ทัวร์หลอผิง ซิงยี่ อี๋เหลียง - หุบเขาซากุระหมื่นลี้ ทุ่งดอกมัสตาร์ด 2567/2024 เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE353 : ทัวร์คุนหมิง อี๋เหลียง หลอผิง ซิงยี่ - หุบเขาซากุระหมื่นลี้ ทุ่งดอกมัสตาร์ด 6 วัน 5 คืน (TG) [RunWanderlust : วิ่งกับเที่ยวเรื่องเดียวกัน]

DE353 : ทัวร์คุนหมิง อี๋เหลียง หลอผิง ซิงยี่ - หุบเขาซากุระหมื่นลี้ ทุ่งดอกมัสตาร์ด 6 วัน 5 คืน (TG) [RunWanderlust : วิ่งกับเที่ยวเรื่องเดียวกัน]
Thai Airways (TG)

FENGLINYUESHAN HOTEL
GRANDPARK HOTEL
YINGRUILIN HOTEL

** ปรับลดราคาฟรีวีซ่า 2,000 บาท ทุกพีเรียด **

  

RunWanderlust : วิ่งกับเที่ยวเรื่องเดียวกัน

" ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว เพื่อนักเที่ยวที่ชอบวิ่ง หรือนักวิ่งที่ชอบเที่ยว และนักเที่ยวสายชิล "

 

โปรแกรมทัวร์นี้เหมาะสำหรับ
นักเที่ยวที่ชอบวิ่ง
 &นักเที่ยวสายชิล

- มีเวลาให้วิ่งออกกำลังกายตอนเช้า ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม

- เสร็จแล้วก็อาบน้ำ กินข้าว ไปเที่ยวกันต่อ

- หากไม่หนำใจ จะพาวิ่งชมพระอาทิตย์ตกดินอีกด้วย

 

- มีเวลาชิลกับที่พักและธรรมชาติยามเช้า

- นอนไม่ดึก ตื่นไม่ต้องเช้ามาก ฟินนน

- จิบชา กาแฟ แลธรรมชาติ โคตรชิล

 

คุนหมิง : วัดหยวนทง - ตำหนักทองจินเตี้ยน | อี๋เหลียง : หุบเขาซากุระหมื่นลี้ - อุทยานป่าหิน | ซิงยี่ : ป่าภูเขาหมื่นยอด - หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ - ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด | หลอผิง : เทือกเขาไก่ทอง - ทุ่งดอกโหยวไช่ฮวา 

** พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

เมนูพิเศษ :: เป็ด​ย่างอี๋เหลียง​ / อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เห็ด
พิเศษ :: หัวหน้าทัวร์ถ่ายรูปสวย + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ

** 15 ท่าน ออกเดินทาง **


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ตำหนักทองจินเตี้ยน
07.30 น.  

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H สายการบิน THAI AIRWAY (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

10.55 น. 

เหิรฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่  TG612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.05 น.  

เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ได้สมญานามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเที่ยวชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ขุนศึกผู้ขายชาติ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” จึงนับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก ถึงที่พักให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

พักที่ GRAND PARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 2ฟรีสไตล์ยามเช้า [จ๊อกกิ้งริมทะเลสาบ/จิบกาแฟ กับบรรยากาศสุดชิล] - ดอกซากุระบานสะพรั่ง ในสวนสัตว์คุนหมิง - เมืองอี๋เหลียง - หุบเขาซากุระหมื่นลี้
05.30 น.

สำหรับสายวิ่ง สายออกกำลังกาย : เรามีนัดรวมตัวกัน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อออกไป จ๊อกกิ้งริมทะเลสาบ เก็บความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราได้มาวิ่งที่ที่สวยงามแบบนี้ ตามประสานักเที่ยวสายวิ่ง เพราะวิ่งกับเที่ยวคือเรื่องเดียวกัน

สำหรับสายชิล : ท่านจะมีเวลานอนมากขึ้น หรือเลือกที่จะตื่นเช้ามาเดินเล่นรอบ ๆ โรงแรม สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งจิบชา กาแฟ ชมบรรยากาศอันสวยงาม เป็นไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจากเดิม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำท่านชม ดอกซากุระบานสะพรั่ง ในสวนสัตว์คุนหมิง (เป็นน้ำจิ้มก่อนไปชมหุบเขาซากุระ)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภออี๋เหลียง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ :: เป็ดย่างอี๋เหลียง​
บ่าย 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาซากุระหมื่นลี้ ตั้งอยู่บริเวณหลังภูเขาควางหย่วน โดยในปัจจุบันมีดอกซากุระมากกว่า 60 สายพันธุ์จำนวนมากกว่ามาย ที่บานสะพรั่งครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์รวมของการเพาะพันธุ์ จำหน่าย และวิจัยค้นคว้าด้านซากุระอีกด้วย

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปตามอัธยาศัย

หมายเหตุ : ทั้งนี้การผลิบานมากหรือน้อยของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ซึ่งอยู่ในระหว่าง ต้นเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน กรณีที่ดอกซากุระยังไม่บาน หรือหมดฤดูกาลก่อนกำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์จัดรายการท่องเที่ยวอื่นทดแทน

จากนั้นนําทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ YINGRUILIN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 3ฟรีสไตล์ยามเช้า [จ๊อกกิ้งท่ามกลางธรรมชาติ/จิบกาแฟ กับบรรยากาศสุดชิล] - อุทยานป่าหิน (รวมรถราง) - หลอผิง - ภูเขาไก่ทอง - ทุ่งดอกมัสตาร์ด (ดอกโหยวไช่ฮวา) - เมืองซิงยี่
05.30 น.

สำหรับสายวิ่ง สายออกกำลังกาย : เรามีนัดรวมตัวกัน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อออกไป จ๊อกกิ้งท่ามกลางธรรมชาติ เก็บความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราได้มาวิ่งที่ที่สวยงามแบบนี้ ตามประสานักเที่ยวสายวิ่ง เพราะวิ่งกับเที่ยวคือเรื่องเดียวกัน

สำหรับสายชิล : ท่านจะมีเวลานอนมากขึ้น หรือเลือกที่จะตื่นเช้ามาเดินเล่นรอบ ๆ โรงแรม สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งจิบชา กาแฟ ชมบรรยากาศอันสวยงาม เป็นไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจากเดิม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานป่าหิน (รวมรถราง) คนดั้งเดิมได้กล่าวไว้ว่า “หากคุณมา เยือนคุนหมิงโดยปราศจาก การชมป่าหิน จะเป็นการเสียเวลาเปล่า” เพราะแท้ที่จริงแล้ว ป่าหินเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหนึ่งของมณฑลยูนนาน ทั้งยังเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ซึ่ง สมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำแต่เมื่อเปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือผืนดินและการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมา ทำให้หินมีรูปทรงแตกต่างกันไป

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหลอผิง เป็นเมืองที่มีชายแดนติดต่อด้านทิศตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว เป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าอี๋, ม้ง และปู้อี ผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามระหว่างเส้นทาง  

จากนั้นนำท่านชม ภูเขาไก่ทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดถ่ายรูป ที่ดีที่สุดท่ามกลางหุบเขาที่อุดมไปด้วยเหล่าดอกไม้ นานาพันธุ์ ในบรรยากาศของชนบทอันสดชื่น 

นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกมัสตาร์ด (ดอกโหยวไชฮ่าวา) เมืองหลอผิง แห่งแผ่นดินยูนนาน ในยามที่ดอกมัสตาร์ดผลิบานเหลืองอร่ามพร้อมกันทั้งหมด มันช่างเป็นภาพอันสวยงามดังสวรรค์สร้าง เป็นอีกหนึ่งทิวทัศน์อันงดงามที่นักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันอยากจะไปสัมผัสสักครั้งหนึ่งในชีวิต ใน1 ปี มีให้ท่านได้ชมเฉพาะเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีเท่านั้น ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลแห่งการเพาะปลูก และผลิดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามงามตา จากอุตสาหกรรมทางเกษตร ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ส่วนในเดือนอื่น ๆ ก็จะมีพืชพันธ์อย่างอื่น เช่น ยาสูบ ข้าวโพด เป็นต้น

หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจนทำให้ดอกไม้ไม่ออกดอก หรือออกดอกน้อย ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงิน หรือเปลี่ยนโปรแกรมใด ๆ ทดแทนให้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซิงยี่ เมืองตอนใต้สุดของมณฑลกุ้ยโจวบนที่ราบสูงหินปูนยูนนาน-กุ้ยโจว-กวางสี ซึ่งที่ราบสูงแห่งนี้มีขนาดใหญ่กินพื้นที่เกือบหมดภาคไต้ตอนกลางทั้งหมด เป็นบริเวณที่มีภูมิทัศน์ที่มหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ FENGLINYUESHAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
วันที่ 4ฟรีสไตล์ยามเช้า [จ๊อกกิ้งท่ามกลางธรรมชาติ/จิบกาแฟ กับบรรยากาศสุดชิล] - น้ำตกหม่าหลิงเหอ (รวมลิฟต์ขึ้นลง) - ป่าภูเขาหมื่นยอด (รวมรถกอล์ฟ) - ล่องเรือทะเลสาบหมื่นยอด 
05.30 น.

สำหรับสายวิ่ง สายออกกำลังกาย : เรามีนัดรวมตัวกัน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อออกไป จ๊อกกิ้งท่ามกลางธรรมชาติ เก็บความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราได้มาวิ่งที่ที่สวยงามแบบนี้ ตามประสานักเที่ยวสายวิ่ง เพราะวิ่งกับเที่ยวคือเรื่องเดียวกัน

สำหรับสายชิล : ท่านจะมีเวลานอนมากขึ้น หรือเลือกที่จะตื่นเช้ามาเดินเล่นรอบ ๆ โรงแรม สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งจิบชา กาแฟ ชมบรรยากาศอันสวยงาม เป็นไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจากเดิม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำท่านชม หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ หรือ "หุบผาแห่งสายน้ำร้อยสาย" จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งของประเทศจีน เป็นหุบเหวน้ำตกที่มีความสวยงาม และเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ หุบเหวน้ำตกร้อยสายหม่าหลิงเหอ (MALING RIVER CANYON) ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันออกของมณฑลยูนนาน สถานที่แห่งนี้มีลักษณะเป็น หุบเหวหินปูน ที่แม่น้ำหม่าหลิงใช้เวลาล้าน ๆ ปี กัดเซาะส่วนหนึ่งของป่าภูเขาหมื่นยอด เกิดเป็นหุบเหวขนาดมโหฬาร ระยะทางยาวกว่า 15 กิโลเมตรมีความสูงประมาณเกือบ 200 เมตร

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหารนำท่านสู่ ป่าภูเขาหมื่นยอด (ว่านฟงหลิน) ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขารูปปิรามิดกว่าหมื่นๆลูกตั้งเรียงรายอย่างมีระเบียบเหมือนมีคนมาจัดวางให้เป็นทิวทัศน์ที่งดงามยาวสุดลูกหูลูกตา พร้อมขึ้นไปชมวิวไร่นา หมู่บ้านและสายน้ำที่ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว (รวมนั่งรถแบตเตอรี่) และในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมของทุกปี จะได้ชมดอกคาโนลานับล้าน ๆ ดอก คล้ายกับการนำพรมสีเหลืองมาปูทับไปทุกอณูของภูเขาหมื่นยอด สวยสะกดหัวใจสุด ๆ ซึ่งดอกคาโนลาจะบานสะพรั่งสีเหลืองอร่ามไปทั่วทั้งหุบเขา

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบว่านฟงหู ให้ท่านชมอีกบรรยากาศของวิวทิวทัศน์ของป่าภูเขาหมื่นยอดที่จะได้วิวที่งดงามไปอีกแบบ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ FENGLINYUESHAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว 
วันที่ 5ฟรีสไตล์ยามเช้า [จ๊อกกิ้งท่ามกลางธรรมชาติ/จิบกาแฟ กับบรรยากาศสุดชิล] - นั่งรถกลับคุนหมิง - สวนต้ากวนโหลว - ถนนคนเดินจินปี้ลู่
05.30 น.

สำหรับสายวิ่ง สายออกกำลังกาย : เรามีนัดรวมตัวกัน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อออกไป จ๊อกกิ้งท่ามกลางธรรมชาติ เก็บความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราได้มาวิ่งที่ที่สวยงามแบบนี้ ตามประสานักเที่ยวสายวิ่ง เพราะวิ่งกับเที่ยวคือเรื่องเดียวกัน

สำหรับสายชิล : ท่านจะมีเวลานอนมากขึ้น หรือเลือกที่จะตื่นเช้ามาเดินเล่นรอบ ๆ โรงแรม สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งจิบชา กาแฟ ชมบรรยากาศอันสวยงาม เป็นไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจากเดิม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง ผ่านชมเส้นทางที่สวยงามราวกับภาพวาดของเทือกเขาที่สลับซ้อนเป็นทิว ด้วยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ที่แสนสบาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ :: อาหารกวางตุ้ง

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนต้ากวนโหลว ซึ่งเป็นศาลาสูงสามชั้นริมทะเลสาบเตียนฉือที่กว้าง 500 ลี้ สร้างในปี ค.ศ. 1690 รัชสมัยคางซีของราชวงศ์ชิง 

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดิน จินปี้ลู่ หรือ ถนน ม้าทอง ไก่มรกต แห่ง นครคุนหมิง 

ถนนจินปี้ลู่ อยู่ในใจกลางเมืองคุน-หมิง เนื่องจากตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกตซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จีจึงเอาคำย่อ “จินปี้”มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจินหม่าและซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชศกซวเต๋อราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี เล่ากันว่า สิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือทุก60 ปีจะมีตอนเย็นวันหนึ่งที่ตะวันยอแสงยามสายัณห์ทางตะวันตกของคุนหมิงมาบรรจบกับพระจันร์ทอแสงที่เพิ่งโผ่ลขึ้นทางตะวันออกของคุนหมิงตรงซุ้มม้าทองและซุ้มไก่มรกตพอดี ทำให้เกิดทัศนียภาพอัศจรรย์ลักษณะ “รัศมีบรรจบ ณ ม้าทองไก่มรกต” ลวดลายซุ้มจินหม่าปี้จีเป็นตราสัญลักษณ์ของนครคุนหมิงมาตลอด ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ :: สุกี้เห็ด

ที่พักGRAND PARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 
วันที่ 6ฟรีสไตล์ยามเช้า [จ๊อกกิ้งริมทะเลสาบ/จิบกาแฟ กับบรรยากาศสุดชิล] - วัดหยวนทง - กรุงเทพฯ
05.30 น.

สำหรับสายวิ่ง สายออกกำลังกาย : เรามีนัดรวมตัวกัน ณ Lobby ของโรงแรม เพื่อออกไป จ๊อกกิ้งริมทะเลสาบ เก็บความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราได้มาวิ่งที่ที่สวยงามแบบนี้ ตามประสานักเที่ยวสายวิ่ง เพราะวิ่งกับเที่ยวคือเรื่องเดียวกัน

สำหรับสายชิล : ท่านจะมีเวลานอนมากขึ้น หรือเลือกที่จะตื่นเช้ามาเดินเล่นรอบ ๆ โรงแรม สูดอากาศบริสุทธิ์ หรือจะนั่งจิบชา กาแฟ ชมบรรยากาศอันสวยงาม เป็นไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวที่แตกต่างออกไปจากเดิม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถัง วัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองคุนหมิง

15.20 น.

นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAY เที่ยวบินที่ TG613 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.35 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ...


เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ สายการบินไทย (TG) จาก กรุงเทพฯ - คุนหมิง // คุนหมิง - กรุงเทพฯ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 11 พ.ย. 66 
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 4-5 ดาว (ห้องละ 2 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • เมนูพิเศษ :: เป็ด​ย่างอี๋เหลียง​ / อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เห็ด
 • พิเศษ :: หัวหน้าทัวร์ถ่ายรูปสวย + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
 • การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

หมายเหตุ :

** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ

*** ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ (ไม่บังคับ)
 • ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
 • ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
 • สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
 • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่น ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
   

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

 • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy