น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล
≈ ทัวร์ในประเทศ ≈

DE-2302 : แพคเกจทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด (2 วัน 1 คืน)

แพคเกจทัวร์เกาะช้าง เที่ยวเกาะช้าง จ.ตราด

ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ หาดไร่เลย์

หมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา ถ้ำไวกิ้ง

เกาะไม้ไผ่ สระมรกต น้ำตกร้อน

ดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์ในประเทศ

* รับเฉพาะ Group Private

** รับจองเป็นหมู่คณะ สามารถกำหนดวันเดินทางได้เอง
รถตู้ - เดินทางได้ทุกวัน ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

** ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

** Private Trip ติอต่อ 02-379-1168

3,400 บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักคู่
ลด - บาท *ราคาสมาชิก DE
ผู้ใหญ่
*พักคู่
ลด 50% *เด็ก อายุ 4-11 ปี
พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เพิ่ม - บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักเดี่ยว


3,400 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
ลด - บาท
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
*ราคาสมาชิก DE
ลด 50%
*เด็ก 4-11 ขวบ : พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
เพิ่ม - บาท
*ผู้ใหญ่ : พักห้องเดี่ยว

โปรแกรมการเดินทาง

06.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย KFC หัวลำโพง / ถนนข้าวสาร ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่เกาะช้าง

12.00 น.

เดินทางถึง เกาะช้างรีสอร์ท & สปา บริการพิเศษด้วย เครื่องดื่มต้อนรับ

รับประทานอาหารเช้า ณ สวนอาหารริมทะเลตะวันพลบ

14.30 น.

นำท่านเดินป่า เที่ยวชมธรรมชาติ น้ำตกคลองพลู ซึ่งถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามและใหญ่ที่สุดบนเกาะช้าง

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ สวนอาหารริมทะเล ตะวันพลบ
หลังอาหาร พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ...ราตรีสวัสดิ์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00 น.

เดินทางไป ดำน้ำดูปะการังที่เกาะหยวก
ซึ่งท่านจะได้สัมผัสหาดทราย ขาวละเอียดอันเกิดจากการทับถมของซากปะการังที่สวยงามน่าประทับใจ ตลอดจน ปะการังเขากวางหลากพันธุ์ ปลาทะเลสีสดแปลกตา

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.15 น.

ออกเดินทางจากเกาะช้างรีสอร์ท & สปา

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.30 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.พาหนะเดินทางไป-กลับ จาก กทม.
2.เครื่องดื่มต้อนรับ
3.ห้องพักระดับสุพีเรียร์ 1 คืน ( ห้องละ 2 ท่าน ) พร้อมอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 4 มื้อ
4.กิจกรรมท่องเที่ยว 2 โปรแกรม
** โปรแกรมตกปลา - ตกหมึก เวลา 16.00-22.00 น. เพียงท่านละ 390 บาท อัตรานี้รวมอุปกรณ์ตกปลา + น้ำดื่ม
** กรณีพักต่อเนื่องที่รีสอร์ท เกินกว่ากำหนดมีรถรับกลับ
** เปลี่ยนเป็นห้อง เดอร์ลุกซ์ พร้อมจากุชชี่ เพิ่มท่านละ 550 บาท
** กรณีต้องการให้รับ-ส่งนอกสถานที่ในเขต กทม. เพิ่มท่านละ 300 บาท ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 06.00 น.
**** รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และ อัตรานี้ไม่รวมค่าเข้าอุทยาน ฯ ****
5.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ ตามการจ่ายจริง
3.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามนิติบุคคล)

การจองและสำรองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้


การชำระค่าบริการ
ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร
กสิกรไทย
สาขา
ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค
ชื่อบัญชี
ดับเบิ้ล เอ็นจอย
หมายเลขบัญชี
785-2-03294-9
ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์


การยกเลิกการเดินทาง

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำท่านละ 5,000 บาท
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
5. ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

* การเลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ลักษณะทริป
ผจญภัยระดับกลาง ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น ชมวิวทิวทัศน์ เหมาะสำหรับทุกๆท่านที่รักทะเลและหาดทราย

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
- ไฟฉาย
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องถ่ายรูป

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 น. - 17.30 น.

เสาร์ : 09.00 น. - 16.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงาน : 02-379-1168

โทรสาร : 02-379-1163 (Auto)

มือถือ : 092-269-6868, 098-828-5266

สายด่วน : 082-499-2007

สื่อสังคมออนไลน์

Line : @DoubleEnjoy

Facebook : Double Enjoy Travel

Twitter : @DoubleEnjoy

Instagram : DoubleEnjoy

Email : DoubleEnjoy@hotmail.com

Facebook Inbox : ส่งข้อความ

เพิ่มเพื่อน

ติดต่อ-สอบถาม 02-379-1168

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
          เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.
Mobile : 092-269-6868
               098-828-5266
Hotline : 082-499-2007
Fax : 02-379-1163 (Auto)
Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Twitter : @DoubleEnjoy
Instagram : DoubleEnjoy
Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
QR Code Line@

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ
ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ

ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

ทัวร์ทะเลบัวแดง ทุ่งดอกบัวแดง