ทัวร์จางเจียเจี้ย พัก 5 ดาว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล 2567/2024 | จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE329 : โปรแกรมทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (SL) - พัก 5 ดาว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล

DE329 : โปรแกรมทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง 6 วัน 5 คืน (SL) - พัก 5 ดาว + ไม่เข้าร้านรัฐบาล
Thai Lion Air (SL)

HOWARD JOHNSON HUACHEN PLAZA CHANGSHA
Pullman Hotel
Sunshine Hotel

ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น | ภูเขาเทียนเหมินซาน  | ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว | สะพานกระจกข้ามหุบเขา | อุทยานจางเจียเจี้ย | เขาเทียนจื่อซาน | เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว | ถ้ำหวงหลงต้ง | โชว์จิ้งจอกขาว | เมืองฟูหรงเจิ้น | ชมน้ำตก | เมืองโบราณเฟิ่งหวง | ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง | สะพานหงส์ | รถไฟฟ้าความเร็วสูง | ฉางซา | เกาะส้ม (รถราง ) | ถนนคนเดินหวงซิ่งลู่

** พักโรงแรมระดับ 5 ดาว พร้อมหัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **

*** ไม่เข้าร้านรัฐบาล ***

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE329-00106-11 ก.ย. 67Thai Lion Air (SL)37,900จองด่วน
DE329-00213-18 ก.ย. 67Thai Lion Air (SL)37,900จองด่วน
DE329-00321-26 ก.ย. 67Thai Lion Air (SL)38,900จองด่วน
DE329-00711-16 ต.ค. 67Thai Lion Air (SL)40,900จองด่วน
DE329-00822-27 ต.ค. 67Thai Lion Air (SL)40,900จองด่วน
DE329-00926-31 ต.ค. 67Thai Lion Air (SL)40,900จองด่วน
DE329-00407-12 พ.ย. 67Thai Lion Air (SL)38,900จองด่วน
DE329-00522-27 พ.ย. 67Thai Lion Air (SL)38,900จองด่วน
DE329-00607-12 ธ.ค. 67Thai Lion Air (SL)38,900จองด่วน
DE329-01031 ธ.ค. 67-05 ม.ค. 68Thai Lion Air (SL)41,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก ท่าอากาศยานนานชาติดอนเมือง – สนามบินต้าฉางซา – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น ( SL934 : 09.35 - 13.35 )
06.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกชั้นที่ 3 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion air) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ทุกท่าน 
09.35 น.ออกเดินทางสู่ เมืองฉางซา โดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion air ) เที่ยวบินที่ SL934:09.35 – 13.35 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) *** เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ****
13.35 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซา หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง )  **** ระหว่างทางจะมีบริการ อาหาร SET BURGER ***  
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจียเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยมารวมกันโดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณ ที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี่ ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของรีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์  ร้านขายของที่ระลึก
พักที่ SUN SHINE HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 2ภูเขาเทียนเหมินซาน ( รถอุทยาน + นั่งกระเช้า + บันไดเลื่อน) – ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมค่าหุ้มรองเท้า) - สะพานกระจกข้ามหุบเขา ( สะพานกระจก ) 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน  ( รถอุทยาน + นั่งกระเช้า + บันไดเลื่อน) เทียนเหมินซาน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ไม่ใช่แค่ในฐานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว  แต่ยังเป็นที่วัดฝีมือของนักบินชั้นเยี่ยม ในการบินลอดผ่านช่องเขาประตูสวรรค์แห่งนี้เทียนเหมินซาน บนยอดเขายังเป็นพื้นที่ป่าดิบ ที่สมบูรณ์อย่างที่สุด 

นำท่านเดินทางสู่ ระเบียงแก้ว (รวมค่าหุ้มรองเท้า) ซึ่งเป็นสะพานกระจกล้อมรอบผาสูงชัน ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบนเขาเทียนเหมินซาน มีกฎอยู่ว่าผู้มาเยือนสะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดินและลงบันไดเลื่อนมาก็จะเจอกับ ถ้ำช่องประตูสวรรค์ หรือพื้นที่ภายในช่องที่เรามองเห็นจากด้านล่าง เป็นช่องเขาขนาดใหญ่ ที่เกิดจากการพังทลายของภูเขา ตามธรรมชาติ โดยมีความสูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร และลึก 60 เมตร ซึ่งเหมือนกับเป็นประตูสวรรค์
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกข้ามหุบเขา ชมความงามของธรรมชาติสถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจน ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCO 

นำท่าน นั่งบอลลูนเทียม ใส่แว่นตาวีอาร์ สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา เสมือนว่าเราอยู่ในบอลลูนจริงๆ และได้ผาดโผน ในแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยและสะพานกระจก ให้ภาพตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจต่อผู้ได้ไปเที่ยวยิ่งนัก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ PULL MAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 3อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน ( ลิฟท์แก้วไป๋หลง ) – เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ( สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ) – ถ้ำหวงหลงต้ง – โชว์จิ้งจอกขาว
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม อุทยานจางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปีค.ศ. 1992 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ เป็นสถานที่ที่ใช้เป็นฉากประกอบในภาพยนตร์เรื่องอวตาร

นำท่านเดินทางขึ้น เขาเทียนจื่อซาน หรือ เขาจักรพรรดิ์ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานจางเจียเจี้ย (ด้วยลิฟท์แก้วไป๋หลง แห่งแรกของเอเชียสูง 326 เมตร) ซึ่งเขาแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหุบเขาอวตาร เพราะเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังระดับฟอร์มยักษ์เรื่องอวตารนั้นเอง ที่แห่งนี้มีทิวทัศน์อันสวยงาม ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาสูงสุด วัดได้ถึง 1,250 เมตร ทางด้านทิศตะวันออก  ทิศใต้ และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซาน  เต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูง ชัน ลำห้วยลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ  

นำท่านชม สะพานเทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว ( สะพานหนึ่งในใต้หล้า หรือ สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ) มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังหลายเรื่อง 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ ถ้ำหวงหลงต้ง หรือ ถ้ำวังมังกรเหลือง ถ้ำแห่งนี้สูง 160 เมตร ลึก 1.5 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 4 ชั้น ภายในถ้ำมีอ่างเก็บน้ำ 1 แห่ง ลำธารใต้ดิน 2 สาย

นำท่านล่องเรือ ไปตามธารน้ำใต้ดิน ชมถ้ำมังกร วังแก้วผลึก วังซือหงอคง ชมประตูแห่งความสุข ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับหินรูปทรงแปลกๆ งดงามภายในถ้ำ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม โชว์จิ้งจอกขาว เป็นเรื่องราวความรักของนางจิ้งจอกขาวที่แปลงร่างเป็นมนุษย์และตกหลุมรักกับชายตัดฟืน โดยเค้าโครงการแสดงได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานพื้นบ้าน โชว์นี้ยังใช้ฉากธรรมชาติของประตูสวรรค์ เป็นฉากหลัง ในการแสดงโชว์ชุดนี้ยังใช้นักแสดงกว่า 600 คน และคอรัสอีกกว่า 80 คน
พักที่ PULL MAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 4เมืองฟูหรงเจิ้น - ชมน้ำตก – เมืองโบราณเฟิ่งหวง -– ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง -สะพานหงส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น (ล่องเรือ) ซึ่งตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจีย และเผ่าเหมียวเมืองเซียงซี ที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เป็นหมู่บ้านโบราณที่รอบล้อมด้วยน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์เรื่อง Hibiscus Town ที่ฉายในจีนเมืองปีค.ศ. 1986 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก ให้ท่านชมวิวน้ำตกพร้อมอิสระให้ท่านถ่ายรูป 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม เมืองโบราณฟิ่งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัวเจียง สร้างในราชวงศ์ถัง จุดเด่นคือ กำแพงโบราณ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย

นำท่าน นั่งเรือแจวชมแม่น้ำถัวเจียง ชมบ้านเรือนโบราณห้อยขาสองฝั่ง แม่น้ำถัวเจียง อันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมือง ที่อาศัยอยู่ บริเวณชุมชนนี้มาช้านาน เช่น  ซักผ้า หรือล้างผักอยู่ริมแม่น้ำ ช่างเป็นบรรยากาศที่สร้างมนต์เสน่ห์สำหรับชุมชนแห่งนี้ทีเดียว   

นำท่าน ชมสะพานสายรุ้ง หรือสะพานหงส์เฉียว ซึ่ง เป็นสะพานปูน 2 ชั้น มีหลังคาคลุม ลักษณะคล้ายสะพานลมฝนของชาวต้ง (แต่ชาวต้งจะสร้างด้วยไม้) ชั้นล่างของสะพานปัจจุบันเป็นร้านค้าไปตลอด 2 ฟากฝั่งสะพาน ส่วนชั้นบนเป็นมุมกาแฟ จุดชมวิวที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรือนเก่าแก่ปลูกสร้างอย่างสวยงามไปตาม
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SUNSHINE INTERNATIONAL XIANGXI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 5 รถไฟฟ้าความเร็วสูง (G6429:09.30 – 11.50 ) ฉางซา - เกาะส้ม (รถราง ) - ถนนคนเดินหวงซิ่งลู่
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟด่วน เพื่อโดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉางซา  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง)  
11.50 น.เดินทางถึงเมือง ฉางซา เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในมณฑลหูหนาน
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้า เกาะสีส้ม (รวมรถกอล์ฟ) ตัวเกาะมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-200 เมตร และยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ด้วยความกว้างใหญ่ จึงทำให้นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นมาเที่ยวชมบนเกาะได้เลยและที่มาของชื่อเกาะส้มนั้นก็มาจากสีของหินและทรายที่มีสีเหมือนกับลูกพีช โดยบนเกาะมีการสร้างอนุสาวรีย์เหมา เจ็อ ตุง ที่เคยมาใช้ชีวิตบนเกาะแหง่นี้เพื่อรำลึกถึงท่าน

นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินหวงซิ่งลู่  เมืองฉางซา เป็นถนนคนเดินที่เดินเพลินมาก ของกิน ของใช้ เสื้อผ้า สีสันของถนน ร้านค้ามีทั้ง ติดถนน และในใต้ดินก็มี ความที่ไปช่วงหนาว รอบแรกเราเดินข้างบน รอบสอง เพิ่งรู้ เดินห้างใต้ดินก็ได้ทางเชื่อมต่อกันทางออกก็มีหลายจุดเพื่อมายังข้างบน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่  HOWARD JOHNSON HUACHEN PLAZA CHANGSHA หรือเทียบเท่าระดับ 5  ดาว
วันที่ 6  CHANGSHA BAILIAN OUTLET – กรุงเทพฯ (SL935: 14.35 -16.30 )
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน CHANGSHA BAILIAN OUTLET ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า แบรนด์เนมชั้นนำหลากหลายประเภท
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารเสร็จนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฉางซา เพื่อเดินทางกลับยัง ประเทศไทย
14.35 น. เหินฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL935:14.35-16.30
16.30 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์วันละ 15 หยวน และคนขับรถวันละ 15 หยวน / ท่าน / วัน
วางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy