จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย 2567/2024 จางเจียเจี้ย เขาหม่างซาน ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง ฉางซา เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE330 : โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาหม่างซาน ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (SL)

DE330 : โปรแกรมทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาหม่างซาน ฟูหรงเจิ้น ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน (SL)
Thai Lion Air (SL)

CHAXITAI HOLIDAY HOTEL
DINGWEI CHENGZHOU HOTEL
FENGHUANG INTERNATIONAL HOTEL
TANG’S HOTEL

เขาหม่างซาน…มียอดเขามากกว่า 150 ยอด และมีความสูงถึง 1,902 เมตร

ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน

เขาเทียนเหมินซาน หนึ่งในภูเขาที่สวยที่สุดในประเทศจีน

ชมเสน่ห์ฟูหรงเจิ้น หมู่บ้านโบราณริมน้ำตกในประเทศจีน

เมนูพิเศษ…อาหารค่ำริมน้ำตกฟูหรงเจิ้น  เป็ดปักกิ่ง  บาร์บีคิว  ปลาแซลมอน

สัมผัสนั่งรถไฟความเร็วสูง จากเมืองฉางซาสู่เมืองเฉินโจว

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE330-00820-25 มิ.ย. 67Thai Lion Air (SL)32,999เต็มแล้ว
DE330-00929 มิ.ย.-04 ก.ค. 67Thai Lion Air (SL)32,999เต็มแล้ว

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกกรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (SL934 : 09.40-13.35) – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองเฉินโจว – ตลาดกลางคืนเหอผิง
06.30 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง

09.40 น. เหินฟ้าสู่ ฉางซา โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL934  (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
  โปรดทราบ:    เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ มีข้อจำกัดดังนี้
การจัดที่นั่งเป็นแบบสุ่มเลือก (Random) ตามกฏของสายการบิน ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกหรือซื้อที่นั่งบนเครื่องบินได้
บนเครื่องไม่มีบริการอาหารร้อน หากท่านสนใจสามารถเลือกซื้อ Snacks / เครื่องดื่ม ตามเมนูข้างต้น โดยชำระบนเครื่องได้เลย (ทางบริษัทไม่สามารถจองล่วงหน้าได้)
13.35 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
บริการแฮมเบอร์เกอร์ + น้ำ (ท่านละ 1 ชุด)

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฉางซา เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองเฉินโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ: เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

​ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม ตลาดกลางคืนเหอผิง ของเมืองเฉินโจว ให้ท่านได้อิสระเดินชมตลาดกลางคืน ภายในเต็มไปด้วยอาหารท้องถิ่น ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

ที่พัก

DINGWEI CHENGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สองเฉินโจว – เขาหม่างซาน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน+บันไดเลื่อน+ลิฟท์แก้วขึ้นลง) – เฉินโจว 
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เขาหม่างซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเมืองเฉินโจว มณฑลหูหนาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ AAAA ท่านจะได้สัมผัสกับลิฟท์หน้าผาที่มีความสูง 1,600 เมตร มียอดเขาแหลมคมและหุบเขาที่ตัดขวาง มากกว่า 150 ยอด และยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,902 เมตรจากน้ำทะเล ถือเป็นภูเขาที่มีทิวทัศน์ที่ไม่ธรรมดา เป็นอีกเขาที่ไม่ต้องปีน ก็สามารถสัมผัสถึงความงามของขุนเขา และยังเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุยืนยาวอีกด้วย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ…ปลาแซลมอน
บ่ายนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเฉินโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 
​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พักDINGWEI CHENGZHOU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สามเฉินโจว – แกรนด์แคนยอนหม่าหวงชิว – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ฟ่งหวง – เมืองโบราณฟ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน
​เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม แกรนด์แคนยอนหม่าหวงชิว (ถ่ายชมภายนอก) จุดเด่นของแกรนด์แคนยอนหม่าหวงชิว คือ มีรูปแบบของหินที่โดนกัดเซาะ และมีถนนอยู่ตรงกลาง ตั้งตระหง่านราวกับถนนสวรรค์ เป็นอีกจุดเช็คอิน เมื่อเดินทางมาเที่ยวเมืองเฉินโจว ไม่ควรพลาดที่จะมาเช็คอินกับแกรนด์แคนยอนหม่าหวงชิว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเฉินโจว เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ: เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป
​ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

นำท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน ที่จะทำให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียได้อันเนื่องมาจากการเปิดปิดฝายทดน้ำจึงทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการล่องเรือได้หรือภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทฯไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

ที่พักFENGHUANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่ฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – เมืองฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว สะพานที่เป็นมรดกตกทอดเก่าแก่ที่สุดมาจนถึงวันนี้ มีอายุกว่า 300 ปี สร้างในสมัยฮ่องเต้คังซี แห่งราชวงศ์ชิง

จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว สร้างในราชวงศ์ถัง จุดเด่นคือ กำแพงโบราณ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น Furong Zhen(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียวเมืองเซียงซี ที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์เรื่อง Hibiscus Town ที่ฉายในจีนเมืองปี 1986 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก

จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฟูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้

​ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…ร้านอาหารค่ำริมน้ำตกฟูหรงเจิ้น
ที่พักCHAXITAI HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พักในเขตหมู่บ้านฟูหรงเจิ้น)
วันที่ห้าฟูหรงเจิ้น  –  จางเจียเจี้ย – ภาพวาดทราย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน) – ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ประตูสวรรค์  –  ฉางเต๋อ  –  ถนนคนเดินฉางเต๋อ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ภาพวาดทราย จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน  ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบันและนำท่านขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน (หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง  7.5  กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้งนำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา 

***โปรดทราบ!! หมายเหตุ : การนั่งกระเช้าขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้  / การนั่งรถ+บันไดเลื่อนของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางเต๋อ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…บาร์บีคิว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินฉางเต๋อ สามารถเลือกสินค้าและของฝากต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย

ที่พักTANG’S HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่หกฉางเต๋อ – ฉางซา – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (SL935 : 14.35-16.30)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

​กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

14.35 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR  เที่ยวบินที่ SL935 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.30 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 7 ม.ค.67 **
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) ในกรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าจีนอยู่แล้ว ทางบริษัทฯ  หักคืนค่า วีซ่ากรุ๊ปให้ท่านละ 900 บาท  
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์อั
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-8) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • Case 1 ในการจองครั้งแรก

  ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

  Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

  Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

  (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

  Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
  • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า)
  • ไฟล์รูปถ่าย (ขอจากทางร้านถ่ายรูป) 2x2 นิ้ว (จัตุรัส) เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่า
  1. ห้ามยิ้ม
  2. ต้องเห็นหูชัดเจน
  3. พื้นหลังขาวเท่านั้น
  4. รูปขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  5. ห้ามใส่เสื้อสีขาว และสีอ่อน / ลูกไม้
  6. ห้ามใส่ชุดราชการ หรือชุดครุย
  7. ถ่ายหน้าตรง เปิดหน้าผาก
  8. ห้ามใส่แว่นตาสีดำ และใส่หมวก
  9. ตนมุสลิมเปิดหน้าเห็นใบหน้า
  10. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด
  11. ห้ามให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด (ห้ามแม็ค)
 • วีซ่ากรุ๊ปทำได้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น!!ชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้
 • หากยกเลิกการเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถคืนค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 • ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าและทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว
 • ในกรณีรัฐบาลจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทำการ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเป็นจริง
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
  • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
  • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
  • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

   พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

  Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy