ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE763 : โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ชมปราสาทนครวัด - นครธม 3 วัน 2 คืน (FD)

DE763 : โปรแกรมทัวร์กัมพูชา ชมปราสาทนครวัด - นครธม 3 วัน 2 คืน (FD)
Air Asia (FD)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ - พนมเปญ
04.30 น.คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ
06.30 น.ออกเดินทางสู่พนมเปญ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD608
07.40 น. 

เดินทางถึง สนามบินพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หลังพิธีตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา

นำชม  พระราชานุสาวรีย์เจ้านโรดมสีหนุ และ อนุสาวรีย์อิสระภาพ ที่สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์สมัยเมื่อครั้งกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส

ชม จุดบรรจบโตนเลสาบ (Tonle Sap) หรือ ทะเลสาบเขมร คำว่า “โตนเล” ในภาษาเขมร หมายถึง แม่น้ำ สาบ หมายถึง จืดล้อมรอบด้วยพื้นที่จังหวัดเสียมเรียบพระตะบอง โพธิสัต กัมปงชนัง กัมปงธมที่กรุงพนมเปญ เกิดเป็นจุด จัตุรมุข ที่แม่น้ำ 3 สายได้มาบรรจบกัน คือ แม่น้ำโตนเลสาป แม่น้ำบาสัก และแม่น้ำโขง  เหมาะแก่การเที่ยวชมความงามของผืนน้ำ

นำท่านเข้าชม พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล หรือ "พระราชวังเขมรินทร์" พระราชวังหลวงในพนมเปญสร้างขึ้นตามรูปแบบศิลปะเขมร โดยความช่วยเหลือของฝรั่งเศสในปี 1866 และใช้เป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุ นับจากที่เสด็จกลับคืนสู่กรุงพนมเปญในปี 1992 สถานที่ส่วนใหญ่ภายในเขตพระราชวังเปิดให้เข้าชมได้ ยกเว้นเขตหวงห้ามพระราชฐานที่ประทับ พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของลำน้ำสาขา 4 สายของแม่น้ำโขง เรียกว่า “จตุมุข” ชมอาคารและพระที่นั่งต่างๆ อาทิ พระที่นั่งจันทร์ฉายา พระที่นั่งเทวาวินิจฉัย (ท้องพระโรง) พระราชวังเขมรินทร์ เป็นต้น

เข้าสู่ วัดพระแก้ว ซึ่งชาวกัมพูชาเรียกว่าเจดีย์เงิน (Silver Pagoda) พระแก้วมรกตของเขมรสร้างตามแบบพระแก้วมรกตของไทย โดยการหล่อขึ้นจากแก้ว และ พื้นภายในพระอุโบสถปูด้วยกระเบื้องที่ทำจากเงินแท้ๆ ถึง 5,329 แผ่น มีน้ำหนักรวมกันถึง 5,000 ตัน

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย

นำท่านชม วัดพนม อันเป็นที่มาของชื่อกรุงพนมเปญ ตั้งอยู่บนยอดเขาเทียม สูง 27 เมตร ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นก่อนกรุงพนมจะเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา เข้าชม คุกโตนสเลง คุกที่แสนโหดร้ายเต็มไป ด้วยความน่าสะพรึงกลัว นักโทษที่ถูกจองจำที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่คนเขมรเท่านั้น แต่ยังมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย ทั้งชาวอเมริกัน ชาวออสเตรเลีย ชาวเวียดนามและชาติอื่นๆ รวมอยู่ด้วย ที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือ โดยหลักฐานนั้นไม่ได้มีเพียงผู้ชายที่เสียชีวิตเท่านั้น

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ Tuol Tom Poon (ตลาดรัสเซีย) เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในเมืองเพื่อซื้อของที่ระลึก โบราณวัตถุ พระพุทธรูปจำลอง ผ้าไหม, เครื่องประดับเงิน อัญมณี และ เสื้อผ้าเช่นเสื้อยืด, กางเกง, jackets หรือรองเท้า เป็นต้น 

ค่ำบริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
ที่พัก SAMNANGLAOR HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันที่ 2พนมเปญ - เสียมราฐ
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ เสียมราฐ 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  
บ่าย 

ถึง เมืองเสียมราฐ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก–องค์จอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ก่อนนำท่าน ล่องเรือชม  โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  บนพื้นที่ประมาณ 7,500 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 500 กิโลเมตร โตนเลสาบจึงเป็นลักษณะภูมิประเทศที่สำคัญที่สุดในประเทศกัมพูชาที่หล่อเลี้ยงชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่โดยรอบ  

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร  
ที่พักSMILING HOTEL 4  หรือเทียบเท่า  

 อิสระท่านเดินเล่น ตลาดไนท์มาเก็ต ตามอัธยาศัย
วันที่ 3 เสียมราฐ - กรุงเทพ
เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านชม ปราสาทหินทรายสีชมพู ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) ซึ่งมีความหมายว่าปราสาทแห่งสตรี หรือป้อมปราการแห่งสตรี ปราสาทนี้สร้างในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ปราสาทบันทายสรีได้ชื่อว่าเป็น รัตนชาติแห่งปราสาทขอม เพราะลวดลายส่วนใหญ่เป็นการนำเอาศิลปะยุคเก่ามาเป็นต้นแบบเช่น ลายก้านขด ลายก้านต่อดอก ลวดลายที่ประดับบนตัวปราสาทมีความอ่อนช้อยงดงาม ช่างได้แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจง จนทำให้เหล่านางอัสรา และเทพธิดาที่ประดับบนผนังปราสาทดูราวมีชีวิตจริงๆ

จากนั้น นำท่านชม ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) เป็นปราสาทที่ถูกทิ้งร้างมานานถึง 500 ปี สร้างขึ้นในปี พศ.1729 เป็นปราสาทหินในยุคสุดท้ายของอาณาจักรขอม สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา ปราสาทตาพรหมจึงเป็นทั้งปราสาทและวัดทางพุทธศาสนาไปในตัว ภายในปาสาทมีภาพแกะสลักอันเป็นเรื่องราวทางพุทธประวัติ นิกายมหายาน ทั้งหน้าบัน และทับหลัง แต่ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ที่ทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดู ภาพสลักบางภาพได้ถูกดัดแปลงให้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาฮินดู ส่วนพระพุทธรูป ก็ถูกดัดแปลงให้เป็นศิวะลึงค์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร  
บ่าย 

นำทุกท่าน ชม สะพานนาคราช สะพานข้ามเพื่อเข้าสู่ตัวนครธม ด้านหนึ่งเป็นศิลาสลักเป็นรูปเทวดากำลังฉุดนาค ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นรูปอสูรซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 5 เท่าคนจริงรวมกันถึง 108 ตน และผ่าน ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศที่วิจิตรพิสดารกว่าในประตูเมืองต่างๆ นำชม นครธม (Angkor Thom) เมืองหลวงโบราณของอาณาจักรเขมรซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เมื่อพระองค์ขับไล่กองทัพจามออกจากเมืองนครในปี ค.ศ. 1181 และพระองค์ได้ขยายบริเวณใกล้เคียงของเมืองที่สร้างขึ้นเป็นกำแพงป้อมปราการในแต่ละด้าน 3 กม.

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะสลักเป็นรูปเทวพักตร์ 4 หน้า ผนังด้านล่างของตัวปราสาทจะปรากฏภาพสลักฝาผนัง ซึ่งเป็นภาพแสดงชีวิตประจำวันของชาวเขมร และภาพการสงครามระหว่างขอม (เขมรโบราณ) กับพวกจาม (เวียดนามโบราณ) ซึ่งเปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เกรียงไกรของเขมรไว้

จากนั้นชม ลานพระเจ้าขี้เรื้อน และส่วนสำคัญของทริปที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ซึ่งสร้างในกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ในรัชสมัยของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อบูชาแด่ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ ชม รูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ ซึ่งมีความยาวกว่า 800 เมตร ชมภาพแกะสลักเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระเจ้าสุริยะวรมันที่ 2 และเรื่องราวจากวรรณคดีเรื่อง รามายณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือรูปที่เทวดากับอสูรกวนเกษียรสมุทรด้วยเขาพระสุเมรุ และยังมีรูปแกะสลักนางอัปสรอีกถึง 1,635 นาง

สมควรนำท่านเดินทางสู่ ชายแดนกัมพูชาด่านปอยเปต อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี

ค่ำ 

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

หลังอาหารค่ำ นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเสียมราฐ

21.45 น. เดินทางกลับด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่  FD619 
22.45 น.ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 • ค่าที่พักตามในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้บริการตลอดการเดินทาง 
 • ค่าอาหาร ที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายสวนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และมินิบาร์ในหองพัก  ฯลฯ
 • ค่าอาหารหรือเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ   
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (150 บาท), พนักงานคนขับ (100บาท)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม   7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากจองทัวร์ และส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน หรือก่อนเดินทาง 21 วัน หากเป็นการเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
 • คณะทัวร์เดินทางเมื่อครบ 8 ท่านขึ้นไป  ( ไม่ถึง 8 ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  3,000.- บาท/ท่าน ) 
  ** หากท่านไม่รับเงื่อนไข หรือผู้เดินทางในคณะท่านใดท่านหนึ่งไม่รับเงื่อนไข ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เดินทาง หรือ เลื่อนวันเดินทาง
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 7,000 บาท
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นบางกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับที่พักโดยหรือค่ายานพาหนะโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมด 
   
 • กรณีวันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทางสามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีวันเดินทางไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือช่วงเทศกาลผู้จองทัวร์ต้องแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดิน สามารถเปลี่ยนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากแจ้งหลังจากนี้ผู้เดินทางควรหาผู้เดินทางท่านใหม่มาแทนผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • กรณีจองทัวร์ภายใน 15 วันก่อนออกเดินทาง ผู้จองทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 8 ท่านขึ้นไป  และเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี  การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy