โปรแกรมทัวร์แกรนด์เยอรมัน [UNSEEN] เที่ยวเยอรมัน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE945 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์เยอรมัน [UNSEEN] 10 วัน 7 คืน (TK)

DE945 : โปรแกรมทัวร์แกรนด์เยอรมัน [UNSEEN] 10 วัน 7 คืน (TK)
Turkish Airlines (TK)

Best Western Hotel Am Strasberger Tor
H+ Hotel Goslar
NH Berlin City West Hotel
NH Schwerin Hotel
Swissotel Bremen Hotel
Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg
Wyndham Garden Kassel

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ 
19.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

22.40 น.

ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารค่ำและอาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันที่ 2 แฟร้งค์เฟิร์ต - คาสเซิล - ปราสาทวิลเฮมชอร์
05.00 น. เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK1587 อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูลซึ่งมีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย 
07.55 น.  ออกเดินทางจาก สนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (FRA) โดย สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส บริการอาหารเช้าบนเครื่องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3.15 ชม.)
10.10 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาสเซิล (Kassel)  (ระยะทาง 197 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2 ช.ม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นเฮสเซ่น (Hessen) ประเทศเยอรมนี อยู่บนแม่น้ำ Fulda เป็นเมืองหลวงของแคว้นคาสเซิล

นำท่านเข้าชม ปราสาทวิลเฮมชอร์ (Schloss Wilhelmshohe) ซึ่งตั้งอยู่ใน Bergpark Wilhelmshohe อันได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก Unesco World Heritage Site ในปี 2013  ซึ่งภายในบริเวณโดยรอบ Bergpark เป็นที่ตั้งของปราสาทโบราณที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์และเก็บรักษาในสภาพดี

นำท่านเข้าชมความสวยงามของ ปราสาทวิลเฮมชอร์ (Schloss Wilhelmshohe) ซึ่งเป็นปราสาทแบบนีโอคลาสสิค สร้างในสมัยศตวรรษที่ 18 และเป็นปราสาทฤดูร้อนของจักรพรรดิไกเซอร์ วิลเลียม ในระหว่างปี 1888 – 1918 อีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินเล่นในเมืองคาสเซิล ซึ่งเป็นเมืองสวยงามอีกแห่งของเยอรมนี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Wyndham Garden Kassel **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 3คาสเซิล - เทรนด์ดีบวร์ค - เบราน์ชไวก์ - เมืองเบราน์ชไวก์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเทรนด์ดีบวร์ค (Trendelburg) (ระยะทาง 39 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)

นำท่านชมปราสาทราพันเซล (Rapunzelturm)  หอคอยสูงประมาณ 40 เดินทาง 3.45 เมตร ปราสาทซึ่งมีประวัติศาสตร์ของเมืองเทรนด์ดีบวร์ค ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 สิ่งที่น่าสนใจคือพิพิธภัณฑ์เรือนจำท้องถิ่นและบันไดที่มี 133 ขั้น

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเกิร์ทธิงเก้น (Gottingen) (ระยะทาง 69 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความเงียบสงบ  ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชั้นหนึ่งต่างพากันมาพำนักและทำงานในเมืองแห่งนี้  เมืองนี้จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นสาวน้อยถือตะกร้าอุ้มห่าน (Ganseliesel) ซึ่งตั้งอยู่บนน้ำพุบริเวณใจกลางตัวเมืองเกิร์ทธิงเก้น ความเชื่อเกี่ยวกับรูปปั้นนี้ด้วยว่า ถ้าใครสำเร็จปริญญาเอกในเมืองนี้แล้ว จะต้องปีนขึ้นไปจูบสาวน้อยผู้นี้จึงจะถือว่าจบครบถ้วนกระบวนความ จึงอาจกล่าวได้ว่าแกนเซลีเซลเป็นเด็กหญิงที่มีผู้มาจุมพิตมากที่สุดในโลก จากนั้นอิสระให้ท่านได้เที่ยวชมเมือง และเก็บภาพความสวยงามและความน่ารักของเมืองเมืองเกิร์ทธิงเก้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบราน์ชไวก์ (Braunschweig) (ระยะทาง 115 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) เป็นเมืองหนึ่งในรัฐโลว์เออร์แซกโซนี ประเทศเยอรมนี มีฐานะเป็นเมืองอิสระ (Kreisfreie Stadt) ตามการบริหารเขตปกครองของเยอรมนี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ ถือเป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 2 ของรัฐโลว์เออร์แซกโซนีรองจากฮันโนเวอร์ เบราน์ชไวก์เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก  H+ Hotel Goslar / Vienna House Easy Braunschweig**** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4เบราน์ชไวก์ - เบรเมน 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม ปราสาทดังก์วาเดอโรป (Dankwarderode Castle) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1160 โดยประสงค์ของดยุคเฮนรี่ เดอะไลอออน เพื่อใช้เป็นราชวังหลวง โดยใช้เวลาเพียง 15 ปีเท่านั้นในการก่อสร้าง และเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1175 นอกจากนี้ยังมีประสงค์ให้สร้างโบสถ์เบราน์ชไวก์ (Bruaunschweig Cathedral) ไว้ในบริเวณใกล้เคียงด้วย ทั้งนี้ปราสาทแห่งนี้หมดความสำคัญในเวลาไม่นาน เพียงเพราะอาณาเบตเมืองที่ขยายโดยรอบอย่างรวดเร็ว และภายหลังถูกผลัดเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใช้งานหลายครั้งหลายครา ทั้งเคยถูกปล่อยให้รกร้าง เป็นสถานที่กักตุนอาวุธ และท้ายสุดเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับเก็บวัตถุโบราณในที่สุด 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมือง เบรเมน (Bremen) (ระยะทาง 174 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองฮันโนเวอร์ โดยอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Weser ใกล้ๆ กับทะเลเหนือ นับว่าเป็นเมืองท่าทางตอนเหนือที่มีความเก่าเเก่เป็นอย่างมาก เเละนับว่าที่นี่เป็นเมืองชายฝั่งที่เก่าเเก่ที่สุดของเยอรมันเลยทีเดียว

นำท่านเที่ยวชม เมืองเบรเมน (Bremen) อีกหนึ่งเมืองของประเทศเยอรมนีที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างคับคั่งกว่า 2.4 ล้านคน

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) อาคารสไตล์เรเนซองส์ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1405-1410 ณ จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square)  พร้อมถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St Peter’s Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ความสูงกว่า 98 เมตร ที่มีประวัติความเป็นมากว่า 1,200 ปี

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นสัตว์ 4 ตัว (Sculpture of 4 animals) ประกอบด้วยลา สุนัข แมว และไก่ ซ้อนเรียงกันในแนวตั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คใกล้ศาลาว่าการเมือง ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปคู่ด้วย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
ที่พัก Swissotel Bremen Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ฮัมบูร์ก - ชเวริน - เบอร์ลิน - ปราสาทชเวริน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัมบูร์ก (Hamburg) (ระยะทาง 124 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเยอรมนี  หรือมีชื่ออย่างเป็นทางการ คือ นครอิสระและฮันเซียติกแห่งฮัมบูร์ก เป็นที่ตั้งของท่าเรือฮัมบูร์ก (Port of Hamburg) ท่าเรือสำคัญและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของสหภาพยุโรป   

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ไมเคิล (St. Michaelis Church) เป็นหนึ่งในโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี โดยสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดของโบสถ์คือ หอคอยทรงบาร็อคที่มีความสูงประมาณ 132 เมตร และยังเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเส้นขอบฟ้าเมืองฮัมบูร์ก โบสถ์เซนต์ไมเคิล ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1647-1669 ปัจจุบันเป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองฮัมบูร์ก

แวะถ่ายรูปกับอาคาร ศาลากลางฮัมบูร์ก (Hamburg Rathaus) อีกหนึ่งอาคารที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตใจกลางเมืองใกล้ๆกับทะเลสาบ Binnenalster โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1886-1897 ในสไตล์นีโอ-เรอเนสซอง (Neo-Renaissance Style) เป็นหนึ่งในอาคารที่เก็บรักษาไว้อย่างสมบูรณ์มากที่สุดของเมืองฮัมบูร์ก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชเวริน (Schwerin) (ระยะทาง 111 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.35 ชม.) เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบที่งดงามมาก โดยทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดคือ ชเวรินเนอร์ ซี หรือ ทะเลสาบชเวริน (Schweriner See) ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร

นำท่านเข้าชมความงดงามของ ปราสาทชเวริน (Schwerin Castle) หรือ ปราสาทร้อยยอด เป็นปราสาทเก่าแก่ที่ปัจจุบันถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภา (State parliament) โดยปราสาทนั้นตั้งอยู่บนเกาะในทะเลสาบชเวริน ซึ่งในศตวรรษที่ 19 ปราสาทได้รับการบูรณะใหม่อีกครั้งหนึ่ง

จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ วิหารชเวริน (Schwerin Cathedral) วิหารเก่าแก่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสงครามครูเสด ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1260- 1416 ในสไตล์บริค - โกธิค  (Brick Gothic style) ปัจจุบันเป็นหนึ่งวิหารที่มีผู้จาริกแสวงบุญมาเยือนเป็นจำนวนมาก สิ่งที่โดดเด่นที่สุด คือ หอคอยสูง 117.5 เมตร ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1889-1893 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NH Schwerin Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เบอร์ลิน - ประตูบรานเดนบวร์ก - มหาวิหารเบอร์ลิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ลิน (Berlin)  (ระยะทาง 212 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  ซึ่งตั้งอยู่บนแม่น้ำสปรี (Spree River) และแม่น้ำฮาเฟล (Havel River) ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยอรมนี ห้อมล้อมด้วยรัฐบรานเดนบวร์ก ในสมัยก่อน เบอร์ลิน เคยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบรานเดนบวร์กก่อนจะแยกการปกครองออกเป็นนครรัฐต่างหากรัฐหนึ่ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ ประตูบรานเดนบวร์ก (Brandenburger Tor) อดีตประตูเมืองและเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ประตูตั้งอยู่ระหว่าง Pariser Platz และ จตุรัส 18 มีนาคม (Platz des 18. Marz) และเป็นประตูที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวจากทั้งหมดหลายแห่งที่เข้าเบอร์ลิน ห่างประตูออกไปทางเหนือหนึ่งบล็อก เป็นที่ตั้งของตึก Reichtag ประตูบรานเดนบวร์ก เป็นประตูเมืองเก่าแก่ ได้รับการก่อสร้างระหว่าง ค.ศ.1788 ถึง ค.ศ. 1791 ตามศิลปะแบบโรมัน โดยฝีมือของ C.G.Langhans เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกภาพของประเทศเยอรมนี 

ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาเยอรมัน (Bundestag) เป็นอีกหนึ่งอาคารที่มีความโดดเด่นมาก โดยเฉพาะโดมแก้วขนาดใหญ่ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของอาคารรัฐสภาแห่งนี้ ออกแบบก่อสร้างโดย Wallot ระหว่างปี ค.ศ. 1884 - 1894 ใช้เป็นที่ประชุมรัฐสภาของประเทศเยอรมนี เรียกว่า Sitz des Deutschen Bundestages ถือเป็นอาคารที่สำคัญที่สุดของประเทศเยอรมัน 

นำท่านถ่ายรูปกับ Holocaust Memorial อนุสรณ์เขาวงกตเพื่อระลึกถึงชาวยิว  หรือเป็นที่รู้จักว่าเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงชาวยิวที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยุโรป  มีการออกแบบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ดีไซน์โดยสถาปนิกชาวนิวยอร์ก Peter Eisenmann รูปแบบของอนุสรณ์แห่งนี้จะเป็นแท่นถ่านหินคอนกรีตบล็อกรูปทรงสี่เหลี่ยมกว่า 2,711 แท่น  วางเรียงกันในพื้นที่กว่า 4.7 เอเคอร์ มีขนาดความสูงตั้งแต่ 8 นิ้ว ไปถึง 15 ฟุต 

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารเบอร์ลิน (Berlin Cathedral) มหาวิหารนิกายโปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเบอร์ลิน โดยมหาวิหารถูกสร้างในระหว่างปี 1894-1905 ในรูปแบบสไตล์อิตาเลียนเรอเนสซองส์ มหาวิหารเป็นที่ทำพิธีการเจิมน้ำมนต์ เข้าพิธีอภิเษกสมรส และใช้เป็นสถานที่ฝังศพของสมาชิกในราชวงศ์ ซึ่งบริเวณชั้นใต้ดินของมหาวิหารแห่งนี้ มีหลุมฝังศพของราชวงศ์โฮเฮ่นซอลเลิร์นอีกด้วย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
ที่พัก NH Berlin City West Hotel **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เบอร์ลิน - เดรสเดิน - เคมนิทซ์ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดรสเดิน (Dresden) (ระยะทาง 193 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชม.) เดรสเดินมีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยกลางศตวรรษที่11 เมื่อมีการตั้งศูนย์มิชชั่นนารีขึ้นโดยพระ และเปลี่ยนมาเป็นศูนย์กลางของศิลปะและความรู้ของแคว้นแซกโซนี่

นำท่านเข้าชม พระราชวังสวิงเกอร์ (Zwinger Palace)   อาคารรูปทรงศิลปะแบบบาร็อคที่งดงาม  ล้อมรอบไปด้วยอาคารทั้งสี่ด้าน ก่อสร้างระหว่างปี ค.ศ.1709 -1732 สิ่งก่อสร้างทางประวัติ ศาสตร์ชิ้นนี้สามารถบ่งบอกได้ถึงผลงานทางสถาปัตยกรรมในยุคบาโรค และอำนาจการปกครองของกษัตริย์ในยุคนั้น แสดงถึงความแข็งแกร่งของ กษัตริย์แห่งเซกเซนที่มีฉายาว่าเจ้าแห่งความเข้มแข็ง Konig August Starken แม้แต่ประตูทางเข้ายังปกคลุมไปด้วยทอง ส่องประกายความ เจริญรุ่งเรืองของเมืองแห่งนี้ 

นำท่านชม เมืองเดรสเดิน ฉายา "กรุงฟลอเรนซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้” ที่ชาวเมืองต่างภูมิใจว่าในอดีตที่นี่คือเมืองที่สวยที่สุดในเยอรมนี ปัจจุบันได้รับการบูรณะให้งดงามเหมือนก่อนถูกระเบิดทางอากาศทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

 นำท่านชมบริเวณ "ศาลาว่าการ" และ โบสถ์ครูช (Kreuzkirche) โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 เชื่อกันว่ามีชิ้นส่วนของไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ตรึงพระคริสต์สถิตอยู่ ณ ที่นี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปบริเวณลานหน้าพระราชวังซวิงเกอร์

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมนิทซ์ (Chemnitz) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชม.) เป็นเมืองใหญ่อันดับสามในสหพันธรัฐแซกโซนี รองจากไลพ์ซิจ และเดรสเดิน ชื่อเมืองตั้งตามแม่น้ำที่ไหลผ่านเมือง โดยคำว่า เคมนิทซ์ เป็นภาษาซอร์เบีย (Sorbian) แปลว่า ลำธารที่เต็มไปด้วยก้อนหิน นำท่านเที่ยวชมความน่ารักของเมืองเคมนิทซ์ เริ่มจากจัตุรัสใจกลางเมือง

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์คาร์ลมาร์ซ (Karl-Marx Monument) โรงโอเปร่าเฮาส์ ซึ่งมีอาคารสถาปัตยกรรมโบราณที่สมบูรณ์ให้ได้ชม

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเพลาเอิน (Plauen) เป็นเมืองในรัฐแซกโซนี ประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ทางตะวันออก-ตอนกลางของประเทศ เมืองตั้งอยู่ใกล้ชายแดนรัฐบาวาเรีย และสาธารณรัฐเช็ก บนฝั่งแม่น้ำไวส์เซอเอลสเตอร์ เมืองนี้ตกเป็นของแซกโซนีใน ค .ศ. 1466 โดยมีเป็นศูนย์กลางการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก  Best Western Hotel Am Strasberger Tor**** หรือเทียบเท่า
วันที่ 8เพลาเอิน - ไบรอยท์ - พระราชวังฤดูร้อน Hermitage - บัมแบร์ก
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินชม เมืองเพลาเอิน (Plauen) เริ่มต้นจากศาลาว่าการเมือง (Rathaus) บริเวณใจกลางเมือง และนำท่านแวะถ่ายรูปกับ สะพานหินสันติภาพ (Peace Bridge) สะพานหินโบราณความยาวกว่า 90 เมตร อายุกว่า 100 ปี นับเป็นสะพานหินทรงโค้ง (Stone Arch Bridge) ที่มีความยาวที่สุดในทวีปยุโรป

จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ สะพานเอลส์เธอร์ (Alta Elsterbruclke) อีกหนึ่งสะพานหิยโบราณที่มีความเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี

จากนั้น   นำท่านเดินทางสู่ เมืองไบรอยท์ Bayreuth (ระยะทาง 110 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย

นำท่านเข้าชม พระราชวังฤดูร้อน Hermitage (Hermitage Bayreuth) พระราชวังที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองซึ่งสร้างขึ้นโดยประสงค์ของขุนนางยศมากราฟ นาม จอร์จ วิลเฮม เมื่อปี ค.ศ.1715 ซึ่งเดิมที พระราชวังแห่งนี้ไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่านี้ แต่ถูกแต่งเติมภายหลังเมื่อยุคผลัดเปลี่ยนรัฐบาลมาบริหารโดยมากราฟ ฟริดริช แทน ซึ่งภายนอกล้อมรอบด้วยสวนสวยงามสไตล์บาโรคที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนที่มีรูปแบบเฉพาะแห่งเดียวในประเทศเยอรมนี อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังใหม่ (New Palace of Bayreuth)  ซึ่งสร้างขึ้นทดแทนพระราชวังเดิมที่ถูกเผาไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1735 ถูกใช้เป็นที่ประทับของมากราฟ ฟิดริช ถูกออกแบบการสร้างโดยสถาปนิคนาม โจเซฟ ฌอง ปิแอร์ ตามแบบฉบับสถาปัตกรรมสไตล์เยอรมัน ซึ่งภายหลังถูกเรียกชื่อว่า “ไบรอยท์ รอคโคโค”

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองบัมแบร์ก (Bamberg) (ระยะทาง 72 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของรัฐ บาวาเรีย (Bavaria) หรือ ไบเอิร์น (Bayern) 1 ใน 16 รัฐ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นรัฐที่มีอาณาเขตใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี องค์กรยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เมืองบัมแบร์กเป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1993 เมืองนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศเยอรมนี เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมทางประวัติศาสตร์ที่มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก   Welcome Hotel Residenzschloss Bamberg **** หรือเทียบเท่า
วันที่ 9บัมแบร์ก - นูเรมเบิร์ก - ปราสาทนูเรมเบิร์ก
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชม อดีตศาลากลางเก่า (Altes Rathaus) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ข้ามแม่น้ำเร็กนิทซ์ (Regnitz River) โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารบัมแบร์ก หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่ามหาวิหารบัมแบร์กเซนต์ปีเตอร์และเซนต์จอร์จ (Bamberger Dom St. Peter und St. Georg)    มีความสำคัญเป็นที่ตั้งของสังฆมณฑลของอัครบาทหลวงแห่งบัมแบร์ก โดยมหาวิหารถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ สร้างครั้งแรกในปี ค.ศ.1004 โดยจักรพรรดิเฮนรีที่ 2 (Henry II) ซึ่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1012 

ได้เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ระยะทาง 63 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย

นำท่านเที่ยวชม เมืองนูเรมเบิร์ก  (Nuremberg) เมืองใหญ่ลำดับที่สองแห่งแคว้นบาวาเรีย ซึ่งยังคงเสน่ห์ของเขตเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี สังเกตได้จากบ้านไม้โบราณตั้งแต่สมัยยุคกลางที่ยังคงสภาพและทาสีสันงดงามไว้สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเป็นอย่างดี

นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์ลอเรนซ์ (St.Lorenz Church) โบสถ์เก่าแก่ประจำเมืองสไตล์โกธิค ซึ่งถูกทำลายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ก่อนที่ชาวเมืองจะร่วมในกันบูรณะขึ้นมาใหม่ ให้ความสมบูรณ์เหมือนเดิม

จากนั้นถ่ายรูปกับ ปราสาทนูเรมเบิร์ก (Nuremberg Castle) หนึ่งในป้อมปราการยุคกลางที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ขึ้นชื่อด้านความแข็งแกร่งและการวางผังกำแพงสร้างล้อมรอบตัวปราสาทในสมัยยุคการปกครองโดยจักรวรรดิโรมัน 

15.30 น. นำท่านสู่ สนามบินนูเรมเบิร์ก เพื่อเชคอิน และทำ Tax Refund
18.30 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK1506 (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชม.)

บริการอาหาร เครื่องดื่ม และพักผ่อน บนเครื่องบิน

22.15 น. เดินทางมาถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งใน DUTY FREE SHOP ภายในสนามบิน
วันที่ 10กรุงเทพฯ
01.25 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 64 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) 

สายการบินฯ มีบริการอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
  เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ 
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศเยอรมนี (ประมาณ 2,500 บาท)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถรวม 36 ยูโร คิดเป็นเงิน 1,330 บาท ซึ่งจะเรียกเก็บจากอินวอยซ์
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 44-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจำ 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 20-43 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 4-19วัน)
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 
  ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
  วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจำนวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่านละ 4,000 บาท)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 
 1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
 2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ใบหน้าขนาด 3 ซม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปห้ามเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
 3. สำเนาบัตรประชาชน 
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
 5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง หากมีการเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา)
 6. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบมา)
 7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา) 
 8. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
  - เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
  - เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
  - เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  
 9. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ
  จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูตและประเทศ)
  - กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
  - กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน 
  - กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน 
  - กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
  - กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีที่ศึกษา 
 10. หลักฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกต้อง)
  - หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า 
  สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุดและสำเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า)

  หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี
  ************* Bank certificate และสำเนาสมุด/Statement ต้องเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่านั้น **************

  - บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
  หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังนี้
  - หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า
  - สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

  หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
  - หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย) 
  - กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
  กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
  - จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
  - หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2 
   
   (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา)


Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy