ทัวร์จีน ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE788 : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน เขาอวตาร [ไม่เข้าร้านรัฐบาล] 6 วัน 5 คืน (WE)

DE788 : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน เขาอวตาร [ไม่เข้าร้านรัฐบาล] 6 วัน 5 คืน (WE)
Thai Smile (WE)

CROWNE PLAZA HOTEL
TIANLONG HOTEL
VIENNA INTERNATIONAL HOTEL
ZHENGFU HOTEL

 

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (WE616:16.05-20.20)
11.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ E สายการบิน  THAI SMILE โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน

14.35 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE616 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

หากกรุ๊ปที่ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เที่ยวบิน WE616 เปลี่ยนเวลาเป็น 14.30-18.45 น.

18.45 น.

ถึง ฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และ

นำท่านเดินทางสู่ ที่พัก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม
ที่พัก HualiangHuatian Holiday Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
วันที่ 2ฉางซา - ฟ่งหวง - อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง หรือ เมืองโบราณฟ่งหวง(เมืองหงส์) เป็นเมืองที่ขึ้น อยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน เมืองโบราณหงส์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่าน อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่าน ช่องแคบภูเขา ที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว ที่มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง จุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ

และนำท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส เป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาหลายร้อย ปี ก่อนที่จะเดินถึงสะพานนั้นท่านจะได้เห็นจุดเด่นของฟ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงราย เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรม 

นำท่าน ล่องเรือถัวเจียง เรือแพ ให้ท่านได้สนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้าน เรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ยฯลฯ อวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
ที่พัก Sun Shine Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 3ฟ่งหวง - จางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน ตั้งอยู่มณฑลหูหนาน สมัยก่อนเรียกว่า ภูเขาหวินเมิ้งซานหรือซงเหลียวซาน เป็นประวัติแรกของจางเจียเจี้ย

นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึงเขาเทียนเหมินซานเป็นกระเช้าที่ทันสมัยที่สุด

ชม ความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา

จากนั้นนำท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!!

จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนสู่ ถ้ำเทียนเหมินต้ง หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร เมื่อท่านมาถึงถ้ำประตูสวรรค์ท่านจะได้ขึ้นขั้นบันได 999 ขั้น สู่ ภูเขาประตูสวรรค์ ถ่ายรูปชมความงามซึ่งเคยมีชาวรัสเซียได้ขับเครื่องบินเล็กลอดผ่านช่องภูเขาประตูสวรรค์มาแล้วเป็นสถานที่ที่น่าสนใจจากชาวต่างชาติอีกแห่งหนึ่ง สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขาด้วยกระเช้า

หมายเหตุกรณีรอคิวขึ้นกระเช้านานหรือรถประจำอุทยานหยุดให้บริการณ. ถ้ำประตูสวรรค์

1. กรณีรอคิวขึ้นกระเช้านานอาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท่องเที่ยวแก่ลูกค้าที่จะได้ไม่ต้องรอคิวนาน
2. กรณีกระเช้าปิดปรับปรุงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยานขึ้นและลง
3. กรณีหากบันไดเลื่อนประกาศปิดเนื่องจากปิดซ่อมแซมหรือจากสภาพอากาศที่หนาวจัดมีหิมะเกาะพื้นถนนทำให้รถอุทยานไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าต้องเปลี่ยนเป็นขึ้น+ลงกระเช้าแทนทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง //และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำประตูสวรรค์หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำประตูสวรรค์ได้ทางบริษัทฯจะไม่คืนเงินและไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญโดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร เมนูพิเศษหม้อไฟทะเลรวมมิตร
ที่พัก DACHEN SHANSHUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
วันที่ 4อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - สวนจอมพลเฮ่อหลง -โชว์เชียนกู่ฉิง
เช้า    

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่าน เที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย โดยขึ้นเขาด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง ลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่สูง 326 เมตรซึ่งถูกบันทึกลง Guinness world Records ในด้านเป็นลิฟท์แก้วแบบ outdoor ที่สูงที่สุดในโลก (World’s tallest full-exposure outdoor elevator) และเร็วที่สุดในโลก

นำท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้หล้าอันดับ1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงาม

กลางวันรับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

หลังจากนั้น นำท่านชม สวนจอมพลเฮ่อหลง สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน สมควรแก่เวลานำท่าน ลงจากเขาเทียนจื่อซานด้วยกระเช้า

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี

นำท่านชมความอลังการของ โชว์เชียนกู่ฉิง เป็นโชว์ใหม่ในเมืองจางเจียเจี้ยที่เพิ่งเปิดให้ชมมาไม่นาน (เมื่อวันที่ 28 มิถุยายน 2562 ที่ผ่านมา) ภายในสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยการแสดงมากมายสองข้างทางท่านจะได้สัมผัสถึงความอลังการและสีสันที่เต็มไปด้วยความสนุก จากนั้นท่านจะได้เข้าชมโชว์เชียนกู่ฉิง โชว์ที่แสดงวัฒนธรรมและเรื่องราวของเมืองจางเจียเจี้ย ซึ่งสวยงามและอลังการไม่แพ้โชว์อื่นเลย ชาวจีนจึงเปรียบเทียบโชว์นี้ว่า ครั้งนึงในชีวิตต้องได้ชม 

ที่พักBest Western Plus Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 5ภาพวาดทราย - สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านชม จิตรกรรมภาพวาดทราย หรือ จวินเซิงฮวาเยี้ยน สถานที่ซึ่งจัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิงซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่ที่เรียกกันว่าจิตรกรรมภาพเม็ดทรายที่ใช้วัสดุธรรมชาติเช่นกรวดสีเม็ดทรายกิ่งไม้หินฯลฯมาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

กลางวันรับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผา ถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาวที่สุด เนื่องจากอันเดิม อย่างสะพานแกรนด์แคนย่อนของอเมริกา สูงเพียงแค่ 718 ฟุต

หมายเหตุ หากสะพานแก้วไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ หรือ ทางเมืองจีนประกาศปิด จึงไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ยึดตามประกาศจากทางสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร
ที่พักBest Western Plus Hotel  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
วันที่ 6จางเจียเจี้ย - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา (สนามบินฉางซาฮวงหัว) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)(WE617:19.50-22.45)
เช้า  

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางกลับไปยัง เมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขตและ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมากว่า 3,000 ปี ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน

กลางวันรับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่าน อิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดเพื่อให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอัธยาศัยสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึกแก่คนทางบ้านหรือญาติมิตรสหาย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซาฮวงหัว

ค่ำ

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

19.50 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉางซา โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE617
22.45 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

  ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
  - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
  - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
  ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน 
 • กระเป๋าเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่านละ 1,000 บาท

  วีซ่าแบบหมู่คณะ สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง) 


  หมายเหตุ หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทำวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำการยื่นคำขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น   

  โปรดทราบ  ผู้ที่มีความประสงค์ ยื่นคำขอวีซ่าจีน แบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ที่เคยเดินทางไปในประเทศ... ดังต่อไปนี้ตั้งแต่ ปี 2014 เป็นต้นมา ไม่สามารถยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ (กรุ๊ป) ได้ต้องยื่นวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้น และใช้เวลามากกว่ากำหนดการเดิม 4 วันทำการ
          1.อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.คาซัคสถาน
  8.อิรัก 9.อิหร่าน 10.อียิปต์ 11.ซาอุดีอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.อินเดีย 15.ศรีลังกา 16.ลิเบีย 17.ซูดาน 18.แอลจีเรีย 19.ไนจีเรีย 20.ตุรกี 21.เยเมน 22.โอมาน 23.จอร์แดน 24.โซมาเลีย  

  กรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี

 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน  23 กิโลกรัมเท่านั้น ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 300 หยวน /ท่าน/ทริป 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว 
  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ   คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

 • การชำระค่าบริการ
  • กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000. – 
  • กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง

 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
    
 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง (มีหัวหน้าหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิเช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
 • ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือร้านนวดฝ่าเท้า+บัวหิมะ,ร้านชา, ไข่มุก, ร้านผ้าไหมและร้านหยกซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงต้องเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละ 60-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น (หากท่านใดอยู่ในร้านไม่ถึงตามเวลาที่ร้านกำหนด...และไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางร้านจัดไว้ให้ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 400 หยวนต่อท่านต่อร้าน

 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการออกกฎระเบียบ กำหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม **ดังนั้นกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง**
  **หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกำหนดไว้ (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน้ำ แล้วคิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอ้าท์ )

**ยื่นวีซ่าเดี่ยวค่าบริการดังนี้ **

ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ 1,650 บาท 
ยื่นด่วน 2 วันทำการ 2,775 บาท 

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีสภาพสมบูรณ์ไม่ชำรุด
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
  รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 1.5 X 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ **พื้นหลังขาวเท่านั้น** 
  และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
  - ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
  - ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน
  - รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง
  - ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง
 • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
 • กรณีเด็ก, นักเรียน, นักศึกษา 
  - กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องแนบสูติบัตรตัวจริง, สำเนาสูติบัตรและสูติบัตรของเด็กฉบับแปล(โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.consular.go.th/)           
   - กรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดา ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้เดินทาง
  ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิง หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 5-7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าท่านจะต้องรับผิดชอบ
 • ในการอนุญาตให้เข้า-ออกเมืองด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัททัวร์ฯ ไม่ทราบกฎกติกา การยกเว้นวีซ่าในรายละเอียด / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเป็นอย่างดี หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ 
  - ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น
  - หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 
  - กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว(เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

1. หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 5210 บาท 
2. หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  1750 บาท

- เอกสารที่ต้องเตรียม 

1.พาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
2.รูปถ่ายสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน **พื้นหลังขาวเท่านั้น** 
และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 

- ห้ามสวมเสื้อสีขาวเด็ดขาด เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ
- ต้องมีอายุของรูปถ่ายไม่เกิน   6 เดือน
- รูปต้องหน้าตรง ไม่ยิ้มเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้ารวมถึงใบหูทั้ง  2ข้าง
- ไม่ส่วมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา

3.ใบอนุญาตการทำงาน 
4.หนังสือว่าจ้างในการทำงาน 
5.สมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน
6.กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรสและทะเบียนสมรสฉบับแปล(รับรองตราประทับร้านที่แปลสถานฑูตจีนอาจปฏิเสธไม่รับทำวีซ่าให้ พาสปอร์ตของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

1. ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
2. นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
3. นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
4. นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติกเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ต้องจ่ายเพิ่มให้สถานฑูตจีน เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 

ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ  1,125 บาท

ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ:

ออสเตรีย เบลเยี่ยมสาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิสเซอแลนด์เอสโทเนียไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

ประกาศ

เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง  


Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

ทุกวัน : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy