ทัวร์เฉิงตู ปี้เผิงโกว หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [เข้า 3 วันเต็ม] ตุลาคม 2567/2024 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE673 : ทัวร์เฉิงตู ปี้เผิงโกว หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [เข้า 3 วันเต็ม] 8 วัน 7 คืน (TG) - ไม่เข้าร้านรัฐบาล

DE673 : ทัวร์เฉิงตู ปี้เผิงโกว หวงหลง จิ่วจ้ายโกว [เข้า 3 วันเต็ม] 8 วัน 7 คืน (TG) - ไม่เข้าร้านรัฐบาล
Thai Airways (TG)

SANROYAL INTERNATIONAI HOTEL
XIKANGYA HOTEL
XINCHEN HANGDU INTERNATIONAL HOTEL
YARI INTERNATIONAL HOTEL

เส้นทางพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อคนรักการถ่ายภาพโดยเฉพาะ
เจาะลึกและเข้าถึงทุกไฮไลท์ของจิ่วจ้ายโกว
ด้วยการเข้าจิ่วจ้ายโกวถึง 3 วันเต็ม


** กรุ๊ปเล็ก 10-12 ท่าน เท่านั้น **

 

เฉิงตู - อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถแบตเตอร์รี่ 4 เที่ยว) - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน - ชวนจู่ซื่อ - อุทยานหวงหลง (เต็มวัน // รวมนั่งกระเช้าขาขึ้น+นั่งรถกอล์ฟ // เดินลง) - อุทยานจิ่วจ้ายโกว (เข้า 3 วันเต็ม) - โชว์ The Romantic Show of Songcheng - นั่งรถไฟความเร็วสูง กลับเฉิงตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนไท่กู๋หลี่ - อาหารกวางตุ้ง - สะพานอันชุน - ถนนโบราณจิ่๋นหลี่ - อาหารสมุนไพร

 

อุทยานปี้เผิงโกว ... งดงามจนได้รับขนานนามว่า "ทะเลสาบมังกรห้าสี" เที่ยวเมืองจีน แต่ได้วิวยุโรป 
อุทยานหวงหลง (มังกรเหลือง) ... มรดกโลกทางธรรมชาติ อันเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญ 3 สายของจีน
อุทยานจิ่วจ้ายโกว ... มรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวน ซึ่งมีความสูง 2,000-3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล


เมนูพิเศษ :: อาหารกวางตุ้ง | อาหารสมุนไพรยาจีน

พิเศษ 1 :: อุทยานจิ่วจ้ายโกว >> เข้าจิ่วจ้ายโกว 3 วันเต็ม (เก็บครบทุกไฮไลท์)
พิเศษ 2 :: อุทยานหวงหลง >> รวมนั่งกระเช้าขาขึ้น + รวมนั่งรถกอล์ฟ / เข้าเต็มวัน
พิเศษ 3 :: อุทยานปี้เผิงโกว >> รวมรถอุทยาน + รถแบตเตอร์รี่ 4 เที่ยว
พิเศษ 4 :: พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
พิเศษ 5 :: มีช่างภาพ + รถไฟความเร็วสูง 1 ขา + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ

 

หมายเหตุ : เนื่องจากตารางรถไฟความเร็วสูงยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ ดังนั้นโปรแกรมทัวร์และราคา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เมื่อทางการจีนประกาศเปิดใช้รถไฟความเร็วสูง


คำแนะนำสำหรับท่านที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมนี้

 • ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวดังนี้
 1. โรคหัวใจ / ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
 2. โรคความดันโลหิตสูง
 3. โรคหอบหืด
 4. โรคปอด
 5. โรคหลอดเลือด
 6. โรคลมชัก
 7. ผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านการผ่าตัด
 • ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยก่อนเดินทางสัก 1 เดือน
 • หากไม่แน่ใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางทุกครั้ง
 • ท่านที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลย แนะนำให้ตรวจสุขภาพและขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนเดินทาง

DoubleEnjoy.com ได้เห็นความสำคัญและห่วงใยลูกค้าคนสำคัญของเราทุกท่าน ทางบริษัท จึงได้จัดเตรียม การป้องกัน และบรรเทาอาการเบื้องต้น ให้สำหรับลูกค้าทุกท่านที่เดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา ดังนี้

 • ยาสมุนไพรจีนหงจิ่งเทียน จะช่วยรักษาอาการ เลือดอุดกั้น ช่วยฟื้นฟูร่างกายภายหลังการเจ็บป่วย แก้อาการแน่น จุกที่หัวใจ ร่างกายอ่อนเพลีย หอบหืด บรรเทาอาการฟกช้ำ บาดเจ็บ และอาการ ปวดประสาทต่าง ๆ  ซึ่งเกิดจากการอยู่บนที่สูงได้ (รับประทานก่อนเดินทางขึ้นพื้นที่สูง)
 • ยาหอมอัดเม็ด ช่วยเพิ่มความแรงการบีบตัวของหัวใจ และมีฤทธิ์เพิ่มความดันโลหิต ทำให้หลอดเลือดเล็กที่ไปเลี้ยงสมองขยายตัว และปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้น
 • Oxygen พกพา ไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน หากเกิดอาการขณะท่องเที่ยว


ด้วยรักและห่วงใย จาก DoubleEnjoy.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแพ้ความสูง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE673-00522-29 ต.ค. 67Thai Airways (TG)68,900จองด่วน
DE673-00623-30 ต.ค. 67Thai Airways (TG)68,900จองด่วน
DE673-00726 ต.ค.-02 พ.ย. 67Thai Airways (TG)68,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ - หลี่เซี่ยน
07.30 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
10.55 น.ออกเดินทางสู่ นครเฉิงตู โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ 

นครเฉิงตู เป็นเมืองเอกของมณฑลเสฉวนตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมิงใจกลางมณฑลประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคนจัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีนในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมืองการทหารและด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้เฉิงตูมีสมญาว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เนื่องด้วยเมืองเฉิงตูตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงมีแม่น้ำผ่าน3 สายคือแม่น้ำหมินเจียงแม่น้ำต้าตูและแม่น้ำหลิ่งซึ่งแม่น้ำทั้ง3 สายนี้ไหลลงมารวมกับแม่น้ำแยงซีเกียงจึงทำให้มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สามารถทำนาได้ปีละ3 หนเสฉวนจึงนับว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเมืองในแถบลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนบนรวมทั้งอุดมไปด้วยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ อำเภอหลี่เซี่ยน

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 1]

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พักXIKANGYA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2หลี่เซี่ยน - อุทยานปี้เผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถแบตเตอร์รี่ 4 เที่ยว) - ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองโบราณซงพาน - ชวนจู่ซื่อ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 2]

นำท่านเดินทางสู่เขต อุทยานปี้ผิงโกว (รวมรถอุทยาน + รถแบตเตอร์รี่ 4 เที่ยว) ให้ท่านชมความงดงามของทะเลสาบที่ใสราวกับกระจก และมีสีสันที่งดงามมาก

อุทยานปี้ผิงโกว ได้ขึ้นชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความงดงามไม่แพ้ทะเลสาบในอุทยานชื่อดังจิ่วจ้ายโกว มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ความงดงามของทะเลสาบที่ชาวบ้านขนานนามว่า "ทะเลสาบมังกรห้าสี"

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 3]

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ชวนจู่ซื่อ ระหว่างทางแวะชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอควอยซ์บนที่ราบสูง สลับด้วยแนวทิวเขา จากนั้นเดินทางกันต่อ

นำท่านแวะชม เมืองโบราณซงพาน สมัยราชวงศ์หมิง เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม [มื้อที่ 4]
ที่พัก 

YARI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

** กรุณาจัดเตรียม กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋าถือใบเล็ก เพื่อใส่สัมภาระในการขึ้นไปเที่ยวหวงหลงในวันรุ่งขึ้น เพราะเราจะอยู่บนหวงหลงเกือบทั้งวัน สัมภาระที่ท่านจะต้องแบกขึ้นไปด้วย เช่น อาหารกล่องสำหรับมื้อเที่ยง ผลไม้ น้ำดิ่ม ออกซิเจน ยาประจำตัว กระดาษชำระ หมวก ร่ม และของใช้ที่จำเป็นสำหรับตัวท่านเอง

วันที่ 3ชวนจู่ซื่อ - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (เต็มวัน // รวมนั่งกระเช้าขาขึ้น+นั่งรถกอล์ฟ // เดินลง) - จิ่วจ้ายโกว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 5]

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (นั่งกระเช้าขาขึ้น + นั่งรถกอล์ฟ / เดินลง) นำท่านชมความงามของ สระห้าสี (หัวมังกร) และ วัดหวงหลง

จากนั้นจะมี 2 ทางเลือกให้ท่าน
1) สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเที่ยวหวงหลงต่อ (ร่างกายไม่ไหว/ไม่อยากเดิน) สามารถนั่งรถกอล์ฟ + นั่งกระเช้าลงได้ โดยไปกับไกด์จีน [จ่ายเพิ่มหน้างานกับไกด์จีน 40 หยวน]
2) สำหรับท่านที่ต้องการเที่ยวหวงหลงต่อ และมีร่างกายที่แข็งแรง หัวหน้าทัวร์ จะพาท่านเดินลงไปตามแนวสันมังกรเหลือง (ระยะทางเดินลง ประมาณ 3 กม.) ซึ่งท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นอย่างจุใจ พร้อมวิวสวย ๆ ให้ถ่ายรูปมากมาย รับรองว่าประทับใจอย่างแน่นอน

อุทยานแห่งชาติหวงหลง เป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพัน ๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 - 4.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่าง ๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่า หวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง

** พิเศษสุด สำหรับโปรแกรมนี้ ... เราจะให้เวลาทุกท่านได้เต็มอิ่มกับความงดงามของ อุทยานแห่งชาติหวงหลง แบบไม่ต้องเร่งรีบ !!!

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน  [มื้อที่ 6] อาหารกล่อง อุ่นร้อนในตัว + กับข้าวจากเมืองไทย หิวเมื่อไหร่ ก็ทานได้ตามอัธยาศัย อิ่มแล้วก็ค่อย ๆ เดินลงตามเส้นทางธรรมชาติ ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศกันอย่างเต็มที่
16.30 น.อำลาอุทยานแห่งชาติหวงหลง เดินทางต่อสู่ จิ่วจ้ายโกว นำท่าน Check-in เข้าที่พัก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม [มื้อที่ 7]
ที่พักSANROYAL INTERNATIONAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว วันที่ 1 (เดินเท้าเก็บไฮไลท์ ... ทะเลสาบกระจก - น้ำตกโน่ยื่อหล่าง - ทะเลสาบแรด - ทะเลสาบเสือ - น้ำตกซู่เจิ้ง - หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้ง - หมู่บ้านทิเบตซู่เจิ้ง ... รวมระยะทางเดินเท้าประมาณ 6.5 กม.)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 8]

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ​เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ชาวธิเบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มีตำนานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศ จิ่วจ้ายโกวดังนี้
“ต้าเกอผู้มีชีวิต อันเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาลึกนี้ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขัดกระจกบานหนึ่งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กับอู่นัวเซอโหม่เป็นของกำนัล แต่โชคร้ายที่อู่นัวเซอโหม่ทำหล่นและแตกเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บ้านแห่งนี้”
ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย

เราจะเริ่มต้นจากนั่งรถอุทยานไปลงที่ ทะเลสาบกระจก ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 2,390 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 11 เมตร ลึกที่สุด 243 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะท้อนของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาจากท้องฟ้า ทำให้เกิดภาพพิเศษขึ้นมา คือมีปลาว่ายกลางเมฆหมอก มีนกบินกลางสายน้ำ ริมทะเลสาบมีต้นไม้สองต้นพันกันสูงระฟ้า ทำให้คู่รักนิยมมาถ่ายรูปคู่ที่นี่ เพราะเชื่อกันว่าจะซื่อสัตย์ต่อความรักตลอดไป

จากนั้นจะพาทุกท่านเดินลัดเลาะไปทางด้านหลังของทะเลสาบกระจก เพื่อไปยังน้ำตกโน่ยื่อหล่าง รับรองว่าท่านจะได้เห็นวิวที่คนไทยน้อยคนนักจะมีโอกาสได้เห็น ซึ่งวิวเส้นทางนี้ทางอุทยานใช้เป็น Land Mark ในการโปรโมทการท่องเที่ยวของจิ่วจ้ายโกวกันเลยทีเดียว (เดินเท้าประมาณ 1.5 กม.)

เดินถ่ายรูปไปเรื่อย ๆ จนถึง น้ำตกโน่ยื่อหล่าง ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีน

จากนั้นเราจะพาทุกท่านเดินลงทางด้านล่างของอุทยาน เพื่อมุ่งหน้าไปยังทะเลสาบแรด ในระหว่างนี้เราจะหาทำเลเหมาะ ๆ เพื่อทานอาหารเที่ยงกันก่อน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  [มื้อที่ 9] อาหารกล่อง อุ่นร้อนในตัว + กับข้าวจากเมืองไทย

จากนั้นเดินเที่ยวกันต่อ ... เป้าหมายแรกในช่วงบ่าย คือ ทะเลสาบแรด ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 2,315 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 12 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 แสนตารางเมตร เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ 2 ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว รองจากทะเลสาบยาว และเป็นทะเลสาบที่มีวิวเปลี่ยนเยอะที่สุด เงาสะท้อนสวยงามอันดับ 1 รอบทะเลสาบเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนจะเป็นสีเขียวทั้งหมด ฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเป็นสีแดง ส่วนต้นจะเป็นสีเขียว ส่องเงาสะท้อนน้ำยิ่งสวยงาม โดยเฉพาะสีครามผืนใหญ่กลางทะเลสาบ

ต่อด้วย ทะเลสาบเสือ ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 2,298 เมตร ทะเลสาบนี้น้ำลึกและเงียบสงบ ความเป็นมาของชื่อทะเลสาบนี้ มี 3 อย่าง
(1) เสียงน้ำไหลของน้ำตกซู่เจิ้นดังเหมือนเสียงร้องของเสือ 
(2) ฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี ใบไม้รอบๆทะเลสาบ จะเปลี่ยนสีและสะท้อนบนผิวน้ำดูเหมือนรวดลายของเสือ 
(3) เสือในป่าลงมากินน้ำที่ทะเลสาบนี้บ่อย ๆ

จากนั้นนำท่านเดินลัดเลาะไปตาม หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้ง ชม น้ำตกซู่เจิ้ง ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 2,295 เมตร กว้าง 62 เมตร สูง 25 เมตร ยอดน้ำตกกว้าง 72 เมตร น้ำตกซู่เจิ้น มีลักษณะเหมือนกลับดอกบัว น้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบข้างบน ถูกต้นไม้แยกเป็นสายน้ำเล็กๆ หลายพันสาย สุดท้ายก็มารวมกันที่ยอดน้ำตกเทลงมาทีเดียว สง่างามมาก ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่

จากนั้นให้เวลาท่านอิสระในการช้อปปิ้งและถ่ายรูปกันที่ หมู่บ้านทิเบตซู่เจิ้ง ตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านขึ้นรถออกจากอุทยาน เป็นอันจบภารกิจวันแรกอย่างประทับใจ

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม [มื้อที่ 10]

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเก็บแรงไว้ลุยจิ่วจ้ายโกวกันในวันที่ 2

ที่พักSANROYAL INTERNATIONAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว วันที่ 2 (เดินเท้าเก็บไฮไลท์ ... ทะเลสาบยาว - ทะเลสาบ 5 สี - ทะเลสาบมังกรหลับ - ทะเลสาบประกายไฟ - ทะเลสาบมังกรคู่ - ทะเลสาบต้นอ้อ - หาดบอนไซ ... รวมระยะทางเดินเท้าประมาณ 5 กม.)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 11]

นำท่านเดินทางเข้า “อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว” ในวันที่ 2 

เช้านี้เราจะเริ่มต้นด้วยการเที่ยวฝั่งซ้ายของจิ่วจ้ายโกว (เส้นทางจือจาวา) โดยนั่งรถอุทยานยาวขึ้นไปจุดสุด เพื่อไปชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุด และกว้างที่สุด ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ระดับน้ำลึกที่สุด 100 กว่าเมตร ทะเลสาบยาวนี้มีเส้นทางการเดินเที่ยวชมหลายมุม เราจะให้เวลาท่านเดินเก็บให้ครบทุกมุมกันเลยทีเดียว

จากนั้นเดินเท้าลงมาด้านล่าง (เดินเท้าประมาณ 1.5 กม.) เพื่อไปที่ ทะเลสาบห้าสี ซึ่งถือเป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด จุดนี้นักท่องเที่ยวจะหนาแน่นมาก อาจจะหามุมถ่ายรูปกันยากหน่อย หรือเอาง่าย ๆ ก็เก็บบรรยากาศแบบคนเยอะ ๆ ไปเลยแล้วกัน

จากนั้นนำท่านเดินไปยังจุดขึ้นรถอุทยาน เพื่อไปทานอาหารเที่ยงที่ ศูนย์อาหารโน่ยื่อหล่าง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของอุทยานจิ่วจ้ายโกว [มื้อที่ 12] พิเศษ !! อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ อาหารดี ไม่ต้องแย่งกับนักท่องเที่ยวทั่วไป

บ่ายวันนี้เราจะนำท่านนั่งรถอุทยานลงไปที่หมู่บ้านทิเบตซู่เจิ้ง เพื่อเก็บไฮไลท์ด้านล่างของก้านตัว Y ซึ่งเป็นอีก 1 วิวทิวทัศน์ที่คนไทยน้อยคนจะได้เห็นอีกแล้ว (ทัวร์ไทยไม่ค่อยทำ)

เราจะเริ่มเดินเท้าจากหน้าหมู่บ้านทิเบตซู่เจิ้ง เดินข้ามสะพานไปยังอีกฝั่งของหมู่ทะเลสาบซู่เจิ้ง เราจะเริ่มกันที่ ทะเลสาบมังกรหลับ เป็นทะเลสาบที่เราจะมองเห็นได้จากจุดชมวิวหน้าหมู่บ้านทิเบตซู่เจิ้ง แต่คราวนี้เราจะได้เห็นทะเลสาบมังกรหลับ ในอีกมุมมองหนึ่ง คือจะมีหมู่บ้านทิเบตซู่เจิ้งเป็นฉากหลัง เป็นภาพที่งดงามมากทีเดียว

จากนั้นเราจะเดินลัดเลาะไปตามทะเลสาบต่าง ๆ ได้แก่ ทะเลสาบประกายไฟ ต่อด้วย ทะเลสาบมังกรคู่ และมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น้อยคนจะได้ลงไปถ่าย (อีกแล้ว ฮ่าาา) นั่นก็คือ ทะเลสาบต้นอ้อ มีลักษณะเป็นธารน้ำสีเขียวมรกต รายล้อมไปด้วยต้นอ้อสีเหลืองทอง ดูคล้ายเข็มขัดมรกตของนางฟ้าตามตำนานเล่าขานของจิ่วจ้ายโกว บอกเลยว่าเป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก

จากนั้นเดินเท้าต่อกันอีกนิดเพื่อไปยัง หาดบอนไซ ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่จะขึ้นรถเพื่อออกนอกอุทยาน และเป็นการจบภารกิจในวันที่ 2 อย่างประทับใจอีกเช่นเคย พร้อมกับความเหนื่อยล้านิดหน่อย ฮ่าาา

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม [มื้อที่ 13] 

นำท่านชมโชว์ The Romantic Show of Songcheng จากนั้นกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พักSANROYAL INTERNATIONAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว วันที่ 3 (เดินเท้าเก็บไฮไลท์ ... ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี (ทะเลสาบนกยูง) - ทะเลสาบระฆังทอง - น้ำตกธารไข่มุก - ป่าดึกดำบรรพ์ - ทะเลสาบหญ้า - ทะเลสาบห่านฟ้า - ทะเลสาบไผ่ลูกศร - น้ำตกไผ่ลูกศร - ทะเลสาบหมีแพนด้า ... รวมระยะทางเดินเท้าประมาณ 10.5 กม.)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 14]

นำท่านเดินทางเข้า “อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว” ในวันที่ 3

เช้านี้เราจะเข้าจิ่วจ้ายโกวฝั่งขวา โดยเริ่มต้นด้วยที่สุดของไฮไลท์ของจิ่วจ้ายโกว นั่นก็คือ ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี หรือ ทะเลสาบนกยูง (เป็นทะเลสาบนกยูง เมื่อมองลงมาจากด้านบน) สูงจากระดับน้ำทะเล 2,472 เมตร ลึก 5 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยอันดับต้นๆของอุทยานจิ่วจ้ายโกว เนื่องมาจากการกระจายตัวของตะกอนหินปูน สาหร่าย และพืชน้ำ ทำให้เกิดสีหลายสีสวยงามมาก เป็นจุดที่คนนิยมมาถ่าย Pre-Wedding กันมากที่สุด เพราะมีวิวที่สวยงาม และมีจุดถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียว ให้เวลาท่านเต็มที่กับการถ่ายรูป

เราจะเดินรอบทะเลสาบเป็นวงกลม เพื่อเก็บให้ครบทุกวิวของทะเลสาบดอกไม้ห้าสี ที่นี่จะเป็นอีกที่ที่คนหนาแน่น แต่ด้วยความกว้างใหญ่ของทะเลสาบ จึงสามารถเลี่ยงคนเพื่อถ่ายรูปได้ไม่ยากนัก

เมื่อเดินรอบทะเลสาบแล้ว เราจะพาท่านเดินไปยัง ทะเลสาบระฆังทอง เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่ทัวร์ทั่วไปไม่ได้พาไปชมเพราะต้องเดินเท้าเข้าไป

จากนั้นเดินต่อไปยัง น้ำตกธารไข่มุก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,433 เมตร ยอดน้ำตกกว้าง 310 เมตร ความสูง 40 เมตร มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยิบระยับ เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก

จากนั้นจะพาท่านเดินลงไปยังลานจอดรถ และจะทานข้าวเที่ยงกันบริเวณนี้

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน  [มื้อที่ 15] อาหารกล่อง อุ่นร้อนในตัว + กับข้าวจากเมืองไทย 

จากนั้นจะนั่งรถอุทยานเพื่อขึ้นไปยังจุดสูงสุดของฝั่งขวา นั่นก็คือ ป่าดึกดำบรรพ์ โดยเราจะเดินเที่ยวชมป่าดึกดำบรรพ์ แล้วเดินเลาะลงมาด้านล่าง จะผ่านอีก 2 ทะเลสาบ คือ ทะเลสาบหญ้า และ ทะเลสาบห่านฟ้า (เดินเท้าประมาณ 3 กม.)

จากนั้นจะนั่งรถอุทยานลงมายัง ทะเลสาบไผ่ลูกศร และใกล้ ๆ กันจะมี น้ำตกไผ่ลูกศร ซึ่งเป็นน้ำตกที่ยาวพอสมควร มีมุมถ่ายรูปหลายมุม

จากนั้นเดินต่อลงมาเพื่อเก็บ ทะเลสาบหมีแพนด้า (เดินเท้าประมาณ 3.5 กม.) อันเป็นจุดสุดท้ายของภารกิจในวันที่ 3 แน่นอนว่าวันนี้เราคงเหนื่อยกันสุด ๆ เพราะเดินรวมกันมากกว่า 10 กม. แถมล้าสะสมมาจาก 3 วันก่อนหน้า (รวมเดินที่หวงหลง) แต่มันก็แลกมาด้วยประสบการณ์ที่หาได้ยากมาก ๆ ที่สำคัญเลยคือ ภาพความงดงามของธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดั่งภาพวาดในจินตนาการ เป็นความทรงจำร่วมกันที่พวกเราจะเก็บมันไว้ตลอดไป

ได้เวลาสมควร นำท่านนั่งรถออกจากอุทยาน และเดินทางสู่ ชวนจู่ซื่อ
ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม [มื้อที่ 16]

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พักYARI INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 7ชวนจู่ซื่อ - นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเฉินตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ถนนไท่กู๋หลี่ - อาหารกวางตุ้ง - สะพานอันชุน
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 17]

นำท่านออกเดินทางสู่ สถานรถไฟความเร็วสูงเมืองชวนจู่ซื่อ เพื่อเดินทางกลับเฉิงตู
..... น.นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองเฉิงตู
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 18]

หลังอาหารอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซุนชีลู่ มีสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่าง ๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งกันต่อที่ ถนนไทกู๋หลี่ แต่เดิมเป็นที่ตั้งวัดต้าฉือ ที่พระเสวียนจ้าง (พระถังซำจั๋ง) เคยจำพรรษาก่อนเดินทางไปชมพูทวีป ปัจจุบันนอกจากเป็นที่ตั้งของวัดแล้ว ยังมีช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรูอย่าง The Temple House นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตสไตล์จีนโมเดิร์น ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 19] ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... อาหารกวางตุ้ง

หลังอาหารนำท่านชมวิวยามค่ำคืนกันที่ สะพานอันชุน เป็นสะพานข้ามแม่น้ำจินเจียง ซึ่งเป็นสะพานที่มีหลังคาปกคลุมที่เก่าแก่ที่สุดของเฉิงตู

ที่พัก XINCHEN HANGDU INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว (จีน) หรือเทียบเท่า
วันที่ 8เฉิงตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 20]

นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่าง ๆ มากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

11.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 21] ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... อาหารสมุนไพรยาจีน

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.55 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.00 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ68,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ68,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ65,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ12,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ10,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ68,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ68,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ65,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ12,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ10,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ68,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) ราคาท่านละ68,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ65,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ12,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ10,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 • เมนูพิเศษ :: อาหารกวางตุ้ง | อาหารสมุนไพรยาจีน
 • พิเศษ 1 :: อุทยานจิ่วจ้ายโกว >> เข้าจิ่วจ้ายโกว 3 วันเต็ม (เก็บครบทุกไฮไลท์)
 • พิเศษ 2 :: อุทยานหวงหลง >> รวมนั่งกระเช้าขาขึ้น + รวมนั่งรถกอล์ฟ / เข้าเต็มวัน
 • พิเศษ 3 :: อุทยานปี้เผิงโกว >> รวมรถอุทยาน + รถแบตเตอร์รี่ 4 เที่ยว
 • พิเศษ 4 :: พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
 • พิเศษ 5 :: มีช่างภาพ + รถไฟความเร็วสูง 1 ขา + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 25 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าทิปยกกระเป๋า ใบละ 5-10 หยวนต่อเที่ยว (แนะนำให้ลากกระเป๋าเองทั้งขึ้นและลง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ)
 • วางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชม. หลังการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46-59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
 • ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
 • สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
 • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่น ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
   

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

 • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy