โปรแกรมทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า [ไม่เข้าร้านรัฐบาล] 2567/2024 เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE352 : โปรแกรมทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า [ไม่เข้าร้านรัฐบาล] 6 วัน 5 คืน (TG)

DE352 : โปรแกรมทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า [ไม่เข้าร้านรัฐบาล] 6 วัน 5 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

EMPARK GRAND HOTEL
FEI LONG HOTEL
LONGYAOXIANG HOTEL
SHU JINGMUYUN HOTEL

** ปรับลดราคาฟรีวีซ่า 2,000 บาท ทุกพีเรียด **

เมืองโบราณต้าหลี่ เมืองนี้สร้างขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีก่อน ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์
เมืองจงเตี้ยน  “แชงกรีล่า” สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า  “ดินแดนแห่งความฝัน”
ภูเขาหิมะมังกรหยก สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามติดอันดับของโลก
นั่งกระเช้าพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก
เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าสุดคลาสสิก มรดกโลกแดนมังกร

** พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

เมนูพิเศษ :: อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เห็ด / สุกี้ปลาแชลม่อน
พิเศษ :: หัวหน้าทัวร์ถ่ายรูปสวย + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ

** 15 ท่าน ออกเดินทาง **


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ - คุนหมิง - ต้าหลี่
08.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 2 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.45 น.ออกเดินทาง สู่ คุนหมิ โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.00 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย

สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย​ สนามบินแห่งใหม่ของ เมืองคุนหมิง มูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์ (23,000 ล้านหยวน) สร้างขึ้นในอาณาบริเวณราว 33 ตารางกิโลเมตร และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,100 เมตร สนามบินใหญ่แห่งนี้ถูกออกแบบมาให้รับผู้โดยสารได้ 68 ล้านคนต่อปี ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางอากาศใหญ่โตเป็นอันดับ 4 ของประเทศจีน รองจากนครปักกิ่ง กว่างโจวและเซี่ยงไฮ้ เป็นประตูใหญ่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)

บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 1]
พักที่ FEI LONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สองต้าหลี่ - เมืองโบราณต้าหลี่ - หุบเขาเสือกระโจน (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) - แชงกรีล่า - เมืองโบราณจงเตี้ยน
เช้า    

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 2]

นำท่านชม เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 3]
บ่าย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาเสือกระโจน (รวมบันไดเลื่อนขึ้น-ลง) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจุดผ่านของแม่น้ำทั้งสามทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑล ยูนาน หุบเขาเสือกระโจนเป็นหุบเขาที่ลึกและมีความหวาดเสียวที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เกิดจากการซัดเซาะของแม่น้ำ จินซาเจียง ทำให้เกิดเป็นช่องแคบที่มีความยาว 16 กิโลเมตร และมีความสูง 3,000 กว่าเมตร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง  สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า  “ดินแดนแห่งความฝัน”

จากนั้นเดินทางไป เมืองโบราณจงเตี้ยน

เมืองโบราณจงเตี้ยน ศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบต ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมือง และร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 4]
พักที่  SHU JINGMUYUN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามจงเตี้ยน - ทุ่งหญ้านาปาไห่ - จุดชมวิวนาปาไห่ - วัดซงจ้านหลิน - ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 5]

นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้านาปาไห่ + จุดชมวิวนาปาไห่ ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองชนเผ่าจั้งตี๋ชิง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแชงการีล่าห่างจากเมืองแชงการีล่าราว 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,266 เมตรจากระดับน้ำทะเล แวดล้อมด้วยเขาสามด้าน มีลำธารไหลมารวมกัน 2 สาย ในฤดูฝนจะมีน้ำเต็ม แต่พอฤดูร้อนมาถึงพื้นที่ส่วนใหญ่จะกลายเป็นทุ่งหญ้ากว้าง กลายเป็นทุ่งสำหรับเลี้ยงจามรีของชาวทิเบต 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดซงจ้านหลิน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

เที่ยง  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 6]

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี  

จากนั้นนำท่านชม สระมังกรดำ “เฮยหลงถัน” ชมความงดงามของอุทยานที่กว้างใหญ่และน้ำในบึงที่ใส สะท้อนภาพทิวทัศน์ของภูเขาหิมะ ชม ยอดเขามังกรหยก ได้อย่างงดงามและชัดเจน

จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง  ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น “ เมืองมรดกโลก ” 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 7]
พักที่  LONGYAOXIANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่) - ไป๋สุ่ยเหอ - โชว์จางอวี้โหมว - หมู่บ้านน้ำหยก
เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก [มื้อที่ 8]

นำท่าน นั่งกระเช้าใหญ่ สู่ยอด ภูเขาหิมะมังกรหยก

ภูเขาหิมะมังกรหยก  ระดับความสูง 3,356 เมตร สู่ จุดชมวิวสูงสุด 4,506 เมตร จากระดับน้ำทะเล ทิวเขาแห่งนี้เมื่อมองจากระยะไกล จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายมังกรกำลังเลื้อย บนพื้นสีขาวของหิมะที่ปกคลุมอยู่นั้น ดูราวกับหยกขาว ที่ตัดกันสีน้ำเงินของท้องฟ้า คล้ายมังกรขาว กำลังล่องลอยอยู่บนฟากฟ้าเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ภูเขาหิมะมังกรหยก” ให้ท่านได้ชื่นชมและดื่มด่ำกับความหนาวเย็นของธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ไป๋สุ่ยเหอ (รวมรถไฟฟ้า) เป็นหุบเขาที่อยู่ทางตะวันออกของภูเขาหิมะมังกรหยก ชมธารน้ำขาว หรือน้ำตกไป๋สุ่ย ธารน้ำที่เป็นเชิงชั้นหินปูนสีขาว หลดหลั่นลงมางดงาม ดุจจำลองความงดงามของอุทยานธารขาวกับหวงหลงมารวมกัน
เที่ยง 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 9]

นำท่านชม IMPRESSION LIJIANG

IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง

เดินทางไป หมู่บ้านน้ำหยก ชม ศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก

เที่ยวชม วัดอวี้เฟิง ซึ่งเป็นวัดลามะทิเบตที่เก่าแก่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1756 ภายในบริเวณวัดจะปลูก ต้นฉาฮวา หรือคามิเลียขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกคล้ายกุหลาบ บางต้นมีอายุเก่าแก่ร่วม 600 ปี

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 10]
พักที่  LONGYAOXIANG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าลี่เจียง - คุนหมิง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) - ตำหนักทองจินเตี้ยน - ถนนคนเดินจินปี้ลู่
เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก [มื้อที่ 11]

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟลี่เจียง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง (ที่นั่งชั้น 2) มุ่งหน้าสู่ คุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

** ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ **

หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

เที่ยง

เดินทางถึง คุนหมิง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 12]

จากนั้นนำท่านชม ตำหนักทอง (จินเตี้ยน) ตั้งอยู่บนภูเขา หมิงฟ่งซาน ด้านทิศตะวันออกจองตัวเมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยนถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ หมิง และได้รับการบูรณะโดยอ๋อง หวูซันกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร  กว้างและยาว 6. 2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนัก กว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม   และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20 กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของ อ๋อง หวูซันกุ้ย

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดิน จินปี้ลู่ หรือ ถนน ม้าทอง ไก่มรกต แห่ง นครคุนหมิง 

ถนนจินปี้ลู่ อยู่ในใจกลางเมืองคุน-หมิง เนื่องจากตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกตซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จีจึงเอาคำย่อ “จินปี้”มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ“ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจินหม่าและซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชศกซวเต๋อราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี เล่ากันว่า สิ่งที่น่าอัศจรรย์ คือทุก60 ปีจะมีตอนเย็นวันหนึ่งที่ตะวันยอแสงยามสายัณห์ทางตะวันตกของคุนหมิงมาบรรจบกับพระจันร์ทอแสงที่เพิ่งโผ่ลขึ้นทางตะวันออกของคุนหมิงตรงซุ้มม้าทองและซุ้มไก่มรกตพอดี ทำให้เกิดทัศนียภาพอัศจรรย์ลักษณะ “รัศมีบรรจบ ณ ม้าทองไก่มรกต” ลวดลายซุ้มจินหม่าปี้จีเป็นตราสัญลักษณ์ของนครคุนหมิงมาตลอด ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 13]
พักที่  EMPARK GRAND HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่หกคุนหมิง - วัดหยวนทง - กรุงเทพฯ
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก [มื้อที่ 14]

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดหยวนทง “วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง”

วัดหยวนทง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 15]

เดินทางไป สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย

15.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG613 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ สายการบินไทย (TG) จาก กรุงเทพฯ - คุนหมิง // คุนหมิง - กรุงเทพฯ
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง จาก ลี่เจียง - คุนหมิง
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 4-5 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ
 • เมนูพิเศษ :: อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เห็ด / สุกี้ปลาแชลม่อน
 • พิเศษ :: หัวหน้าทัวร์ถ่ายรูปสวย + ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจ (ไม่บังคับ)
 • วางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชม. หลังการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้น ๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46-59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์
 • ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น !! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
 • สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
 • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทสามารถขอวีซ่าให้ได้

 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่น ๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)
   

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

 • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

 สถานทูตจีน ไม่รับเล่มของท่านเพื่อยื่นขอวีซ่าในกรณีดังนี้

 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy