ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ปี 2566/2023 เที่ยวคุนหมิง

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE327 : โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (KY)

DE327 : โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 5 คืน (KY)

FENG HOTED
FENG HUANGYANG HOTEL
GRACE HOTEL
PING HUA YUE JIA HOTEL
YUN HUA HOTEL

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE327-00812-17 ต.ค. 66Kunming Airlines (KY)29,999จองด่วน
DE327-00918-23 ต.ค. 66Kunming Airlines (KY)29,999จองด่วน
DE327-01019-24 ต.ค. 66Kunming Airlines (KY)29,999จองด่วน
DE327-01125-30 ต.ค. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-01226-31 ต.ค. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-01301-06 พ.ย. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-01402-07 พ.ย. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-01508-13 พ.ย. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-01609-14 พ.ย. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-01715-20 พ.ย. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-01816-21 พ.ย. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-01922-27 พ.ย. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-02023-28 พ.ย. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-02129 พ.ย.-04 ธ.ค. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-02230 พ.ย.-05 ธ.ค. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-02305-10 ธ.ค. 66Kunming Airlines (KY)30,999จองด่วน
DE327-02406-11 ธ.ค. 66Kunming Airlines (KY)30,999จองด่วน
DE327-02513-18 ธ.ค. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-02614-19 ธ.ค. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-02720-25 ธ.ค. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-02821-26 ธ.ค. 66Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-02927 ธ.ค. 66-01 ม.ค. 67Kunming Airlines (KY)36,999จองด่วน
DE327-03028 ธ.ค. 66-02 ม.ค. 67Kunming Airlines (KY)36,999จองด่วน
DE327-03109-14 ม.ค. 67Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-03210-15 ม.ค. 67Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-03312-17 ม.ค. 67Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-03417-22 ม.ค. 67Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน
DE327-03518-23 ม.ค. 67Kunming Airlines (KY)28,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบิน สุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองฉู่ฉง
07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์สายการบินคุนหมิงแอร์ไลน์ (KY) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
11.50 น.

ออกเดินทางสู่ คุนหมิง ประเทศจีน โดย เที่ยวบินที่ KY8370 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)

16.05 น.

เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองฉู่ฉง เป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติหยี เดิมเมืองฉู่ฉงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ ซึ่งเมืองฉู่ฉงเป็นเมืองทางผ่านจากคุนหมิง ไปยังเมืองต้าหลี่ 

​ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พักพักที่ YUN HUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน) 
วันที่ 2เมืองต้าหลี่ • เมืองโบราณต้าหลี่ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง • เมืองเก่าจงเตี้ยน
​เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
จากนั้นเดินทางไปยัง เมืองโบราณต้าหลี่ (ต้าหลี่กู่เฉิง) เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองชนชาติไป๋ มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 20 ชาติพันธุ์ เอกลักษณ์การแต่งกายของผู้คนที่นี่ คล้ายคลึงกับพี่น้องชาวเขาในภาคเหนือของบ้านเรา แม้ในอดีตเมืองแห่งนี้จะเคยถูกทำลาย แต่ยังคงทิ้งร่องรอยทางวัฒนธรรมอันเก่าแก่ไว้เป็นอย่างดี จนกลายมาเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของมณฑลยูนนาน จุดเด่นของต้าหลี่กู่เฉิงเป็นเมืองที่มีบรรยากาศเงียบสงบ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเลสาบ ระหว่างเดินชมเมืองจะได้พบกับซาก เมืองเก่า กำแพงโบราณ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย 
นำท่านสักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง นับเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง และผ่านชม เจดีย์สามองค์ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ก็ว่าได้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดฉงเซิ่งซื่อ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในปี ค.ศ. 1925 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนบ้านเรือนเสียหายจนหมด น่าเหลือเชื่อที่เจดีย์สามองค์ไม่ได้รับความเสียหายเลย ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า เจดีย์ทั้งสามมีความศักดิ์สิทธิ์ แม้แต่ภัยธรรมชาติก็ไม่สามารถทำลายได้

เที่ยง 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นออกเดินทางสู่ แชงกรีล่า เมืองที่เปรียบได้กับสวรรค์บนดิน ซึ่งนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกปรารถนาจะได้มาสัมผัสบรรยากาศอันหนาวเย็นของเมือง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของมณฑลยูนนาน 
นำท่านย้อนอดีตสัมผัสบรรยากาศ เมืองเก่าจงเตี้ยน เมืองเล็กๆ ทีสร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีน บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบต ที่ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านของที่ระลึกและเกสต์เฮาส์ แต่เดิมเป็นถิ่นฐานของชาวทิเบต ผู้คนในเมืองยังคงแต่งกายพื้นเมือง ตกเย็นบริเวณลานกลางเมืองจะมีชาวเมืองมารวมตัวกัน ยืนล้มเป็นวงกลมใหญ่ๆ เพื่อออกกำลังกายกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเป็นภาพน่ารักๆ ที่หาดูได้ไม่ยากเมื่อมาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้

​ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก พักที่ GRACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน) 
วันที่ 3วัดลามะซงจ้าหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง
​เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านสักการะ วัดลามะซงจ้าหลิน (วัดโปตาลาน้อย) ศูนย์กลางศาสนาพุทธของชาวทิเบตในแชง กรีล่า เป็นวัดนิกายลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างตาม แบบพระราชวังโปตาลาของกรุงลาซา ตัววัดตั้งอยู่บนภูเขาสูง มีหลังคาสีเหลืองทองอร่ามสามารถมองเห็นได้จากที่ไกลๆ วิหารหลังใหญ่ถูกล้อมรอบด้วยวิหารเล็กจำนวน 8 หลัง ด้านในเป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปทองคำ พระคัมภีร์โบราณ และสมบัติล้ำค่ามากมาย ในช่วงเทศกาลชาวทิเบตที่นี่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ ด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน 
 
ออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปมากกว่า 800 ปี เคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสายเก่า Tea Horse เป็นเส้นทางค้าขายโบราณสุดคดเคี้ยวที่ใช้คาราวานม้าเป็นพาหนะในการขนส่งใบชา ระหว่างทางนำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน (ตรอกเสือกกระโจน) ช่องระหว่างหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งอยู่ระหว่างทางจากเมืองลี่เจียงไปเมืองจงเตี้ยน อันเป็นบริเวณมีสายน้ำที่ไหลผ่านระหว่างภูขาหิมะทั้งสองลูก ส่วนที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียงแค่ 30 เมตรเท่านั้น ตามตำนานได้เล่าขานต่อๆ กันมาว่า ในอดีตเคยมีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ ตรงบริเวณกลางลำน้ำที่เชี่ยวกรากมีก้อนหินใหญ่ผุดขึ้นมา ได้ชื่อว่า “หินเสือกระโดด” จึงเป็นที่มาของชื่อช่องแคบเสือกระโจนนั่นเอง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
จากนั้นชมความสวยของ สระมังกรดำ สระนำที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองลี่เจียง รายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ อาทิ สะพานหิน ศาลากลางน้ำ และวิหารต่างๆ ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวจากศิลปะของทั้งสามเผ่าพันธุ์เข้าไว้ด้วยกัน (ชาวฮั่น ชาวทิเบต และชาวนาซี) น้ำในสระเป็นน้ำที่ไหลลงมาเกิดจากการละลายของหิมะด้านบนภูเขาหิมะมังกรหยก ทำให้น้ำมีสีใสราวกับมรกตสะท้อนกับฉากหลังภูเขาหิมะอันยิ่งใหญ่
 
เยือนเมืองเก่าสุดคลาสสิค เมืองโบราณลี่เจียง ดินแดนเวนิสแห่งโลกตะวันออก ทั้งเมืองคือมรดกโลกที่ได้รับการประกาศจากยูเนสโกเป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของจีน มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “เมืองโบราณต้าเหยียน” ตั้งอยู่ริมลำธาร มีอายุย้อนหลังไปกว่า 800 ปีมาแล้ว เมืองโบราณนี้ก่อสร้างด้วยไม้ ไม่มีกำแพงเมือง เป็นอาคารยาวบ้านแบบโบราณ ต่อเนื่องกันไปตามลำธาร แผ่กระจายจนเกิดเป็นเมืองขนาดใหญ่ โครงสร้างของเมืองเป็นแบบยืดหยุ่นบ้านเรือนปลูกติด ๆ กัน ถนนภายในเมืองปูด้วยหินเรียบลื่นก้อนใหญ่เรียงตัวกันเป็นถนนแคบๆ พาดผ่านขนานไปกับลำธารเล็กๆ ที่ละลายไหลมาจากหิมะบนเทือกเขามังกรหยก มีต้นหลิวเป็นทิวแถวพลิ้วไหวตามสายลม มีสะพานเล็กๆ หลากรูปแบบกว่า 300 สะพานทอดตัวข้ามจากถนนเส้นกลาง 
 
ลิ้มรสจากร้านอาหารมากมาย รวมทั้งช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์พื้นเมืองต่างๆ เป็นของฝาก โดยสินค้าที่ระลึกที่นี่มีอักษรตงปาของชาวน่าซีเป็นเอกลักษณ์บนสินค้าแทบทุกชิ้น ทั้งยังประดับประดาเมืองด้วยอักษรนี้อยู่ทั่วไปทั้งเมืองเช่นกัน สัญลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองโบราณลี่เจียงคือ กังหันน้ำขนาดใหญ่บริเวณจัตุรัสอวี้เหอ และติดกันมีแผ่นป้ายพร้อมลายมือของอดีตประธานาธิบดีจีน เจียงเจ๋อหมินว่า “เมืองเก่าลี่เจียง มรดกโลกทางวัฒนธรรม” เพียงท่านก้าวผ่านประตูทางเข้าเมืองเก่าก็เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบดั่งย้อนเวลากลับไปในอดีต จนทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกเหมือนถูกต้องมนต์สะกดกับภาพความงดงามของมรดกโลกล้ำค่าแห่งนี้

​ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก พักที่ FENG HUANG YANG SHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน)
วันที่ 4อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • อุทยานน้ำหยก • เมืองโบราณซูเหอ
​เช้า 

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อุทยานมังกรหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศจีน มีลักษณะเป็นภูเขาสูงตั้งตระหง่านทอดตัวยาว สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากแทบทุกจุดในเมืองลี่เจียง หากมองจากไกลๆ จะเห็นภูเขาเป็นรูปคล้ายมังกรกำลังเลื้อยอยู่ มีหิมะสีขาวราวกับหยกขาวปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี จึงเป็นที่มาของชื่อ “อวี้หลงเสวี่ยซาน” หรือภูเขาหิมะมังกรหยกนั่นเอง 
 
นำท่านนั่งรถอุทยานไปยังจุดขึ้นกระเช้าใหญ่ (สามารถนั่งได้ 6 – 8 ท่าน) ขึ้นสู่บริเวณ จุดชม วิวบนเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,536 เมตร และสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่จนได้รับคำกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของแผ่นดินประเทศจีน (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) ** หมายเหตุ การขึ้นมาบริเวณจุดชมวิวเป็นจุดที่มีออกซิเจนบางเบา และมีความกดอากาศต่ำ ซึ่งทำอาจจะทำให้หายใจลำบาก และบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้ความสูงได้ ควรจะเดินช้าๆ เพื่อให้ร่างกายปรับสภาพให้คุ้นชิน หรือสามารถหาซื้อกระป๋องออกซิเจนที่มีขายจากร้านค้าบริเวณนั้นจะช่วยให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น **
  นำท่านชมโชว์สุดอลังการ ความประทับใจลี่เจียง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกสุดยิ่งใหญ่ “IMPRESSION OF LIJIANG” การแสดงโชว์จากผู้กำกับชื่อดังก้องโลก จาง อวี้ โหมว แสดงโดยชาวชนเผ่าพื้นเมืองนาซีกว่า 600 ชีวิต บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวเผ่าน่าซีและชาวเผ่าโมซัว บนความสูง 3,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยิ่งในวันที่ฟ้าโปร่งไร้เมฆมาบดบัง ทำให้มองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกได้สวยงามชัดเจน 

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
​บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชมความงดงามผืนน้ำสีเทควอยซ์ของ ทะเลสาบไป๋สุยเหอ ทะเลสาบที่อยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขาหิมะมังกรหยก น้ำในทะเลสาบแห่งนี้ไหลลงมาจากการละลายของหิมะบนภูเขาหิมะมังกรหยก สามารถเดิมชมความสวยของทะเลสาบได้ตลอดระยะทาง  3 กิโลเมตร หรือจะเลือกนั่งรถรับส่งได้ตามสะดวกไปยังจุดท่องเที่ยวยอดนิยม (ไม่รวมค่ารถแบตเตอรี่) ระหว่างทางเดินเลียบทะเลสาบจะพบเห็นคู่รักชาวจีนที่นิยมมาถ่ายพรีเวดดิ้ง และมีเจ้าหน้าที่คอยพาจามรีมาบริการให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป (ค่าบริการถ่ายรูปประมาณ 50 หยวน)  

 
  เดินชมหมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองลี่เจียง อุทยานน้ำหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A สถานที่แสดงอัตลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของชาวชนเผ่านาซี โดยออกแบบหมู่บ้านให้มีความกลมกลื่นไปกับสายน้ำไหลลงมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ภายในมีวัดลามะที่เก่าแก่ และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวนาซีนับถือ บริเวณบ่อน้ำมีรูปปั้นเทพเจ้าที่ชาวนาซีให้ความเคารพ น้ำในสระใสสะอาด มีฝูงปลาคราฟแหวกว่ายอยู่เต็มบ่อ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ระดับน้ำในบ่อมีทั้งหมด 3 ชั้นด้วยกัน ชั้นที่หนึ่ง “มังกรปรากฎตัว” ชั้นที่สอง “มังกรเล่นน้ำ” และชั้นที่สาม “มังกรโบยบิน” อิสระถ่ายรูปเก็บความประทับใจอย่างเต็มอิ่ม

นำท่านสู่ เมืองโบราณซูเหอ ย่านเมืองเก่าที่อยู่ด้านล่างภูเขาหิมะมังกรหยก บ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็สิ่งก่อสร้างที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของเมืองโบราณซูเหอเช่นกันถ้ากำแพงผนังกั้นนี้อยู่ด้านนอกประตูใหญ่จะเรียกว่าจ้าวปี้ รูปแบบการสร้างบ้านของคนนาซีโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะ “ซานเหอหย่วน” โดยมีบ้านสามหลังหันเข้าหากันและมีลานบ้านอยู่ตรงกลาง และจะปลูกดอกไม้ในลานเล็กๆ มีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเรียบง่าย จึงสร้างความผ่อนคลายให้กับนักท่องเที่ยว

​ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ!! เมนูสุกี้ปลาแซลม่อน
ที่พัก พักที่ FENG HUANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน) 
วันที่ 5เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอรี่+กระเช้า) • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก
​เช้า 

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สถานีรถไฟสายตะวันออกลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่ เมืองคุนหมิง เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก ถือเป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนาน มีชนชาติต่างๆ ดำรงชีวิตอยู่ทั้งหมด 26 ชนชาติ ซึ่งเป็นมณฑลที่มีชนชาติมากที่สุดในประเทศจีน 
 
นำท่านพิชิตยอด เขาซีซาน ภูเขาที่มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปี ชมทิวทัศน์อันงดงามของนครคุนหมิงเบื้องล่าง และทะเลสาบเตียนฉืออันกว้างใหญ่สุดสายตา ได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" เรียกได้ว่าเป็นวิวทองคำเลยก็ว่าได้  สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่ตามตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งต้องเดินขึ้นไปตามทางเดินเลียบไหล่เขา จุดหมายสำคัญของการพิชิตยอดเขาซีซานคือ การลอดซุ้มประตูมังกรหลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เชื่อกันว่าเป็นประตูแห่งความมงคล ผู้ใดได้ลอดจะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี เจริญรุ่งเรือง ค้าขายมีกำไร ทรัพย์สินเพิ่มพูน คิดหวังอะไรก็สมปรารถนา (รวมรถแบตเตอรี่ และกระเช้า)
 
จุดที่หนึ่ง
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย หรือ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ วิธีการขอพร >> นำมือไปจับก้อนทองแล้วอธิษฐานขอพร จากนั้นกวักนำมาใส่กระเป๋าเงินของเรา เชื่อว่าจะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา เพิ่มพูนไม่ขาดสาย

จุดที่สอง ศาลเจ้าตั่วเล่าเอี้ย และรูปปั้นงูพันเต่า (ศาลเจ้าพ่อเสือ) สักการะองค์เทพเจ้าตั่วเล่าเอี้ย และอย่าลืมอธิษฐานขอพรรูปปั้นงูพันเต่า วิธีการขอพร >> ให้ลูบหัวเต่าและตัวงูที่พันอยู่โดยรอบ เชื่อว่าจะทำให้อายุยืนและสุขภาพแข็งแรง

จุดที่สาม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัวกตัญญู มีเรื่องเล่าว่า...วัวตัวนี้ใช้เขาเจาะหน้าผาตรงหินจนน้ำไหลออกมาเป็นบ่อเล็กๆ ให้เจ้าของได้กิน ถือเป็นกุศโลบายในการสั่งสอนมนุษย์ว่า “อย่าฆ่าสัตว์...เพราะสัตว์มีความกตัญญูต่อเจ้าของอย่างมาก”

จุดที่สี่ ศาลเจ้าแม่กวนอิมส่งลูก คู่รักที่แต่งงานแล้วอยากมีบุตร นิยมมาอธิษฐานขอบุตร

จุดที่ห้า ซุ้มประตูมังกรหลงเหมิน (ศาลเจ้ามังกร) อธิษฐานขอโชคลาภ วาสนา เหลือกินเหลือใช้ วิธีการขอพร >> ใช้มือข้างหนึ่งลูบแก้วมังกรที่อยู่กลางซุ้มประตู และมืออีกข้างหนึ่งลูบหัวปลาที่แกะสลักอยู่ข้างๆ และอธิษฐานขอพรอย่างตั้งใจ จากนั้นไหว้ศาลเจ้ากุยซินข้างๆ ซึ่งเป็นเทพเกี่ยวกับการศึกษา ขอพรเรื่องการเรียนการสอบจะเห็นผลมากๆ ในสมัยก่อนใครจะเข้าสอบจอหงวนก็จะมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

เที่ยง 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ!! สุกี้เห็ด

จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดหยวนทง อารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิงอายุเก่าแก่กว่า 1,200 ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ของมณฑลยูนนาน ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงามกลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระด้านหลัง ภายในวัดเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่ นิกายมหาญาณ นิกายหินญาณ และนิกายลามะของทิเบต และนำท่านไปยัง ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยู่ที่จัตุรัส   ใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี ภาษาจีนเรียกว่า “จินหม่าและปี้จี” จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ ช่วงแดดร่มลมตก หากอากาศดีๆ จะมีนักร้อง นักแสดง มาทำการแสดงโชว์บริเวณนี้ สร้างบรรยากาศที่ครึกครื้น และไม่ควรลืมแวะเก็บภาพซุ้มประตูที่ประดับไฟสีทองอร่ามโดดเด่นอย่างมากในช่วงค่ำ ถือเป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาด

​ค่ำ 

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษ!! ขนมจีนข้ามสะพาน 

ที่พักพักที่ PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน)
วันที่ 6

• สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบิน สุวรรณภูมิ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย

08.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ KY8369 (มีบริการอาหารบนเครื่อง)  
10.20 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ29,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ29,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ29,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ30,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ36,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ36,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ28,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน *ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงใจในบริการของท่าน"* ราคา INFANT ( อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณวันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่องบินแล้ว ** หมายเหตุ: รายการทัวร์ โรงแรม และมื้ออาหาร อาจจะมีการสลับหรือปรับเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยทางบริษัทฯจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

เงื่อนไขในการจอง

ㆍตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ (ไม่สามารถสะสมไมล์ได้)

ㆍ ที่พักโรงแรมตามรายการระบุ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ㆍ ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋า ตามที่สายการบินกำหนด

ㆍ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ

ㆍ น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด

ㆍ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และค่ารถโค้รับ-ส่ง ตามรายการระบุ

ㆍ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

ㆍ ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่ม หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

ㆍ ค่าวีซ่ากรุ๊ป สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ㆍประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ

ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

ㆍค่าธรรมเนียมออกหนังสือเดินทางไทย หรือค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ (หากมีการเรียกเก็บเพิ่ม)

ㆍ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ㆍ ค่าส่วนต่างน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง กรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

ㆍค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล การนัดหยุดงาน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ

ㆍค่าใช้จ่ายส่วนเกิน หากหน่วยงานรัฐบาลไทย/จีน มีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดเกี่ยวกับการกักตัว หรือขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม

ㆍค่าตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง หรือ ATK ก่อน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยพร้อมหนังสือรับรอง

ㆍ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

ㆍ ค่าวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีนแบบเดี่ยว ท่านละ 2,000 บาท กรณีทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่านหรือวีซ่ากรุ๊ป

ㆍ ค่าดำเนินการวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้นยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ ผู้เดินทางต้องเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง และค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติหรือต่างด้าว

ตามนโยบายการการท่องเที่ยวของประเทศจีน ผู้เดินทางจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาลคือ *ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด* ซึ่งทางบริษัทฯจำเป็นต้องระบุไว้ หากจะซื้อหรือไม่ซื้อ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน (ใช้เวลาแต่ละร้านไม่เกิน 90 นาที)

 

หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม เนื่องจากมีผลต่อราคาทัวร์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการเป็นเงิน 200 หยวน/ร้าน และทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

 

เนื่องจากทัวร์ครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น หากต้องการแยกตัวออกจากคณะเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าดำเนินการแยกท่องเที่ยวเป็นเงิน 400 หยวน/วัน

 

ผู้เดินทางที่มีวี่ซ่าแล้ว หรือผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC) หักคืนท่านละ 1,000 บาท

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย
 • ไฟล์สแกนหน้าหนังสือเดินทางแบบ หรือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือตามตัวอย่าง รูปภาพควรเห็นรายละเอียดข้อมูลบนหนังสือเดินทางครบถ้วนชัดเจน บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ jpeg หรือไฟล์เอกสาร pdf. เท่านั้น
 • รูปถ่าย รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หรือไฟล์รูปถ่ายสี ไม่สวมชุดข้าราชการหรือชุดครุย ควรสวมชุดสุภาพ ไม่สวมเครื่องประดับ เปิดหน้าเห็นใบหู **รูปถ่ายควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ห้ามถ่ายรูปเอง และต้องไม่ใช่รูปพิมพ์จากคอมผิวเตอร์ สามารถขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปได้ **
 • ห้ามขีดเขียน ลงบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือรูปถ่ายโดยเด็ดขาด

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา

 • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
 • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกกรณี

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางพร้อมญาติ

 • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
 • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกกรณี
 • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดา ที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวี่ซ่าท่องเที่ยว (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า และประทับตราเข้า-ออกประเทศอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • สแกนหน้าหนังสือเดินทางแบบ (หรือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือตามตัวอย่าง) (หรือถ่ายจากโทรศัพท์มือถือตามตัวอย่าง) รูปภาพควรเห็นรายละเอียดข้อมูลบนหน้าหนังสือเดินทางครบถ้วนชัดเจน บันทึกเป็นไฟล์รูปภาพjpeg หรือไฟล์เอกสาร pdf. เท่านั้น
 • รูปถ่าย รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หรือไฟล์รูปถ่ายสี ไม่สวมชุดข้าราชการหรือชุดครุย ควรสวมชุดสุภาพ ไม่สวมเครื่องประดับ เปิดหน้าเห็นใบหู **รูปถ่ายควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ห้ามถ่ายรูปเอง และต้องไม่ใช่รูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ สามารถขอไฟล์รูปจากร้านถ่ายรูปได้ **
 • ห้ามขีดเขียน ลงบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือรูปถ่ายโดยเด็ดขาด
 • กรอกเอกสารในแบบฟอร์มประกอบการนวีซ่าท้ายโปรแกรม กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง โปรดรับทราบว่าหากสถานทูตตรวจสอบพบข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่าเล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ)

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดา

 • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
 • กรณีชื่อไม่ตรงกับสติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกกรณี

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางพร้อมญาติ

 • สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตรตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดา
 • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกกรณี
 • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากบิดามารดา ที่ออกให้โดยสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอเท่านั้น โดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร และต้องมีลายเซ็นของบิดาหรือมารดา
 • สถานทูตจีนอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบอันเป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งทางบริษัทฯไม่อาจทราบล่วงหน้า
 • ผลพิจารณาวีซ่า (ผ่าน/ไม่ผ่าน) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด
 • เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติมกรณีขอซ่าเดี่ยวสำหรับบุคคลที่เป็นสาวประเภทสอง ดารา และนักข่าวต้องใช้เอกสาร ดังนี้ หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริงเท่านั้น) พร้อมตราประทับของบริษัทและลายเซ็น หนังสือชี้แจงตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุว่าไปเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น สำเนาบุ๊คแบงค์ที่มีการอัพเดทยอดปัจจุบันขั้นต่ำ 50,000 บาท สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน

** กรณีสาวประเภทสอง ผู้เดินทางต้องเดินทางมาโชว์ตัวที่สถานทูต **

** กรณีดาราและนักข่าว ผู้เดินทางไม่ต้องเดินทางมาโชว์ตัว แต่หากสถานทูตเรียกต้องมา**

 • เอกสารเรียกเก็บเพิ่มเติม กรณีขอวีซ่าของบุคคลที่เกิดที่ประเทศน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า
 • หนังสือเดินทางไต้หวัน/ฮ่องกง/มาเก๊า หนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) หนังสือเดินทางไทยแต่สถานที่เกิดเมืองจีน เช่น กวางตุ้ง อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 20 วัน ทำการหรือมากกว่านั้น เนื่องจากทางสถานทูตต้องทำการตรวจสอบข้อมูลกับทางประเทศจีน โดยระยะเวลาพิจารณาขึ้นอยู่กับทางสถานทูตเป็นหลัก โปรดเผื่อเวลาสำหรับการยื่นวีซ่า หากต้องการให้ทางบริษัทฯดำเนินการยื่นวี่ซ่า มีค่าบริการท่านละ 4,500 บาท
 • เตรียมใบเปลี่ยนสัญชาติ หนังสือเดินทางจีนเล่มเก่า หนังสือเดินทางไทยเล่มเก่าที่มีวี่ซ่าจีนในเล่ม ใบถิ่นที่อยู่ หรือเอกสารอื่นๆ หากมีโปรดแนบมาด้วย ในกรณีที่เอกสารหายต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจและนำใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวีซ่า
 • ผู้เดินทางที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC)ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการขออนุญาตให้เข้า-ออกประเทศจีนด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC) กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากทำบัตรหายในระหว่างเดินทางอาจจะต้องตกค้างอยู่ที่ประเทศนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ โดยมีประเทศ ดังนี้ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สารารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เอสโทเนีย ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบด่วนได้
 • สำหรับผู้ที่เคยเดินทางไป 24 โดยมีประเทศ ดังนี้ อิสราเอล อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน คาซัคสถาน อิรัก อิหร่าน อียิปต์ ซีเรีย ซาอุดิอาระเบีย เลบานอน อินเดีย ศรีลังกา ลิเบีย ซูดาน แอลจีเรีย ในจีเรีย ตุรกี เยเมน โอมาน จอร์แดน โซมาเรีย ไม่สามารถขอวี่ซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีนได้ต้องยื่นวี่ซ่าเดี่ยวเท่านั้น

ระเบียบใหม่รูปถ่ายการขอวีซ่าจีนเริ่มต้นใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559

1.รูปขนาด 33 มม. x 48 มม.

2.ถ่ายหน้าตรง

3.ต้องเห็นใบหู

4.ใส่เสื้อสีเข้ม ชุดสุภาพ

5.ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ

6. พื้นหลังขาวเท่านั้น

7. ห้ามใส่แว่นตาสีดำ

8. ชาวมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า

9. ห้ามใส่หมวก

10.ห้ามยิ้ม

การจองทัวร์:

ชำระมัดจำ 10,000 บาท กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันที ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้น ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาชำระก่อนเดินทาง 30 วัน)

กรณีเจ็บป่วย:

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล บริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป ทั้งนี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง

กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน 7 วัน ก่อนเดินทาง

กรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไปบริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไปบริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ยกเลิกเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น (ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ)

ยกเลิกเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)

 

ยกเลิก/เลื่อนการเดินทาง ก่อนเดินทาง 60 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม ฯลฯ

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน บริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ยกเลิกการเดินทาง หลังชำระเงินเต็มจำนวนบริษัทฯ คืนเงินค่ามัดจำทั้งหมด โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ยกเว้นกรณีเดินทางในช่วง วันหยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

ㆍ สงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง และมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียว กัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

ㆍ คณะผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง

ㆍกรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ ตั๋วรถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบ และหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน เพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวอัตราค่าทัวร์นี้สำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ไม่สามารถเลื่อนไฟล์ทขาไปหรือขากลับได้ จำเป็นจะต้องไปและกลับตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ㆍเมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ทั้งหมด

ㆍบริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้เที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญกรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

ㆍกรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิ เช่น ต้องการใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯอย่างน้อย 5-7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้

หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง และไม่สามารถเดินทางได้)

ㆍ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน หรือสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงานการก่อจลาจล หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม

ㆍ ในกรณีถูกปฏิเสธการเข้า/ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ㆍ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งท่านจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์

ㆍหากใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น เพระค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาดก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

ㆍหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยว หรือกรณีที่กระเป๋ากิดสูญหาย และชำรุดจากสายการบิน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ㆍตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวัน คืนเงินหรือไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้นตามอัตราค่าน้ำมัน หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าวเมื่อตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด

ㆍกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด และเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ/ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

ㆍในกรณีของหนังสือเดินทางจะต้องไม่มีการชำรุด เปียกน้ำ การขีดเขียนรูปต่างๆ หรือแม้กระทั่งตราปั๊มลายการ์ตูน ที่ไม่ใช่การประทับตราอย่างเป็นทางการของประเทศนั้นๆ กรุณาตรวจสอบก่อนออกเดินทางทุกครั้ง หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ㆍผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

ㆍกรณีมี "คดีความ" ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทำการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ㆍกรณี "หญิงตั้งครรภ์" ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy