ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE260 : โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG)

DE260 : โปรแกรมทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

CHUXIONG JP HYLLIS HOTEL
GELLE FRERES GARDEN HOTEL
SHANGRI – LA HOTEL
SOFITEL HOTEL

ชมภูเขาหิมะมังกรหยก แสนลังการ
"Impression Lijiang" การแสดงอลังการ ผลงานของผู้กับกำชื่อดัง จาง อี้โหมว
ชมเมืองเก่าโบราณลี่เจียง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี

เมืองโบราณต้าลี่ | ผ่านชมเจดีย์สามองค์ | โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง | ช่องแคบเสือกระโจน | เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) | วัดลามะซงจ้านหลิง | เมืองโบราณจงเตี้ยน | เมืองลี่เจียง | สระน้ำมังกรดำ | เมืองโบราณลี่เจียง | ภูเขาหิมะมังกรหยก | ชมโชว์จางอวี้โหมว | ไป๋สุ๋ยเหอะ | อุทยานน้ำหยก | เมืองลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองคุนหมิง | ตำหนักทองจินเตี้ยน | อิสระช็อปปิ้งเมืองคุนหมิง | วัดหยวนทง 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE260-00421-26 มิ.ย. 67Thai Airways (TG)47,800ออกเดินทางแล้ว
DE260-00512-17 ต.ค. 67Thai Airways (TG)48,800จองด่วน
DE260-00620-25 ต.ค. 67Thai Airways (TG)48,800จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ – เมืองคุนหมิง – เมืองฉู่สง TG 612 :10.45 – 14.00
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4-5 สายการบินไทย เคาท์เตอร์ H โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
10.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง เที่ยวบินที่ TG 612 :10.45 – 14.00  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
​14.00 น.

เดินทางถึงสนามบินฉางซุ่ย เมืองคุนหมิง  (เวลาประเทศจีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง แนะนำทุกท่านปรับนาฬิกาตามเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกแก่การนัดหมาย)

คุนหมิงเมืองหลวง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีจึงทำให้มี ทัศนียภาพสวยงามมากมาย จนได้สมญานามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านเดินทางโดยรถสู่ เมืองฉู่สง เมืองนี้อยู่ระหว่างคุนหมิง - ต้าลี่ เป็นเมืองที่จัดว่าไม่ใหญ่นักและเป็นเขตปกครองตนเองชนเผ่าอี๋ (Yi Ren) เป็นหนึ่งใน 56 ชนเผ่าของจีน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 – 3 ชั่วโมง )

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักCHUXIONG JP HYLLIS (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองโบราณต้าลี่ – ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบเสือกระโจน(รวมลิฟขึ้นลง) – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเที่ยว ชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรน่านเจ้า เมืองโบราณต้าลี่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง แม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือที่มีสถาปัตยกรรมสอดรับ ตามสองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้า พ่อค้าชาวชนชาติไป๋ที่แต่งชุดประจำชนชาติกำลังค้าขายสินค้าพื้นเมืองต่าง

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมเจดีย์สามองค์ แห่งเมืองต้าลี่ ถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าลี่ เจดีย์สามองค์เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ เจดีย์สามองค์นี้มีรูปทรงที่สอดรับกลมกลืนกัน จึงสร้างเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าลี่ พร้อมทั้งชมทัศนีย์ภาพอันงดงามของทะเลสาบเอ๋อไห่ หรือ ทะเลสาบหนองแสในตำนาน

​เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งแม่น้ำแยงซีไหลผ่านที่ราบสูงธิเบตสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้มาถึงจงเตี้ยนหักมุมไหลขึ้นไปทางภาคเหนืออย่างเชี่ยวกราดจนเป็นรูปตัว V อย่างตื่นตาตื่นใจ บริเวณนี้เป็นทางข้ามฟากโบราณทางยุทธศาสตร์ สมัยสามก๊กขงเบ้งพิชิตยูนนาน เมื่อ 1,800 ปีก่อนกุบไลข่านพิชิตตาลีบูเมื่อ 1,000 ปีก่อนและสมัยสงครามกลางเมือง 1934 คอมมิวนิสต์เดินทัพทางไกล ล้วนข้ามฟาก ณ หมู่บ้านกลองหิน (สือกู่เจิ้น) บริเวณฟ้าใส น้ำเชี่ยว ป่าไม้อุดมสมบูรณ์

นำท่านเดินทางชม ช่องแคบเสือกระโจน หรือ ช่องแคบเสือกระโดด (รวมลิฟขึ้นลง) ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูงต่อจากทิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และเทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร มีคนพบเห็นเสือกระโจนผ่านแม่น้ำอันเชี่ยวกรากไปได้ จึงเป็นที่มาของช่องแคบเสือกระโจน

นำท่านเดินทางต่อจนถึง เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) เมืองจงเตี้ยนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียงและอาณาจักรหยีของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กิโลเมตร และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้ ทุ่งหญ้า ภูเขา ทะเลสาบ และสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงามตลอดการเดินทาง ท่านจะได้ชมธรรมชาติของแชงกรีล่า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักSHANGRI-LA HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3วัดลามะซงจ้านหลิง – เมืองโบราณจงเตี้ยน – เมืองลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองโบราณลี่เจียง   
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลาในเมืองลาซา(ทิเบต) นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งพระพุทธรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณจงเตี้ยน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองจงเตี้ยน เมืองโบราณจงเตี้ยน เป็นเมืองเล็กๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าใจถึงความเป็นมาและย้อนเวลาไปสู่อดีตของแชงกรีลา ว่ามีลักษณะบ้านเรือน และตัวเมืองเป็นอย่างไร เมืองโบราณจงเตี้ยน ตั้งอยู่ติดกับยอดเขาเล็ก ๆ ซึ่งบนยอดเขานั้นมี กงล้อยักษ์สูงกว่า 3 ชั้นอยู่ ชาวธิเบตและนักท่องเที่ยว นิยมไปหมุนกงล้อนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
​บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถสู่ เมืองลี่เจียง (ระยะทาง 195 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพระหว่างสองข้างทาง พร้อมทั้งพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

นำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือเล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น จึงเกิดความศรัทธาต่อมังกร 

นำท่านสู่ เมืองโบราณลี่เจียง ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า เวนิสแห่งตะวันออก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ GELLE FRERES GARDEN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – ชมโชว์จางอวี้โหมว – ไป๋สุ๋ยเหอะ - อุทยานน้ำหยก – เมืองลี่เจียง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเปลี่ยนนั่งรถภายในอุทยานเพื่อเดินทางสู่จุดนั่งกระเช้าที่ระดับความสูง 3,356 เมตร

นำท่านนั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก สู่จุดชมวิวสูงสุด จากระดับน้ำทะเล 4,506 เมตร ตลอดสองข้างทางที่ขึ้นยอดเขา ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อยบนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาวที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาวกำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้า เขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขาหิมะมังกรหยก 

นำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง ตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

จากนั้นนำท่านชมไป๋สุ๋ยเหอะ (รวมรถราง) หรือ ธารน้ำขาว ทะเลสาบสีฟ้าเทอควอยซ์แห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ที่ได้รับฉายาว่าเป็น จิ่วจ้ายโกวน้อย มีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่ตระการตา และยังเป็นสถานที่สุดนิยมในการถ่ายภาพเวดดิ้ง ความพิเศษของไป๋สุยเหอคือแม่น้ำที่ไหลลงมาเป็นขั้นบันไดเป็นน้ำที่ไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ทำให้น้ำใสไหลเย็นตลอดทั้งปี

จากนั้นนำท่านชม อุทยานน้ำหยก เป็นอุทยานน้ำตกที่สวยงาม ที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชนเผ่านาซีแทรกซึมกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติของ ภายในอุทยานน้ำตก ประกอบด้วยประตูสวรรค์ ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้ข้างขวาเป็นพ่อ ข้างซ้ายเป็นแม่ และน้ำตกมังกรที่ไหลหลั่งไปตามไหล่เขา แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกชื่อว่า มังกรออกถ้ำ ชั้นที่สองชื่อว่า มังกรเล่นน้ำ ชั้นที่สามชื่อว่า มังกรโบยบิน และยังมีต้นไม้เทวดา ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่มีอายุมากกว่า 500 ปี 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ GELLE FRERES GARDEN  HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองลี่เจียง นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองคุนหมิง – ตำหนักทองจินเตี้ยน – อิสระช้อปปิ้งเมืองคุนหมิง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางด้วย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ D8774 :08.00 -11.08 สู่ เมืองคุนหมิง  (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง )

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

หลังอาหารนำท่านสู่ตำหนักทองจินเตี้ยน (The Golden Temple Park | Jindian park) ตำหนักทองจินเตี้ยนตั้งอยู่บนภูเขาหมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกของเมืองคุนหมิง สร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ยขุนศึกผู้ขายชาติ และนางงามเฉินหยวนหยวน ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้าง 6.2 เมตร และเป็นตำหนักเพียงแห่งเดียวที่มีฝาผนัง และหลังคาที่สร้างด้วยทองเหลืองที่มีน้ำหนักถึง 380 ตัน นับว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่สุดของจีน จึงนับว่าที่นี่คือ วิหารทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน

จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งเมืองคุนหมิง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายหลากหลาย ทั้งของแบรนด์เนมต่างชาติ ของแบรนด์เนมจีน เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ตลอดจนของกิน  

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SOFITEL  HOTEL (5 ดาว)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 6วัดหยวนทง – สนามบิน – กรุงเทพฯ TG 613 :15.20 -16.30
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ ศาลาแปดเหลี่ยมกลางน้ำ มีโบสถ์ที่งดงาม และทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานมาที่วัด

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

15.20 น.เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613 :15.20 -16.30 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
16.30 น.ถึง กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ทิปไกด์ท้องถิ่น 15 หยวน และ คนขับรถ 15 หยวน ต่อวัน
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์และคนขับรถวันละ 15 หยวน ท่าน วัน
การชำระค่าบริการ
 • วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

เงื่อนไข    รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy