ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว [พักหรู 5 ดาว] ไม่เข้าร้านรัฐบาล เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE790 : โปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว [พักหรู 5 ดาว] 5 วัน 4 คืน (CZ)

DE790 : โปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิ่น หยางซั่ว [พักหรู 5 ดาว] 5 วัน 4 คืน (CZ)

LIJIANG WATERFALL HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - กุ้ยหลิน
10.00 น.

คณะพร้อมกันที่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

13.00 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองกุ้ยหลิน โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6100    * แวะพักที่ สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง พร้อมทำพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นกลับขึ้นเครื่องเดินทางต่อสู่เมืองกุ้ยหลิน *
18.15 น.

เดินทางถึง เมืองกุ้ยหลิน  เป็นหนึ่งในเมืองเอกของมณฑลกว่างซี มณฑลทางภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 240,000 ตารางกิโลเมตร ทางทิศใต้ติดกับมณฑลหยุนหนัน ทางเหนือติดกับกุ้ยโจว ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับหูหนัน ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดกับกว่างตง ทางใต้ติดกับอ่าวตังเกี๋ย และทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับประเทศเวียดนาม ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบแอ่งกระทะ และเทือกเขาขนาดเล็กที่ยาวคดเคี้ยวติดต่อกัน เทือกเขาสำคัญ ได้แก่ ภูเขาต้าหมิงซันและต้าเหยาซัน เป็นเขตหินปูนขาวที่ครอบคลุมพื้นที่ครึ่งหนึ่งของประเทศ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีถ้ำหินปูนอยู่มากมาย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... เป็ดปักกิ่ง 
ที่พัก  LIJIANG WATERFALL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า 
วันที่ 2กุ้ยหลิน - หลงเซิ่น - นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) - ผ่านชมหมู่บ้านจ้วง - กุ้ยหลิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองหลงเซิ่น (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าเย้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านชม นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) นำท่านขึ้นสู่ จุดชมวิว ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

นาขั้นบันไดหลงจี๋ นาขั้นบันไดที่แลดูเหมือนกับมังกรเลื้อยรอบเนินเขา ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอหลงจี๋ แถบหมู่บ้านเหอผิง เนื่องจากบริเวณนั้นไม่มีพื้นที่ราบ ชาวบ้านจึงทำนาบนภูเขาในลักษณะขั้นบันได โดยไล่ตั้งแต่ตีนเขาจนถึงยอดเขา เนินเขาเตี้ยก็ดูเหมือนกับขดก้นหอย ส่วนภูเขาสูงก็ดูเหมือนเจดีย์ แต่ละขั้นแต่ละชั้น สลับซ้อนเรียงกันสูงขึ้นเรื่อยๆ ช่างอัศจรรย์ยิ่ง

นำท่านชม ผ่านชมหมู่บ้านจ้วง เมื่อท่านเข้าสู่หมู่บ้านท่านจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากชาวบ้านที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ นอกจากนี้ท่านยังมีโอกาสได้ชมการแสดงระบำพื้นเมืองและการแข่งกีฬาประเพณีประเภทต่าง ๆ ที่ตกทอดมาช้านาน พร้อมชิมชาอันหอมหวนชวนดื่มชิมชาน้ำมัน และชมประเพณีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ เมืองกุ้ยหลิน  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก LIJIANG WATERFALL HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ถ้ำขลุ่ยอ้อ - หยางซั่ว - ล่องเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง (1 แพ นั่งได้ 4 คน / ล่องครึ่งสาย) - ทิวทัศน์ ภาพเขียน 15 ลี้ - อิสระช้อปปิ้งถนนซีเจีย (ถนนฝรั่ง)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำขลุ่ยอ้อ หรือ หลูตี้เหยียน เป็นถ้ำเล็กแต่ความงามเล็กตามขนาด ถ้ำมีความลึกประมาณ 200 เมตร มีหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์สวยงามมาก  ไฮไลท์ของถ้ำขลุ่ยอ้อคือ “วังบาดาล”  เป็นห้องโถงที่เคยใช้จัดเลี้ยง รับเสด็จสมเด็จพระพี่นางฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2546 มาแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหยางซั่ว (ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกุ้ยหลิน เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพ นับว่าเป็นสวรรค์บนดินที่มีชื่อเสียงที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนเมื่อมาถึงกุ้ยหลิน

 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... ปลาอบเบียร์
บ่าย

นำท่าน ล่องเรือแพชมแม่น้ำหลีเจียง (1 แพ นั่งได้ 4 คน / ล่องครึ่งสาย)

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป ทิวทัศน์ภาพเขียน 15 ลี้ เป็นจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองหยางซั่ว โดยมี แม่น้ำไหลผ่าน ล้อมรอบด้วยภูเขาใหญ่เล็กสุดลูกหูลูกตา สวยงามเหมือนดั่งภาพวาด

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารเชิญท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนซีเจีย (ถนนฝรั่ง) ที่ขนาบข้างด้วยทิวเขา หน้าตาคล้ายคลึงกับถนนข้าวสาร มีทั้งโรงแรม ผับ บาร์ ร้านอาหาร และยังมีสินค้าแบบจีนวางขายมากชนิด

ที่พัก YANGSHUO NEW WEST STREET HOTEL (5ดาว)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 4หยางซั่ว - เขาเซียงกง - กุ้ยหลิน - เขางวงช้าง (รถกอล์ฟ) - ประตูโบราณกูหนานเหมิน - ต้นไทรพันปี - โชว์มิราจ (ที่นั่ง VIP)  
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เขาเซียงกง

นำท่านชม วิวแม่น้ำหลีเจียง จากบนเขานี้ ถ้าอากาศเป็นใจ ท่านสามารถเห็นทะเลหมอกที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพ อยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำหลีเจียง ห่างจากเมืองหยางซั่ว 28 กิโลเมตร แม่น้ำหลีเจียงถูกล้อมรอบด้วยเขาหลายๆ ลูก เป็นจุดที่ชมแม่น้ำหลีเจียงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง 

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกุ้ยหลิน 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... ห่านย่างกวางตุ้ง

นำท่านชม เขางวงช้าง (รถกอล์ฟ) สัญลักษณ์เมืองกุ้ยหลิน ให้ท่านได้ถ่ายรูปและชมวิวสองฝั่งแม่น้ำหลีเจียง   

นําท่านชม ประตูโบราณกูหนานเหมิน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และชม ต้นไทรพันปี ประตูโบราณกูหนานเหมิน ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบหยงหู สร้างขึ้นครังแรกในสมัยราชวงค์ถัง อายุโดยประมาณ 1,300 ปี ได้รับการปรับปรุงล่าสุดหลังสงครามจีนกับญี่ปุ่น

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

นำท่านชมโชว์ MIRAGE GUILIN (ที่นั่ง VIP) บนเวทีอลังการ  LIJIANG THEATRE (1,182 ที่นั่ง) พลิ้วไหวกับบัลเลย์กายกรรม ล้ำสมัยด้วยเทคนิคมากมาย ปิดฉากสุดท้ายเร้าใจกับกับชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลก ที่เรียกเสียงปรบมือดังกระหึ่ม

ที่พัก LIJIANG WATERFALL HOTEL  (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5กุ้ยหลิน - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองกุ้ยหลิน

9.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ6099 

* แวะพักที่ สนามบินอู๋ซู เมืองหนานหนิง จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ *

12.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการรวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการราคา 1,500 บาท (พาสปอร์ตไทย)
 • ค่าโรงแรมระดับ 5 ดาวทุกคืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
  เมนูพิเศษ :: เป็ดปักกิ่ง / ห่านย่างกวางตุ้ง / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / ปลาอบเบียร์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน  
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 23 กิโลกรัม  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • ทิปไกด์คนขับรถ  วันละ 10 หยวน / คน / วัน
 • วางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • พาสปอร์ต มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 
 • รูปถ่าย 2นิ้ว 2ใบ พื้นหลังขาวเท่านั้น!! ต้องเปิดหู ห้ามใส่เครื่องประดับ ห้ามสวมเสื้อสีขาวถ่ายรูป
  **ไม่เอารูปข้าราชการค่ะ**  (ประกาศจากสถานทูติจีน ณ วันที่ 30 พ.ย. 59)
 • ใบกรอกข้อมูลด้านท้ายโปรแกรมครับ
 • เอกสารยื่นวีซ่าจีน (เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี)
 • ถ้าเดินทางกับพ่อ-แม่ หรือพ่อและแม่
 • ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง เพราะทางสถานทูตต้องการดูตัว
 • ผู้ถือเอกสารเดินทางเล่มสีเหลือง ต้องเผื่อเวลาทำวีซ่า ไว้ล่วงหน้าก่อนเดินทางประมาณ 20 วัน
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยและมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น (มี WORK PERMIT)+เอกสารสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน ** ต้องปรับยอด UP BOOK ถึงปัจจุบัน
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติที่ไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
 • ข้อมูลที่ท่านแจ้งกับทางบริษัทฯ จะใช้สำหรับกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มวีซ่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
  โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีน อาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรืออาจเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งทางบริษัทฯ ไม่ทราบล่วงหน้า หรือทราบในเวลากระชั้นชิด 
 • ท่านที่ถือหนังสือเดินทางราชการ ถ้าจะไปท่องเที่ยวทิเบต ต้องใช้หนังสือเดินทางแบบปกติ
 • ท่านที่ถือบัตร APEX ต้องทำวีซ่าจีนถ้าต้องการไปทิเบต ไม่สามารถใช้บัตร APEX แทนวีซ่าจีนได้
 • ท่านที่ถือบัตร APEX หรือ ถือหนังสือเดินทางราชการ โปรดตรวจสอบสิทธิการเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนั้นๆ

ท่านที่ถือบัตร APEX

ท่านที่ถือบัตร APEX โปรดตรวจสอบด้วยตนเอง ถึงสิทธิการเข้า-ออกประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีวีซ่า กับองค์กรฯ ที่ออกบัตรนี้ให้กับท่าน เพราะว่าบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบในรายละเอียดข้อตกลงการผ่านเข้าออกประเทศของผู้ถือเอกสารนี้ท่านที่ถือบัตร APEX จะต้องระมัดระวังรักษาบัตรของท่านไม่ให้สูญหาย เพราะหากสูญหายหมายถึงว่า

 • สายการบินอาจจะไม่ให้ท่าน CHECK-IN หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร) ตัวจริง
 • ด่านตรวจคนเข้าเมือง อาจะไม่อนุญาตให้ท่านผ่านเข้า-ออกเมือง หากท่านไม่สามารถแสดงเอกสาร (บัตร)ตัวจริง
 • หากบัตรสูญหาย ท่านอาจไม่ได้เดินทางต่อกับคณะทัวร์ และอาจต้องติดค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 1-2 อาทิตย์ 
 • หากบัตรสูญหาย ท่านต้องจ่ายค่าที่พัก อาหาร ยานพาหนะ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบินใบใหม่ ฯลฯ ในขณะที่ท่านอยู่ต่อ เพื่อทำเรื่องการออกบัตรใหม่ หรือขอทำวีซ่าใหม่ด้วยตนเอง
 • ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกแผนก เช่น หัวหน้าทัวร์ พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานขาย ฯลฯ ไมรับฝาก ไม่ถือแทน หรือไม่เก็บรักษาแทน ดังนั้นหากท่านฝากบัตร APEX และ/หรือส่งบัตรติดมากับเอกสาร หากมีการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • อัตราค่าวีซ่าด่วน 2-3 วัน  จ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มท่านละ 1700.-
 • อัตราค่าวีซ่าด่วน 1 วัน  มีการยกเลิกระเบียบการยื่นขอวีซ่าด่วน 1 วัน สำหรับบริษัททัวร์แล้ว / ถ้าท่านมีความประสงค์จะยื่น วีซ่าด่วน 1 วัน ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารทุกอย่าง ให้พร้อม และ ไปยื่นเอกสารและชี้แจงความจำเป็นด้วยตนเอง แต่ดุลพินิจในการพิจารณาและการอนุมัติขึ้นอยู่กับสถานทูต
 • รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy