ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล 8 วัน (รถเหมา/เข้า 2 รอบ) นั่งกระเช้าหวงหลง (เต็มวัน) + ง้อไบ๊ เล่อซาน 2566/2023 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE302 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Best Seller 8 วัน 7 คืน (TG) - เล่อซาน ง้อไบ๊ หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [นั่งกระเช้า/รถเหมา/เข้า 2 รอบ]

DE302 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ไม่เข้าร้านรัฐบาล Best Seller 8 วัน 7 คืน (TG) - เล่อซาน ง้อไบ๊ หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [นั่งกระเช้า/รถเหมา/เข้า 2 รอบ]
Thai Airways (TG)

CENTURY SUNSHINE HOTEL (ตึก 5 ดาว)
CROWNE PLAZA CHENGDU CITY CENTER HOTEL
HOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT JIUZHAIGOU HOTEL
SERENGETI HOTEL
YARI INTERNATIONAL HOTEL

เฉินตู - เหมยซาน - ถนนตงพอยิ่งเซี่ยงสุ่ยเจีย - ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง (รวมรถกระเช้าขึ้นและลง) - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (นั่งรถกอล์ฟ) - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ชวนจู่ซื่อ - หวงหลง (รวมนั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + รวมนั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ / เข้าเต็มวัน) - จิ่วจ้ายโกว (รถเหมา / เข้า 2 รอบ) - โชว์ Songcheng - เมืองโบราณซงพาน - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ่๋นหลี่

หลวงพ่อโตเล่อซาน ... มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1966 
เอ๋อเหมยซาน (ง้อไบ๊) ... 1 ใน 4 พุทธคีรี อันศักดิ์สิทธิ์ของประเทศจีน 
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ... มรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวน ซึ่งมีความสูง 2,000-3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
อุทยานหวงหลง (มังกรเหลือง) ... มรดกโลกแห่งที่ 2 ซึ่งมีความสูงกว่า 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล 

** พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

เมนูพิเศษ :: สุกี้เสฉวน (หมาล่า) + อาหารกวางตุ้ง + อาหารสมุนไพรยาจีน 
พิเศษ 1 :: อุทยานหวงหลง >> รวมนั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + รวมนั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ / เข้าเต็มวัน
พิเศษ 2 :: อุทยานจิ่วจ้ายโกว >> รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ + อาหารเซ็ตโต๊ะในอุทยาน
พิเศษ 3 :: มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

 

** 10 ท่าน ออกเดินทาง **

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - เฉินตู - เหมยซาน - ถนนตงพอยิ่งเซี่ยงสุ่ยเจีย - ง้อไบ๊
08.00 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
10.55 น.ออกเดินทางสู่ นครเฉินตู โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618
15.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่

นครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่, ธิเบต, เมี้ยว, หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยซาน

ค่ำรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านชม ถนนตงพอยิ่งเซี่ยงสุ่ยเจีย สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมของเสฉวน ให้ท่านได้ท่องราตรีเมืองโบราณจำลองสมัยราชวงศ์ซ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองง้อไบ๊
ที่พักCENTURY SUNSHINE HOTEL (ตึก 5 ดาว) ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2ง้อไบ๊ - ยอดเขาจินติ่ง (รวมรถกระเช้าขึ้นและลง) - เล่อซาน - ล่องเรือชมหลวงพ่อโต - เฉินตู
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่นขึ้น เขาง้อไบ๊ หรือเรียกว่า เอ๋อเหมยซาน

นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบน ยอดจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านนมัสการ พระสมันตภัทธโพธิสัตย์ ซึ่งชาวจีนจะเรียกว่า เซี่ยนผู่ซา หรือ โผวเฮี้ยงผ่อสัก

พระสมันตภัทธโพธิสัตย์จะเป็นพระโพธิสัว์ทรงคชสารเป็นช้างเผือก 6 งา (คัมภีร์มหายานเรียกว่า ช้างฉัททันต์) เพราะถือว่าช้างเป็นสัตว์ที่ทรหดอดทน เป็นการอุปมาอุปไมย ถึงการโปรดสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้ทั้งหมด ว่าเป็นงานที่ยากแสนเข็ญต้องใช้ความอดทนอย่างใหญ่หลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเอาชนะกิเลส และตัณหาของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง และการที่มีพระพักตร์ 10 หน้า ก็หมายถึงการบำเพ็ญบารมีตามเสด็จพระพุทธองค์โดยการตั้งปณิธาน และการปฏิบัติ 10 ประการ ซึ่งองค์พระนี้มีความสูง 48 เมตร ตั้งอยู่ภายในวัด ว่านฝอ หรือ วัดหมื่นปี วัดนี้เป็นวัดที่เกิดจากพระประสงค์ของ ฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ถัง ที่อยากแสดงความกตัญญูให้พระมารดา จึงสร้างวัดนี้ให้เป็นของขวัญ โดยตั้งชื่อเป็นมงคลให้มารดามีอายุหมื่นปีเช่นเดียวกัน สำหรับวัดหมื่นปีนี้ มีพระอยู่เพียง 20 รูป แต่สิ่งที่สำคัญก็คือมีการเปิดให้ผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาสามารถมาทำสมาธิไหว้พระ สวดมนต์ นอกจากนี้ภายในวัดยังมี ตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซาน มาไว้ที่ยอดจินติ่ง จุดสูงสุดของยอดเขาง๊อไบ๊ อันเป็นที่ตั้งของวิหารทองหรือจินติ่ง

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเล่อซาน

ถึงเมืองเล่อซาน นำท่าน ล่องเรือชม หลวงพ่อโตเล่อซาน

หลวงพ่อโตเล่อซาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งสลักอยู่บนหน้าผาของเขาหลิงหยุน สูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร เป็นผลงานการสลักของพระสงฆ์ แห่งพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 8 โดยใช้เวลาทำงานรวม 90 ปี (ราชวงศ์ถัง ค.ศ. 713-803) เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้กำหนดเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ.1966

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเฉินตู

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... อาหารกวางตุ้ง

จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พักSERENGETI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (นั่งรถกอล์ฟ) - ทะเลสาบเตี๋ยซี - ชวนจู่ซื่อ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (นั่งรถกอล์ฟ) ที่หาชมได้ยาก และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน ชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ชวนจู่ซื่อ ระหว่างทางแวะชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอควอยซ์บนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา จากนั้นเดินทางกันต่อ
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พักYARI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ชวนจู่ซื่อ - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมนั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + รวมนั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ) - จิ่วจ้ายโกว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมนั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + รวมนั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ) นำท่านชมความงามของ สระห้าสี (หัวมังกร) และ วัดหวงหลง

จากนั้นจะมี 2 ทางเลือกให้ท่าน
1) สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเที่ยวหวงหลงต่อ (ร่างกายไม่ไหว/ไม่อยากเดิน) สามารถนั่งรถกอล์ฟ + นั่งกระเช้าลงได้ โดยไปกับไกด์จีน
2) สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวหวงหลงต่อ หัวหน้าทัวร์ จะพาท่านเดินลงไปตามแนวสันมังกรเหลือง (ระยะทางเดินลง ประมาณ 3 กม.) ซึ่งท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างจุใจ พร้อมวิวสวย ๆ ให้ถ่ายรูปมากมาย รับรองว่าประทับใจอย่างแน่นอน

อุทยานแห่งชาติหวงหลง เป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพัน ๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 - 4.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่าง ๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่า หวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง

** พิเศษสุด สำหรับโปรแกรมนี้  ... เราจะให้เวลาทุกท่านได้เต็มอิ่มกับความงดงามของ อุทยานแห่งชาติหวงหลง แบบไม่ต้องเร่งรีบ !!!

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน อาหารกล่อง อุ่นร้อนในตัว หิวเมื่อไหร่ ก็ทานได้ตามอัธยาศัย อิ่มแล้วก็ค่อย ๆ เดินลงตามเส้นทางธรรมชาติ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศกันอย่างเต็มที่
16.30 น.อำลาอุทยานแห่งชาติหวงหลง เดินทางต่อสู่ จิ่วจ้ายโกว นำท่าน Check-in เข้าที่พัก
เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม บุฟเฟต์นานาชาติ
ที่พักHOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT JIUZHAIGOU HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว รอบที่ 1 ฝั่งซ้าย (ใช้รถเหมา) - โชว์ The Romantic Show of Songcheng
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

นำท่านเปลี่ยนขึ้น รถเหมาเข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ชาวธิเบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มีตำนานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศ จิ่วจ้ายโกวดังนี้
ต้าเกอผู้มีชีวิต อันเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาลึกนี้ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขัดกระจกบานหนึ่งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กับอู่นัวเซอโหม่เป็นของกำนัล แต่โชคร้ายที่อู่นัวเซอโหม่ทำหล่นและแตกเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บ้านแห่งนี้”
ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย

เริ่มต้นจาก น้ำตกโน่ยื่อหล่าง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีน

จากนั้นนำท่านขึ้นทางฝั่งซ้ายของจิ่วจ้ายโกว (เส้นทางจือจาวา) เพื่อไปชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุด และกว้างที่สุด ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ระดับน้ำลึกที่สุด 100 กว่าเมตร

จากนั้นไปต่อกันที่ ทะเลสาบห้าสี ซึ่งถือเป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของอุทยานจิ่วจ้ายโกว พิเศษ !! อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ อาหารดี ไม่ต้องแย่งกับนักท่องเที่ยวทั่วไป

นำท่านชมความงดงามของอุทยานจิ่วจ้ายโกวกันต่อในภาคบ่าย โดยเราจะนั่งรถกลับตามเส้นทางเดิม เพื่อลงไปด้านล่างของอุทยานจิ่วจ้ายโกว

นำท่านชม ทะเลสาบแรด สูงจากระดับน้ำทะเล 2,315 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 แสนตารางเมตร เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ 2 ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว รองจากทะเลสาบยาว และเป็นทะเลสาบที่มีวิวเปลี่ยนเยอะที่สุด เงาสะท้อนสวยงามอันดับ 1 รอบทะเลสาบเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนจะเป็นสีเขียวทั้งหมด ฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเป็นสีแดง ส่วนต้นจะเป็นสีเขียว ส่องเงาสะท้อนน้ำยิ่งสวยงาม โดยเฉพาะสีครามผืนใหญ่กลางทะเลสาบ

ต่อด้วย ทะเลสาบเสือ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,298 เมตร ทะเลสาบนี้น้ำลึกและเงียบสงบ ความเป็นมาของชื่อทะเลสาบนี้ มี 3 อย่าง
(1) เสียงน้ำไหลของน้ำตกซู่เจิ้นดังเหมือนเสียงร้องของเสือ
(2) ฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี ใบไม้รอบๆทะเลสาบ จะเปลี่ยนสีและสะท้อนบนผิวน้ำดูเหมือนรวดลายของเสือ
(3) เสือในป่าลงมากินน้ำที่ทะเลสาบนี้บ่อยๆ

นำท่านเดินลัดเลาะไปตาม หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น ชม น้ำตกซู่เจิ้น สูงจากระดับน้ำทะเล 2,295 เมตร กว้าง 62 เมตร สูง 25 เมตร ยอดน้ำตกกว้าง 72 เมตร น้ำตกซู่เจิ้น มีลักษณะเหมือนกลับดอกบัว น้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบข้างบน ถูกต้นไม้แยกเป็นสายน้ำเล็กๆ หลายพันสาย สุดท้ายก็มารวมกันที่ยอดน้ำตกเทลงมาทีเดียว สง่างามมาก ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม บุฟเฟต์นานาชาติ

นำท่านชมโชว์ The Romantic Show of Songcheng จากนั้นกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักHOWARD JOHNSON TIANYUAN RESORT JIUZHAIGOU HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว รอบที่ 2 ฝั่งขวา (ใช้รถเหมา) - ชวนจู่ซื่อ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้า “อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว” ในวันที่ 2 นำท่านเปลี่ยนขึ้น รถเหมาเข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว เช่นเดิม

เช้านี้เราจะเข้าจิ่วจ้ายโกวฝั่งขวา โดยเริ่มต้นด้วย ทะเลสาบกระจก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,390 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 11 เมตร ลึกที่สุด 243 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะท้อนของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาจากท้องฟ้า ทำให้เกิดภาพพิเศษขึ้นมา คือมีปลาว่ายกลางเมฆหมอก มีนกบินกลางสายน้ำ ริมทะเลสาบมีต้นไม้สองต้นพันกันสูงระฟ้า ทำให้คู่รักนิยมมาถ่ายรูปคู่ที่นี่ เพราะเชื่อกันว่าจะซื่อสัตย์ต่อความรักตลอดไป

จากนั้นนำท่านไปยังไฮไลท์ของจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี หรือ ทะเลสาบนกยูง (เป็นทะเลสาบนกยูง เมื่อมองลงมาจากด้านบน) สูงจากระดับน้ำทะเล 2,472 เมตร ลึก 5 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยอันดับต้นๆของอุทยานจิ่วจ้ายโกว เนื่องมาจากการกระจายตัวของตะกอนหินปูน สาหร่าย และพืชน้ำ ทำให้เกิดสีหลายสีสวยงามมาก เป็นจุดที่คนนิยมมาถ่าย Pre-Wedding กันมากที่สุด เพราะมีวิวที่สวยงาม และมีจุดถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียว ให้เวลาท่านเต็มที่กับการถ่ายรูป

** จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวชาวไทยให้คะแนนความสวยงามเป็นอันดับหนึ่งของจิ่วจ้ายโกว ดังนั้นเราจะให้เวลาท่านอย่างเต็มที่ ประมาณ 2 ชม. ในการดื่มด่ำกับบรรยากาศอันงดงาม (หากท่านใดมีเรี่ยวแรงพอ แนะนำให้เดินรอบทะเลสาบเป็นวงกลม ซึ่งจะทำให้ท่านเห็นวิวที่แตกต่างจากท่านอื่น ๆ ซึ่งรับรองว่า น้อยทัวร์นักที่จะให้ท่านแบบนี้ !!!)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของอุทยานจิ่วจ้ายโกว พิเศษ !! อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ อาหารดี ไม่ต้องแย่งกับนักท่องเที่ยวทั่วไป

นำท่านชมความงดงามของอุทยานจิ่วจ้ายโกวกันต่อในภาคบ่าย ... นำท่านเดินทางสู่ เขตทิวทัศน์ทางนิเวศวิทยาป่าดึกดำบรรพ์ บริเวณตอนบนของธารน้ำยื่อเจ๋อโกว ได้แก่ ทิวทัศน์ ทะเลสาบห่านฟ้า ทะเลสาบหญ้า และ ป่าดึกดำบรรพ์ 

จากนั้นต่อด้วย ทะเลสาบไผ่ลูกศร ซึ่งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดั่งภาพวาดในจินตนาการ

จากนั้นนำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,433 เมตร ยอดน้ำตกกว้าง 310 เมตร ความสูง 40 เมตร มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยิบระยับ เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านทิเบตซู่เจิ้น ให้เวลาท่านอิสระในการช้อปปิ้งและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ ชวนจู่ซื่อ

หมายเหตุ : ทั้งนี้โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของอุทยาน

เย็นรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
ที่พักYARI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7ชวนจู่ซื่อ - เมืองโบราณซงพาน - เฉินตู - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนคนเดินชุนซีลู่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เฉินตู ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติ ที่ท่านสัมผัสจากที่ไหนไม่ได้

นำท่านแวะชม เมืองโบราณซงพาน สมัยราชวงศ์หมิง เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ เฉินตู
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... สุกี้เสฉวน (หมาล่า)

หลังรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว นำท่านชมโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ

นำท่าน Check-in เข้าที่พัก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งห้างดังในย่านนี้มีให้เลือกช้อปปิ้งมากมายหลากหลายทั้งแบรนด์เนมและแบรนจีน และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ที่พักCROWNE PLAZA CHENGDU CITY CENTER HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

CROWNE PLAZA CHENGDU CITY CENTER HOTEL อยู่ใกล้ "ถนนคนเดินชุนซีลู่" ท่านสามารถเดินด้วยเท้าไปช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย อยากกลับตอนไหนก็ได้ สะดวกสบายมาก ๆ
วันที่ 8เฉินตู - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม ศาลเจ้าสามก๊ก ซึ่งมีพื้นที่กว่า 37,000 ตร.ม. ชมรูปปั้นของ ท่านขงเบ้ง ท่านกวนอู และขุนนางที่สำคัญในยุคนั้น สุสานของกษัตริย์เล่าปี่ ที่ท่านนายกโจวเอินไหล ได้บัญชาให้ทหารมาคุ้มครองไว้ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรม จึงไม่ได้ถูกทำลายไป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่าง ๆ มากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... อาหารสมุนไพรยาจีน

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.55 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619
18.00 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • เมนูพิเศษ :: สุกี้เสฉวน (หมาล่า) + อาหารกวางตุ้ง + อาหารสมุนไพรยาจีน
 • พิเศษ 1 :: อุทยานหวงหลง >> รวมนั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + รวมนั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ / เข้าเต็มวัน
 • พิเศษ 2 :: อุทยานจิ่วจ้ายโกว >> รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ + อาหารเซ็ตโต๊ะในอุทยาน
 • พิเศษ 3 :: มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ)
 • วางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชม. หลังการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46-59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป)
 • หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย (ทุกเล่ม)
 • รูปถ่าย ขนาด 48 x 33 มม. สีหรือขาวดำ (พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 2 เดือน) 2 ใบ *ห้ามแม็กรูป !!
 • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศจีนครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล (ทุกใบที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริง + สำเนา + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ 1 ชุด
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม

กรณีต่างชาติ

 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) ต้องมีสำเนาหน้าตราประทับขาเข้าไทยครั้งล่าสุด รวมถึงวีซ่าระยะยาวในไทย และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) ที่มีวีซ่าทำงานในประเทศไทย ต้องมีสำเนาใบอนุญาตทำงาน และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) สำเนาวีซ่าจีนพร้อมตราประทับขาเข้า-ออก ที่เคยได้รับทั้งหมด (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ติดต่อยื่นขอวีซ่า)

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าจีน แบบท่องเที่ยว

 • หลังจากส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารของท่าน
 • เมื่อเอกสารครบตามกฎแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายท่าน เพื่อเข้ามาสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ตามวันและเวลาที่สถานทูตจีนกำหนด
 • หลังจากวีซ่าจีนผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ไปรับเอกสารของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องไปรับด้วยตัวเอง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน


Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy