ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 2567/2024 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE289 : โปรแกรมทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ต๋ากู่ปิงชวน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 8 วัน 7 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE289 : โปรแกรมทัวร์จีน เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณี ต๋ากู่ปิงชวน จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 8 วัน 7 คืน (TG) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]
Thai Airways (TG)

CELEBRITY CITY HOTEL
FENG HUANG GE HOTEL
SERENGETI HOTEL CHENGDU
SHANGHE CHENYUE HOTEL
VALATOMS HOTEL

เทือกเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน อุทยานภูเขาสี่ดรุณี
ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน…ธารน้ำแข็งแห่งทิเบต ที่มีประวัติยาวนานกว่า 1,000 ปี
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว มรดกโลกทางธรรมชาติ (รวมรถเหมาในอุทยาน)
อุทยานหวงหลง รวมค่ากระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ 
โชว์ทิเบต ,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลับเฉพาะชาวเสฉวน
อาหารพิเศษ...สุกี้เสฉวน,เป็ดปักกิ่ง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE289-00121-28 ต.ค. 67Thai Airways (TG)49,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – เฉิงตู (TG618:10.15 -14.25) – อุทยานภูเขาสี่ดรุณี
07.00 น.พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
10.15 น.ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.25 น.เดินทางถึง สนามบินเทียนฟู่ นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของ ประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานภูเขาสี่ดรุณี หรือ ซื่อกู่เหนียงซาน (ระยะทางประมาณ 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ผ่านเข้าเขตภูเขาและเข้าเขตหมู่บ้านชาวทิเบต พบเห็นบ้านชาวทิเบตที่มีสีสันสวยงามและธงมนตราเรียงรายตลอดเส้นทาง ซึ่งชาวทิเบตแถวนี้เป็นชาวทิเบตนิกายหมวกแดง (นิงมาปา) เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามคล้ายธรรมชาติในแถบยุโรปใต้ จนได้รับฉายาว่า "เทือกเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน" ซื่อกู่เหนียงซานหรือภูเขาสี่ดรุณี มีที่มาจากตำนานของสี่สาวพี่น้องคือ ต้ากู่เหนียงซาน, เออร์กู่เหนียงซาน, ซานกู่เหนียงซาน และซื่อกู่เหนียงซาน เทือกเขาสี่ดรุณี ตั้งชื่อตามยอดเขาสูงสี่ยอด ที่ทอดตัวยาวจากเหนือลงใต้ และทุกยอดนั้นจะถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดปี ดูเหมือนหญิงสาวที่ถูกคลุมหน้าด้วยผ้าขาวบางสีสดใส 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก VALATOMS  HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่ 2อุทยานซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) – เม่าเสี้ยน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน) มีระยะทาง 34.8 กม. มีพื้นที่รวม 216 ตารางกิโลเมตร จุดท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก หุบเขาหยินหยาง ทุ่งต้นหยาง แล้วเดินทางเข้าสู่ส่วนลึกสุดท่านจะได้เห็นธารน้ำแข็ง ภูเขากระจกแก้ว ภูเขาดวงอาทิตย์ ภูเขาดวงจันทร์ ยอดเขากระต่าย ส่วนกลาง นำท่านย้อนกลับมาชมทะเลสาป ส่วนที่สาม

นำท่านชมทุ่งหญ้าเหนี่ยนหยูป้า ชมยอดเขารูปร่างแปลกตา เช่น ยอดเขาพราน ยอดวังโปตาลา ยอดเขาเพชร ภูเขาหญิงตั้งครรภ์ ถ่ายรูปกันอย่างจุใจกับท้องทุ่งกว้างที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงปกคลุมด้วยหิมะขาว ในหุบเขาจะมีลำธารใสสะอาดและสนสูงสีเขียวเข้มสลับด้วยต้นไม้หลายหลากเฉดสี
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ซึ่งประชากรของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเชียง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้า
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก FENG HUANG GE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่ 3เม่าเสี้ยน – อุทยานต๋ากู่ปิงชวน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง+รถอุทยาน) – เม่าเสี้ยน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) อุทยานทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความสวยงามของภูเขาหิมะและทะเลสาบ ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 5,286 เมตร เป็นภูเขาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ 3 ลูก ที่เชื่อว่าเป็น สันหลังมังกรที่มีความงดงามฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้าที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบระยับสะท้อนเข้าสู่สายตาดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่งนัก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากร ส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั้งยังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่สำคัญของจีนแห่งหนึ่ง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก FENG HUANG GE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่ 4เม่าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น+รถกอล์ฟ) – อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง นำท่านชมความงามของอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นสายน้ำที่มีส่วนผสมของหินปูน เมื่อไหลลงสู่ที่ราบก่อเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่น้อย ทำให้หินปูนตกตะกอนเกาะตัวกันเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมาย น้ำใสเรียบเหมือนกระจกที่สะท้อนภาพท้องฟ้า ภูเขาและต้นไม้ (รวมกระเช้าขึ้น + รถกอล์ฟ ส่วนกระเช้าขาลงถ้าต้องนั่งต้องจ่ายเพิ่มท่านละ 40 – 60 หยวน)
*** ในกรณีที่ชม อุทยานแห่งชาติหวงหลงไม่ได้ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทขอเปลี่ยนโปรแกรมเป็น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานโหมวหนีโกว ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอำเภอซงพาน ภายในหมู่บ้านโหมวหนีโกว มีพื้นที่ 160 ตร.กม. อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,800 เมตร จุดที่สูงสุดสูงถึง 4,070 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4 องศา องค์ประกอบสำคัญของทิวทัศน์คือ ภูเขา ถ้ำ ป่า ทะเลสาบ ทะเลสาบใหญ่น้อยมีความงดงามสามารถที่จะประชันกับจิ่วจ้ายโกวได้ ส่วนน้ำตกก็สามารถประชันกับหวงหลงได้***   

นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ขั่วโมง) ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลำน้ำหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที่ศัตรูใช้รุกราน เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตู้เจียงซาน ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทาง
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCELEBRITY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่ 5อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)  – โชว์ทิเบต
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน)  เพื่อชม แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ธารสวรรค์ “จิ่วจ้ายโกว” ซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกวได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ซึ่งทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย นำท่านชมความงาม เริ่มตั้งแต่ น้ำตกรั่วรื่อหลาง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีน

จากนั้นชม หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ภายในอุทยาน
บ่ายนำท่านชม ทะเลสาบมังกรคู่ ซึ่งชื่อของทะเลสาบนี้มาจากแนวหินปูนก้นทะเลสาบที่มีรูปร่างเหมือนมังกรสองตัว

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตรอยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม(การเที่ยวชมภายในอุทยานจิ่วจ้ายโกว ทางอุทยานมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวัน ดังนั้นการชมธรรมชาติได้มากน้อยขึ้นอยู่กับความว่องไวของคณะทัวร์ และจำนวนนักท่องเที่ยวในวันนั้นๆ หรือสถานที่ท่องเที่ยวบางจุดมีการจำกัดเวลา และบางจุดอาจจะปิดไม่ให้เข้าชม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคืนเงินใดๆ ในกรณีที่คณะไม่สามารถเข้าชมครบทุกจุด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านชม การแสดงโชว์ทิเบต ชมการฟ้อนรำอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันน่าตื่นตาตื่นใจของชนเผ่าจ้าง(ทิเบต)ในโรงละครที่เพียบพร้อมด้วยแสงสีที่ตกแต่งในแบบทิเบต
ที่พัก CELEBRITY HOTEL JIUZHAIGOU หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****
วันที่ 6จิ่วจ้ายโกว – ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ – เมืองตูเจียงเยี่ยน – จัตุรัสหยางเทียนวู่ – รูปปั้นหมีแพนด้าเซลฟี่ – เมืองโบราณก้วนเซี่ยน – ลำธารสีฟ้า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) ระหว่างทาง ผ่านชม เมืองโบราณซงพาน ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้า ชวนจู่ซื่อ สมัยเมื่อ 70 ปีที่แล้วได้เกิดสงครามเหล่าบรรดาทหารจีนแดงหนีมาตามเส้นทางผ่านทุ่งหญ้าอันสวยงามเพื่อเป็นการระลึกถึงทหารจีนแดง ระหว่างทาง ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซีไห่  ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีผิวน้ำราบเรียบขาวใส ดุจกระจกเงา ตามตำนานที่เล่าขานกันมาว่า ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแผ่นดินไหว ทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอันตธานหายไปทันที และความงามที่เห็นอยู่นี้เป็นความงามที่เกิดจากความหายนะ  
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสหยางเทียนวู่ ที่เขื่อนตูเจียงเยี่ยนได้เปิดต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ ชมรูปปั้นผลงานศิลปะรูปแพนด้าถ่ายเซลฟี่ที่ตั้งอยู่กลางจัตุรัส ซึ่งออกแบบโดยนักออกแบบชื่อดัง Florentijn Hofman ก็ได้รับการเปิดตัวพร้อมกันด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักของประติมากรรมชิ้นนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มา    รูปปั้นแพนด้าเซลฟี่ “เช็คอิน” “แพนด้า” ตัวนี้มีความยาว 26 เมตร กว้าง 11 เมตร สูง 12 เมตรและหนัก 130 ตัน มันนอนหงายอยู่บนพื้น เท้ายกขึ้นจับไม้เซลฟี่สีชมพู เล่นถ่ายเซลฟี่อย่างสบายอารมณ์ น่ารักน่าเอ็นดูมาก นักออกแบบ Hofman แนะนำว่าผลงานแพนด้ายกโทรศัพท์มือถือขึ้นเพื่อถ่ายเซลฟี่มีความสนุกมาก ด้วยท่าทางสบายๆ ผ่อนคลายและมีความสุข และเป็นการแสดงออกด้วยภาษาทางศิลปะแบบหนึ่งที่สะท้อนชีวิตในท้องถิ่น มอบความรู้สึกสนิทสนมและมีความสุขกับผู้ชมทุกท่าน 

นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณก้วนเซี่ยน เป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในตูเจียงเยี่ยน ท่านสามารถอิสระเดินชมเมืองโบราณ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย และ

นำท่านชม ลำธารสีฟ้า เป็นแหล่งเช็คอินใหม่ของมณฑลเสฉวน ในช่วงตอนกลางคืนก็จะเปิดแสงไฟสีฟ้าลงมาที่แม่น้ำ จนทำให้เป็นกระแสในโซเซียล ไม่ว่าจะคนท้องถิ่น หรือนักท่องเที่ยว ก็ต่างมาเช็คอิน ถ่ายรูปกันที่นี่  
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักSHANGHE CHENYUE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว *****
วันที่ 7ศูนย์หมีแพนด้าตูเจียงเยี่ยน (รวมรถกอล์ฟ) – เฉิงตู – วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ – แพนด้าปีนตึก – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่  สวนอนุรักษ์หมีแพนด้าตูเจี่ยงเยี่ยน (รวมรถกอล์ฟ) ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ..สุกี้เสฉวน
บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านไหว้พระขอพรที่ วัดต้าฉือ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า1,600 ปี ถือเป็นสถานที่สำคัญที่น่าสนใจ เพราะเป็นวัดที่พระถังซัมจั๋งบวชเป็นพระภิกษุก่อนจะย้ายไปจำพรรษายังวัดอื่น ภายในวัดต้าสือนั้นเงียบสงบ กว้างขวาง เหมาะแก่การไปสักการะขอพรอย่างมาก

และนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ ย่านช้อปปิ้งสุดโมเดิร์นแห่งเฉิงตู หากพูดถึงย่านที่คึกคักจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองไปแล้ว ไท่กู่หลี่ยินดีต้อนรับสาวนักช้อปทั้งหลายตั้งแต่แบรนด์เนมระดับโลกไปจนถึงแบรนด์ท้องถิ่น ร้านกินดื่ม สถานบันเทิงเริงรมย์ และที่พักเก๋ไก๋ ที่นี่ใช้หลักการฟื้นฟูพื้นที่ได้อย่างชาญฉลาด คือยังคงเก็บแผนผังเมืองเดิมที่เต็มไปด้วยถนน ตรอกซอกซอย และลานกว้าง ผสานเข้ากับการอนุรักษ์อาคารโบราณและปรับปรุงใหม่ โดยทุกอย่างเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเอาไว้ นั่นคือ Daci Temple 

นำท่านชมจุดเช็คอินที่ หมีแพนด้ายักษ์ปืนตึก (IFS BUILDING) เป็นแพนด้าที่อ้วนน่ารักกำลังปีนป่ายตึก เป็นประติมากรรมแพนด้ายักษ์แขวนอยู่บนอาคาร IFS ในใจกลางเมืองเฉิงตู

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย  
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป
ที่พักSERENGETI HOTEL CHENGDU  หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว *****
วันที่ 8ซอยกว้างแคบ – POP MART – เฉิงตู – กรุงเทพฯ (TG619 : 15.30 -17.35)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ ถนนคนเดินซอยกว้างแคบ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเสฉวนและเฉิงตูที่น่าสนใจอีกหนึ่งแห่งที่ได้บรรยากาศความเป็นเมืองเก่าของเฉิงตูไม่น้อย คือ "ซอยอ้วน-ผอม"ซอยอ้วน-ผอม เป็นซอยเก่าแก่นับแต่สมัยราชวงศ์ชิง ประกอบขึ้นจากซอยอ้วน ซอยผอม และซอยบ่อน้ำ  ที่ตั้งขนานติดกันสามซอย  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในสามแห่งสำคัญที่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเมืองเฉิงตู ปัจจุบันซอยโบราณแห่งนี้นับเป็นศูนย์รวมความเก่าแก่และความทันสมัย (ใหม่) เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีชีวิตชีวา

 อิสระช้อปปิ้ง POP MART ร้าน ARTTOY ยอดฮิต ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าPOP MART สุดน่ารัก ได้แก่ LABUBU,MOLLY,DIMOO,SKULL PANDA, CRY BABY และเหล่า ART TOY อื่นๆสุดน่ารักอีกมากมาย เป็นของที่ระลึกและของฝากกลับญาติ เพื่อนสนิทมิตรสหาย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ..เป็ดปักกิ่ง
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเทียนฟู่ เมืองนครเฉิงตู  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.30 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.35 น.ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ49,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ13,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ9,500 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 27 มิ.ย.67 **
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม  2,000  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

Case 1 ในการจองครั้งแรก

ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy