ทัวร์บ้านอีต่อง จ.กาญจนบุรี เที่ยวกาญจนบุรี

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE064 : ทัวร์บ้านอีต่อง ชุมชนกลางหมอก จ.กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน (Van)

DE064 : ทัวร์บ้านอีต่อง ชุมชนกลางหมอก จ.กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน (Van)


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี - วัดเขาสูงแจ่มฟ้า - วัดถ้ำเสือ - รักษ์คันนา - เมืองมัลลิการ ร.ศ.124 - บ้านอีต่อง
05.30 น.จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น จ.กาญจนบุรี
6.00 น.ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
09.30 น.

เดินทางถึง จ.กาญจนบุรี

นำท่านเดินทางไปยัง วัดเขาสูงแจ่มฟ้า เพื่อสักการะ หลวงปู่ทวด และชม เสาโทริอิสีแดง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดถ้ำเสือ เพื่อกราบนมัสการพระธาตุ และชมความใหญ่โตกว้างขวางของวัด พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีตัวองค์ พระสวยงามประดับ ด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์  เมื่อเดินทางมาถึงด้านบนก็พบกับความสดชื่นของลมที่พัดเย็น และแรงทีเดียว มองไปด้านล่างเห็นเป็น ทุ่งนา เขียวขจี สวยงามน่าประทับใจ

นำท่านเดินทางสู่ รักษ์คันนา

รักษ์คันนา เป็นร้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่กลางทุ่งนาเขียวขจี ทำให้มีความโดดเด่น ล้อมรอบไปด้วยวิวภูเขา และมองเห็นวัดถ้ำเสือที่ตั้งอยู่บนเขาด้วย

12.30 น. อิสระอาหารกลางวัน ณ ร้านรักษ์คันนา (ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา) 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 ที่เที่ยวแห่งใหม่ที่จำลองเมืองโบราณในช่วงยุคสมัยรัชกาลที่ 5 มาไว้ที่นี่ อีกทั้งยังมีการให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมแต่งกายชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศโดยรอบอีกด้วย อิสระให้ท่านเที่ยวชม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย

(รวมค่าบัตรเข้าชม แต่ไม่รวมค่าเปลี่ยนชุดไทย และแลกเงินสำหรับใช้จ่ายในเมืองมัลลิกา รศ.124) 

นำท่านเดินทางสู่ บ้านอีต่อง ชุมชนกลางหมอก

เย็นเดินทางถึง บ้านอีต่อง นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ (1) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร ให้ท่านอิสระเที่ยวชมชุมชนบ้านอีต่องยามค่ำคืน สัมผัสธรรมชาติที่เงียบสงบ......ราตรีสวัสดิ์

วันที่ 2บ้านอีต่อง - เนินช้างศึก - เนินเสาธง - ช่องมิตภาพไทย-พม่า - น้ำตกจ๊อกกระดิ่น – สะพานข้ามแม่น้ำแคว (สะพานมรณะ) - ร้านบ้านแบม - กรุงเทพฯ
05.00 น.

ตื่นเช้าท่ามกลางอากาศเย็นสบาย อิสระทำภาระกิจส่วนตัว 

นำท่านเดินทางไปชม ทะเลหมอก และวิวมุมสูงที่ เนินช้างศึกฐานปฏิบัติการช้างศึก ตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 135 หากเรามองจากจุดนี้จะเห็นบรรยากาศโดยรอบหมู่บ้านอีต่อง รวมไปถึงที่พักต่างๆ ของบ้านอีต่องด้วยแล้วเดินทางสำรวจความสวยงามยามเช้า สัมผัสอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา

นำท่านเดินทางไปชมวิวฝั่งผม่าในมุมสูงที่ เนินเสาธงไทย-พม่า เป็นพื้นที่ยอดเขาที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า โดยที่ทางการทหารไทยได้จัดตั้งเสาธงพร้อมติดธงชาติไทยขนาดใหญ่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าพื้นที่นี้เป็นจุดพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหภาพพม่า ทางการทหารไทยจึงได้ให้ชื่อพื้นที่แห่งนี้ว่า “เนินเสาธง”

นำท่านเดินทางไปถ่ายรูป ชมวิว ช่องเขามิตรภาพ ไทย-พม่า

 
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า (2) ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม และสัมผัสวิถีชาวบ้านในชุมชนบ้านอีต่อง พร้อมเก็บเกี่ยวความประทับใจกลับบ้าน ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางไปยัง น้ำตกจ๊อกกระดิ่น ชมความสวยงาม และสนุกสนานกับการเล่นน้ำท่ามกลางอากาศเย็นสบาย

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหาร
บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่ ตัวเมืองกาญจนบุรี

เดินทางถึง ตัวเมืองกาญจนบุรี

นำท่านเที่ยวชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง เป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

อิสระช้อปปิ้งของฝาก อาทิ อัญมณีที่มีชื่อเสียงของกาญจนบุรี คือ ไพลินและนิล หาซื้อได้ที่บริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว ซึ่งมีสินค้าจากพม่าจำพวกเครื่องประดับ เครื่องแก้ว พลอยสี ของเด็กเล่น เฟอร์นิเจอร์ ไม้แกะสลัก ผ้าทอ ฯลฯ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ แวะซื้อของฝากจากเมืองกาญฯ ณ ร้านของฝาก 

นำท่านเดินทางสู่ Baan Bam Cafe & Bistro คาเฟ่โทนสีขาวสไตล์มินิมอล บรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน มีครบทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่โฮมเมด ขนม และบิงซู พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

21.00 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**หมายเหตุ โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศVIP พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น พักห้องละ 2-3ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ4มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • รองเท้าสวนสบาย รองเท้ารัดส้น
 • แว่นกันแดด หมวกกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว 
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ครีมกันแดด 
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy