โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสก์ ล่าแสงเหนือ 2566/2023 เที่ยวรัสเซีย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE838 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสก์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [ล่าแสงเหนือ+บินภายใน 2 เที่ยว] 7 วัน 5 คืน (T5)

DE838 : โปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันสก์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [ล่าแสงเหนือ+บินภายใน 2 เที่ยว] 7 วัน 5 คืน (T5)
Turkmenistan Airlines (T5)

DELTA IZMAILOVO HOTEL
PARK INN HOTEL
Severny Hotel

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - มอสโคว์
20.00 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูหมายเลข 7 เคาน์เตอร์ P สายการบินเติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์ T5 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระต่างๆ

22.50 น.ออกเดินทางสู่ มอสโคว์  โดยสายการบินเติร์กเมนิสถาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ T5 646
04.10 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาชกาบัต (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 
08.05 น.ออกเดินทางสู่ เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน อุซเบกิสถาน แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ T5 703
วันที่ 2มอสโคว์ - สแปโรฮิลล์ - ประตูชัย - วิหารนางชี - ตลาดอีสไมโลโว
10.15 น.

เดินทางถึง มอสโคว์ สนามบินโดโมเดโดโว ประเทศรัสเซีย  (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชม.) นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย 

นำท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย  ที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น ตึกสูง 7 ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน  คือ ตึกที่ทำการของรัฐบาล 2 ตึก ตึกที่พักอาศัย 2 ตึก และตึกของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ นอกจากนี้ยังมีแผงลอยขายของที่ระลึกในราคาถูกตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก 

นำชม ประตูชัย Triumphal ถูกสร้างใน ค.ศ. 1829-1834 ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัส Tverskaya โดยถูกสร้างแทนประตูชัยเก่าที่สร้างจากไม้ในปี ค.ศ. 1814

นำท่านชม อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์ (Novodevichy Convent) เก่าแก่อายุกว่า 300 ปี ที่เคยเป็นที่คุมขัง พระนางโซเฟีย และบรรดาเชื้อพระวงศ์ฝ่ายหญิง ในประวัติศาสตร์ราชวงศ์โรมานอฟ ปัจจุบันใช้เป็นสุสานสำหรับสุภาพสตรีคนสำคัญๆ ระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นอดีตสุภาพสตรี หมายเลข 1 นางไรซ่า กอบาชอพ ฯลฯ

นำท่านเดินทางสู่ ตลาด IZMAILOVO MARKET ตลาดนัดจตุจักรของกรุงมอสโคว์ ที่รวบรวมสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ไว้จำหน่ายในราคาถูกสุดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็นนาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดก,ผ้าคลุมไหล่, อำพัน ฯลฯ  อิสระให้ท่านใช้เวลาเลือกซื้อของที่ระลึกได้อย่างเต็มที่  

​ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
ที่พัก  Vega Best Western Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3พระราชวังเคลมลิน - จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม - เซนต์ซาร์เวียร์ - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ช้อปปิ้งถนนอารบัท
​บ่าย

นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลิน (Kremlin) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1147 โดยมงกุฎราชกุมารแห่งนคร  เคียฟ เจ้าชายยูริ โดลโกรูกี มีรับสั่งให้สร้างเพื่อใช้ป้องกันศัตรู ในอดีตเป็นเพียงป้อมปราการไม้ ธรรมดา ที่เป็นเหมือนหัวใจของกรุงมอสโคว์ ตามความเชื่อของชาวรัสเซียเครมลินคือที่สถิตของพระเจ้า

เที่ยวชม บริเวณ จัตุรัสแดง (Red Square) ที่ถือเป็นหัวใจของกรุงมอสโคว์และประเทศรัสเซีย ที่มีเหตุการณ์  สำคัญต่างๆเกิดขึ้นที่นี่ เคยใช้เป็นที่ชุมนุมทางทหารในยุคของสหภาพโซเวียต  โบสถ์เซ็นต์บาซิล  St.Basil   Cathedral  สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอด เพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาด ใช้เป็นห้องสำหรับสวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15

​เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
​บ่าย    

อิสระให้ท่านเดินชม และเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำภายใน ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM) ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงมอสโก มีชื่อเสียงในเรื่องของสินค้าอันมีให้เลือกซื้อกันอย่างหลากหลายชนิด นับเป็นสถานที่หนึ่งที่มีสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และโดดเด่นของเมืองนี้ ก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1895 มีร้านค้าเปิดให้ บริการมากมายสำหรับให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่ชอบการช้อปปิ้งถึง 200 ร้านค้า

นำชม วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์  (THE CATHEDRAL OF CHRIST OUR SAVIOUR) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี เป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆ วิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริงปัจจุบันวิหารนี้ ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย 

จากนั้นนำท่านชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ (Moscow Metro) ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุดในโลก เปิดให้สาธารณชนใช้บริการ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1935 แบ่งเป็น 11 สาย รวมระยะทาง 360 กิโลเมตร และได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยงามที่สุดในโลก งดงามด้วยงานทางด้านสถาปัตยกรรมที่ปราณีอ่อนช้อยสวยงาม  ตามฝาผนังเพดานของสถานี ประดับด้วยภาพวาดสีน้ำมัน  โคมไฟคริสตัลหรูหราออกแบบตกแต่งที่แตกต่างไปตามยุคสมัย   

นำท่านสู่ ย่านถนนอารบัท (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่าน เป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมือง เป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ของที่ระลึกต่าง ๆ มี  ศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่าง ๆ และรูปล้อเลียน มีเวลาท่านเลือกซื้อของที่ระลึก 

​ค่ำ    อิสระอาหารค่ำ 
ที่พัก  Vega Best Western Izmailovo Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4มูรมันสก์ - ฮัสกี้ปาร์ค - สุนัขลากเลื่อน - สโนว์โมบิล - ล่าแสงเหนือ
​เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
......... น.

เดินทางสู่ มูรมันสก์ โดย สายการบิน .......เที่ยวบินที่........

(โปรแกรม เมืองที่พัก เที่ยวบิน  อาจมีการสลับ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ   อากาศ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก )

​..........น.   เดินทางถึงสนามบิน มูรมันสก์ เมืองมูรมันสก์
​เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
​บ่าย

นำท่านสู่ ฮัสกี้พาร์ค (Husky Park) ท่านจะได้สัมผัสกับสุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ สุนัขที่เป็นมิตร รักสงบที่สุด และน่ารักขนปุกปุย สำหรับที่นี่ฮัสกี้ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ ท่านจะได้ถ่ายภาพกับฝูงฮัสกี้ ในฤดูหนาวที่หิมะปกคลุมไปทั่วก็ใช้รถเลื่อนที่มีฝูงฮัสกี้นำพาไปยังที่ต่าง ๆ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) และขับสโนว์โมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะ ให้ท่านได้สนุกตื่นเต้นกับลานน้ำแข็งกว้างใหญ่ ซึ่งเป็นประสบการณ์สุดสนุกและเร้าใจเป็นอย่างยิ่ง   

นำท่านเดินทางสู่ร้าน เบอร์เกอร์เจ้าดัง เพื่อลิ้มรสเบอร์เกอร์ของ Mcdonald’s สาขาที่อยู่เหนือสุดของโลก

​ค่ำ  อิสระอาหารค่ำ Mcdonald’s 
​ค่ำ 

นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน 

 *** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะ ได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

ที่พัก  Park Inn Hotel  หรือเทียบเท่า
วันที่ 5อนุเสาวรีย์อโลชา - หมู่บ้านซามิ -  เสาโทเทม - กวางเรนเดียร์ -  ล่าแสงเหนือ
​เช้า  

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่  สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง  35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน

จากนั้นเที่ยวชม หมู่บ้านซามิ (Sami Village)  หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมือง ซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและ  คาบสมุทรสแกนดินเวีย โดยสืบสานวิถึชีวิตดั้งเดิม

เที่ยงอิสระอาหารกลางวัน
​บ่าย

ชมความงามของ เสาโทเทม หรือ Totem poles เป็นงานเเกะสลักเสาไม้ซึ่งเป็นศิลปะของคนท้องถิ่นดั้งเดิม คือสัญลักษณ์ของกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ตระกูล เผ่าหรือ ชุมชน โดยสัญลักษณ์ที่ว่าก็เป็นได้ทั้ง สิ่งมีชีวิต สิ่งของ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ

ชม สัตว์เมืองหนาว  กวางเรนเดียร์ (Reindeer)  สัตว์ที่ใช้ประโยชน์ในการเดินทางรวมทั้งเป็นเป็นสัตว์ เศรษฐกิจ  ท่านสามารถสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรน เดียร์ลากเลื่อน (Reindeer Sledding) แบบชาวพื้นเมืองซามิได้อีกด้วย

​ค่ำ    

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

นำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน 

*** การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะ ได้เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

ที่พัก   Park Inn Hotel  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มหาวิหารเซนต์ไอแซค - มหาวิหารคาซาน
​เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
......... น.

เดืนทางสู่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดย สายการบิน ...... เที่ยวบินที่ ..........

(โปรแกรม เมืองที่พัก เที่ยวบิน  อาจมีการสลับ หรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก ) 

​..........น.

เดินทางถึง สนามบิน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

นำท่านสัมผัสกับ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หรือเลนินกราดเดิม เมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก  เปรียบประดุจ “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ”

นำชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มองต์ แฟร์ร็อง ใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ภายในวิหารประดับประดาด้วยหินอ่อน, และมาลาไคท์หลากสี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่น หนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก   

จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารคาซาน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ในปีค.ศ. 1708 ชมความงามของสถาปัตยกรรมในรูปศิลปะแบบนีโอคลาสสิก ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี และรูปปั้นของผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพเรือในช่วงสงครามระหว่างรัสเซียกับฝรั่งเศส คือ Mikhail Kutuzov และ Barclay de Tolly มาจัดแสดงเป็นอนุสรณ์ไว้ด้านหน้ามหาวิหาร

​เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
​บ่าย

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองรัสเซีย ตามอัธยาศัยที่ย่าน ถนนเนฟสกี้ ปรอสเป็ค (Nevsky Prospekt) ถนนแห่งย่านการค้าที่สำคัญของกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้านานาชนิดเป็นของฝากของที่ระลึก 

​ค่ำ   อิสระอาหารค่ำ
ที่พัก   Park Inn Hotel  หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล - พระราชวังฤดูหนาว เฮอร์มิเทจ - วิหารหยดเลือด
​เช้า   

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ( Peter & Paul Fortress) ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทาง  การเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยพระบัญชาของยอดกษัตริย์ ปีเตอร์มหาราช ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์

จากนั้นนำชม  โบสถ์สมอลนี่ โบสถ์นางชีสมอลนี่ คอนแวนน์ (Smolny Cathredral)   เป็นอาคารสีฟ้าขาว สวยงามมาก สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1748 แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1764 แต่เดิมเป็นสำนักแม่ชีก่อสร้างสมัยพระนางอลิซาเบธ เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน Bartoloeo Francesco Rastrelli บริเวณโดยรอบประกอบด้วยสวนและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างขึ้นในสมัยของพระนางแคทเธอรีนมหาราช เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรม สตรีชั้นสูง เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในราชสำนักและชีวิตประจำวัน ปัจจุบันอาคารเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

​เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร 
บ่าย   

ท่านชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว  THE HERMITAGE  (Main Building) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนของรัชกาลที่ 5 ของไทยในการเจริญสัมพันธไมตรีไทย กับ รัสเซีย ปัจจุบันพระราชวังนี้ได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมของล้ำค่าจากทั่วโลกกว่า 3 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปีกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก และ ศิลปวัตถุล้ำค่าต่างๆ อาทิเช่น นาฬิกานกยูง, แจกันมาลาไคท์ รวมถึงวัตถุของอียิปต์โบราณ  ชม วิหารเลือด (Spilled Blood Church)  สร้างขึ้นพื่อระลึกถึง พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 3 

18.30 น.เดินทางสู่ สนามบิน เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
21.45 น.ออกเดินทางจากสนาม เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (LED) โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines เที่ยวบินที่ T5 730
วันที่ 8กรุงเทพฯ
04.00 น.แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติอาชกาบัต 
​05.10 น.ออกเดินทาง สู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Turkmenistan Airlines โดยเที่ยวบินที่ T5 645
​13.35 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ 

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล 
  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ วงเงินรับผิดชอบไม่เกิน 1,000,000 บาท  
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ท่านละไม่เกิน  500,000 บาท 
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์) 
 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,  ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ จำนวน 80 USD ต่อท่านตลอดทริป 
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่สนามบินทุกแห่ง และโรงแรมทุกเมือง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช่สัญชาติไทย 


  ** ค่าทิปโปรดชำระกับเจ้าหน้าที่ที่ สนามบิน ณ วันเดินทาง รวมทั้งสิ้น 80 USD ต่อท่าน **
 • ชำระเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
 • ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด  
 • ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง  
 • หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
 • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิกทุกกรณี ยึดเงินมัดจำทั้งหมด
  - ยกเลิกก่อน 45 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตั๋วเครื่องบินที่ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่เดินทางช่วง  วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการ การันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (20 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว 
  5.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
 • เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
 • โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 
 • กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • โรงแรมในยุโรป รัสเซีย ตุรกี ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy