ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาเทียนเหมิน เขาอวตาร 2567/2024 เที่ยวจางเจียเจี้ย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE830 : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาเทียนเหมิน เขาอวตาร [บินตรง] 6 วัน 5 คืน (QW)

DE830 : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เขาเทียนเหมิน เขาอวตาร [บินตรง] 6 วัน 5 คืน (QW)

ARGYLE BOUTIQUE HOTEL
Pullman Hotel
SUN SHINE HOTEL
ZUI XIANGXI HOTEL

ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น

  เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน) – ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ถ้ำประตูสวรรค์ – สวนวัฒนธรรมถู่เจีย -โชว์จิ้งจอกขาว 

จางเจียเจี้ย - เมืองฟูหรงเจิ้น  - เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง

เมืองฟ่งหวง - อุทยานจางเจียเจี้ย –เขาเทียนจือซาน  – สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว -ลำธารแส้ม้าทอง

สะพานกระจก- แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย 

**ไม่เข้าร้านรัฐบาล**

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE830-00819-24 ก.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-00924-29 ก.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-01026-31 ก.ค. 67Qingdao Airlines (QW)36,900จองด่วน
DE830-01109-14 ส.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-01216-21 ส.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-01323-28 ส.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-01406-11 ก.ย. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-01513-18 ก.ย. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-01620-25 ก.ย. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-02511-16 ต.ค. 67Qingdao Airlines (QW)37,900จองด่วน
DE830-02613-18 ต.ค. 67Qingdao Airlines (QW)37,900จองด่วน
DE830-02718-23 ต.ค. 67Qingdao Airlines (QW)37,900จองด่วน
DE830-02820-25 ต.ค. 67Qingdao Airlines (QW)37,900จองด่วน
DE830-02923-28 ต.ค. 67Qingdao Airlines (QW)37,900จองด่วน
DE830-01708-13 พ.ย. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-01815-20 พ.ย. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-01922-27 พ.ย. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-02004-09 ธ.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-02106-11 ธ.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-02213-18 ธ.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE830-02327 ธ.ค. 67-01 ม.ค. 68Qingdao Airlines (QW)37,900จองด่วน
DE830-02429 ธ.ค. 67-03 ม.ค. 68Qingdao Airlines (QW)37,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง - สนามบินอี๋ชาง ซานเสีย  
10.30 .    คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบินชิงเต่า แอร์ไลน์ ( Qingdao Airlines ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ทุกท่าน 
14.35 . ออกเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง โดย สายการบินชิงเต่า แอร์ไลน์  Qingdao Airlines เที่ยวบินที่ QW6192  ( มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง SNACK BOX  ) (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง )
19.00 .

เดินทางถึงสนามบินอี๋ชาง ซานเสีย  เมืองอี๋ชาง ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมณฑลหูเป่ยประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองประตูสู่เขื่อนและยังเป็นเมืองที่ เมืองอี๋ชางเป็นเมืองสำคัญด้านคมนาคมตั้งอยู่ภาคกลางของจีนภูมิประเทศมีทั้งภูเขาสูงและที่ราบสลับกัน ความโดดเด่นด้านภูมิประเทศและทำเลที่ตั้ง ทำให้เกิดวัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่ไม่เหมือนเมืองอื่น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักARGYLE BOUTIQUE HOTEL 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า – ล่องเรือชมวิวซานเสียต้าป้า(แม่น้ำแยงซีเกียง) – ชมบ้านเกิด QuYuan – สวนดอกท้อ –  ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางขึ้นเรือ Sanxia Deluxe Cruise ล่องเรือชมความอลังการของ  เขื่อนยักษ์ซานเสีย  ต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035  เมตร ช่องระบายน้ำยาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ผ่านจุดชมวิวบ้านซานเสีย ตั้งอยู่ในดินแดนอันงดงามที่สุดของช่องเขาซีหลิง และอยู่ในบริเวณเขื่อนซานเสียในแม่น้ำแยงซีเกียง และยังผ่านจุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์ต่างๆ เช่น สะพานหยีหลิงต้าเฉียว ศาลาเจิ้นเจียงเก๋อ ศาลเมี่ยวจู่ สะพานสามน้ำ เข้าสู่เขื่อนเก่อโจวป้า เพื่อให้ท่านเปิดประสบการณ์สุดพิเศษนอกจากนี้ยังผ่านจุดชมวิวอื่นๆอีกหลายจุด

สิ้นสุดโปรแกรมล่องเรือ นำท่านขึ้นฝั่งและเดินทางสู่ร้านอาหาร

​กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมบ้านเกิดของ Qu Yuan ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ บ้านเกิดของ Qu Yuan ตั้งอยู่ในเขตใหม่ของมณฑล Zigui ติดกับ เขื่อน Three Gorges ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 500 เอเคอร์และมีทัศนียภาพอันงดงาม ของช่องเขาสูงและทะเลสาบที่สวยงาม

นำท่านเที่ยวชม สวนดอกท้อ 世外桃源 เป็นสวนชมวิวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแยงซีเกียง มีจุดชมวิวแม่น้ำและมุมถ่ายรูปสวย ๆ หลายจุดภายในสวน ช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน) ดอกท้อและดอกไม้อื่น ๆ จะบานสะพรั่ง แต่งแต้มสีสันให้สวนดอกท้อสวยงามยิ่งขึ้น 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองจางเจียเจี้ย ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง )

​ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจียเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยมารวมกันโดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลอง ถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณ ที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย

ที่พักSUNSHINE HOTEL( 5 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – ชมวิวน้ำตก – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานหงเฉียว 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางถึง เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น เมืองโบราณเก่าแก่ที่ขึ้นชื่อ ของมณฑลหูหนานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A  ซึ่งตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียวเมืองเซียงซี ที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์เรื่อง Hibiscus Town ที่ฉายในจีนเมืองปีค.ศ. 1986 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก ชมความงามและความเป็นอยู่ของหมู่บ้านแห่งนี้

​กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร  
​บ่าย

นำท่านชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียง สร้างในราชวงศ์ถัง จุดเด่นคือ กำแพงโบราณ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย

นำท่านนั่งเรือ แจวชมแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่ง แม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง ที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนนี้ มาช้านาน เช่น ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมแม่น้ำ ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์สำหรับชุมชนแห่งนี้ทีเดียว

ชม สะพานหงเฉียว หรือ สะพานสายรุ้ง (The Rainbow Bridge) เป็นสะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส ตั้งอยู่ในเมืองเฟิ่งหวาง จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้สะพานนี้ก็คือ บ้านบริเวณที่สะพานหงเฉียง จะยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม ที่ทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาเที่ยวชมที่นี่

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร 
ที่พักFENGHUANG  ZUI  XIANGXI GRAND HOTEL ( 4 ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4เมืองเฟิ่งหวง -  เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (รถอุทยาน + นั่งกระเช้า + บันไดเลื่อน) - ประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมค่าหุ้มรองเท้า) - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย  – ชมโชว์จิ้งจอกขาว
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังเมืองจางเจียเจี้ย ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 – 4  ชั่วโมง ) ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

​กลางวัน รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เทียนเหมินซาน (รถอุทยาน + นั่งกระเช้า + บันไดเลื่อน) เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้ บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุดต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี 

นำท่านเดินทางสู่ ระเบียงแก้ว (รวมค่าหุ้มรองเท้า) ซึ่งเป็นสะพานกระจกล้อมรอบผาสูงชัน ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน มีกฎอยู่ว่าผู้มาเยือนสะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดินและลงบันไดเลื่อนมาก็จะเจอกับ ถ้ำช่องประตูสวรรค์ หรือพื้นที่ภายในช่องที่เรามองเห็นจากด้านล่าง เป็นช่องเขาขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการพังทลายของภูเขา ตามธรรมชาติ โดยมีความสูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร และลึก 60 เมตร ซึ่งเหมือนกับเป็นประตูสวรรค์   

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย  สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้  เมืองจางเจียเจี้ย โดยศิลปินหนุ่มนาม หลี่ จวิน เซิง ผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในเมืองนี้ ท่านได้สร้างผลงานทางศิลป์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนทัศนียภาพในอุทยานจางเจียเจี้ย โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ เช่น หินสี กรวด ทราย กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า นำมาร้อยเรียงเป็นภาพสีที่มีมิติสมจริง จนท่านกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติในปัจจุบัน

​ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว เป็นเรื่องราวความรักของนางจิ้งจอกขาวที่แปลงร่างเป็นมนุษย์และตกหลุมรักกับชายตัดฟืน โดยเค้าโครงการแสดงได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานพื้นบ้าน โชว์นี้ยังใช้ฉากธรรมชาติของประตูสวรรค์ เป็นฉากหลัง ในการแสดงโชว์ชุดนี้ยังใช้นักแสดงกว่า 600 คน และคอรัสอีกกว่า 80 คน

ที่พักPULL MAN HOTEL ( 5 ดาว) หรือเที่ยบเท่า
วันที่ 5 อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน - สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว – สะพานกระจกข้ามหุบเขา (ไป-กลับ สะพานกระจก) – อี๋ชาง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1992 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนตร์เรื่องอวตาร 

นำท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจักรพรรดิ์ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานจางเจียเจี้ย (ด้วยลิฟท์แก้วไป๋หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร) ซึ่งเขาแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาอวตาร เพราะเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังระดับฟอร์มยักษ์เรื่องอวตารนั้นเอง ที่แห่งนี้มีทิวทัศน์อันสวยงาม ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุด วัดได้ถึง 1,250 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก  ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน  เต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูง ชัน ลำห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ  

นำท่านชม สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ( สะพานหนึ่งในใต้หล้า หรือ สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    

นำท่านพิสูจน์ความกล้ากับสะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร  เชื่อมสองหน้าผา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ชมความงามของธรรมชาติสถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงาม จนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปีค.ศ.1992 จากองค์การ UNESCO 

นำท่านนั่งบอลลูนเทียม ใส่แว่นตาวีอาร์ สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา เสมือนว่าเราอยู่ในบอลลูนจริงๆ และได้ผาดโผน ในแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยและสะพานกระจก ให้ภาพตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจต่อผู้ได้ไปเที่ยวยิ่งนัก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับยังเมืองอี๋ชาง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ) ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ARGYLE BOUTIQUE HOTEL 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ส่งสนามบิน - กรุงเทพฯ ดอนเมือง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบินอี๋ชาง เพื่อเดินทางกลับยังประเทศไทย

11.20 น.ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ชิงเต่าแอร์ไลน์ (Qingdao Airlines ) เที่ยวบินที่ QW6191:11.20 – 13.35  (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน ประมาณ 3 ชั่วโมง )
13.35 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด
 • ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์และคนขับรถวันละ 30 หยวน / ท่าน / วัน
การชำระค่าบริการ
 • วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy