ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE901 : ทัวร์กัมพูชา ปราสาทนครวัด นครธม เกาะแกร์ พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน (FD)

DE901 : ทัวร์กัมพูชา ปราสาทนครวัด นครธม เกาะแกร์ พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน (FD)
Air Asia (FD)

Holy Angkor Hotel

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ (ดอนเมือง) - สนามบินเสียมเรียบ - ศาลองค์เจกองค์จอม - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร - ล่องเรือโตนเลสาบ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
07.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 (อาคารผู้โดยสารขาออก)ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยเที่ยวบินที่ FD610 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
11.10 น.

นำท่านเดินทางถึง สนามบินเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศกัมพูชา เท่ากับ เวลาประเทศไทย) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
บ่าย

นำท่านเดินทางไป สักการะศาลองค์เจกองค์จอม ศาลขนาดเล็กที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ 2 องค์ องค์สูงมีชื่อว่า องค์เจก องค์เล็กมีชื่อว่า องค์จอมโดยมีตำนานเล่าว่า มีพี่น้องสองคนชื่อ เจกและจอม เป็นผู้ที่มีความสามารถในการรบ และมีความเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จนกระทั่งวันหนึ่ง ทั้งสองนอนหลับแล้วไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลย บิดามารดาจึงสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา 2 องค์ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บุตรีทั้งสอง นอกจากนี้ ยังมีตำนานเล่าขานว่า ในยุคของเขมรแดง ทหารเขมรแดงต้องการทำลายพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพทางพระพุทธศาสนา จึงได้เดินทางมาที่องค์เจกองค์จอมเพื่อจะยกไปทำลาย แต่ยกเท่าไรก็ยกไม่ขึ้น จึงละความพยายามไป ทำให้องค์เจกองค์จอมได้ประดิษฐานอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน และทั้งสององค์นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเสียมเรียบในการสักการะองค์เจกองค์จอม จะใช้ดอกบัว 2 กำ พร้อมธูปและเทียน (ยังไม่รวมค่าดอกไม้ธูปเทียน ชุดละ 2 USD)

จากนั้น นำท่านไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ANGKOR NATIONAL MUSEUM (รวมค่าเข้าแล้ว + ไกด์ท้องถิ่นบรรยาย)เป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีที่มีการเก็บสะสมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เขมร ซึ่งมีทั้งพระพุทธรูป รูปปั้น ศิลปะ และวัฒนธรรมของอารยธรรมเขมรในช่วงประมาณศตวรรณที่ 9 ถึงศตวรรษที่ 14 และได้เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 ซึ่งใครที่ได้เข้ามาที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้ว จะรู้สึกหลงใหลในประวัติศาสตร์ต่างๆ ของเขมร

จากนั้น นำทุกท่านล่องเรือ ณ โตนเลสาบ หรือ ทะเลสาบโตนเล(รวมค่าล่องเรือแล้ว) ตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศกัมพูชา ที่แห่งนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ประมาน 7,500 ตารางกิโลเมตร ยาว 150 กิโลเมตร และมีความลึก 10 เมตร เป็นทะเลสาบที่เกิดจากแม่น้ำโขง ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดของกัมพูชา ได้แก่ กำปงธม กำปงชนัง โพธิสัตว์ พระตะบอง และเสียมราฐ ถือเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวกัมพูชา เพราะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีพันธุ์ปลามากถึง 200 ชนิด ระหว่างทางที่เรือกำลังล่องไป ท่านจะได้สัมผัสกับภาพวิถีชีวิตของผู้คนระแวกนี้ ซึ่งเป็นคนกัมพูชาเชื้อสายเวียดนาม ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพประมง แต่ในช่วงที่น้ำแล้งจะไม่สามารถทำประมงได้ ชาวบ้านก็จะเปลี่ยนมาทำนา และทำเกษตรกรรมแทน ที่โตนเลสาบแห่งนี้จะมีโรงเรียนกลางน้ำ เป็นโรงเรียนที่ชาวเวียดนามมาสร้างไว้เพื่อทำการสอนหนังสือและสอนภาษาให้กับเด็กๆในระแวกนี้และชาวบ้านส่วนใหญ่ จะนิยมอาศัยอยู่ในเรือนแพ เนื่องจากต้องย้ายถิ่นฐานตามการขึ้นลงของน้ำ

ค่ำ รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์นานาชาติพร้อมชมการแสดงสุดพิเศษ ระบำพื้นบ้านและระบำอัปสรา
ที่พักTARA ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2ปราสาทนครวัด - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทบันทายสรี - ปราสาทตาพรหม - ช้อปปิ้งตลาดซาจ๊ะ
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)

จากนั้น นำท่านเดินทางไปทำบัตร ANGKOR PASS (รวมค่าบัตรแล้ว) เพื่อใช้เข้าชมปราสาทต่างๆ

และนำท่านเข้าชม ปราสาทนครวัด (ANGKOR WAT) ซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และเป็นสิ่งปลูกสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่หลายๆท่านให้คำจำกัดความว่า You must see ANGKOR WAT before you die. ปราสาทแห่งนี้สร้างในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 เพื่อเป็นปราสาทประจำรัชกาล โดยสร้างขึ้นตามความเชื่อของลัทธิไวษณพนิกาย ที่บูชาพระวิษณุหรือพระนารายณ์ ภายในปราสาทจึงเต็มไปด้วยภาพแกะสลักที่เกี่ยวกับพระนารายณ์และองค์อวตารของพระองค์ปราสาทนครวัดใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ 100 ปี โดยใช้ช้างเป็นพาหนะหลักในการลากหินมาเพื่อสร้างปราสาทแห่งนี้ และใช้ช่างในการแกะสลักลวดลายของตัวปราสาทมากถึง 5,000 คน ศิลปะตามผนังกำแพงในปราสาทจะถูกบอกเล่าเรื่องราวจากการแกะสลักไว้อย่างมากมาย

จากนั้น นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองนครธม เพื่อเข้าชม ปราสาทบายนปราสาทแห่งนี้ตั้งใจกลางนครธม ซึ่งห่างจากปราสาทนครวัดเพียงเล็กน้อย ปราสาทบายนถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นศาสนสถานในพุทธศาสนนิกายมหายานตามที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเลื่อมใส ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมครั้งใหญ่ของอาณาจักร จากการสร้างเทวาลัยให้เหล่าทวยเทพในศาสนาฮินดู มาเป็นพุทธศาสนสถานใจกลางเมืองพระนคร ตัวปราสาทจะมีลักษณะพิเศษ โดยยอดปราสาทจะเต็มไปด้วยรูปแกะสลักพระพักตร์ซึ่งมีทั้งหมด 54 ยอด แต่ได้พังทลายเหลือ 37 ยอด นักโบราณคดีต่างถกเถียงเกี่ยวกับพระพักตร์เหล่านี้ บ้างก็ว่าเป็นพระพักตร์ของพระพรหม บ้างก็ว่าเป็นของท้าวจตุโลกบาล หรือบ้างก็ว่าเป็นของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่กำลังจ้องมองรอบทิศเพื่อดูแลอาณาประชาราษฎร์นอกจากนี้ ปราสาทแห่งนี้จะประกอบด้วย ระเบียงคต 2 ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ซึ่งชั้นนอกจะถูกสร้างก่อนชั้นใน ตามเสาหินจะมีรูปแกะสลักของเหล่านางอัปสร

เที่ยงรับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
บ่าย

นำท่านเข้าชม ปราสาทบันทายสรี หรือ ที่ชาวกัมพูชาเรียกกันว่า “บอนเตียสเรย” แปลว่า ปราสาทของสตรีหรือป้อมสตรีนั่นเอง ปราสาทแห่งนี้ถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทที่งดงามที่สุดในประเทศกัมพูชา สร้างขึ้นในช่วงตอนปลายของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และสร้างแล้วเสร็จในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 โดยผู้ที่สร้างปราสาทแห่งนี้คือ พราหมณ์ยัชญวราหะ เป็นปราสาทที่มีขนาดเล็ก ประกอบด้วยปราสาท 3 หลัง ได้แก่ ปราสาททางทิศใต้สร้างถวายพระพรหม ทิศเหนือถวายพระวิษณุ และตรงกลางใหญ่ที่สุดถวายพระศิวะ ตัวปราสาทสร้างจากหินทรายสีชมพูที่หายาก ลวดลายที่ประดับปราสาทนี้ถูกแกะสลักไว้อย่างวิจิตรบรรจง ทำให้ภาพดูสง่างามและมีชีวิตจิตใจจึงเปรียบปราสาทแห่งนี้ว่างดงาดดั่งอิสตรี จึงเป็นที่มาของชื่อบันทายสรี

จากนั้น นำท่านเข้าชม ปราสาทตาพรหม แห่งนี้เป็นปราสาทยุคท้ายๆของอาณาจักรเขมร ตามหลักศิลาจารึกปรากฏชื่อของปราสาทแห่งนี้ว่า “ราชวิหาร” แต่ชื่อตาพรหมถูกสันนิษฐานว่าตั้งตามชื่อของคนแก่ที่เป็นคนเฝ้าปราสาทเมื่อเริ่มมีการบูรณะ ปราสาทตาพรหมถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแห่พระมารดาของพระองค์ และเป็นพุทธศาสนสถาน ซึ่งยังได้รับการยกย่องจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย ปราสาทแห่งนี้เหมือนเป็นปราสาทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ภายในปราสาทมีความซับซ้อน ความมีเสน่ห์และความพิศวงด้วยรากไม้ที่ขึ้นปกคลุมปราสาทเอาไว้ยาวนานกว่า 400 ปี นอกจากนี้ปราสาทตาพรหมยังถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในฉากของหนังภาพยนตร์เรื่อง TOMB RAIDER อันโด่งดังอีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
*** หมายเหตุ สำหรับกรุ๊ปเดินทางวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (กรุ๊ปปีใหม่) จะรับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม ***

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ตลาดซาจ๊ะ หรือ ตลาดไนท์มาร์เก็ต (NIGHT MARKET)ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งซื้อของฝาก ของที่ระลึกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า พวงกุญแจ ผ้าทอ และนอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน อัญมณีหรือของฝากที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวกัมพูชาที่แกะสลักจากหินอย่างสวยงามอีกทั้งยังมีร้านอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ ให้ท่านได้ลองทาน

ที่พัก TARA ANGKOR HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว 
วันที่ 3กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ (ปราสาทธม + ปราสาทลึงค์ + ปราสาทธม) - พนมกุเลน - วัดพระองค์ธม - ศิวลึงค์ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ - หน้าผาพนมกุเลน - สนามบินเสียมเรียบ - กรุงเทพ (ดอนเมือง)
​เช้า

รับประทานอาหารอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นำท่านเดินทางสู่ กลุ่มปราสาทเกาะแกร์ (รวมค่าเข้าแล้ว)อีกชื่อหนึ่ง คือ นครโฉกครรคยาร์ หมายถึง เกาะแห่งความรุ่งโรจน์ และปัจจุบันถูกจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เกาะแกร์แห่งนี้ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ได้ทรงสถาปนาขึ้นให้สถานที่แห่งนี้เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรขอม มีกษัตริย์ปกครอง 2 พระองค์ แต่เป็นได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้น สิ่งก่อสร้างที่หลงเหลืออยู่ได้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของที่แห่งนี้ เกาะแกร์ถือว่าเป็นที่ตั้งกลุ่มปราสาทเก่าโบราณมากมาย แต่ปัจจุบันมีหลงเหลือให้เห็นไม่มากนัด โดย3 ปราสาทที่ไม่ควรพลาด คือ ปราสาทปรัม ปราสาทลึงค และปราสาทธม

1. ปราสาทปรัม หรือปราสาทพราหมณ์ (PRASAT PRAM) ซึ่งมาจากภาษาเขมร แปลว่า ห้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกลุ่มปราสาทเกาะแกร์ เป็นปราสาทหลังแรกตามเส้นทางการท่องเที่ยวถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู โดยจะมีปราสาทสร้างจากอิฐทรงศิขระจำนวน 3 หลัง โดยบางหลังจะมีรากไม้ปกคลุม จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูป ส่วนด้านหน้าอีก 2 หลังจะเป็นบรรณาลัย โดยบรรณลัยหลังแรกทางซ้ายมือสร้างจากอิฐที่มีหลังคาเป็นรูปทรงมณฑปหัวเกือกม้าคล้ายซุ้มบัณชรมีหลังคาคลุมโดยสมบูรณ์ ผิวของอาคารบรรณาลัยรวมทั้งปราสาทประธานยังคงปรากฏร่องรอยของปูนปั้นที่ฉาบตกแต่งไว้อย่างชัดเจนส่วนบรรณาลัยด้านขวา สร้างขึ้นภายหลังจากการสถาปนาปราสาทไปแล้ว หรืออาจสร้างในช่วงปลายรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 วัสดุที่ใช้จึงแตกต่างไปจากเดิม โดยใช้หินศิลาแลงในการสร้างรูปแบบ คล้ายคลึงกับคูหาปราสาทลึงค์ ฐานล่างก็เป็นการก่อแบบเรียบๆ ไม่เหมือนกับฐานของปราสาทอิฐ ที่มีการสลักลวดลายและการวางหินแบบพนมบาแค็ง

2. ปราสาทลึงค์ ถือเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดู ภายในปราสาทแห่งนี้ด้านในจะมีฐานโยนีขนาดใหญ่ที่มีลวดลายแกะสลักเป็นพรรณพฤกษารองรับศิวลึงค์ขนาดใหญ่ที่ถูกแกะสลักลวดลายด้วยเช่นกัน ศิวลึงค์ที่อยู่ภายในปราสาทแห่งนี้ ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในกัมพูชา ในส่วนของตัวกำแพงจะมีร่องรางน้ำ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นทางที่ให้น้ำไหลผ่านออกมาด้านนอก เพื่อให้ชาวบ้านได้นำน้ำนี้ไปบูชา กราบไหว้ เพราะถือว่าเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์


3. ปราสาทธม เป็นปราสาทหินทรายที่ตั้งอยู่ในเกาะแกร์ ถูกสร้างด้วยเทคนิคการเรียงหินขึ้นประกอบฐานและสร้างให้เป็นรูปทรงพีระมิดขั้นแบบขั้นบันไดสูง 7 ชั้น ปราสาทแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นปราสาทประจำพระราชอาณาจักรในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 4 และบนยอดพีระมิดของปราสาทแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ “ตรีภูวเนศวร” หรือศิวลึงค์ขนาดใหญ่ซึ่งสันนิษฐานว่ามีความสูงถึง 4.5 เมตร แต่ปัจจุบันไม่มีศิวลึงค์อยู่บนยอดปราสาทแล้วท่านสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปที่ชั้น 7 ได้

​เที่ยง

รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบริเวณหน้าปราสาทธม*** (มื้อที่ 7)

*** หมายเหตุ เนื่องจากร้านอาหารในเกาะแกร์ จะมีเฉพาะร้านอาหารแบบท้องถิ่น จึงขออนุญาตนำท่านรับประทานอาหารบริเวณนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการเดินทางไปพนมกุเลนต่อไป

​บ่าย

นำทุกท่านเดินทางสู่ พนมกุเลน (รวมค่าเข้าแล้ว)โดยในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ได้ย้ายเมืองหลวงมายังพนมกุเลน และได้ทรงสถาปนาให้เป็นศูนย์กลางของเมืองหลวง โดยมีชื่อทางโบราณคดีคือ  “มเหนทรบรรพต” แปลว่า ภูเขาของพระอินทร์ผู้ยิ่งใหญ่ และพระองค์ได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ พร้อมกับประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นกับชวา ทำให้พนมกุเลนเป็นอาณาจักรขอมโบราณ ที่มีแหล่งโบราณคดีมากมายซ่อนอยู่ในป่าทึบ และกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกัมพูชาซึ่งมีความโดดเด่นทางธรรมชาติและมีความอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบด้วยภูเขาและน้ำตก

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระองค์ธม ซึ่งเป็นวัดที่อยู่ในพนมกุเลน เป็นสถานที่แสวงบุญของชาวกัมพูชา โดยมีโบสถ์ลอยฟ้า ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ หรือพระนอนที่ถูกแกะสลักจากส่วนยอดของก้อนหินขนาดใหญ่นำท่านสักการะพระนอน และพระศิวลึงค์ (ไม่รวมดอกไม้ธูปเทียน)

จากนั้นนำทุกท่านชม ศิวลึงค์ ในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือเรียกว่า ลำธารสหัสลึงค์”ด้วยคติไศวนิกายที่บูชาพระศิวะเป็นเทพสูงสุด ศิวลึงค์จึงเป็นตัวแทนของพระศิวะ ซึ่งบวงสรวงด้วยการใช้น้ำรดไปยังศิวลึงค์ ผ่านฐานโยนีที่เป็นตัวแทนของพระแม่อุมา น้ำที่ไหลลงมาจึงถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น เมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 สถาปนามหนทรบรรพตขึ้นเป็นศูนย์กลางของอาณาจักร พนมกุเลนจึงเป็นตัวแทนของเขาไกรลาส อันเป็นที่สถิตแห่งองค์พระศิวะ ภายใต้ลำน้ำในเทือกเขาแห่งนี้ จึงมีการสลักภาพศิวลึงค์จำนวนนับร้อยพัน เพื่อให้สายน้ำที่ไหลผ่านเสมือนดั่งการบวงสรวงองค์พระศิวะและพระแม่อุมา รวมถึงสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้สายน้ำที่จะไหลลงไปหล่อเลี้ยงผู้คนภายในราชอาณาจักรสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นต้นน้ำที่รับน้ำจากฟ้าไหลเป็นลำธารผ่านแผ่นทับหลังรูปสลัก “ศิวลึงค์” นับ 1,000 องค์ ทอดยาว 400 เมตร ซึ่งชาวกัมพูชาเชื่อกันว่าที่นี่เป็น “แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์” เพราะหากท่านใดที่ได้มาที่นี่ และได้นำน้ำในแม่น้ำแห่งนี้กลับไปบูชาหรือชำระล้างร่างกาย จะทำให้พบแต่ความสุขไปตลอด

จากนั้น นำท่านชมวิวที่ หน้าผาลานหินพนมกุเลน จุดถ่ายภาพหน้าผาสูงที่เห็นวิวที่ล้อมรอบไปด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ เห็นวิวธรรมชาติของพนมกุเลนได้

เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับเข้าตัว เมืองเสียมเรียบ

​เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเสียมเรียบ

​21.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพ (ดอนเมือง) โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)เที่ยวบินที่ FD619 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
​22.50 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) –เสียมเรียบ
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน ภาษีตั๋วทุกชนิด และภาษีสนามบิน(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อ 1 ท่าน
 • ที่พักโรงแรมตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • อาหารตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ 
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุ
 • หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
 • ประกันการเดินทาง คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทและคุ้มครองการรักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยวงเงิน 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด) ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่ากัมพูชาและรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป กรณีลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ(กรุณาสอบถามอีกครั้ง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่โปรแกรมทัวร์ระบุเช่นค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ตค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบินอุบัติภัยทางธรรมชาติการประท้วงการจลาจลการนัดหยุดงานการถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ยอดรวม 600 บาทต่อลูกค้า 1 ท่านตลอดการเดินทาง เด็กอายุมากกว่า 2 ปี เก็บค่าทิปเท่าผู้ใหญ่ (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ให้ตามความพึงพอใจ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาท
 • ส่งหน้าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่มีอายุเหลืออย่างน้อย6 เดือนนับจากวันเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ทางอีเมลหรือไลน์
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือ อย่างน้อย21 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติและไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ยกเลิกการจองทัวร์ 45 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการจองทัวร์ 30 - 45 วันก่อนเดินทาง หักค่าทัวร์มัดจำทัวร์ 50%
 • ยกเลิกการจองทัวร์น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • สำหรับท่านที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ว และมีการยกเลิกการเดินไม่ว่ากรณีใดๆทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางท่านอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
   

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เนื่องจากการเจ็บป่วย

 • กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลและทางบริษัทฯ จะเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 • กรณีเจ็บป่วยกะทันหันเพียง 7 วันทำการก่อนเดินทางหรือน้อยกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. คณะผู้เดินทางจำนวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง
2. รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
3. กรณีที่ท่านต้องซื้อตั๋วต่างๆ เช่น ตั๋วเครื่องบินตั๋วรถทัวร์ตั๋วรถไฟกรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการซื้อตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านซื้อตั๋วโดยไม่แจ้งให้ทราบเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
4. ในกรณีที่ทางประเทศกัมพูชาสั่งให้ใช้วีซ่า หรือท่านไม่ได้รับผลการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศกัมพูชาทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมตามจริง เพื่อดำเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รับยื่นวีซ่าประจำประเทศไทย
5. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากอายุหนังสือเดินทางเหลือไม่ถึง 6 เดือนและไม่สามารถเดินทางได้
6. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
7. อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
8. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
9. เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางในคณะนั้นๆ เป็นสำคัญ
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น จากเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกประเทศจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
12. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
13. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยมีการระบุชัดเจนว่า ท่านสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
14. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากหนังสือเดินทางของท่านไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงแม้จะยังไม่หมดอายุก็ตาม ซึ่งอาจทำให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น จากการทำศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทำการจองทัวร์
15. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
16. หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามที่โปรแกรมทัวร์ระบุไว้  หรือในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ถือว่าท่านสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระเงินให้กับบริษัทฯ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายก่อนการเดินทางเรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
17. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชำรุดจากสายการบิน
18. ท่านต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ท่านได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
19. ท่านต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ของท่านอย่างระมัดระวัง ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆ ของท่านระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากท่านเอง
20. หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
21. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
22. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และสัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือการโจรกรรม
23. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
24. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
25. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณี และพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
26. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่นๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
27. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
28. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับ และประทับตราเท่านั้น
29. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

Address

300/50 Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy