ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE763 : โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ชมปราสาทนครวัด - นครธม 3 วัน 2 คืน (FD)

DE763 : โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ชมปราสาทนครวัด - นครธม 3 วัน 2 คืน (FD)

DARA REANGSEY

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE763-00123-25 มี.ค. 61Air Asia (FD)9,999จองด่วน
DE763-00230 มี.ค.-01 เม.ย. 61Air Asia (FD)10,999จองด่วน
DE763-00306-08 เม.ย. 61Air Asia (FD)11,999จองด่วน
DE763-00413-15 เม.ย. 61Air Asia (FD)13,999จองด่วน
DE763-00520-22 เม.ย. 61Air Asia (FD)10,999จองด่วน
DE763-00627-29 เม.ย. 61Air Asia (FD)10,999จองด่วน
DE763-00704-06 พ.ค. 61Air Asia (FD)10,999จองด่วน
DE763-00811-13 พ.ค. 61Air Asia (FD)10,999จองด่วน
DE763-00918-20 พ.ค. 61Air Asia (FD)10,999จองด่วน
DE763-01025-27 พ.ค. 61Air Asia (FD)10,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินดอนเมือง - เสียมเรียบ - โตนเลสาป - องค์เจ๊กองค์จอม - ยอดเขาพนมบาเค็ง
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 3 สายการบินแอร์เอเชีย (FD) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 
10.10 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเสียบเรียบ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 610 
11.10 น. เดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

เดินทางสู่ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป  (Tonlé Sap) คลอบคลุมพื้นที่ถึง 5 จังหวัดคือ กำปงธม,กำปงชะนัง, โพธิสัตว์, พระตะบองและเสียบเรียบชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขมรที่ประกอบอาชีพ ประมงซึ่งสร้างที่พักอาศัยอยู่กลาง ทะเลสาบมานานนับหลายสิบปี

จากนั้นนำท่าน สักการะองค์เจ๊ก องค์จอมพระพุทธรูป ศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียบเรียบเพื่อความเป็นสิริมงคล

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาพนมบาเค็ง (Phnom Bakheng) จุดเริ่มต้นแห่งอารายธรรมปราสาทขอม พร้อมชมความงามวิวทิวทัศน์ยามพระอาทิตย์ตกดิน ณ จุดชม วิวที่ ได้ชื่อ ว่าสวยงามที่สุดในเมืองเสียมเรียบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร  
ที่พักDARA REANGSEY (หรือเทียบเท่า) 
วันที่ 2ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรหม - นครธม(ปราสาทบายน) นครวัด - ชมโชว์ระบำอัปสรา
เช้าบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารโรงแรม 
07.30 น.

นำท่านเดินทางเที่ยวชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) หรือที่ชาวเขมรเรียกว่า "บันเตย์เสรย" แปลว่า "ป้อมแห่งสตรี" หรือ "ป้อมที่สวยงาม"

ต่อจากนั้นเดินทางชม ปราสาทตาพรหม ชมความอัศจรรย์ของต้นไม้ที่ปกคลุมตัวปราสาทเกือบทั้งหลัง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหาร   
บ่าย

เดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม สะพานนาคราชสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธมชมประตูเมืองที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ

ชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธมถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมรจากนั้นชม สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ณ  ที่เปรียบเสมือนวิมานของเทพเจ้าสูงสุด ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ พร้อมชมภาพแกะสลักอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร พร้อมชม การแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง (ระบำอัปสรา)
ที่พักDARA REANGSEY (หรือเทียบเท่า) 
วันที่ 3วัดใหม่ - สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพฯ  
เช้า บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) แบบ SNACK BOX
07.30 น. 

นำท่านเดินทางสู่ วัดใหม่ หรือที่รู้จักกันในนามว่า “Killing Field” สนามรบและสุสานของชาวเขมรที่มีการสู้รบและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองในสมัยเขมรแดงปกครอง ชมหัวกะโหลกมากมายของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย พร้อมฟังบรรยายประวัติความเป็นมาจากเจ้าหน้าที่

เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บ่ายเดินทางสู่ สนามบินเสียมเรียบ (เสียมราฐ) เช็คอิน รับ Boarding Pass เตรียมตัวเดินทางกลับ
15.25 น.  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD615

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ9,999 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน5,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ราคาเด็ก 9,999 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ10,999 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน5,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ราคาเด็ก 10,999 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ11,999 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน5,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ราคาเด็ก 11,999 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ13,999 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน5,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ราคาเด็ก 13,999 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ10,999 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน5,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ราคาเด็ก 10,999 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ10,999 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน5,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ราคาเด็ก 10,999 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ10,999 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน5,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ราคาเด็ก 10,999 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ10,999 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน5,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ราคาเด็ก 10,999 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ10,999 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน5,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ราคาเด็ก 10,999 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ10,999 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน5,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ2,500 บาท

ราคาเด็ก 10,999 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • น้ำเปล่าวันละ 1 ขวด
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี) 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด ปกติ 20 กิโลกรัม
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ
 • ชำระเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • หลังจากชำระค่ามัดจำแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯจะทำการออกตั๋ว โดยต้องแจ้งล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนการเดินทางเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัททัวร์คืนค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามยอดที่ผู้จองชำระ (หากการเดินทางนั้นตรงกับช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี
 • มัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศแล้ว ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท 
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน บริษัททัวร์เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%
ข้อควรทราบก่อนการจองทัวร์
 • จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วันไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมืองเพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
 • ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
 • สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์จัดเตรียมให้
 • กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น ทางทัวร์จัดเตรียมให้
 • กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป หากมีลูกทัวร์ต่ำกว่านี้อาจจะต้องมีการปรับราคาขึ้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

ทัวร์เสินหนงเจี้ย| ทัวร์กุ้ยหลิน| ทัวร์จางเจียเจี้ย| ทัวร์เวียดนามใต้| ทัวร์เวียดนามเหนือ| ทัวร์เวียดนามกลาง| ทัวร์เซี่ยงไฮ้| ทัวร์ปักกิ่ง| ทัวร์จีน| ทัวร์ย่าติง-ตันปา| ทัวร์ฮาร์บิ้น| ทัวร์คุนหมิง| ทัวร์ทิเบต| ทัวร์ปากีสถาน| ทัวร์ลาว| ทัวร์กัมพูชา| ทัวร์กรีซ| ทัวร์ยุโรปตะวันออก| ทัวร์ยุโรปตะวันตก| ทัวร์ดูบอล| ทัวร์ยุโรปเหนือ| ทัวร์ยุโรปใต้| ทัวร์สแกนดิเนเวีย| ทัวร์แอฟริกาใต้| ทัวร์แคนาดา| ทัวร์โครเอเชีย| ทัวร์ออสเตรีย| ทัวร์ฟินแลนด์| ทัวร์เยอรมัน| ทัวร์เชค| ทัวร์อังกฤษ| ทัวร์น่าน| ทัวร์แม่ฮ่องสอน| ทัวร์เลย| ทัวร์เพชรบูรณ์| ทัวร์ทะเลบัวแดง| ทัวร์ในประเทศ-เครื่องบิน

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 17.30 น.
เสาร์ : 09.00 - 16.00 น.

Contact Us

Tel : 02-379-1168
Hotline : 092-269-6868, 098-828-5266
Fax : 02-379-1163 (Auto)

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy