ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE449 : ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทุ่งพิงค์มอส VS ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน (XJ)

DE449 : ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทุ่งพิงค์มอส VS ทุ่งลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน (XJ)

Narita Tobu Hotel
NEWSTAR HOTEL

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง              
23.59 น.พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน 
วันที่ 2นาริตะ - วัดนาริตะซัน - AEON TOWN - ช้อปปิ้ง นาริตะ สเตชั่น     
05.05 น.เหินฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ 602 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง)
13.00 น.ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน

วัดนาริตะซัน ตั้งอยู่ใน เมืองนาริตะ และเป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคคันโต โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ผู้คนจะแห่แหนมาขอพรที่วัดแห่งนี้อย่างล้นหลาม ภายในวัดมีเจดีย์ 5 ชั้นอยู่ 1 คู่ มีส่วนหย่อมและสระน้ำขนาดใหญ่ ส่วนอาคารหลักของวัดนั้นมีสถาปัตยกรรมแบบอินเดีย แต่ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสำนักงานใหญ่ของโรงเรียน สอนศาสนา ลัทธิชินกอน และถือเป็น 1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโตที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่เทพเจ้าฟูดูเมียวโอะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งไฟ 

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิดที่ AEON TOWN SHOPPING MALL และเล่นผ่อนคลายชมบรรยากาศยามค่ำคืน บริเวณ นาริตะ สเตชั่น ตามอัธยาศัย 

เย็นอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
พักที่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3นาริตะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด - หุบเขาโอวาคุดานิ -  โอชิโนะ ฮัคไค หรือดอกไม้ตามฤดูกาล (พิ้งมอสหรือลาเวนเดอร์) - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ เสิร์ฟไม่อั้น     
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมโดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ - ฮาโกเน่ - อิสึ ที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติและดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และโอวาคุดานิ ฮาโกเน่ ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ที่แปลกไปกว่านั้นคือ มีจำนวนน้ำพุร้อนมากถึง 17 แห่ง

นำท่าน ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ หากวันใดอากาศสดใส ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันที่สามารถต้มไข่ไห้สุก ด้วยอุณหภูมิ 97 องศาเซลเซียส ชิมไข่ดำ ที่เชื่อกันว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาว ขึ้น 7 ปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ำธรรมชาติ กับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึม ลึกลงพื้นพิภพปฏิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขัง ขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อมน้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ. 1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับ การคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติ ที่ดีที่สุด ของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ  และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนำมาขายระหว่างทางได้  ไม่ว่าจะเป็นผัก ภูเขาที่สดกรอบ ผลไม้อบแห้ง ถั่ว มันญี่ปุ่น และอื่นๆ อีกมากมาย

กรณีคณะเดินทางตรงช่วงฤดูกาลดอกไม้บาน โปรแกรมจะเปลี่ยนจากนำเที่ยวโอชิโนะ ฮัคไค เป็นชม ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลแทน อาทิ 

ทุ่งพิ้งค์มอส นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) นำท่านชมทุ่งดอกพิ้งมอส หรือ ชิบะ ซากุระ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระที่อยู่บนพื้นดินนับแสนต้น บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมี จำนวนมากที่สุดใน เหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดง ซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก ให้ท่านได้สัมผัสและเก็บ ภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (การบานขอดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ ปกติจะอยู่ช่วงประมาณปลายเดือน เมษายน - ต้นมิถุนายน)  

ทุ่งลาเวนเดอร์ นำท่านเดินทางสู่ Oishi Park สวนสาธารณะริม ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ด้านในมีศูนย์ Kawaguchiko Natural Living Center ที่สามารถซื้อของฝากสินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นมากมาย อีกทั้งในหน้าร้อนยังสามารถชื่นชมความงามของลาเวนเดอร์ โดยมี ภูเขาไฟฟูจิในหน้าร้อนเป็นฉากหลัง นับเป็นอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปยอดฮิตเลย (การบานขอดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ ปกติจะอยู่ช่วงประมาณช่วงกลางมิถุนายน - กลางกรกฏาคม) 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พัก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับ เมนูมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ

หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

พักที่ NEW STAR HOTEL / HATOYA HOTEL / FUJI MATZUSONO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ย่านชินจุกุ - โอไดบะ          
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิดที่บริเวณขั้นที่ 5 ซึ่งเป็นจุดที่รถโดยสารสามารถขึ้นไปจอดได้ ฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และยังเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย ท่านสามารถชมความงามของภูเขาไฟฟูจิได้ตลอดทั้งปี เพราะในแต่ละฤดูภูเขาไฟฟูจิจะมีความงดงามที่แตกต่างกัน และเป็นภูเขาไฟที่สวยงามไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตาม (หมายเหตุ การขึ้นชมพูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอำนวย)

นำท่านเยี่ยมชม ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับเขตภูเขาไฟฟูจิ ภายในมีห้องจัดแสดงข้อมูลการประทุของภูเขาไฟจากทุกมุมโลก ห้องแสดงภาพแผ่นดินไหว ห้องแสดงเหตุการณ์หลังแผ่นดินไหว ห้องจำลองแผ่นดินไหว ห้องอุทกภัย ห้องเขาวงกตกระจก นอกจากนี้ยังมีโซนถ่ายภาพกับภูเขาไฟฟูจิ โซนความรู้ต่างๆ และ โซนช็อปปิ้งสินค้างานฝีมือญี่ปุ่นต่างๆ เช่นมีดแบบดั้งเดิม ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เครื่องสำอาง และ ของฝากอีกมากมาย และยังมีห้องน้ำไว้บริการฟรีอีกด้วย

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ เป็นเกาะจำลองขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นจากการถมทะเลบริเวณอ่าวโตเกียว เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในฐานะเขตท่าเรือ จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1990 โอะไดบะได้กลายเป็นย่านการค้า ย่านพักอาศัย และนันทนาการที่ใหญ่โตแห่งหนึ่ง

นำชม Unicorn Gundam หุ่นกันดั้มตัวใหม่เป็นรุ่น RX - 0 Unicorn Gundam ในโหมด Destroy เป็นหุ่นสีขาว - แดง มีความสูงประมาณ 24 เมตร สูงกว่าหุ่นตัวเดิมถึง 6 เมตร

นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ร้านซานริโอะ ร้านขายเครื่องอิเลคทรอนิกส์ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องสำอาง ต่างๆ กันที่ร้าน MATSUMOTO แหล่งรวมเหล่าบรรดาเครื่องสำอางมากมาย อาทิ มาร์คเต้าหู้, โฟมล้างหน้า WHIP FOAM , ครีมกันแดดชิเซโด้ แอนเนสซ่าที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย 
พักที่  NARITA TOBU HOTEL / NARITA GATEWAY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5อิออน - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง             
เช้า

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ (Aeon Narita Mall) ห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาตินาริตะ ภายในตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น มีร้านค้าที่หลากหลายมากกว่า 150 ร้าน จำหน่ายสินค้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน นอกจากนี้ยังมีร้านเสื้อผ้าแฟชั่นมากมาย เช่น MUJI, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ เป็นต้น

เที่ยงอิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
14.25 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ603 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง)
19.10 น.ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2 - 3 ท่าน ตามรายการ
 • ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป - กลับ ท่านละ 20 กก.
 • หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ
 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ดังนี้

  - ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว ***ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

 • การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด  
 • การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. - 16.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 30 คน 
 • โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยทางบริษัททัวร์จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับใบนัดหมายเตรียมตัว ประมาณ 1-3 วัน ก่อนการเดินทาง โดยจะจัดโรงแรมให้อยู่ในระดับเดียวกัน
 • โรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ห้องพักจะมีขนาดค่อนข้างเล็กและบางโรงแรมจะไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) ดังนั้นทางบริษัททัวร์จะจัดห้องพักให้ท่านแยกเป็น 2 ห้องพักแทน คือ 1 ห้องนอนคู่ (พัก 2 ท่าน) และ 1 ห้องพักเดี่ยว (พัก 1 ท่าน)
 • บางโรงแรมในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีบริการห้องพักแบบเตียงคู่ (TWIN) หรือกรณีที่ห้องพักแบบเตียงคู่โรงแรมนั้นเต็ม (TWIN) ทางบริษัททัวร์จะจัดห้องพักแบบ 1 เตียงใหญ่ (DOUBLE) ให้ท่านแทน
 • กรณีโรงแรมที่เข้าพัก ไม่มีบริการออนเซ็นภายในโรงแรม ทางบริษัททัวร์จะนำคณะเข้าใช้บริการออนเซ็นที่อยู่บริเวณใกล้เคียงแทน (เฉพาะรายการทัวร์ที่ระบุโปรแกรมอาบน้ำแร่ธรรมชาติเท่านั้น)
 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 30 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้า
 • สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • ประเทศญี่ปุ่น มีกฎหมายห้ามนำผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด  ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
เงื่อนไขการจอง
 • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท  หรือท่านละ 20,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง 
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 30 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกเที่ยวบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

ข้อควรทราบ
จาก มาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
- สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
- กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียม

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท  หรือท่านละ 20,000 กรณีเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 30 วันก่อนการเดินทาง 


Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868
         098-828-5266
         095-902-2526
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy