ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2567/2024 จิ่วไจ้โกว หวงหลง เที่ยวจิ่วไจ้โกว อุทยานจิ่วจ้ายโกว หุบเขาจิ่วไจ้โกว เที่ยวจิ่วจ้ายโกว

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE305 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง Classic 5 วัน 4 คืน (TG) - นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE305 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลง Classic 5 วัน 4 คืน (TG) - นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]
Thai Airways (TG)

FENG HUANG GE HOTEL
SANROYAL INTERNATIONAI HOTEL
XINCHEN HANGDU INTERNATIONAL HOTEL

เฉิงตู - เม่าเสี้ยน - ทะเลสาบเตี๋ยซี - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมนั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + รวมนั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ) - ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว - อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว) - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมนั่งรถกอล์ฟ) - ถนนคนเดินซุนชีลู่ - อาหารกวางตุ้ง - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - อาหารสมุนไพร

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ... มรดกโลกแห่งมณฑลเสฉวน ซึ่งมีความสูง 2,000-3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
อุทยานมังกรเหลืองหวงหลง ... มรดกโลกแห่งที่ 2 ซึ่งมีความสูงกว่า 3,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล 

เมนูพิเศษ :: อาหารกวางตุ้ง + อาหารสมุนไพรยาจีน

พิเศษ 1 :: อุทยานหวงหลง >> รวมนั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + รวมนั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ
พิเศษ 2 :: อุทยานจิ่วจ้ายโกว >> รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว + อาหารเซ็ตโต๊ะในอุทยาน
พิเศษ 3 :: พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
พิเศษ 4 :: นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ


** 15 ท่าน ออกเดินทาง **


หมายเหตุ : เนื่องจากตารางรถไฟความเร็วสูงยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ ดังนั้นโปรแกรมทัวร์และราคา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เมื่อทางการจีนประกาศเปิดใช้รถไฟความเร็วสูง


คำแนะนำสำหรับท่านที่จะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมนี้

 • ไม่แนะนำสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวดังนี้
 1. โรคหัวใจ / ผ่าตัดบายพาสหลอดเลือดหัวใจ
 2. โรคความดันโลหิตสูง
 3. โรคหอบหืด
 4. โรคปอด
 5. โรคหลอดเลือด
 6. โรคลมชัก
 7. ผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านการผ่าตัด
 • ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรืออย่างน้อยก่อนเดินทางสัก 1 เดือน
 • หากไม่แน่ใจ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางทุกครั้ง
 • ท่านที่ไม่เคยตรวจสุขภาพเลย แนะนำให้ตรวจสุขภาพและขอคำแนะนำจากแพทย์ก่อนเดินทาง

DoubleEnjoy.com ได้เห็นความสำคัญและห่วงใยลูกค้าคนสำคัญของเราทุกท่าน ทางบริษัท จึงได้จัดเตรียม การป้องกัน และบรรเทาอาการเบื้องต้น ให้สำหรับลูกค้าทุกท่านที่เดินทางท่องเที่ยวไปกับเรา ดังนี้

 • ยาสมุนไพรจีนหงจิ่งเทียน จะช่วยรักษาอาการ เลือดอุดกั้น ช่วยฟื้นฟูร่างกายภายหลังการเจ็บป่วย แก้อาการแน่น จุกที่หัวใจ ร่างกายอ่อนเพลีย หอบหืด บรรเทาอาการฟกช้ำ บาดเจ็บ และอาการ ปวดประสาทต่าง ๆ  ซึ่งเกิดจากการอยู่บนที่สูงได้ (รับประทานก่อนเดินทางขึ้นพื้นที่สูง)
 • ยาหอมอัดเม็ด ช่วยเพิ่มความแรงการบีบตัวของหัวใจ และมีฤทธิ์เพิ่มความดันโลหิต ทำให้หลอดเลือดเล็กที่ไปเลี้ยงสมองขยายตัว และปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้น
 • Oxygen พกพา ไว้ใช้กรณีฉุกเฉิน หากเกิดอาการขณะท่องเที่ยว


ด้วยรักและห่วงใย จาก DoubleEnjoy.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแพ้ความสูง

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE305-00119-23 ต.ค. 67Thai Airways (TG)46,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) - เฉิงตู - เม่าเสี้ยน
07.30 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
10.55 น.ออกเดินทางสู่ นครเฉินตู โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่

นครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก และมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 218,920 ตารางไมล์ (567,000 ตารางกิโลเมตร) ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ชาวยี่, ธิเบต, เมี้ยว, หุย และเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู และยังเป็นศูนย์กลางของการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟรวมไปถึงการเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ, วัฒนธรรมและการปกครอง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความเป็น “เมืองจีน” อย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวนประชากร ส่วนใหญ่เป็นชนชาวเผ่าเชียง อีกทั้งยังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้าที่สำคัญของจีนแห่งหนึ่ง

ค่ำนำท่าน Check-in เข้าที่พัก พร้อม รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม [มื้อที่ 1]
ที่พักFENG HUANG GE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เม่าเสี้ยน - อุทยานแห่งชาติหวงหลง (นั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + นั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ) - จิ่วจ้ายโกว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 2]

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เที่ยงบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 3]
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมนั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + รวมนั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ) นำท่านชมความงามของ สระห้าสี (หัวมังกร) และ วัดหวงหลง

อุทยานแห่งชาติหวงหลง เป็นลำธารสายหนึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะนับพัน ๆ ปี จนหินปูนเกิดตกตะกอนเป็นแอ่งเป็นชั้น ทั้งเล็กและใหญ่กว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 - 4.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่าง เปรียบเปรยเป็นที่เล่นน้ำของนางฟ้าชั้นสวรรค์ ลำธารเรียงรายลดหลั่นเป็นระยะกว่า 3,000 เมตร เป็นรูปร่างต่าง ๆ แสนมหัศจรรย์และงดงาม ไม่มีที่ใดในโลกเทียบได้ จนมีชื่อว่า หวงหลง หรือ อุทยานแห่งชาติมังกรเหลือง

จากนั้นอำลาอุทยานแห่งชาติหวงหลง เดินทางต่อสู่ จิ่วจ้ายโกว นำท่าน Check-in เข้าที่พัก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม [มื้อที่ 4]
ที่พักSANROYAL INTERNATIONAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเหมาเข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว) - โชว์ The Romantic Show of Songcheng
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 5]

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

นำท่านเปลี่ยนขึ้น รถเหมาเข้าอุทยานจิ่วจ้ายโกว เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉิงตู ประมาณ 500 กิโลเมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ชาวธิเบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มีตำนานเกี่ยวกับการเกิดของภูมิประเทศ จิ่วจ้ายโกวดังนี้
“ต้าเกอผู้มีชีวิต อันเป็นอมตะและนางฟ้าอู่นัวเซอโหม่ ที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาลึกนี้ได้ตกหลุมรักซึ่งกันและกัน ต้าเกอจึงได้ขัดกระจกบานหนึ่งจนวาววับด้วยกระแสลมและหมู่เมฆ และมอบให้กับอู่นัวเซอโหม่เป็นของกำนัล แต่โชคร้ายที่อู่นัวเซอโหม่ทำหล่นและแตกเป็นชิ้นเล็ก ชิ้นน้อยถึง 108 ชิ้น ซึ่งภายหลังจึงกลายเป็นทะเลสาบทั้ง 108 แห่งในหุบเขาเก้าหมู่บ้านแห่งนี้”
ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง และกลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขารวม 5 สาย

ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ ชมสภาพของน้ำในทะเลสาบมีสีสันที่พิสดารหลากหลาย ประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำไห้เกิดสีสัน อันมหัศจรรย์จนได้ฉายาว่า “7 แดนเทพนิยาย”

ท่านจะได้ชมความงาม เริ่มตั้งแต่ น้ำตกโน่ยื่อหล่าง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีน

ต่อด้วย ทะเลสาบกระจก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,390 เมตร น้ำลึกโดยเฉลี่ย 11 เมตร ลึกที่สุด 243 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1.9 แสนตารางเมตร เงาสะท้อนของทะเลสาบกระจก เสมือนกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาจากท้องฟ้า ทำให้เกิดภาพพิเศษขึ้นมา คือมีปลาว่ายกลางเมฆหมอก มีนกบินกลางสายน้ำ ริมทะเลสาบมีต้นไม้สองต้นพันกันสูงระฟ้า ทำให้คู่รักนิยมมาถ่ายรูปคู่ที่นี่ เพราะเชื่อกันว่าจะซื่อสัตย์ต่อความรักตลอดไป

จากนั้นนำท่านไปยังไฮไลท์ของจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี หรือ ทะเลสาบนกยูง (เป็นทะเลสาบนกยูง เมื่อมองลงมาจากด้านบน) สูงจากระดับน้ำทะเล 2,472 เมตร ลึก 5 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยอันดับต้นๆ ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว เนื่องมาจากการกระจายตัวของตะกอนหินปูน สาหร่าย และพืชน้ำ ทำให้เกิดสีหลายสีสวยงามมาก เป็นจุดที่คนนิยมมาถ่าย Pre-Wedding กันมากที่สุด เพราะมีวิวที่สวยงาม และมีจุดถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียว

ต่อด้วย ทะเลสาบหมีแพนด้า ซึ่งท่านจะตลึงกับความงดงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างวิจิตพิสดาร ดั่งภาพวาดในจินตนาการ

ปิดท้ายครึ่งวันเช้าด้วย น้ำตกธารไข่มุก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,433 เมตร ยอดน้ำตกกว้าง 310 เมตร ความสูง 40 เมตร มีสายน้ำที่ทอดธารลดหลั่นยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสายส่องประกายระยิบระยับ เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของอุทยานจิ่วจ้ายโกว [มื้อที่ 6] พิเศษ !! อาหารแบบเซ็ตโต๊ะ อาหารดี ไม่ต้องแย่งกับนักท่องเที่ยวทั่วไป
บ่ายนำท่านชมความงดงามของอุทยานจิ่วจ้ายโกวกันต่อในภาคบ่าย โดยนั่งรถยาวตามเส้นทางจือจาวาเพื่อขึ้นไปชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุดและกว้างที่สุด ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ระดับน้ำลึกที่สุด 100 กว่าเมตร

จากนั้นไปต่อกันที่ ทะเลสาบห้าสี ในอุทยานจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบห้าสี ถือเป็นจุดไฮไลท์อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

จากนั้นนั่งรถกลับตามเส้นทางเดิม เพื่อลงไปด้านล่างของอุทยานจิ่วจ้ายโกว

นำท่านชม ทะเลสาบเสือ น้ำตกซู่เจิ้น และ หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้น ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านทิเบตซู่เจิ้น ให้เวลาท่านอิสระในการช้อปปิ้งและถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม [มื้อที่ 7]

นำท่านชมโชว์ The Romantic Show of Songcheng จากนั้นกลับโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่พักSANROYAL INTERNATIONAI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4จิ่วจ้ายโกว - นั่งรถไฟความเร็วสูง - เฉิงตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมนั่งรถกอล์ฟ) - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - อาหารกวางตุ้ง - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 8]

นำท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางกลับเฉิงตู

..... น.นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองเฉิงตู
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร [มื้อที่ 9]

หลังอาหารนำท่านชม ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (นั่งรถกอล์ฟ) ที่หาชมได้ยาก และเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจีน ชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าหมีแพนด้า

ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า อยู่บนเนื้อที่ 600,000 ตารางเมตร ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์และอนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาหมีแพนด้าซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ของประเทศจีน

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซุนชีลู่ มีสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่าง ๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
เย็น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 10] ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... อาหารกวางตุ้ง

นำท่านชมโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียว ก็สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ

ที่พักXINCHEN HANGDU INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว (จีน) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - อาหารสมุนไพร - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 11]

นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่าง ๆ มากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

11.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 12] ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... สมุนไพรจีน

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.55 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.00 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ46,900 บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ขวบ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) ราคาท่านละ43,900 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ12,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ6,000 บาท

* ปรับลดราคาฟรีวีซ่า จาก 48,900 บาท เหลือเพียง 46,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประกันไม่คุ้มครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 • เมนูพิเศษ :: อาหารกวางตุ้ง + อาหารสมุนไพรยาจีน
 • พิเศษ 1 :: อุทยานหวงหลง >> นั่งกระเช้าทั้งขึ้นและลง + นั่งรถกอล์ฟทั้งไปและกลับ
 • พิเศษ 2 :: อุทยานจิ่วจ้ายโกว >> รถเหมาเข้าจิ่วจ้ายโกว + อาหารเซ็ตโต๊ะในอุทยาน
 • พิเศษ 3 :: พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
 • พิเศษ 4 :: รถไฟความเร็วสูง 1 ขา + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 25 กิโลกรับต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าทิปยกกระเป๋า ใบละ 5-10 หยวนต่อเที่ยว (แนะนำให้ลากกระเป๋าเองทั้งขึ้นและลง)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากไทย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของการบริการ (ไม่บังคับ)
 • วางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชม. หลังการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้น ๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46-59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
 • ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
 • สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
 • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่น ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
   

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

 • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

  พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy