ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมบาเค็ง 3 วัน 2 คืน 2566/2023 เที่ยวกัมพูชา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE763 : ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมบาเค็ง 3 วัน 2 คืน (VAN/BUS)

DE763 : ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมบาเค็ง 3 วัน 2 คืน (VAN/BUS)


 โปรแกรมทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม พนมบาเค็ง 3 วัน 2 คืน

สักการะองค์เจกองค์จอม | ล่องเรือชมโตนเลสาบ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย | ขึ้นยอดเขาพนมบาเค็ง ชมพระอาทิตย์ตกดิน
ชมปราสาทบันทายสรี | ชมปราสาทตาพรหม | ชมปราสาทนครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก | ชมนครธม ปราสาทบายน
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ระบำอัปสรา | ชมสุสานของชาวเขมร Killing Field | ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ

* พักโรงแรม 3 ดาว / 6 ท่าน ยืนยันออกเดินทาง *

รายละเอียดการเดินทาง

​วันที่ 1กรุงเทพฯ - ด่านปอยเปต - เสียมเรียบ - องค์เจกองค์จอม - ล่องเรือโตนเลสาบ - ปราสาทเขาพนมบาเค็ง
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มน้ำมัน ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม. หอการค้า เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
05.30 น. ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศหรือรถบัสปรับอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง) สู่ ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว (บริการท่านด้วย Snax Box แจกบนรถ)
09.30 น.

ถึง ตลาดโรงเกลือ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ผ่านด่านแบบ VIP ที่ ด่านไทย-ด่านปอยเปต เปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)

เที่ยงถึง เมืองเสียมเรียบ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) 
​บ่าย 

นำท่านเดินทางไปสักการะศาล องค์เจกองค์จอม ศาลขนาดเล็กที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ 2 องค์ องค์สูงมีชื่อว่า องค์เจก องค์เล็กมีชื่อว่า องค์จอมโดยมีตำนานเล่าว่า มีพี่น้องสองคนชื่อ เจกและจอม เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบ และมีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จนกระทั่งวันหนึ่ง ทั้งสองนอนหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย บิดามารดาจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา 2 องค์ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุตรีทั้งสอง นอกจากนี้ ยังมีตำนานเล่าขานว่า ในยุคของเขมรแดง ทหารเขมรแดงต้องการทำลายพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพทางพระพุทธศาสนา จึงได้เดินทางมาที่องค์เจกองค์จอมเพื่อจะยกไปทำลาย แต่ยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงละความพยายามไป ทำให้องค์เจกองค์จอมได้ประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน และทั้งสององค์นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบในการสักการะองค์เจกองค์จอม จะใช้ดอกบัว 2 กำ พร้อมธูปและเทียน (ยังไม่รวมค่าดอกไม้ธูปเทียน ชุดละ 2 USD)

จากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือ ณ โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบโตนเล (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศกัมพูชา ที่แห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ประมาน 7,500 ตารางกิโลเมตร ยาว 150 กิโลเมตร และมีความลึก 10 เมตร เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวกัมพูชา เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพันธุ์ปลามากถึง 200 ชนิด ระหว่างทางที่เรือกำลังล่องไป ท่านจะได้สัมผัสกับภาพวิถีชีวิตของผู้คนระแวกนี้ ซึ่งเป็นคนกัมพูชาเชื้อสายเวียดนาม ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพประมง แต่ในช่วงที่น้ำแล้งจะไม่สามารถทำประมงได้ ชาวบ้านก็จะเปลี่ยนมาทำนา และทำเกษตรกรรมแทน ที่โตนเลสาบแห่งนี้จะมีโรงเรียนกลางน้ำ เป็นโรงเรียนที่ชาวเวียดนามมาสร้างไว้เพื่อทำการสอนหนังสือและสอนภาษาให้กับเด็ก ๆ ในระแวกนี้และชาวบ้านส่วนใหญ่ จะนิยมอาศัยอยู่ในเรือนแพ เนื่องจากต้องย้ายถิ่นฐานตามการขึ้นลงของน้ำ

17.00 น.นำท่านสู่ ปราสาทเขาพนมบาเค็ง (Phnom Bakeng) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 ในสมัยพระเจ้ายโศวรมันที่ 1 เป็นปราสาทบนเนินเขาที่สร้างด้วยหินทราย เดิมที่นี่เป็นศูนย์กลางเมือง พนมบาเค็งนี้เป็นเทวสถานจากพื้นราบถึงยอดเขาเป็นปราสาทขึ้นไป 15 ชั้น โดยชั้นบนสุดมีปรางค์ประธานอยู่ตรงกลางฐานหินทรายทั้ง 5 ชั้น และเป็น จุดชมพระอาทิตย์ตก ที่สวยงามมาก
ค่ำบริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) 
ที่พักMonoreach Angkor Hotel / Darareangsey Angkor Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
​วันที่ 2ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรม - นครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ระบำอัปสรา
​เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3) 

นำท่านเข้าชม ปราสาทบันทายสรี หรือที่ชาวกัมพูชาเรียกกันว่า “บอนเตียสเรย” แปลว่า ปราสาทของสตรีหรือป้อมสตรีนั่นเอง ปราสาทแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นในช่วงตอนปลายของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และสร้างแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 โดยผู้ที่สร้างปราสาทแห่งนี้คือ พราหมณ์ยัชญวราหะ เป็นปราสาทที่มีขนาดเล็ก ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง ได้แก่ ปราสาททางทิศใต้สร้างถวายพระพรหม ทิศเหนือถวายพระวิษณุ และตรงกลางใหญ่ที่สุดถวายพระศิวะ ตัวปราสาทสร้างจากหินทรายสีชมพูที่หายาก ลวดลายที่ประดับปราสาทนี้ถูกแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจง ทำให้ภาพดูสง่างามและมีชีวิตจิตใจจึงเปรียบปราสาทแห่งนี้ว่างดงาดดั่งอิสตรี จึงเป็นที่มาของชื่อบันทายสรี

จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม แห่งนี้เป็นปราสาทยุคท้าย ๆ ของอาณาจักรเขมร ตามหลักศิลาจารึกปรากฏชื่อของปราสาทแห่งนี้ว่า “ราชวิหาร” แต่ชื่อตาพรหมถูกสันนิษฐานว่าตั้งตามชื่อของคนแก่ที่เป็นคนเฝ้าปราสาทเมื่อเริ่มมีการบูรณะ ปราสาทตาพรหมถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแห่พระมารดาของพระองค์ และเป็นพุทธศาสนสถาน ซึ่งยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย ปราสาทแห่งนี้เหมือนเป็นปราสาทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ภายในปราสาทมีความซับซ้อน ความมีเสน่ห์และความพิศวงด้วยรากไม้ที่ขึ้นปกคลุมปราสาทเอาไว้ยาวนานกว่า 400 ปี นอกจากนี้ปราสาทตาพรหมยังถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในฉากของหนังภาพยนตร์เรื่อง TOMB RAIDER อันโด่งดังอีกด้วย

​เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) 
บ่าย

นำท่านเข้าชม ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT) ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่หลาย ๆ ท่านให้คำจำกัดความว่า You must see ANGKOR WAT before you die. ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อเป็นปราสาทประจำรัชกาล โดยสร้างขึ้นตามความเชื่อของลัทธิไวษณพนิกาย ที่บูชาพระวิษณุหรือพระนารายณ์ ภายในปราสาทจึงเต็มไปด้วยภาพแกะสลักที่เกี่ยวกับพระนารายณ์และองค์อวตารของพระองค์ปราสาทนครวัดใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ 100 ปี โดยใช้ช้างเป็นพาหนะหลักในการลากหินมาเพื่อสร้างปราสาทแห่งนี้ และใช้ช่างในการแกะสลักลวดลายของตัวปราสาทมากถึง 5,000 คน ศิลปะตามผนังกำแพงในปราสาทจะถูกบอกเล่าเรื่องราวจากการแกะสลักไว้อย่างมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองนครธม เพื่อเข้าชม ปราสาทบายน ปราสาทแห่งนี้ตั้งใจกลางนครธม ซึ่งห่างจากปราสาทนครวัดเพียงเล็กน้อย ปราสาทบายนถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนนิกายมหายานตามที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใส ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมครั้งใหญ่ของอาณาจักร จากการสร้างเทวาลัยให้เหล่าทวยเทพในศาสนาฮินดู มาเป็นพุทธศาสนสถานใจกลางเมืองพระนคร ตัวปราสาทจะมีลักษณะพิเศษ โดยยอดปราสาทจะเต็มไปด้วยรูปแกะสลักพระพักตร์ซึ่งมีทั้งหมด 54 ยอด แต่ได้พังทลายเหลือ 37 ยอด นักโบราณคดีต่างถกเถียงเกี่ยวกับพระพักตร์เหล่านี้ บ้างก็ว่าเป็นพระพักตร์ของพระพรหม บ้างก็ว่าเป็นของท้าวจตุโลกบาล หรือบ้างก็ว่าเป็นของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่กำลังจ้องมองรอบทิศเพื่อดูแลอาณาประชาราษฎร์นอกจากนี้ ปราสาทแห่งนี้จะประกอบด้วย ระเบียงคต 2 ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ซึ่งชั้นนอกจะถูกสร้างก่อนชั้นใน ตามเสาหินจะมีรูปแกะสลักของเหล่านางอัปสร

​ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมการแสดงสุดพิเศษ ระบำพื้นบ้านและระบำอัปสรา
ที่พักMonoreach Angkor Hotel / Darareangsey Angkor Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ปอยเปต - กรุงเทพฯ
​เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6) 

นำท่านชม วัดใหม่ (Wat Mai) ชมซากโครงกระดูกของชาวเขมรในสมัยที่ทำการสู้รบกับชาวเขมรแดงในยุคของพอลพต (Killing Fields)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งซื้อของฝาก ของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า พวงกุญแจ ผ้าทอ และนอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน อัญมณีหรือของฝากที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวกัมพูชาที่แกะสลักจากหินอย่างสวยงามอีกทั้งยังมีร้านอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ ให้ท่านได้ลองทาน

​เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) 
บ่ายหลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ ด่านปอยเปต แวะพักเข้าห้องน้ำพร้อมชม หมู่บ้านแกะสลักหิน
เย็นถึง ด่านปอยเปต ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 

นำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ อิสระอาหารเย็นระหว่างทาง
​22.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง หรือรถบัสปรับอากาศ (ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง)
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหารตามรายการ 7 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
 • ค่าธรรมเนียมผ่านด่านแบบ VIP
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสำรองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก, ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ (สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องทำวีซ่า) ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มต่างหาก ท่านละ 3,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถเขมร (200 บาท/ท่าน/ทริป)
 • แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมหน้าพาสปอร์ต เพื่อทำประกันภัยการเดินทาง
 • วางมัดจำท่านละ 3,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
 • ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 20 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
 • ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ท่านสามารถแต่งกายได้ตามสบาย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับใด ๆ
 • โรงแรมระดับ 3 ดาว มาตรฐาน มีแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พร้อมสิ่งอำนวยสะดวกครบครัน
 • อาหารจะคล้ายกับอาหารไทยภาคกลาง
 • แนะนำให้แลกเป็นดอลลาร์สหรัฐไป แต่บางที่ก็รับเป็นเงินไทย 

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy