นโยบายความเป็นส่วนตัว | ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม (www.DoubleEnjoy.com)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของ ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของ ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม โดยสังเขปดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notes)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงาน ผ่านเว็บไซต์ของ ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม ทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของ ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม ซึ่ง ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม จะให้ความคุ้มครองความลับ ดังกล่าวอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การให้บริการของ เว็บไซต์ของ ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม โดยเคร่งครัด

1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาและบริการ ให้ตรงกับความต้องการและ ความสนใจของท่าน เป็นหลัก

2. การใช้ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลของท่านสมาชิก จะไม่มีการเปิดเผยไปยังกลุ่มบุคคลที่ 3 แต่ประการใด โดย ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม จะนำเสนอโฆษณา อาจจะอยู่ในรูปแบบของแบนเนอร์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม จะจัดส่งถึงสมาชิก ทุกๆ เดือน หรือแล้วแต่โอกาส โดยท่านสมาชิก มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับโฆษณาต่างๆ ได้ทุกเมื่อ โดยไม่มีข้อยกเว้น

3. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม เก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เป็นความลับสูงสุด จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้
3.1 ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสมาชิก ต่อพันธมิตรทางธุรกิจและผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ตามที่ ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม เห็นสมควร
3.2 ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม มีสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากข้อมูลนั้น เป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อ - กระบวนการทางกฎหมาย
3.3 ในกรณีที่สมาชิก ละเมิด ฝ่าฝืน และไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูก จารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด


ข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ (Term of Services)
1. รายละเอียดข้อมูลของแพ็คเกจทัวร์ภายในเว็บไซต์
ข้อมูลของแพ็คเกจทัวร์ภายในเว็บไซต์ซึ่งมีปริมาณมาก ก่อนจะนำขึ้นแสดงในหน้าเว็บไซต์ ทางดับเบิ้ลเอ็นจอย ได้มีการตรวจสอบแก้ไข โดยเจ้าหน้าที่ของดับเบิ้ลเอ็นจอย ก่อนเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปริมาณของเนื้อหาและรายละเอียดมีจำนวนมากดังกล่าว จึงอาจมีข้อบกพร่องได้ ทางดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปฏิเสธ กำหนดการเดินทางที่มีข้อผิดพลาดและตรวจพบได้ในภายหลัง

2. การให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้
ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลขึ้นเว็บไซต์เพื่อแสดงความคิดเห็นในตัวแพ็คเกจทัวร์ รวมถึงการให้ อีเมล์และการส่ง อีเมล์ จากผู้ใช้บริการท่านหนึ่งท่านใดไปยังอีเมล์ของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ โดยผู้ใช้บริการยืนยันว่า จะไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ ส่อเสียด ข่มขู่ หรือแอบอ้าง บุคคล องค์กรใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ข้อมูลที่แสดงขึ้นที่หน้าเว็บไซต์จะผ่านการตรวจสอบในระดับหนึ่ง โดยทางดับเบิ้ลเอ็นจอยขอสงวนสิทธิ์ในการลบ หรือแก้ไขข้อความใดๆก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล และมิได้หมายความว่า ทางดับเบิ้ลเอ็นจอย ยอมรับ หรือ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลใดๆของผู้ใช้บริการที่แสดงขึ้นบนเว็บไซต์หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวแต่ประการใด

3. การสั่งซื้อแพ็คเกจทัวร์ผ่านระบบตะกร้าแพ็คเกจทัวร์
การเลือกแพ็คเกจทัวร์และสั่งซื้อแพ็คเกจทัวร์ผ่านระบบตะกร้าแพ็คเกจทัวร์ ลูกค้าจะได้ใบสั่งซื้อ และเลขที่ใบสั่งซื้อ เพื่อใช้อ้างอิงในการดำเนินการต่อระหว่างลูกค้ากับทางดับเบิ้ลเอ็นจอย ซึ่งเลขที่ใบสั่งซื้อดังกล่าว ทางดับเบิ้ลเอ็นจอยไม่ถือเป็นข้อผูกมัดหรือเป็นสัญญาใดๆ ทั้งลูกค้าและดับเบิ้ลเอ็นจอยสามารถที่จะยกเลิก ใบสั่งซื้อใดๆก็ ได้ เมื่อยังไม่มีการชำระเงิน โดยถ้าแพ็คเกจทัวร์ที่เลือก ตามใบสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วใบใดหมด ดับเบิ้ลเอ็นจอยขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนเป็นเงินตามมูลค่าของแพ็คเกจทัวร์ที่หมดนั้น หรือ เปลี่ยนแพ็คเกจทัวร์ในมูลค่าใกล้เคียงเมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า

ดับเบิ้ลเอ็นจอย จะเก็บข้อมูลใบสั่งซื้อไว้เป็นเวลา 2 วัน นับจากวันที่ทำการสั่งซื้อผ่านระบบตะกร้าแพ็คเกจทัวร์ หากไม่มีการแจ้งแสดงหลักฐาน หรือบอกกล่าวการชำระค่าแพ็คเกจทัวร์ตามมูลค่าในใบสั่งซื้อนั้นๆด้วยวิธีการตามที่ดับเบิ้ลเอ็นจอยกำหนดไว้ ทางดับเบิ้ลเอ็นจอยจะยกเลิกข้อมูลใบสั่งซื้อเมื่อครบกำหนดทันที ดับเบิ้ลเอ็นจอยจะยอมรับการชำระค่าแพ็คเกจทัวร์ต่อเมื่อมีการแจ้งบอก และแสดงหลักฐานการชำระเงินตามวิธีที่ดับเบิ้ลเอ็นจอยกำหนดไว้เท่านั้น

ในกรณีที่สั่งซื้อแล้วชำระเงินช้า และแพ็คเกจทัวร์เต็ม/ปิดกรุ๊ปไปแล้ว ดับเบิ้ลเอ็นจอยจะดำเนินการสอบถามไปยังลูกค้า แนะนำแพ็คเกจทัวร์คุณภาพใกล้เคียง หรืออื่นๆ ตามเหมาะสม นอกจากนี้หากลูกค้าต้องการให้คืนเงิน ก็สามารถทำได้ ซึ่งจะใช้เวลา 3-7 วันทำการ

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyright Notes)
ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการ ทั่วไปทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบทั้งหมดของเว็บไซต์ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม แต่เพียงผู้เดียวหากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม จะดำเนินการตามกฎหมาย กับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

ดับเบิ้ลเอ็นจอย.คอม โดย บริษัท เน็กซ์ บุ๊คกิ้ง จำกัด
53/286 ซอยนวมินทร์ 105 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

Hotline : 081-873-6566099-191-9288  (จันทร์ - ศุกร์ | 09:00 น. - 18:00 น.)
Website : www.DoubleEnjoy.com
Email : [email protected]
Line : @DoubleEnjoy
Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Twitter : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy