ทัวร์เม็กซิโก ปิระมิดชิเชนอิทซา - ตุรกี - คิวบา เที่ยวคิวบา

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE780 : ทัวร์เม็กซิโก - คิวบา อาณาจักรมายา ปิระมิดชิเชนอิทซา 11 วัน 7 คืน (TK)

DE780 : ทัวร์เม็กซิโก - คิวบา อาณาจักรมายา ปิระมิดชิเชนอิทซา 11 วัน 7 คืน (TK)
Turkish Airlines (TK)

Emporio Hotel & Suite Cancun
Galeria Plaza Reforma Hotel
Hacienda Uxmal Hotel
Mayaland Hotel

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพมหานคร - อิสตันบูล - เม็กซิโก ซิตี้ (พักค้าง 2 คืน)
​07.00 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

​09.25 น.

ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 59 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารเช้าและอาหารกลางวัน ระหว่างเที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี 

​15.50 น.

เดินทางถึง กรุงอิสตันบูล แวะเปลี่ยนเครื่อง เที่ยวบิน TK181

อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินอิสตันบูล (สนามบินแห่งใหม่ ที่ติดอันดับใหญ่ที่สุดของโลกหากเปิดครบทุกเฟส) มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย

20.50 น.

ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล สู่ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก (ใช้เวลาบินประมาณ 15 ชั่วโมง)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ บนเครื่องบิน

วันที่ 2เม็กซิโกซิตี้  - เตโอติฮัวคัน - วิหารพระแม่มารีแห่งกัวดาลูป 
​04.10 น. เดินทางถึง กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน (Teotihuacán) (ระยะทาง 48 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) นำท่านชมปิระมิดโบราณขนาดใหญ่ที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ปัจจุบันนักโบราณคดียังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครเป็นผู้สร้างโบราณสถานแห่งนี้ รวมทั้งจุดประสงค์ในการสร้างและการล่มสลายของอาณาจักรก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัด

นำท่านชม ปิระมิดสุริยัน (The Pyramid of the Sun) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณโบราณสถานแห่งนี้ ด้วยความสูง 63.5 เมตร ซึ่งเป็นปิระมิดที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก รองจากปิระมิดแห่งเมืองโซลูลาแห่งเม็กซิโก และ ปิระมิดแห่งกีซ่าของอียิปต์

จากนั้นนำท่านชม ปิระมิดจันทรา (The Pyramid of the Moon)  ซึ่งอนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นได้แค่ครึ่งหนึ่งของความสูง เมืองโบราณเตโอติฮัวคัน แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 1987 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความยิ่งใหญ่อลังการของปิระมิดของชาวมายา

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกัวลาดูป เพื่อนำท่านเข้าชม โบสถ์พระแม่มารีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งกัวดาลูป (Basilica De Guadalupe) เป็นโบสถ์ที่ชาวคริสต์เชื่อว่าต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต ซึ่งภายในที่แห่งนี้ประกอบด้วย โบสถ์หลังเก่าและ โบสถ์หลังใหม่ สร้างขึ้นเพื่อการแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชน และเรียกได้ว่าโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งในลิสต์รายชื่อสถานที่แห่งการแสวงบุญที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในโลก

ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเม็กซิโกซิตี้

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
​บ่าย

นำท่านชม โซกาโล (Zócalo) หรือบริเวณจัตุรัสกลางเมืองของกรุงเม็กซิโกซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี (Palacio Nacional) และมีสิ่งก่อสร้างสวยงามสไตล์โคโลเนียล อาทิเช่น โบสถ์ Cathedral Metropolitanจัตุรัส Plaza de la Constitución โรงละคร Bellas Artes อาคารที่ทำการไปรษณีย์ เป็นต้น และนำท่านเข้าชมโบราณสถาน Templo Mayor ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างหลักของเมืองโบราณชื่อ Tenochtitlan ของชาวแอซเทค ก่อนที่จะถูกทำลายโดยสเปน 

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
วันที่ 3เม็กซิโกซิตี้ 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ (National Museum of Anthropology) ที่รวบรวมเอาศิลปวัตถุและปิระมิดจำลอง รวมทั้งอารายธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าโบราณต่าง ๆ ในเม็กซิโกมาไว้ในที่เดียวกัน เช่น มายัน แอซเทค โอเมกา นำท่านชม ร่องรอยความรุ่งเรืองของชนเผ่าต่าง ๆ จากข้าวของที่สะสมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National Museum of History) ในปราสาทชาปุลเตเปค (Chapultepec Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ของเมือง ทำให้นอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคหลังการปฏิวัติการปกครองแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงจากจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของเมืองเม็กซิโกซิตี้จากมุมสูง 

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านผ่านชม อนุสาวรีย์นางฟ้าแห่งอิสรภาพ (Ángel de la Independencia) อีกหนึ่งแลนด์มาร์กของเม็กซิโกซิตี้ เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ด้านบนมีรูปปั้นนางฟ้าสีทอง ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศอิสรภาพครบรอบหนึ่งร้อยปีของเม็กซิโก เมื่อปี ค.ศ. 1911 (พ.ศ. 2454)

นำท่านชม โชชิมิลโก (Xochimilco) เป็นสถานที่ที่ถูกขนานนามให้เป็น “ตลาดน้ำสไตล์เม็กซิกัน” ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้ ที่นี่นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือท้องแบนที่มีสีสันสวยงาม (Trajineras) เพื่อล่องลัดเลาะไปตามคลองเล็กๆ พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีพื้นเมืองจากเหล่ามาริอาชี่ (Mariachi) และซื้ออาหารเครื่องดื่มและของที่ระลึกพื้นเมืองจากเรือพ่อค้าแม่ค้าได้ด้วย

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมโชว์พื้นเมือง
ที่พัก Galeria Plaza Reforma Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
วันที่ 4เมริดา - อูซมาล - คาบาห์
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
​06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเม็กซิโกซิตี้ เพื่อเช็คอิน
​08.05น. ออกเดินทางจาก สนามบินเม็กซิโกซิตี้ (MEX)  สู่ สนามบินเมริดา (MID) โดยสายการบินแอร์โรเม็กซิโก เที่ยวบินที่ AM420 (ใช้เวลาบินประมาณ 2 ช.ม.)
10.00 น.

เดินทางถึงสนามบินเมริดา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal Archaeological sites) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ช.ม.) เมืองโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1996 เนื่องจากเป็นเมืองโบราณที่คงความสมบูรณ์ของโบราณสถานที่สร้างโดยชนเผ่ามายาโบราณ

เมืองอูซมาล สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณ 850-925 ปีก่อนคริสตกาล และถูกปกครองโดยตระกูลชุย ซึ่งเป็นผู้ปกครองชาวมายาในแถบตะวันตกของคาบสมุทรยูคาทาน ปัจจุบันเมืองโบราณแห่งนี้ยังคงสภาพของกลุ่มอาคารโบราณกว่า 15 กลุ่มอาคารที่กระจัดกระจายในระยะความยาวกว่า 2 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งห้องต่างๆออกเป็นหลายห้องทั้งสำหรับ พระ และ ชนชั้นปกครอง ซึ่งแต่ละห้องสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ของผู้อาศัย

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเข้าชม เมืองโบราณอูซมาล (Uxmal) เป็นภาษาของเผ่ามายา แปลว่า สร้างสามครั้ง ในสถาปัตยกรรมที่เรียกว่า Puuc style  คือสร้างให้ฝาผนังส่วนล่างเป็นแบบเรียบๆ แต่เหนือขึ้นไปสลักด้วยรูปหน้ากากของพระเจ้าองค์ต่างๆที่เผ่ามายานับถือบูชา สิ่งที่แปลกไปจากที่อื่นๆในรัฐยูคาตานคือ อูซมาลไม่มี cenote “ซีโนตี้” หรือบ่อน้ำ ที่นอกจากมีไว้สำหรับเก็บน้ำแล้ว ยังใช้เป็นที่บวงสรวงอีกด้วย ชาวมายาในแถบนี้สร้างที่เก็บน้ำสำหรับฤดูร้อน แทนบ่อน้ำที่มายาเผ่าอื่นใช้ ที่ประตูทางเข้ามีท่อน้ำที่มีลักษณะเป็นหน้ากากแต่มีที่สำหรับเก็บน้ำด้านใต้ นอกจากนี้ตามหมู่อาคารจะมีรูปสลักเทพเจ้าแห่งน้ำฝน Chac Mool อยู่มากมายก็เนื่องจากขาดแคลนน้ำ จึงต้องมีการขอพรขอน้ำจากพระเจ้า 

นำท่านชม ปิระมิดแห่งเวทย์มนต์ (Pyramid of the Magician) ซึ่งสร้างเป็นชั้นๆทั้งหมด 5 ชั้น เป็นปิระมิดที่สูงเด่นที่สุดในเมืองโบราณแห่งนี้ โครงสร้างทั้งหมดเป็นหินชอล์คสีชมพูซึ่ง ยังคงมีสภาพดี ตามตำนานเล่าว่า ปิระมิดแห่งนี้สร้างขึ้นภายในคืนเดียวโดยคนแคระที่มีอำนาจของนักมายากล แต่ความจริงปิระมิดถูกสร้างขึ้นถึงห้าครั้ง แต่ละครั้งก็สร้างคร่อมลงไปบนโครงสร้างที่มีอยู่เดิม

จากนั้นนำท่านชม วังแห่งเจ้าผู้ครองนคร (Governor’s palace) ซึ่งสร้างอยู่ใกล้กับปิระมิดแห่งเวทย์มนต์ อาคารแห่งนี้มีด้วยกันสามแห่งเชื่อมด้วยรอยโค้งหรือ arches จมูกที่โค้งยาวใหญ่เหมือนงวงช้างของเทพเจ้า Chac Mool เห็นเด่นแต่ไกล เป็นลักษณะพิเศษของสถานที่นี้

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสนันเนรี (Nunnery Quadragle) เป็นหมู่อาคารยาวที่สร้างล้อมรอบจัตุรัส ซึ่งสามารถขุดค้นและคงสภาพสถาปัตยกรรมได้อย่างสมบูรณ์ นำท่านชมความยิ่งใหญ่และความมหัศจรรย์ของเมืองโบราณเก่าแก่กว่าพันปี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย 

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณคาบาห์ (Kabah) เมืองโบราณอีกแห่งของชาวมายา เป็นเมืองโบราณที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอูซมาลในเขตผืนแผ่นดินยูคาทาน สถาปัตยกรรม และหมู่อาคารโบราณในเมืองนี้เรียกได้ว่ายังคงความสมบูรณ์และสวยงามยิ่ง

นำท่านชม วิหารเทพเจ้าแห่งฝน (Temple of Chac Mool) ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวมายาที่อาศัยในบริเวณนี้บูชามาก เนื่องจากที่ราบสูงยูคาทานเป็นพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งและขาดน้ำ ชาวมายาจึงบวงสรวงและบูชาเทพเจ้าแห่งฝนเพื่อขอฝน

จากนั้นนำท่านชม หมู่อาคาร วิหารโบราณที่มีการแกะสลักรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆสำหรับประกอบพิธีบูชายัญ หรือ พิธีกรรมของชาวมายาในอดีต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์และความสวยงามของเมืองโบราณของชาวมายาในอดีตได้ตามอัธยาศัย   

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
ที่พักระดับ 4 ดาว Hacienda Uxmal Hotel **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 5เมริดา - ชิเชน อิทซา (เมืองมรดกโลก และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่)
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมริดา (Merida) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเมืองหลวงของรัฐยูกาตัง หรือ รัฐยูคาทาน (Yucatan) 1 ใน 31 รัฐของประเทศเม็กซิโก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐและยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรยูคาทาน (Yucatan Peninsula)

นำท่านชม พลาซ่า แกรนด์เด (Plaza Grande) จัตุรัสใจกลางเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดศูนย์กลางของย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมริดา นอกจากนี้แล้ว พลาซ่า แกรนด์เด ยังเป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะกลางที่ถูกล้อมรอบด้วยอาคารประวัติศาสตร์ที่น่าประทับใจ โดยสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่บนจัตุรัสแห่งนี้ได้แก่ วิหาร พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย  พระราชวังเก่า และหอนาฬิกา

ได้เวลานำท่านผ่านชม ถนน กาซ่า มอนเตโค่ (Casa Montejo) ถนนสายต้นไม้ที่มีความสวยงามและยังเป็นถนนที่สำคัญที่สุดของเมือง อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานที่สำคัญ รวมไปถึงเหล่าอาคารที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเมริดาอีกด้วย  

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิเชน อิทซา (Chichen Itza) (ระยะทาง 119 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

นำท่านเข้าชม เมืองโบราณชิเชน-อิทซา (Chichen-Itza Archaeological Site) เมืองหลวงของชาวมายันหรือชาวมายาในเขตยูคาทานในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่มีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาตร์ จนกระทั่งชาวสเปนได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบทะเลแคริบเบี้ยนใน ช่วงศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นโบราณสถานที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างมากและได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1988 รวมถึงได้รับการโหวตคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เมื่อวันที่ 7 เดือน 7 ปี 2007 อีกด้วย

นำท่านชม ปิระมิดแห่งเทพเจ้าคูคุลคาน (เทพเจ้าสูงสุดของ ชาวมายาซึ่งเป็นผู้สร้างมนุษย์) ซึ่งถือเป็นปิระมิดแห่งสุดท้ายและเป็นปิระมิดที่กล่าวได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของอารายธรรมมายาด้วย

จากนั้นนำท่านชม วิหารชัค มุล (รูปปั้นซึ่งเป็นศิลปะแบบมายา) และมีห้องโถงที่เต็มไปด้วยเสาหลายพันต้นและลานกว้างที่ใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชนในอดีต ชิเชน อิทซา เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารจำนวนมากซึ่งพวกมายาได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของเทพเจ้าผู้ทรงกระหายพระโลหิต ตัววิหารรูปร่างคล้ายปิระมิดยอดตัด ก่อสร้างซ้อนกันเป็นชั้น ๆ บนเนื้อที่ราว 6.4 ตร.กม. วิหารที่ใหญ่สุดมีชื่อว่า มหาวิหารแห่งนักรบ สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตรงกลางสร้างเป็นปราสาทเหลี่ยมทึบสูงขึ้นไปใช้เป็นที่ทำพิธีสังเวยเทพเจ้า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความมหัศจรรย์ของปิระมิดแห่งชิเชน อิทซา 

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำในโรงแรม
​ที่พัก Mayaland Hotel **** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6ชิเชน อิทซา - เมืองโบราณตูลัม - แคนคูน 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณตูลัม (Tulum Archeological Site) (ระยะทาง 200 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.40 ชั่วโมง) หรือชื่อเดิมรู้จักกันในภาษาพื้นเมืองว่า “เมืองซามา (Zama) หรือนครแห่งแสง (City of Dawn)” ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เคยรุ่งเรืองในสมัยอาณาจักรมายาช่วงศตวรรษที่ 13 -15 เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้ง อยู่ติดกับชายทะเลและเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีต แต่ต้องล่มสลายลงภายหลังจากที่ตกเป็นอาณานิคมของสเปน 

​กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
​บ่าย

นำท่านเข้าชม เมืองโบราณตูลัมแห่งอาณาจักรมายา (Tulum Ruins of Mayan City) เมืองโบราณซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาติดกับทะเลแคริบเบี้ยน นับเป็นหนึ่งในเมืองโบราณแห่งสุดท้ายก่อนที่อารายธรรมมายาจะสูญสิ้นลงในช่วง ศตวรรษที่ 15 หลังการรุกรานของชาวสเปนซึ่งล่าอาณานิคมประเทศเม็กซิโกอยู่ในขณะนั้น

อาณาจักรมายา เป็น อาณาจักรโบราณในอเมริกากลาง มีพื้นที่บริเวณประเทศเม็กซิโกคาบเกี่ยวกับเบลีซและกัวเตมาลา และมีความรุ่งเรืองช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาลจนถึง ค.ศ. 1502 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่นครวากา ซึ่งปัจจุบันคือ เปรู ชาวมายาใช้อักษรภาพในการบันทึก มีความสามารถทางดาราศาสตร์ จนสามารถทำนายเวลาเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ล่วงหน้าเป็นเวลานาน รู้จักทำปฏิทินใช้ รู้จักประดิษฐ์เลขศูนย์ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ รู้จักค้าขายเกลือ หยก และเครื่องปั้นดินเผา แต่ชาวมายาไม่รู้จักใช้ล้อและไม่รู้จักการถลุงแร่ ซึ่งแสดงว่าชาวมายาดำรงชีวิตเหมือนมนุษย์หินที่รู้จักใช้เพียงไม้ กระดูกสัตว์ หินปูน และหินทรายในการสร้างเมือง

นำท่านชม Temple of Fresco หนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงของเมืองโบราณแห่งนี้ ซึ่งชาวมายาใช้เพื่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของพระอาทิตย์

จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับ El Castillo ซึ่งชาวมายาสร้างไว้เป็นปราสาท หรือเสมือนป้อมปราการไว้ต่อสู้กับผู้รุกราน มีความสูงทั้งสิ้น 7.5 เมตร อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความน่าอัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างอีกแห่งของชาวมายาโบราณ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองแคนคูน (Cancun) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ในโรงแรม
​ที่พัก Emporio Hotel & Suite Cancun**** หรือเทียบเท่า 
วันที่ 7แคนคูน - ฮาวานา (ประเทศคิวบา)
​เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
​08.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินแคนคูน เพื่อเช็คอิน
​10.51 น. ออกเดินทางจากสนามบินแคนคูน สู่ สนามบินโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Airport) กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา
​13.15 น.

เดินทางถึง สนามบินโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Airport) กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา

นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านเที่ยวชม เมืองใหม่แห่งกรุงฮาวานา (Modern Havana) อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญเพื่อย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของคิวบา

นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสรณ์สถานโฮเซ มาร์ติ (Jose Marti Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเป็นทาวเวอร์รูปดาว สูง 109 เมตร เพื่อรำลึกถึงวีรบุรุษชาวคิวบา

จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสแห่งการปฎิวัติคิวบา (Revolution Square) และ จัตุรัสแห่งเกียรติยศ (Dignity Square) ชม ถนนมาเลคอน (Malecon) ถนนเลียบชายฝั่งที่มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งหากมาในช่วงเย็นๆจะพบว่ามีผู้คนออกมาทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นการปาร์ตี้สังสรรค์ ตกปลา หรือแม้แต่การลงเล่นน้ำทะเล นอกจากนี้แล้วบนถนนมาเลคอนยังเป็นที่ตั้งของอาคารสำคัญๆเป็นจำนวนมาก ได้แก่ ตึกรามบ้านช่องเก่าแก่ รวมไปถึงป้อมปราการเก่าแก่ที่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก 

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมลิ้มลองเมนูกุ้งมังกรคิวบา
ที่พัก Melia Havana Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)
วันที่ 8ฮาวานา
​เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงฮาวานา หรือ ลาอาบานา (La Habana) เมืองหลวงและเมืองท่าที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศคิวบา ปัจจุบันกรุงฮาวานาได้กลายเป็นมีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณย่านเมืองเก่าฮาวานาและป้อมปราการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1982

นำท่านเดินทางสู่ ย่าน คาซา บลันคา Casa Blanca (Statue of Jesus Christ) ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับรูปปั้นพระเยซูคริสต์ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางเนินเขา ริมอ่าวฮาวานา หันพระพักตร์สู่เมืองฮาวานา ซึ่งท่านมองเห็นได้ในระยะไกล

นำท่านชมย่าน เมืองเก่าฮาวานา (Old Havana) ย่านท่องเที่ยวหลักที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงปี ค.ศ.1519 เป็นย่านที่มีความโดดเด่นในเรื่องอาคารสถาปัตยกรรมบาโร๊ค (Baroque Style) และสไตล์นีโอคลาสสิค (Neoclassic Style) ซึ่งอาคารหลายหลังได้ชำรุดทรุดโทรมลงไปในช่วงศตวรรษที่ 20 แต่ในช่วงหลังๆก็ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้ง

นำท่านเดินเล่นสู่ จัตุรัสวิหาร (Cathedral Square) นำท่านเข้าชม วิหารฮาวานา ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ในกรุงฮาวานา

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
​บ่าย

นำท่านสู่ พลาซ่า เดอ อาร์ม หรือจัตุรัสเก่าแก่ที่สร้างเป็นป้อมปราการล้อมรอบเมือง เพื่อใช้ป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและโจรสลัดในอดีต

นำท่านเที่ยวชมความงดงามของ เมืองเก่าฮาวานา ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก ความสวยงามและสมบูรณ์ของหมู่อาคารที่ได้รับอิทธิพลในสมัยโคโลเนียล ยังคงสีสันและสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองและการล่าอาณานิคมในอดีตของชาวยุโรปได้เป็นอย่างดี

นำท่านชม จัตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) ซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ในการค้าขายและเปลี่ยนสินค้า และเป็นที่เก็บสินค้าในการค้าขายทางเรืออีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองมรดกโลกฮาวานาตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชมบ้านของ เช เกวารา (Che Guevara House) อีกหนึ่งวีรบุรุษชาวอาร์เจนตินาอันเป็นที่รักยิ่งของชาวคิวบา แพทย์และนักปฏิวัติเพื่ออุดมคติในการปฏิรูปการปกครองของคิวบา  

นำท่านถ่ายรูปกับ คาปิโทลิโอ (Capitolio) อาคารรูปโดมสูง อดีตใช้เป็นที่ทำการรัฐสภา และเป็นอาคารทรงโดมสูงที่สร้างคล้ายคลึงกับอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันดีซี ของสหรัฐอเมริกา

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บ้านเฮมิงเวย์ (Hemingway Home Museum) หรือ เออร์เนสต์ มิลเลอร์ เฮมิงเวย์ (Ernest Miller Hemingway) นักเขียนชาวอเมริกันชื่อดังของโลกที่หลงใหลในประเทศคิวบา จนตัดสินใจย้ายมาอยู่ในคิวบานานกว่า 5 ปีและในปี พ.ศ. 2497  เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม ในฐานะผู้สื่อข่าวสงครามโลกครั้งที่ 2  นำท่านชมประวัติและของสะสมของนักเขียนรางวัลโนเบลท่านนี้ 

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่นพร้อมชมโชว์พื้นเมือง Tropicana Show
ที่พัก Melia Havana Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)
วันที่ 9ฮาวานา  - อิสตันบูล
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
​06.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาวานา เพื่อเชคอิน
​09.35 น.

ออกเดินทางจาก สนามบินฮาวานา สู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK183

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

วันที่ 10อิสตันบูล - กรุงเทพ
​09.05 น.

เดินทางมาถึงสนามบินอิสตันบูล 

นำท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ นอกจากความสวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย เพราะมีป้อมปืนตั้งเรียงรายอยู่ตามช่องแคบเหล่านี้ ว่ากันว่าจนกระทั่งถึงยุคของการนำเอาเรือปืนใหญ่มาใช้ และไม่เคยปรากฏว่ากรุงอิสตันบูลถูกถล่มจนเสียหายอย่างหนักมาก่อนเลย ทั้งนี้เป็นเพราะป้อมปืนดังกล่าวนี้เอง ปี ค.ศ. 1973 มีการเปิดใช้สะพานบอสฟอรัสซึ่งทำให้เกิดการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งเอเชียและยุโรปสะดวกมากขึ้น ขณะที่ล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

​กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
​14.30 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินอิสตันบูล

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีตามอัธยาศัย 

(หากท่านไม่ต้องการท่องเที่ยวอิสตันบูลในวันนี้ ทางทัวร์ทำเงินคืนให้ท่านละ 1,000 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

 
​17.55 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK58 (ใช้เวลาบิน 8 ชั่วโมง) 

สายการบินมีบริการอาหารค่ำระหว่างเที่ยวบิน

วันที่ 11กรุงเทพมหานคร
​07.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

เงื่อนไขในการจอง

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK/AM (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 20 กก./ใบ)
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุ, ค่าวีซ่าคิวบา
 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง พร้อมรวมค่าทิป เรียบร้อยแล้ว
 • ค่าวีซ่าเม็กซิโก เนื่องจากสามารถใช้วีซ่าอเมริกาดังต่อไปนี้เข้าประเทศเม็กซิโกได้
  Mexico Visa : No visa required for holders of a valid visa issued by Canada, USA, United Kingdom or a Schengen Member State (ท่านสามาถใช้วีซ่าแคนาดา / วีซ่าอเมริกา / วีซ่า อังกฤษ และ วีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple 1 year visa)
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม แนะนำให้ท่านดูแลกระเป๋าด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • งวดที่ 1 สำรองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
 • งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 90 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วัน หักค่ามัดจำ 50,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 60-89 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจำ 50,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 30-59 วัน)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (เมษายน-ธันวาคม ปีใหม่ 1-29 วัน)
 • ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100% 


  ***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
  วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***

   
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง (กรณีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่านจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่ม)
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทำการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผู้เดินทางแทน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง 
 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 • ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
 • ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
 • เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
 • ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
 • โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 • ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 • กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 • วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 • หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
 • ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 • กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
 • กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยื่นเข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณาแจ้งบริษัททัวร์ฯ  เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย

 
(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ)
 
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ใบหน้าขนาด 3 ซม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปห้ามเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา) 
4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  
 

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy