น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า บจก. ดับเบิ้ล เอ็นจอย ทราเวล

≈ ทัวร์ปากีสถาน ≈


DE-PK01 : ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ 11 วัน 9 คืน (TG)

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์

คาราโครัมย์ไฮเวย์ (Karakorum Highway)

ฮุนซาวัลเล่ย์ (Hunza Valley)

ล่องเรือชมทะเลสาบ Attabad

ธารน้ำแข็ง Passu Glacier

หุบเขา Naltar Valley

การบินไทย (TG)
ดาวน์โหลด โปรแกรมทัวร์
RATE US!    

ราคาเริ่มต้น
67,900.-

** Private Trip ติดต่อ 02-379-1168

67,900 บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักห้องคู่
ลด 500 บาท *ราคาสมาชิก DE
ผู้ใหญ่
*พักห้องคู่
ลด 2,000 บาท
เด็ก
*ต่ำกว่า 11 ปี
เพิ่ม 9,000 บาท *ราคาปกติ
ผู้ใหญ่
*พักเดี่ยว
ราคา 67,900 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
ลด 500 บาท
*ราคาสมาชิก DE
*ผู้ใหญ่ : พักห้องคู่
ลด 2,000 บาท
*เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี
เพิ่ม 9,000 บาท
*ผู้ใหญ่ : พักเดี่ยว

ป า กี ส ถ า น - ดิ น แ ด น ข อ ง ช น บ ริ สุ ทธิ์

    จะไปดูอะไร?? ปลอดภัยไหม? เหล่านี้คงเป็นคำถามแรกๆ หากชวนใครซักคนไปเที่ยวประเทศปากีสถาน เพราะน้อยคนนักที่จะรู้ว่าดินแดนนี้มีอะไรดีดี ให้ผู้ที่ไปเยือนได้ตื่นตาตื่นใจมากมาย ด้วยเพราะทางตอนเหนือของประเทศปากีสถานถือได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักภูเขา เป็นบ้านหลังใหญ่ของสามเทือกเขาสำคัญของโลก นั่นก็คือ เทือกเขาหิมาลัย เทือกเขาคาราโครัมย์ และเทือกเขาฮินดูกูช

    ปากีสถานยังมียอดเขาที่มีความสูงติดอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย นั่นก็คือ ยอดขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองของโลก ยอดเขา Nanja Parbat มีความสูงเป็นอันดับ 9 ของโลก ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เราจะได้เห็นระหว่างการเดินทางตลอดทริป ด้วยภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขานี่เอง ดินแดนนี้จีงมีเมืองต่างๆ ที่มีความสวยงามและ เงียบสงบซ่อนตัวอยู่มากมาย เช่น เมืองหุบเขา Hunza Valley เมืองที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาต่างๆ ในวิวมุม 360 องศา

    ปากีสถานก็ไม่ได้มีดีแค่วิวสวยๆ แต่ที่นี่ยังเป็นดินแดนแห่งอารยะธรรมโบราณ เป็นที่ตั้งของนครโบราณตักศิลา เมืองมหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่ของโลกที่มีมาก่อนพุทธกาล มีคาราโครัมไฮเวย์ (Karakorum Highway ) - ถนนมิตรภาพระหว่างประเทศจีนกับประเทศปากีสถาน มีความยาวกว่า 1,300 กิโลเมตร เป็นถนนไฮเวย์ที่มีความสูงที่สุดในโลก (ประมาณ 4,700 เมตรจากระดับน้ำทะเล) และยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าโบราณ ที่เชื่อมต่อโลกตะวันตกและตะวันออก เมื่อ 2,000 ปีก่อน

    มาที่นี่ที่เดียวได้ครบรสทั้งธรรมชาติสวยงาม และได้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ สัมผัสวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่างทั้งศาสนา ความเชื่อ ...


อิสลามาบัด - คาราโครัมย์ไฮเวย์ - เบชาม - ชีลาส - กิลกิต - คาริมาบัด - ฮุนซาวัลเล่ย์ - ทะเลสาบ Attabad - หมู่บ้าน Gulmit - ยอดเขาใบเลื่อย Passu Cathedral - ธารน้ำแข็ง Passu Glacier - Khunjerab Pass (ชายแดนปากีสถาน-จีน) - พาสสุ - ทะเลสาบ Borith - ป้อมปราการ Altit - จุดชมวิว Eagle’s Nest - จุดชมวิว Duicker - Nagar Valley - Hopper Valley - Baltit Fort - Karimabad Bazaar - Naltar Valley (The magic carpet of Pakistan) - Gakuch - Ghizer Valley - Gupis - Khalti Lake - Phandur Valley - Gilgit - เมืองเบชาม - เมืองตักศิลา

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 :: กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - อิสลามาบัด

17.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

19.00 น.

ออกเดินทางสู่ อิสลามาบัด โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 349 (ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง)

22.00 น.

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พัก Grand Ambassador Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 :: อิสลามาบัด - ถนนสายคาราโครัมย์ไฮเวย์ - เบชาม - ชีลาส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางบน ถนนสายคาราโครัมไฮเวย์ อันเลื่องชื่อ (KKH / KARAKORUM HIGHWAY)

ถนนสายคาราโครัมไฮเวย์ หรือทางหลวงลอยฟ้าที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงอยู่ในช่วงตั้งแต่ 900-4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ตลอดระยะทางที่มีความยาวกว่า 1,300 กิโลเมตร พาดผ่านตามแนวเทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และเทือกเขาหิมาลัย โดยมีจุดเริ่มต้นจากเมืองโอเอซิสที่เมืองคัชการ์ (Kashkar) ประเทศจีน สิ้นสุดที่เมืองราวัลพินดี (Rawal Pindi) ประเทศปากีสถาน (**เมืองราวัลพินดี - เมืองแฝดของอิสลามาบัด) ถนนหลวงคาราโครัมนี้จึงถือได้ว่าเป็นถนนสายมิตรภาพระหว่างประเทศจีนและปากีสถาน โดยการก่อสร้างเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) และเปิดให้ใช้งานได้ปี ค.ศ. 1979 (พ.ศ. 2522) มีคนงานปากีสถานกว่า 800 คนและคนงานจีนอีกกว่า 200 คน เสียชีวิตตลอดระยะเวลา 20 ปีในการก่อสร้างเส้นทางสายนี้ ในฝั่งประเทศปากีสถาน ถนนสายนี้จะเป็นที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการ คือ ถนนหลวงสาย N-35 ในขณะที่ในฝั่งประเทศจีนจะใช้ชื่อว่า China National Highway สาย 314 (G314) การเดินทางในประเทศปากีสถานในครั้งนี้ จึงเป็นการย้อนเส้นทางสายคาราโครัมไฮเวย์ขึ้นไปทางทิศเหนือสู่ Khunrejab Pass พรมแดนประเทศปากีสถานและจีน และเป็นจุดเชื่อมต่อของถนนสายคาราโครัมไฮเวย์ในสองประเทศนั่นเอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมือง Abbotabad Indus

เย็น

เดินทางถึง เมืองชีลาส

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก Shangrila Chilas Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 :: ชีลาส - กิลกิต - คาริมาบัด - ฮุนซาวัลเล่ย์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อำลาเมืองชีลาส และออกเดินทางต่อสู่ เมืองกิลกิต (Gilgit)

เมืองกิลกิต (Gilgit) เป็นเมืองหลักของเขต Gilgil- Balgistan (ระยะทางแค่ 130 กว่ากิโลเมตร แต่ต้องใช้เวลาขับรถนานเกือบ 3 ชั่วโมง เพราะถนนเล็กและแคบ)

ระหว่างทางแวะ จุดชมวิวยอดเขา นันการ์ พาร์บัท (Nanga Parbat)

นันการ์ พาร์บัท (Nanga Parbat) เป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก มีความสูงถึง 8,126 เมตร และได้รับการขนานนามจากนักปีนเขาทั่วโลกว่าเป็นอีกหนึ่ง “Killer Mountain” ยอดเขาที่คร่าชีวิตนักปีนเขาผู้รักความท้าทายมาแล้วมากมาย (นอกเหนือจากยอดเขา K2 ที่ สูงเป็นอันดับสองของโลก ก็อยู่ในประเทศปากีสถานเช่นกัน)

จากจุดนี้ นั่งชมวิวทิวทัศน์สวยงามเพลินๆ อีกประมาณหนึ่งชั่วโมง เราก็จะถึงอีกหนึ่งจุดสำคัญที่ไม่ควรพลาด นั่นก็คือ จุดชมวิว Zero Point ที่สามารถมองเห็นยอดเขาสามยอดที่มาบรรจบกัน คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และเทือกเขาหิมาลัย การันตีความสวยงามคุ้มค่ากับการเดินทาง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ที่เมือง Gilgit

ออกเดินทางต่อไปยัง เมืองฮุนซา และก่อนถึงตัวเมืองฮุนซา แวะถ่ายรูปจุดชมวิวอีกหนึ่งแห่ง ที่สามารถมองเห็น ยอดเขาคาราโปชิ (Karaposhi View Point) ยอดเขาที่มีความสูง 7,790 เมตรและติดอันดับที่ 27 ของโลก

เย็น

เดินทางถึง เมืองคาริมาบัด (ฮุนซ่าวัลเล่ย์) รับประทานอาหารเย็น

พัก Hunza Embassy Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 :: ทะเลสาบ Attabad - หมู่บ้าน Gulmit - ยอดเขาใบเลื่อย Passu Cathedral - ธารน้ำแข็ง Passu glacier - Khunjerab Pass (ชายแดนปากีสถาน-จีน) - พาสสุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำทุกท่าน นั่งเรือชมทะเลสาบ Attabad

ทะเลสาบ Attabad เกิดจากแผ่นดินถล่มปิดทับทางเดินของแม่น้ำสินธุ ในปี ค.ศ 2010 และทำให้ระดับน้ำของแม่น้ำอีกฝั่งค่อยๆ สูงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

เมื่อล่องเรือข้ามทะเลสาบมาถึง หมู่บ้าน Gulmit แล้วเราจะเปลี่ยนมานั่งรถจี๊ป เพื่อไปชม ยอดเขาใบเลื่อย Passu Cones หรือ Passu Cathedral และ ธารน้ำแข็ง Passu Glacier ความมหัศจรรย์และสวยงามของธรรมชาติอันแสนน่าทึ่ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ที่หมู่บ้าน Gulmit

จากนั้นนั่งรถต่อไปยัง Khunjerab Pass หรือ พรมแดนระหว่างประเทศปากีสถานและจีน จุดเชื่อมต่อถนนทางหลวงคาราโครัมไฮเวย์ของทั้งสองประเทศ

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

พัก Sarai Silk Route หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 :: ทะเลสาบ Borith - ฮุนซ่าวัลเล่ย์ - ป้อมปราการ Altit - จุดชมวิว Eagle’s Nest

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นั่งรถไปชมความงดงามของ ทะเลสาบ Borith

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ในเมือง Passu

จากนั้น นั่งเรือข้ามทะเลสาบ Attabad กลับไปยังฮุนซ่าวัลเล่ย์

นั่งรถต่อเพื่อไปถ่ายรูปที่ ป้อมปราการ Altit และไปรอดูวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยๆ ที่ จุดชมวิวของโรงแรม Eagle’s Nest

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก Eagle Nest Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 :: ฮุนซาวัลเล่ย์ - จุดชมวิว Duicker - Nagar Valley - Hopper Valley - Baltit Fort - Karimabad Bazaar

เช้า

วันนี้ต้องตื่นกันแต่เช้าตรู่สักหน่อย เพื่อไปรอถ่ายแสงเช้ากันที่ Duicker จุดถ่ายภาพที่สูงกว่า 7,000 เมตร และเป็นจุดที่ดีที่สุดในการเก็บภาพสวยๆ ของหุบเขาฮุนซ่า ในอ้อมกอดของทะเลภูเขาในมุม 360 องศา และสามารถมองเห็นยอดเขาที่สำคัญๆ มากมาย ได้แก่ ยอดเขา Rakaposhi, ยอด Lady Finger, ยอด Diran, ยอด Golden Peak, ยอด Ultra I และ ยอด Ultra II รับรองว่าจะต้องประทับใจจนลืมอาหารเช้ากันเลยทีเดียว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังจากนั้นนำทุกท่านไปเที่ยวชม หุบเขา Nagar Valley และ Hopper Valley และนั่งรถจี๊ปเพื่อเดินทางเข้าไปชม ธารน้ำแข็ง Hopper Glacier

เที่ยง

กลับมาลงยังฮุนซ่าวัลเลย์ รับประทานอาหารกลางวัน

นำทุกท่านไปชมความสวยงาม และความยิ่งใหญ่ของป้อมปราการโบราณ ของเมืองฮุนซาอีกหนึ่งแห่ง คือ ป้อม Baltit หลังจากนั้นเดินชมวิถีชีวิตของชาวเมืองฮุนซา และเลือกซื้อของกันที่ตลาด Karimabad Bazaar

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก Eagle Nest Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 :: ฮุนซ่าวัลเลย์ - Naltar Valley (The magic carpet of Pakistan) - Gakuch

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

อำลาเมืองฮุนซ่า และออกเดินทางสู่ Naltar Valley (The Magic Carpet of Pakistan) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร

จากนั้นเปลี่ยนมานั่งรถจี๊ปเพื่อสำรวจ หุบเขา Naltar

Naltar Valley เมืองเล็กๆ ที่สวยงามราวกับภาพวาด แม่น้ำลำธารใสสะอาด (Naltar River) ทะเลสาบน้ำนึ่งและใสราวกระจก (Murky Lake) และทุ่งหญ้า เขียวขจี แซมด้วยดอกไม้ป่าหลากสีสัน โดยมีฉากหลังคือทิวเขาสูงตั้งตระหง่าน ในช่วงฤดูหนาว ที่นี่จะกลายเป็นลานสกีขนาดใหญ่ (Shani Glacier) สวยงามไม่แพ้โซนยุโรปเลยค่ะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

ออกเดินทางไปยัง เมือง Gakuch ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 2.5 ชั่วโมง

ค่ำ

เดินทางถึง เมือง Gakuch รับประทานอาหารเย็น ที่โรงแรม

พัก Green Palace หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 :: Ghizer Valley - Gupis - Khalti Lake - Phandur Valley - Gilgit

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ คือ เมือง Gilgit ตลอดเส้นทางมีสถานที่น่าสนใจให้แวะชมมากมาย เริ่มจากหุบเขา Ghizer Valley ตื่นตาตื่นใจกับภาพสวยๆ ของใบไม้ที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สีแดง และสีส้มสด ทั่วทั้งหุบเขา ไปต่อยัง หมู่บ้าน Gupis เพื่อถ่ายรูปสวนผลไม้หลากหลายชนิด แวะชม ทะเลสาบ Khalti Lake

จากนั้นเดินทางกันต่อไปยัง Phandur Valley เยี่ยมชมหมู่บ้านในหุบเขาและ ทะเลสาบ Phander Lake

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมือง Gilgit

ค่ำ

เดินทางถึง เมือง Gilgit รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก PTDC Motel หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 :: กิลกิต - ชีลาส - เบชาม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางไปยัง เมืองเบชาม วันนี้ต้องนั่งรถนานหน่อยนะคะ ประมาณ 8 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร

แวะให้ถ่ายรูปจุดชมวิวยอดเขา นันการ์ พาร์บัท (Nanga Parbat) และ จุดชมวิว Zero point (จุดที่สามารถมองเห็นยอดเขาสามยอด คือ เทือกเขาคาราโครัม เทือกเขาฮินดูกูช และเทือกเขาหิมาลัย) กันอีกซักรอบ (แก้ตัวใหม่ อาจจะได้ภาพที่สวยงามกว่าเดิม)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ในเมืองชีลาส (เมืองที่เราพักค้างคืนกันคืนแรกของทริปนี้)

เดินทางกันต่ออีกประมาณ 6 ชั่วโมง เก็บเกี่ยววิวทิวทัศน์อันสวยงามของถนนหลวงสายคาราโครัมย์กันอีกรอบให้จุใจ

ค่ำ

เดินทางถึง เมืองเบชาม รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก PTDC Motel หรือเทียบเท่า

วันที่ 10 :: เมืองเบชาม - เมืองตักศิลา - เมืองอิสลามาบัด - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทางกลับไปยัง เมืองอิสลามาบัด

เที่ยง

แวะรับประทานอาหารกลางวันที่เมือง Mansera

หลังจากนั้นนำท่านเยี่ยมชมนครโบราณตักสิลา กล่าวกันว่าเมืองตักสิลาถือว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยอันยิ่งใหญ่ของโลกที่มีมาก่อนพุทธกาล ในยุคนั้นไม่ว่าใครจะศึกษาวิชาหรือศิลปะวิทยาการ หรือศาสตร์แขนงใดก็ตาม ก็จะต้องไปศึกษากันที่ตักสิลา และเป็นที่กล่าวขานกันว่าใครสำเร็จสรรพวิทยาไม่ว่าศาสตร์ใดจากตักสิลาแห่งนี้ ก็จะได้รับการยกย่องและเป็นที่เชื่อถือกันอย่างมากในสังคม ปัจจุบันยังมีร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของนครโบราณนี้ให้เห็น ได้แก่ ซากสถูปเจดีย์ วัดวาอาราม ศิลปะคันธาระ และพิพิธภัณฑ์ตักสิลา ซึ่งได้เก็บเรื่องราวหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นอยู่และภูมิปัญญาของชาวตักสิลาในยุคต่างๆนครโบราณตักสิลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

เย็น

รับประทานอาหารเย็นในอิสลามาบัด หลังอาหารเดินทางสู่ สนามบินอิสลามาบัด

23.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 350

วันที่ 11 :: กรุงเทพฯ

06.25 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

รายละเอียดอัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรับต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และเด็กยกกระเป๋า วันละ 5USD (รวม 50USD) ส่วนหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • เงื่อนไขการจอง

  การจองและสำรองที่นั่ง
  1. วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
  2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
  3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
  4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้


  การชำระค่าบริการ
  ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

  ธนาคาร
  กสิกรไทย
  สาขา
  ย่อยเพชรเกษม อเวนิว บางแค
  ชื่อบัญชี
  ดับเบิ้ล เอ็นจอย
  หมายเลขบัญชี
  785-2-03294-9
  ประเภทบัญชี
  ออมทรัพย์


  เงื่อนไขการเดินทาง
  1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
     2.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
     2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
     2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
  3. คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
  4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  การยกเลิกการเดินทาง
  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
  5. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

  หมายเหตุ
  1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
  5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
  8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
  9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
  10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
  12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  13. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

  ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง

  1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
  2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น

  เอกสารประกอบการเดินทาง
  1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
  3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีฟ้า หรือสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง
  4. กรณีหนังสือเดินทางที่นำมาให้เป็นเล่มใหม่ (ต่อจากเล่มเก่า) กรุณาแนบหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย
  5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น (ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงิน 20,000 บาท ขึ้นไป **ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป **
  *** บัญชีกระแสรายวัน และเดินสะพัด ไม่สามารถใช้ได้
  6. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
  7. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี, นักเรียน, นักศึกษา ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก, หนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป **
  8. กรณีผู้เดินทางไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ผู้เดินทางต้องมีผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ โดยแนบหนังสือรับรองของผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร, สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรองค่าใช้จ่าย และ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำ หรือ เท่านั้น ( ปรับบัญชียอดล่าสุด ณ เดือนที่เดินทาง ) ตั้งแต่หน้าแรกที่มีชื่อของผู้ ที่ออกค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวให้ ถ่ายสำเนาทุกหน้า ทุกแผ่น (กรุณาอย่าถ่ายข้ามหน้า) และต้องมียอดเงินที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของผู้ที่จะรับรองให้ **ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 3 เดือนขึ้นไป **
  9. เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
  10. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
  11. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
  12. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
  - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
  - หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง
  - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง

  หมายเหตุ
  1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
  3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  4. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  5. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
  6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
  7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  8. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ


  พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

  ติดต่อ-สอบถาม

  เวลาทำการ

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 น. - 17.30 น.

  เสาร์ : 09.00 น. - 16.00 น.

  หมายเลขโทรศัพท์

  สำนักงาน : 02-379-1168

  โทรสาร : 02-379-1163 (Auto)

  มือถือ : 092-269-6868, 098-828-5266

  สายด่วน : 082-499-2007

  สื่อสังคมออนไลน์

  Line : @DoubleEnjoy

  Facebook : Double Enjoy Travel

  Twitter : @DoubleEnjoy

  Instagram : DoubleEnjoy

  Email : DoubleEnjoy@hotmail.com

  Facebook Inbox : ส่งข้อความ

  เพิ่มเพื่อน

  ติดต่อ-สอบถาม 02-379-1168

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
            เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.
  Mobile : 092-269-6868
                 098-828-5266
  Hotline : 082-499-2007
  Fax : 02-379-1163 (Auto)
  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Twitter : @DoubleEnjoy
  Instagram : DoubleEnjoy
  Email : DoubleEnjoy@hotmail.com
  QR Code Line@

  โปรแกรมทัวร์แนะนำ

  ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ
  ทัวร์เชียงคาน - เขาค้อ

  ราคาเริ่มต้น 5,900 บาท

  ทัวร์ทะเลบัวแดง ทุ่งดอกบัวแดง