ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ หาดไร่เลย์ เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย เที่ยวกระบี่

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE072 : โปรแกรมทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก - เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย 4 วัน 2 คืน (Van)

DE072 : โปรแกรมทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก - เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย 4 วัน 2 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กระบี่
20.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่
21.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
วันที่ 2 ทะเลแหวก -  เกาะไก่ - เกาะทัพ - เกาะหม้อ - ถ้ำพระนาง - หาดไร่เรย์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 น. 

นำท่านลงเรือ Speed Boat ท่องทะเลกระบี่ พักผ่อนบนชายหาดที่ ทะเลแหวก (Unseen)

ล่องเรือชมความงามของเกาะแก่งต่างๆของทะเลกระบี่ เช่น เกาะไก่ เกาะทัพ เกาะหม้อ

เชิญท่านเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ฝูงปลาทะเลสีสันสวยงามนานาชนิด ท่ามกลางธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก ที่ เกาะปอดะ
13.30 น. เดินทางไป ถ้ำพระนาง หาดไร่เรย์ ขึ้นชื่อเรื่องกิจกรรมปีนหน้าผา
14.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับฝั่ง Check in เข้าสู่ที่พัก ระดับมาตรฐาน
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันที่ 3  จ.สุราษฎร์ธานี - เขื่อนรัชชประภา -  เขื่อนเชี่ยวหลาน -  แพเพลินไพร
07.00 น. 

รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไป เขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี

11.00 น. 

เดินทางถึงเขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน

นำท่านลงเรือ มุ่งหน้าไปยัง แพเพลินไพร

12.30 น. 

เดินทางไป ถ้ำปะการัง

เดินเท้าระยะทางประมาณ 1.5 กม. เพื่อไปลงแพไม้ไผ่ที่ แพทะเลใน 500 ไร่

16.30 น. 

เดินทางกลับแพที่พัก เป็นบ้านแพ หลังเล็กหลังน้อยที่ลอยอยู่เหนือน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม

หลัง Check in พักผ่อนตามอัธยาศัยเล่นน้ำ พายแคนนู

18.00 น. 

รับประทานอาหารเย็น

** หมายเหตุ :: เตรียมของใช้ส่วนตัว และไฟฉาย โลชั่นกันยุง ภายในแพพักมีไฟฟ้าแสงสว่างให้บริการถึง 4 ทุ่ม และห้องน้ำเป็นห้องน้ำรวม **

วันที่ 4 แพนางไพร - เขาสามเกลอ - พระธาตุไชยา
06.00 น. นั่งเรือไปชม ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น กลางสายน้ำ เป็นภาพอันน่าจดจำอย่างที่พลาดไม่ได้ และหากโชคดี อาจจะได้เจอฝูงนกเงือก ออกหากินยามเช้าอีกด้วย
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. 

รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านลงเรือ มุ่งหน้าไปยัง แพนางไพร
ระหว่างที่นั่งเรือจะได้เห็นทิวทัศน์ เทือกเขาหินปูน อันสวยงาม ให้เวลาท่าน ให้อาหารปลาตะเพียนหางแดงและปลายักษ์ ซึ่งมีเองตามธรรมชาติ

ต่อจากนั้นเดินทางไป ชม เขาสามเกลอ ที่ได้ชื่อว่าเป็น กุ้ยหลินเมืองไทย ความมหัศจรรย์ของหินปูน ที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา เป็นแท่งหิน 3 แท่ง โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำ บรรยากาศเหมือนอยู่ที่กุ้ยหลินประเทศจีนเลยทีเดียว ให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสันเขื่อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางไป ชมวิว สันเขื่อนรัชชประภา

เดินทางไป นมัสการ พระธาตุไชยา
เย็น แวะ ซื้อของฝาก และทานอาหารค่ำที่ร้าน คุณสาหร่าย (มื้อนี้ตามอัธยาศัย)
24.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯ ประมาณตี 5

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ/ รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ พร้อมน้ำมันและคนขับ
 • ค่าที่พักรีสอร์ท ที่กระบี่ 1 คืน (ห้องแอร์ ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าที่พักบนแพในเขื่อนเชี่ยวหลาน 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกใดๆ ห้องน้ำรวม
 • อาหาร พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 มื้อตามระบุ
 • ทัวร์หมู่เกาะทะเลแหวก พร้อมอุปกรณ์ โดยเรือหางยาว
 • ค่าเรือล่องในเขื่อนเชี่ยวหลาน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าแหล่งท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกัน ท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • สัมผัส UNSEEN ... ทะเลแหวก และกุ้ยหลินแห่งเมืองไทย ... เขาสก เขื่อนเชี่ยวหลาน เหมาะสำหรับทุกๆท่าน
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ไฟฉาย
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ชุดดำน้ำควรเป็นแขนยาว ขายาว แต่เข้ารูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy