ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล 2567/2024 | จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE329 : โปรแกรมทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (VZ) - พัก 5 ดาว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล

DE329 : โปรแกรมทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (VZ) - พัก 5 ดาว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล
THAI VIETJET (VZ)

FENGHUANG GARDEN HOTEL
Pullman Hotel
Sunshine Hotel

ทัวร์จางเจียเจี้ย ไม่เข้าร้านรัฐบาล ... จางเจียเจี้ย - ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้น - เมืองโบราณเพิ่งหวง - เทียนเหมินซาน - ประตูสวรรค์ระเบียงแก้ว - เขาเทียนจื่อซาน - ถ้ำมังกรเหลือง- ทะเลสาบเป่าเฟิงหู - เยือนตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แลนด์มาร์คใหม่แห่งเมืองจางเจี่ยเจี้ย - ชมความงามเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของประเทศจีน

** พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

*** ไม่เข้าร้านรัฐบาล ***

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย(VZ3694) – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
07.45 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai VietJet Air) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

11.35 น.ออกเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เที่ยวบินที่ VZ3694 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.00 น.

เดินทางถึง สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย (เวลาที่จีนเร็วกว่าที่ไทย 1 ชั่วโมง)
นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจียเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ยที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยมารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Sunshine Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 2ภูเขาเทียนเหมินซาน (รถอุทยาน + นั่งกระเช้า + บันไดเลื่อน) – ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมค่าหุ้มรองเท้า) - สวนวัฒนธรรมถู่เจีย - โชว์จิ้งจอกขาว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                   นำท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน (นั่งกระเช้า + บันไดเลื่อน) เทียนเหมินซานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกไม่ใช่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยมในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้เทียนเหมินซานบนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบที่สมบูรณ์อย่างที่สุดต้นไม้ใหญ่แต่ละต้นมีอายุนับร้อยปี

                   นำท่านเดินทางสู่ ระเบียงแก้ว (รวมค่าหุ้มรองเท้า) ซึ่งเป็นสะพานกระจกล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของสะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน

                   จากระเบียงกระจกก็เดินตามทางอ้อมภูเขา และลงบันไดเลื่อนมาหน่อยก็จะเจอกับ ถ้ำช่องประตูสวรรค์ หรือพื้นที่ภายในช่องที่เรามองเห็นจากด้านล่าง เป็นช่องเขาขนาดใหญ่ที่เกิดจากการพังทลายของภูเขาตามธรรมชาติ โดยมีความสูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร และลึก 60 เมตร ซึ่งเหมือนกับเป็นประตูสวรรค์

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านสู่ สวนวัฒนธรรมถู่เจีย เป็นบ้านโบราณของหัวหน้าชนเผ่าพื้นเมืองให้ท่านชมบริเวณภายในและศึกษาความเป็นอยู่ของชนเผ่าในสมัยก่อนซึ่งภายในยังเก็บสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยโบราณไว้เป็นอย่างดี เช่น เสื้อผ้า รองเท้า จานชาม ในสมัยนั้นซึ่งทำมาจากเครื่องเงินแท้ๆ

 

ค่ำ  

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว เป็นเรื่องราวความรักของนางจิ้งจอกขาวที่แปลงร่างเป็นมนุษย์และตกหลุมรักกับชายตัดฟืน โดยเค้าโครงการแสดงได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานพื้นบ้าน โชว์นี้ยังใช้ฉากธรรมชาติของประตูสวรรค์ เป็นฉากหลัง ในการแสดงโชว์ชุดนี้ยังใช้นักแสดงกว่า 600 คน และคอรัสอีกกว่า 80 คน

 

พักที่ Sunshine Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 3เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – สะพานหงเฉียว - กำแพงเมืองโบราณ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                   นำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณเฟิ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ สวยงามเมืองหนึ่งของจีน อยู่เขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถู่เจีย เป็นเมืองโบราณทางวัฒนธรรม มีประวัติอันยาวนาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีประวัติมากว่า 400 ปีแล้ว แบ่งเป็นเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เมืองเก่า สร้างขึ้นตามเชิงเขาและมีลำน้ำถัวเจียงไหลผ่าน

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา

นำท่าน นั่งเรือแจวชมแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวรชุมชนนี้มาช้านาน เช่น ชาวบ้านอาบน้ำ ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมแม่น้ำ ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์ สำหรับชุมชนชลบทแห่งนี้ทีเดียว

                   นำท่านชม สะพานหงส์เฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานคลองเวนิส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง ยังคงรักษารูปทรงในอดีตไม่เปลี่ยนแปลง

                   และนำท่านชม กำแพงเมืองโบราณ ที่ทอดตัวขนาบไปกับบ้านเรือนและแม่น้ำ บนกำแพงสามารถขึ้นไปยืนถ่ายรูปเดินชมวิวบนนั้นได้

                   นำท่านเที่ยว ชมวิวเมืองฟ่งหวง ริมแม่น้ำถัวเจียง ตกแต่งแบบแนวสุดฤทธิ์สุดเดช ชมและเลือกซื้อสินค้า Handmade เสื้อยืด รองเท้าเก๋ๆ เขียนสีลงลายสดใส แบบนั่งวาดกันให้เห็นชิ้นต่อชิ้น และของพื้นเมืองต่างๆอีกมากมาย

ค่ำ  

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

พักที่ 

Fenghuang Garden Hotel หรือ Fenghuang Zui Xiangxi Hotel

วันที่ 4เมืองเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย - อุทยานจางเจียเจี้ย (ใช้รถอุทยานพิเศษ ไม่ต้องเข้าคิว) - เขาเทียนจื่อซาน (ลิฟท์แก้วไป๋หลง) - เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ( สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ) - ลำธารแซ่ม้าทอง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

เที่ยง  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านเที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย (ใช้รถอุทยานพิเศษ ไม่ต้องเข้าคิว) เป็นอุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนานเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และ ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ. 1992 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนต์เรื่องอวตาร

นำท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจักรพรรดิ์ ( ลิฟท์แก้วไป๋หลง) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานเอี๋ยนเจียเจี้ยด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร พร้อมกับชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจมิรู้ลืมท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุดวัดได้ถึง 1,250 เมตรทั้งทางด้านทิศตะวันออก  ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชันลำห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่าง ๆ  ยืนตระหง่านค้ำฟ้าเสมือนหนึ่งรี้พลมากมายกำลังเคลื่อนทัพใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว

                   นำท่านชม สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า ( เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามแสนประทับใจ

                   นำท่านเดินทางไปยัง ลำธารแส้ม้าทอง เป็นลำธารน้ำในสะอาดไหลวนเวียนไปตามขุนเขา กับแมกไม้อันร่มรื่นและทิวทัศน์ของภูเขาหินที่ตั้งโดดเด่นโอบล้อม มีการสร้างสะพานเล็กๆข้ามลำธาร ลำธารสายนี้ที่ไหลมาจากภูเขา เมื่อมองจากที่สูงมีลักษณะแตกปลายเป็นเส้นสายคล้ายแส้ม้า ขณะที่ขุนเขาแวดล้อมนั้นในฤดูร้อนยามเย็นที่แสงแดดอ่อนๆเป็นสีทอง ขุนเขาเหล่านี้ที่ถูกแสงแดดอาบไล้จะทอดเงาสะท้อนในลำธารเป็นสีทองสวยงาม

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Pullman Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
วันที่ 5เมืองจางเจียเจี้ย  – ทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้ (รวมรถราง)  – ล่องเรือชมถ้ำมังกรเหลือง - สะพานกระจกข้ามหุบเขา (ไป-กลับ สะพานกระจก)
เช้า  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                    จากนั้นนำท่านชม  ทิวทัศน์ภาพเขียนสิบลี้  ซึ่งเป็นแนวทิวเขาที่ประกอบด้วยยอดเขารูปร่างแปลกพิสดารเรียงรายกัน 200 ยอด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ “ซั่วเซียวี่” ซึ่งเป็นเขตช่องแคบที่มีทัศนียภาพที่งดงามแห่งหนึ่งโดยมีลำธารเล็กๆ ไหลผ่านตามแนวทิวเขา เป็นภาพที่สวยงามราวกับภาพเขียน (รวมรถราง)

                   นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำมังกรเหลือง(หวงหลงตัง) นำท่านล่องเรือ ไปตามธารน้ำใต้ดินชมถ้ำวังมังกร ชมวังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูความสุข ชมประตูอายุยืน ฯลฯ  ท่านจะได้ชมความสวยงามอย่างมหัศจรรย์ของหินงอกหินย้อย งดงามตระการตามากมาย หินดาบทอง หินหอกเงิน หินเครื่องดนตรีจีน ชมน้ำตกเทวดาสวรรค์

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกข้ามหุบเขา สะพานนี้จะทอดยาวสองฝั่งหน้าผาโดยในบริเวณ Zhangjiajie Grand Canyonซึ่งจะมีความยาวถึง 430 เมตร กว้าง 6 เมตร และสูง300 เมตร สะพานแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิสราเอล  HaimDotan ซึ่งเคยออกแบบ Expo 2010 Shanghai's Israel มาก่อน

                   ««««ไฮไลท์พบกับความเสียวของทางเดินกระจกที่มีระยะทางอันน่าตื่นเต้นประมาณ 60 เมตร ท่านจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ทางเดินกระจกทั้งหมดซึ่งเป็นสะพานกระจก ล้อมรอบผาสูงชันความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจกแห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออก!! 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Pullman Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
วันที่ 6 เมืองจางเจียเจี้ย- ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู (รวมรถกอล์ฟ) - ชมจิตรกรรมภาพเม็ดทราย - สนามบินต้าหยง- กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านล่องเรือ ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนช่องเขาสูง รายล้อมด้วยยอดขุนเขาและพรรณไม้นานาชนิด ชมทัศนียภาพอันสวยงามตัดกับสายน้ำที่ใสสะอาดในทะเลสาบ ให้ท่านได้พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย
นำท่านชม ชมจิตรกรรมภาพเม็ดทราย สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย โดยศิลปินหนุ่มนาม หลี่ จวิน เซิง ผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในเมืองนี้ ท่านได้สร้างผลงานทางศิลป์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนทัศนียภาพในอุทยานจางเจียเจี้ย โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ เช่น หินสี กรวด ทราย กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า นำมาร้อยเรียงเป็นภาพสีที่มีมิติสมจริง จนท่านกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติในปัจจุบัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมื่อสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินต้าหยง 

17.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai VietJet Air) เที่ยวบินที่ VZ3695 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
19.30 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขในการจอง

ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน 
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน  
ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน 
ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
ทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 15 หยวน / คน / วัน
ทิปไกด์คนขับรถ  วันละ 15 หยวน / คน / วัน
ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามความพึงพอใจของท่าน

รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
  • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy