คานาสือ ทัวร์คานาสือ ปี 2567/2024 เที่ยวคานาสือ โปรแกรมทัวร์คานาสือ อูรูมูฉี ซินเจียง เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE335 : ทัวร์คานาสือ อูหลู่มู่ฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนขุยถุน 8 วัน 7 คืน (3U + บินภายใน 2 เที่ยว) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE335 : ทัวร์คานาสือ อูหลู่มู่ฉี ธารน้ำห้าสี แกรนด์แคนยอนขุยถุน 8 วัน 7 คืน (3U + บินภายใน 2 เที่ยว) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]
SICHUAN AIRLINES (3U)

HOFON INTER HOTEL
HONGFU LAKE KANAS RESORT ALETAI
LUXE MON XINJIANG HONGFU HOTEL
SERENGETI HOTEL
SERGEANT BURQIN INTER HOTEL

• อุทยานคานาสือ • ทะเลสาบวงพระจันทร์ • ทะเลสาบมังกรหลับ • ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ 
• เมืองเค่อลาม่าอี • สวนภูเขาน้ำมันสีดำ • แกรนด์แคนยอนขุยถุน • พิพิธภัณฑ์ซินเจียง • ตลาดต้าปาจา 
• อูหลู่มู่ฉี • เมืองปู้เอ่อจิน • ธารน้ำห้าสี • หมู่บ้านเหอมู่ชุน • ชนเผ่าถูหว่า • แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ

 

เมนูพิเศษ :: สุกี้เสฉวน (หมาล่า) + อาหารสมุนไพรยาจีน
พิเศษ :: มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ

** 10 ท่าน ออกเดินทาง **

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เฉินตู
14.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 สายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

17.45 น. ออกเดินทางโดยสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 3936 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.00 น.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ เมืองเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่สายการบินจัดไว้ให้ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)

พักที่โรงแรมที่ทางสายการบินจัดไว้บริการ
วันที่ 2เฉิงตู - เมืองอูหลู่มู่ฉี - เมืองขุยถุน - แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
10.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี โดยสายการบิน  SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U 1612 
​13.30 น. 

ถึง เมืองอูหลู่มู่ฉี เมืองเอกของมณฑลซินเจียง พลเมืองของซินเจียงกว่า 70% นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งภาษา สำคัญคือ เว่ยอู๋เอ่ร์อ รองลงมาคือภาษาจีนกลาง

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอนตู๋ซานจื่อ เป็นดินแดนที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาหลายล้านปี อันเนื่องจากการไหลเซาะของน้ำหิมะที่ไหลผ่านจากภูเขาเทียนซาน ใต้จรดเหนือมีความยาว 20 กิโลเมตร ส่วนเว้าของหุบเขาลึก 100-400 เมตร กว้าง 800-1,000 เมตร สูง 200 กว่าเมตร ผาหินตั้งตระง่านสูง ๆ ต่ำ ๆ ราวกับป่าหินที่ถูกเสริมสร้างจากสวรรค์ เรียงรายเป็นชั้น ๆ บ้างคล้ายภูเขาหิมะ ช่องแคบ สนามหญ้า และลำห้วยไหลผ่านส่องสะท้านสีสันสวยงามอีกภาพหนึ่ง

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ HOFON INTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 3เมืองขุยถุน - เมืองเค่อลาม่าอี - สวนภูเขาน้ำมันสีดำ - เมืองปู้เอ่อจิน - แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ (รวมรถไฟเล็ก) - ธารน้ำห้าสี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเค่อลาม่าอี ตั้งอยู่แถบซินเจียงตอนเหนือ และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแอ่งจุงการ์ (ที่ราบต่ำจุงการ์ JUNGGAR BASIN) ซึ่งถือเป็นเมืองใหม่ในเขตทะเลทราบโกบี ที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางซินเจียง ชื่อเมืองในภาษาอุยกูร์มีความหมายว่า “ดำ” ที่นี่มีการขุดพบน้ำมันมากว่า 30 ปี ปัจจุบันมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นแหล่งน้ำมันดิบที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งของจีน มีการผลิตน้ำมัน 6.32 ล้านตันต่อปี ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นแท่นขุดเจาะน้ำมันเรียงรายอยู่สองฝั่งทาง

นำท่านชม เฮยโหยวซาน หรือ สวนภูเขาน้ำมันสีดำ จุดเริ่มพบน้ำมันดิบครั้งแรกของเมืองเค่อลามาอี ซึ่งทุกวันนี้บ่อน้ำมันบนภูเขาแห่งนี้ยังคงผุดพรายน้ำมันดิบสีดำข้นขึ้นมาอย่างมิหยุดหย่อน ให้ท่านได้ชมความอลังการอันยิ่งใหญ่ ตระการตาของทุ่งภูเขาน้ำมันนับสิบนับร้อยลูกเรียงรายกันจนคนท้องถิ่นบริเวณนี้ว่า “ภูเขามังกรดำ” เป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนถือเป็นแหล่งเงินแหล่งทอง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองปู้เอ่อจิน เมืองที่ตั้งอยู่เชิงเขาอัลทาย(อัลไต) มีพื้นที่ 10,400 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 62,400 คน ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงภูเขาสูงทางตอนเหนือ และลาดต่ำลงมาทางตอนใต้ จึงมีทิวเขา เชิงเขา ที่ราบ และทะเลทรายผสมผสานอยู่ในเมืองเดียวกัน แม่น้ำเบอร์ชินเป็นแม่น้ำสายหลัก และมีแม่น้ำเออร์ทิคไหลผ่านใจกลางเมือง ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ธรรมชาติ ทุ่งหญ้าตามเนินเขา ระหว่างทางท่านจะได้ ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่ ในเดือน เม.ย. 1982 ได้รับประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นเส้นทางเชื่อมต่อเขาเล็กๆ ระหว่างทางทิศตะวันออกกับทิศตะวันตก เป็นต้นกำเนิดแหล่งต้นน้ำ และพันธุ์พืชต่าง ๆ ที่มีร่องรอยของผู้คนอาศัยอยู่น้อยมาก จึงเปรียบเสมือนสวรรค์ของบรรดาสัตว์ป่าน้อยใหญ่ เช่น ลามองโกล แพะเหลือง อูฐป่า ม้าป่า กระต่าย เป็นต้น 

นำท่านเดินทางสู่ แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ (รวมรถไฟเล็ก) เป็นดินที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสลม ทำให้เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ เปรียบเสมือนดินแดนพิศวงในนิยาย ยามกลางวันเมื่อลมผัดผ่านเม็ดทรายปลิวกระจาย บังเกิดเสียงแว่วราวเสียงคำรามของเสือสิงห์ ยามพลบค่ำรอบด้านมืดมิดบรรยากาศน่าสะพรึงกลัว

นำท่านชม ธารน้ำห้าสี อยู่ท่ามกลางหินสีทองริมลำธาร โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์ตลอดแนวของธารน้ำมีความยาวไกลสุดตา เมื่อยามที่แสงของดวงอาทิตย์สะท้อนต้องลำธาร ความมหัศจรรย์ของธารน้ำแห่งนี้ จะปรากฎเป็นสายรุ้งห้าสี จึงได้รับสมญานามว่า “ธารน้ำ 5 สี”

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SERGEANT BURQIN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 4เมืองปู้เอ่อจิน - หมู่บ้านเหอมู่ชุน - ชนเผ่าถูหว่า - ปากหุบเขาเจียเติงยวี่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเหอมู่ชุน ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเหวเจียเติง อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบคานาสือกับแม่น้ำเหอมู่ สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,100-2,300 เมตร หมู่บ้านนี้อยู่ด้านบนของอุทยานฯ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีความงดงาม ได้รับการรักษาจากชาวบ้านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน สถาปัตกรรมของหมู่บ้านเหล่านี้จะเน้นที่การใช้ไม้ต้นใหญ่ที่มีความแข็งแรงทนต่อลม และความหนาวภายนอกบริเวณบ้าน พร้อมบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่เปรียบเสมือนเมืองในนวนิยายบนโลกมนุษย์ ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่มีนักถ่ายภาพ และนักวาดรูปจากทั่วโลกให้ความสนใจ และหลงใหลในมนต์เสน่ห์เป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

ให้ท่านได้รู้จักกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ชนเผ่าถูหว่า ซึ่งอาศัยอยู่มาช้านาน เป็นชนเผ่าที่มีความสามารถทางการเล่นดนตรีที่ไม่มีใครเหมือน นั่นคือ การเป่าปี่โดยใช้จมูก ให้ท่านได้ฟังการเล่นดนตรีพื้นเมืองของเผ่าที่แสนประทับใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปากหุบเขาเจียเติงยวี่

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HONGFU LAKE KANAS RESORT ALETAI หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 5ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ - อุทยานคานาสือ - ทะเลสาบวงพระจันทร์ - ทะเลสาบมังกรหลับ - ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ - ศาลาชมปลา - เมืองปู้เอ่อจิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานคานาสือ ดินแดนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแผ่นดินบริสุทธิ์แหล่งสุดท้ายของมวลมนุษย์ปราศจากมลภาวะ และสวยงามที่สุดที่หลงเหลืออยู่ในโลก ท่านจะได้สัมผัสกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติรอบกายที่โอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจีทั้งซ้ายขวา เต็มไปด้วยต้นยางที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นยามเมื่อต้องแสงแดดต้นไม้จะเป็นสีเหลืองทอง ส่วนของพื้นราบมีการเลี้ยงลูกม้า ลูกแกะของชาวบ้านแถบริมทะเลสาบ และเมื่อมองไปไกลจะแลเห็นความงดงามอันน่าติดตรึงใจมิรู้เลือน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตทิวทัศน์คานาสือ เปลี่ยนใช้รถอุทยาน

นำท่านชม เยี่ยเลี่ยงวาน หรือ ทะเลสาบวงพระจันทร์ ที่มีตำนานเล่าขานว่าเป็นทะเลสาบที่มีรอยเท้าของเจงกิสข่านเป็นรอยเท้าก่อนที่เขาจะเดินทางขึ้นสู่สวรรค์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้มีหลากสีสัน และสีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิกับลักษณะของท้องฟ้าในยามนั้น ถ้าท้องฟ้าครึ้มสีของทะเลสาบแห่งนี้จะมีสีฟ้าคราม และในยามที่ท้องฟ้าแจ่มใสน้ำจะมีสีฟ้าใส แต่ความน่าอัศจรรย์ของทะเสาบนี้จะอยู่ที่เมื่อทะเลสาบแห่งนี้แบ่งเป็น 2 สีในเวลาเดียวกัน และชม ทะเลสาบมังกรหลับ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ จะมีเกาะอยู่ตรงกลางของทะเลสาบดูคล้ายกับสันหลังมังกรที่หลับ เพื่อรอวันตื่นทำให้ชาวบ้านขนานนามว่า “ทะเลสาบมังกรหลับ”

สมควรแก่เวลานำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ เป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ที่เต็มไปด้วยใบไม้ที่ผลัดเปลี่ยนสีตามฤดูกาล เป็นทะเลสาบที่ได้รับการขนานนามว่า “ทะเลสาบแห่งเทพนิยาย” อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,374 เมตร มีพื้นที่ 44.78 ตารางกิโลเมตร ช่วงน้ำลึกที่สุดลึกถึง180 เมตรโดยประมาณ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย

นำท่านเดินขึ้นสู่จุดชมวิว กวนหยีว์ถิง หรือ ศาลาชมปลา (ขึ้นบันได 1,000 ขั้น) เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในอุทยานคานาสือ ณ จุดชมวิวแห่งนี้ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพของทะเลสาบกลางหุบเขาได้ทั้งสี่ด้าน ถ้าโชคดีจะได้เห็นปลาแดงขนาดใหญ่(หงหยีว์) อาศัยอยุ่ ซึ่งมีความยาวประมาณ 8-12 เมตร เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของทะเลสาบแห่งนี้ มักจะมาว่ายเล่นน้ำบนผืนน้ำเป็นประจำ

จากนั้นนำท่านเดิทางกลับสู่ เมืองปู้เอ่อจิน ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ SERGEANT BURQIN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 6เมืองปู้เอ่อจิน - เมืองอูหลู่มุ่ฉี - ตลาดต้าปาจา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอูหลู่มู่ฉี (ใช้ทางด่วน S21 ผ่านทะเลทรายจุนเก๋ออ่อเข็ต) ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ตลาดของชนพื้นเมือง ตลาดต้าปาจา ซึ่งเป็นตลาดสินค้าพื้นเมืองของชนเผ่าเวอูเออ ได้แก่ สินค้าพื้นเมืองที่มีความสวยงาม แตกต่างจากสินค้าที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดทั่วไปและราคาย่อมเยา
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่  LUXE MON XINJIANG HONGFU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 7พิพิธภัณฑ์ซินเจียง - บินกลับเฉิงตู - เมนูพิเศษ สุกี้เสฉวน (หมาล่า) - ถนนคนเดินชุนซีลู่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ซินเจียง (ปิดทุกวันจันทร์) ชมหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดค้นได้ทั่วมณฑล ซินเจียง ชมการจำลองบ้านเรือน เครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดเท่าของจริง ของชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในเขตนี้และจุดเด่นคือซากมนุษย์โบราณที่เป็นบรรพบุรุษของชาวยุโรปที่ขุดพบในซินเจียงมีอายุกว่า 3,000 ปี

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในสนามบิน
13.00 น.เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8572
16.30 น. ถึง เมืองเฉิงตู นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... สุกี้เสฉวน (หมาล่า)

หลังอาหารให้เวลาทุกท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งห้างดังในย่านนี้มีให้เลือกช้อปปิ้งมากมายหลากหลายทั้งแบรนด์เนมและแบรนจีน และถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่SERENGETI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 8เฉิงตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพรยาจีน - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่าง ๆ มากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

11.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... อาหารสมุนไพรยาจีน

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

14.20 น.   เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 3935 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35 น. ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 4 เม.ย. 66 เป็นเงิน 3,000 บาท
 • ค่าวีซ่าจีน - ท่องเที่ยว (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าโรงแรมระดับ 4-5 ดาว (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • เมนูพิเศษ :: สุกี้เสฉวน (หมาล่า) + อาหารสมุนไพรยาจีน
 • พิเศษ :: มีช่างภาพ + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  การประกันไม่คุ้มครอง

  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรับต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • วางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชม. หลังการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46-59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป)
 • หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย (ทุกเล่ม)
 • รูปถ่าย ขนาด 48 x 33 มม. สีหรือขาวดำ (พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 2 เดือน) 2 ใบ *ห้ามแม็กรูป !!
 • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศจีนครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล (ทุกใบที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริง + สำเนา + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ 1 ชุด
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม

กรณีต่างชาติ

 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) ต้องมีสำเนาหน้าตราประทับขาเข้าไทยครั้งล่าสุด รวมถึงวีซ่าระยะยาวในไทย และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) ที่มีวีซ่าทำงานในประเทศไทย ต้องมีสำเนาใบอนุญาตทำงาน และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) สำเนาวีซ่าจีนพร้อมตราประทับขาเข้า-ออก ที่เคยได้รับทั้งหมด (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ติดต่อยื่นขอวีซ่า)

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าจีน แบบท่องเที่ยว

 • หลังจากส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารของท่าน
 • เมื่อเอกสารครบตามกฎแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายท่าน เพื่อเข้ามาสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ตามวันและเวลาที่สถานทูตจีนกำหนด
 • หลังจากวีซ่าจีนผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ไปรับเอกสารของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องไปรับด้วยตัวเอง

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy