ทัวร์ไหว้พระธาตุ 4 เมือง ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ทัวร์ขอนแก่น 2567/2024 ทริปขอนแก่น เที่ยวขอนแก่น โปรแกรมทัวร์ขอนแก่น แพ็คเกจทัวร์ขอนแก่น เที่ยวขอนแก่น

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE050 : ทัวร์ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ไหว้พระธาตุ 4 เมือง 3 วัน 2 คืน (Van)รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.ขอนแก่น - พระธาตุแก่นนคร - ถนนคนเดินขอนแก่น
05.30 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 (คลิกดูแผนที่) ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.ขอนแก่น
06.00 น. 

ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น

แวะให้รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ณ ร้านอาหาร ระหว่างการเดินทาง

เดินทางไป จังหวัดขอนแก่น

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
บ่าย

เดินทางไป พระธาตุแก่นนคร (พระธาตุเก้าชั้น) ณ วัดหนองแวง

พระธาตุแก่นนคร (พระธาตุเก้าชั้น)  นมัสการพระธาตุเก้าชั้นจะได้รับอานิสงส์ คือ ก้าวหน้ารุ่งเรืองเปรียบดังบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และที่นี่ยังสามารถมองเห็นทัศนียภาพเมืองขอนแก่น และ บึงแก่นนคร อีกด้วย

หลังจากนั้นเดินทางไป วัดเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ. ขอนแก่น เพื่อนมัสการและร่วมกิจกรรมการห่มผ้าที่พระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ คือ เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี ดุจดั่งกิ่งขามตายแล้วฟื้น รักยั่งยืน โรคภัยที่มี หลีกลี้ห่างหาย

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น (2) ณ ร้านอาหาร
18.00 น. 

นำท่านแวะ ตลาดต้นตาล ตลาดแนวใหม่บรรยากาศสบายๆ

จากนั้นชม ถนนคนเดินขอนแก่น เลือกซื้อเลือกชมสินค้าทำมือและสินค้าพื้นเมือง

21.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมอำนวยสุข หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 วัดไชยศรี -  วัดทุ่งเศรษฐี - พิพิธภัณฑ์สิรินธร - พระมหาเจดีย์ชัยมงคล - พระธาตุยาคู จ.กาฬสินธุ์ - จ. ร้อยเอ็ด
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
เช้า

นำท่านเดินทางชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดไชยศรี

จากนั้นเดินทางไป วัดทุ่งเศรษฐี เพื่อชมความงดงามของ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ (มหาเจดีย์รัตนะ)

และนำท่านเดินทางไป พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร แหล่งรวบรวมจัดแสดงเรื่องราวไดโนเสาร์ และซากดึกดำบรรพ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย และเขตอาเซียน ตื่นตากับกระดูกไดโนเสาร์อายุประมาณ 130 ล้านปี พร้อมติดตามเรื่องราว ตั้งแต่การกำเนิดจนกระทั่งสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
บ่าย 

เดินทางไปนมัสการ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 

พระมหาเจดีย์ชัยมงคล มีขนาดสูงและกว้าง 101 เมตร ศิลปะแบบประยุกต์ ที่มีความประณีตวิจิตร สวยงามได้รับอานิสงส์ ท่วมท้นชัยชนะ ด้วยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาพเจ้าและพระมหาเจดีย์ยังตั้งอยู่บนภูเขา ทำให้ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เมืองร้อยเอ็ด

เดินทางไป พระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

พระธาตุยาคู สถูปศิลปะทวาราวดี เป็นโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางแห่งเดียวที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ สร้างด้วยอิฐ(ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15) ได้รับอานิสงส์ คือ ร่มเย็นเป็นสุข

เดินทางไป จ. ร้อยเอ็ด

เย็นรับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหาร
19.00 น. 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

พัก ณ โรงแรม ร่มอินทนิน ปาร์ค  หรือเทียบเท่าระดับเดียว

วันที่ 3 บึงพลาญชัย - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด - วัดกลางมิ่งเมือง - วัดสระทอง - วัดป่ากุง - พระธาตุนาดูน
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ร้านอาหาร
07.00 น. 

นำท่าน นั่งรถรางชมเมือง

ฟังตำนาน เผ่ากุลา หลังจากนั้น ชม บึงพลาญชัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด วัดกลางมิ่งเมือง วัดสระทอง

และออกเดินทางสู่ วัดป่ากุง นมัสการ มหาเจดีย์ทราย (บุโรพุทโธ จำลอง) และกราบอัฐิของพระเทพวิสุทธิมงคล (หลวงปู่ศรีมหาวีโร) ผู้สร้างวัดป่ากุง และพระมหาเจดีย์ชัยมงคล

10.00 น. 

เดินทางไป พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูน ศาสนสถานที่สร้างขึ้นประมาณ 1300 ปี ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์ สักการะเพื่อ เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแห่งอีสาน

ชม พิพิธภัณฑ์นครจำปาศรี จัดแสดงร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของพุทธศาสนาวัฒนธรรมสมัยทวาราวดี

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน (7) ไก่ย่างแม่ผ่องศรี
บ่าย หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ แวะซื้อสินค้าที่ระลึกที่ อ.ด่านเกวียน
18.00 น. 

รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านครัวน่านน้ำ 

หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • วางเงินมัดจำ ภายใน 48 ชม. หลังการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเต็ม
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 10 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ หากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ ที่กำหนดไว้ในโปรแกรม หรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง พร้อมคณะทัวร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินมัดจำ ในทุกกรณี
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วัน คืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วัน ขอสงวนสิทธิ์ ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ในทุกกรณี
 • ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ 
 • รถโค้ช - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 30 ท่าน
 • รถตู้ 10 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 8 ท่าน
 • รถตู้ 13 ที่นั่ง - คณะจองจำนวน(ผู้ใหญ่)ต่ำกว่า 10 ท่าน
 • โปรแกรมทัวร์ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ไหว้พระธาตุ 4 เมือง
 • ครีมกันแดด, หมวก, แว่นตากันแดด
 • รองเท้าสวมสบาย, รองเท้ารัดส้น
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy