ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE666 : โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ล่องทะเลสาบซีหู 5 วัน 3 คืน (TG)

DE666 : โปรแกรมทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ล่องทะเลสาบซีหู 5 วัน 3 คืน (TG)

City Inn Hotel
HANGZHOU SHUNCHUAN HOTEL
SHANGHAI PATTAYA HOLIDAY INN HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
21.30 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ ISLAND-E สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

วันที่ 2กรุงเทพฯ - เซี่ยงไฮ้ - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88 - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - ร้านไข่มุก - สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
00.30 น. เหิรฟ้าสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เที่ยวบินที่ TG 662 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
05.45 น.  

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ ผู่ตง ประเทศจีน

นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าสัมภาระ  (เวลาเที่ยวบินที่ TG 662 : 00.30-05.45 หรือ 01.10-06.25)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1)

นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ อุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน เพื่อข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามใช้เวลาประมาณ 5 นาที ภายในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่างๆ

จากนั้นนำท่าน ขึ้นตึก JIN MAO TOWER ชั้นที่ 88 ถ้านับรวมส่วนยอดแหลมของตึก มี 93 ชั้น โดยห้องชมวิวเมืองจะอยู่ชั้นที่ 87 ในปัจจุบันสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ตัวอาคารมีลักษณะคล้ายเจดีย์จีน 8 เหลี่ยม ที่เรียงต่อกันเป็นชั้นๆ ในรูปแบบโมเดิร์น

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า เซี่ยงไฮ้น้อย เป็นเมืองเก่าแก่ประวัติศาสตร์ยาวนานร่วมสามพันกว่าปีในยุคราชวงศ์โจวและฉิน

นำท่านเดินทางสู่ ร้านไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน ตั้งอยู่ติดกับพระพุทธรูปหลิงซาน  เป็นเมืองโบราณที่สร้านขึ้นมาใหม่  เหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก

ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) เมนูพิเศษ !!  ซี่โครงหมูอู๋ซี
พักที่ WISDOM HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 3อู๋ซี - หังโจว - ร้านผ้าไหม - ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) - ร้านใบชา - หังโจว - เซี่ยงไฮ้
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเอกของมณฑลเจ้อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน ศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม แหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกชม เอกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหม

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
บ่าย

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) ไข่มุกแห่งเมืองหัวโจวและยังมีนักกวีเปรียบเปรยว่า ซีหูเหมือนนางไซซี ไซซีสวยทุกอริยาบท ซีหูสวยทุกฤดูกาล ให้ท่านได้ชมวิวทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เรือเหมา)

นำท่านเดินทางสู่ ร้านใบชา ให้ท่านได้ชิมชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนหลากหลายชนิด นำท่านเดินทางกลับสู่ เซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จนได้รับขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่งตะวันออก ”

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา
พักที่ BAOLONG HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 4หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว - ร้านหยก - ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
 
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)

นำท่านสู่ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ ความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมต ทั้งนี้ยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่อง เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ 

นำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิงศูนย์กลางการช้อปปิ้ง ที่คึกคักมากที่สุดของนครเซี่ยงไฮ้ที่ไม่มีวันหลับใหล ทั้งยังเป็นที่ตั้งห้างสรรพสินค้ามากมายและถือเป็นย่านสวรรค์ของบรรดาสาวกแบรนด์เนมทั้งหลาย

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) เมนูพิเศษ !! ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า

ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ บัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน

นำท่านเดินทางสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว อาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิง มีอายุกว่าร้อยปี ภายในบริเวณตลาด มีทั้งร้านขายของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร ร้านขนมพื้นเมืองและที่สำคัญ คือ ร้านเสี่ยวหลงเปา

นำท่านเดินทางสู่  ร้านหยก  ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค  ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก

จากนั้นนำท่านชม ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery สตาร์บัคส์สาขาใหม่ที่นครเซี่ยงไฮ้ มาพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการ ครองตำแหน่งสตาร์บัคส์ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีเครื่องดื่มหลากหลายมากกว่า 100 ชนิด รวมทั้งเครื่องดื่มที่มีเฉพาะสาขานี้แห่งเดียว นอกจากนั้นยังมีอาหารและขนมมากมาย ในส่วนเบเกอรีที่ใช้ชื่อว่า Princi™ ซึ่งเป็นการร่วมมือกับร้านเบเกอรีชื่อดังจากอิตาลี และเป็นสาขาแรกในเอเชีย มีการทำขนมกันสดๆ ใหม่ๆ ที่ร้านทุกวันมากกว่า 80 ชนิด โดยเชฟชาวจีนมากกว่า 30 คนนอกจากนี้ สตาร์บัคส์ยังนำเทคโนโลยี AR สร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้า โดยร่วมมือกับบริษัทจีนยักษ์ใหญ่ อาลีบาบา เมื่อจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ ในร้าน เช่น ถังคั่วกาแฟ ก็จะมีรายละเอียดต่างๆ ปรากฏขึ้นในโทรศัพท์ และลูกค้ายังได้สนุกสนานไปกับการจ่อโทรศัพท์ไปยังจุดต่างๆ

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9) 
พักที่ WANXIN HOTEL 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
วันที่ 5เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ
เช้า

บริการอาหารเช้า แบบชุด (10)

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

07.30 น.กลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  เที่ยวบินที่ TG 663  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ (เวลาเที่ยวบินที่ TG 663 : 07.30-11.05 หรือ 08.15-12.10)

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
 • ที่พักโรงแรม 4 ดาว จำนวน 3 คืน ตามโปรแกรม (จัดให้พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม)
  ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **

 • ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามโปรแกรม (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใด จะไม่สามารถคืนเงินได้)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามโปรแกรม
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่  06 มกราคม 2561 (หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน ท่านต้องชำระเพิ่ม) 
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า โหลดใต้ท้องเครื่อง 1 ใบ จำกัดไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางในท้องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 16 – 69 ปี เท่านั้น **
   
 • หมายเหตุ:  กรณีผู้เดินทางมีอายุ 1 เดือน-15 ปี และผู้เดินทาง อายุ 70 ปี ขึ้นไป คุ้มครองเพียง 50% ของวงเงินคุ้มครอง และ สำหรับผู้เดินทาง อายุไม่ถึง 1 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทั้งสิ้น **

  ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง** 

  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึง
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ จำนวน 200 หยวน/ทริป/ท่าน  (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าทำวีซ่าชาวต่างชาติ ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่ากรุ๊ป (กรณีต่างชาติ จ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ 600 หยวน และผู้เดินทางเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าเอง)
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท ใช้เพียงสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) หรือ ค่าวีซ่าจีนท่องเที่ยวแบบเดี่ยว (4วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท (สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย)
   

 • หมายเหตุ 
  หากยกเลิกเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ รวมทั้งไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี  
  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ในเส้นทางที่บินลงปักกิ่ง / ปักกิ่ง+เซี่ยงไฮ้ (เที่ยว 2 เมือง) ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น
  ในกรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้  หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทำการ ท่านละ 1,500 บาท หรือ วีซ่าด่วน 2 วัน ทำการ ท่านละ 2,550 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) 

  สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปในประเทศ 24 ดังต่อไปนี้  (ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากรุ๊ปได้ ต้องทำวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น)
  1.อิสราเอล   2.อัฟกานิสถาน   3.ปากีสถาน  4.อุซเบกิสถาน   5.ทาจิกิสถาน  6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน 8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย   15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี  21.เยเมน   22.โอมาน   23.จอร์แดน   24.โซมาเรีย
 • กรุณาชำระยอดเต็ม (ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 2 วัน นับจากวันที่ทำการจอง)
  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิกได้ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทั้งหมด *
 • กรุณาส่งหน้าพาสฯ พร้อมวันชำระค่าทัวร์
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 •  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน6เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าวจะต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกหรือ Re-Entryด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
 • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 • กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา 
  • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)
  • กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
   ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษาสถานที่ทำงานตำแหน่งงานที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทำงานญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงานและของญาติโปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จอาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
   เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
   โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
   ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2อาทิตย์ 
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
  • ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานใน
   ประเทศไทยเท่านั้น
  • หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
  • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5,060บาท
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย) 
  • เอกสารที่ต้องเตรียม
   • พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
   • รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
   • ใบอนุญาตการทำงาน 
   • หนังสือว่าจ้างในการทำงาน
   • สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
   • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปล)
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy