3.ค่าเรือพร้อมอุปกรณ์ล่องแก่ง
4.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
5.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

การจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้


การชำระค่าบริการ
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร
กสิกรไทย
สาขา
ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค
ชื่อบัญชี
ดับเบิ้ล เอ็นจอย
หมายเลขบัญชี
785-2-03294-9
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์


การยกเลิกการเดินทาง

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ลักษณะทริป
ล่องแก่งหินเพิง กิจกรรมที่ท้าทาย สนุกสนาน เร้าใจ มันส์ๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน เหมาะสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย วันเดียวก็ล่องแก่งหินเพิงได้

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป
- ชุดล่องแก่ง ควรเป็นกางเกงขาสั้น เสื้อผ้าแห้งง่าย

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 น. - 17.30 น.

เสาร์ : 09.00 น. - 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงาน : 02-379-1168

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto)

มือถือ : 092-269-6868, 098-828-5266

สายด่วน : 082-499-2007

สื่อสังคมออนไลน์

Line : @DoubleEnjoy

Facebook : Double Enjoy Travel

Twitter : @DoubleEnjoy

Instagram : DoubleEnjoy

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com

Facebook Inbox : ส่งข้อความ

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ-สอบถาม 02-379-1168

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
          เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.
Mobile : 092-269-6868
               098-828-5266
Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163 (Auto)
Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Twitter : @DoubleEnjoy
Instagram : DoubleEnjoy
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
QR Code Line@

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ
ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

ทัวร์ทะเลบัวแดง ทุ่งดอกบัวแดง