ทัวร์จีน มองโกเลียใน ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน ขี่อูฐย่ำไปบนเนินทรายเสี่ยงซานวาน เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE963 : ทัวร์จีน มองโกเลียใน ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน ขี่อูฐย่ำไปบนเนินทรายเสี่ยงซานวาน 6 วัน 5 คืน (3U) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE963 : ทัวร์จีน มองโกเลียใน ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน ขี่อูฐย่ำไปบนเนินทรายเสี่ยงซานวาน 6 วัน 5 คืน (3U) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]
SICHUAN AIRLINES (3U)

HANG KONG HOTEL
HOWARD JOHNSON PARKVIEW PLAZA ERDOS HOTEL
SAILUM JIDI HOTEL
SHANGRI-LA HOTEL HOHHOT

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เฉิงตู
14.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 4 บริเวณ ISLAND-G โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

17.30 น. เหิรฟ้าสู่   เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8146  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
22.00 น.

ถีง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่ HANG KONG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว (โรงแรมที่สายการบินจัดให้)
วันที่ 2เฉิงตู - โฮฮอท - พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน - วัดต้าเจา
เช้ารับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)
10.20 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองโฮฮอท โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8747
12.45 น.

ถีง ท่าอากาศยานฮูเห่อเฮ่าเทอะ เมืองโฮฮอท ซึ่งตั้งอยู่บริเวณรอบนอกของทะเลทรายโกบี บนที่ราบสูงชายขอบทุ่งหญ้าแห่งมองโกเลีย เมืองนี้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยอัลตานข่าน เพื่อให้เป็นถิ่นฐานอิสระของชาวมองโกล ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติมองโกเลียใน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์มองโกเลียใน (ปิดทุกวันจันทร์) ตั้งอยู่ติดกับโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ปี 2007 แบ่งเป็นส่วนจัดการแสดงทั้งสิ้นถึง 6 ชั้น มีพื้นที่ 51,350 ตารางเมตร จัดแสดงประวัติเรื่องราววิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่โบราณ รวมทั้งวัตถุโบราณอีกมากมาย

จากนั้นนำท่านสู่ วัดต้าเจา เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโฮฮอท ภายในวัดมีพระพุทธรูปเงิน สูง 8.2 ฟุต วัดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดพระเงิน”

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เนื้อแพะ
พักที่ SHANGRI-LA HOTEL HOHHOT หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 3โฮฮอท - ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ไม่รวมค่าขี่ม้า ขี่อูฐ) - ชมมวยปล้ำและชมแข่งม้า - ฟาร์มเอินเหอ(ฟรีค่า เช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย) - การแสดงรอบกองไฟ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมื่อท่านเดินทางมาถึงจะมีสาวชาวมองโกล ออกมาต้อนรับท่านด้วยเหล้ามองโกล ซึ่งทุ่งหญ้าซีลามู่เหยินเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีประดุจพรมสีเขียวที่ปูทอดไปจนจรดเส้นฟ้า ดินแดนแห่งนี้เป็นเขตปศุสัตว์ที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ม้าและวัวพันธุ์ดี ชมการแสดงมวยปล้ำ ขี่ม้า ยิงธนู กีฬาของชาวมองโกล และอิสระให้ท่านสนุกสนานกับการขี่ม้า ขี่อูฐ ตามอัธยาศัย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบริการขี่ม้า ขี่อูฐ ท่านสมารถเช่าม้า หรือ อูฐ ขี่เพื่อชมความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองเร่ร่อนมองโกล ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายในการกินอยู่ พักในกระโจม ชอบเลี้ยงแพะ แกะ ม้า และอูฐ) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารมองโกล
บ่าย

นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มเอินเหอ ที่ตั้งอยู่ส่วนลึกของทุ่งหญ้า เพื่อสัมผัสความเป็นอยู่ของชาวมองโกล  

ท่านสามารถเดินเล่นกลางทุ่งหญ้า ใส่ชุดมองโกลถ่ายภาพ (ฟรี!!! ค่าเช่าชุดพื้นเมืองให้ท่านใส่ถ่ายรูปตามอัธยาศัย) เรียนร้องเพลงมองโกล ถ่ายภาพกับแกะที่เลี้ยงไว้ เรียนมวยปล้ำ เรียนทำชานมมองโกล

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมการแสดง ระบำเชิญสุรา และ การแสดงรอบกองไฟ (กรณีมีฝนตกจะเปลี่ยนเป็นโชว์ด้านในให้แทน)

พักที่

กระโจมมองโกลแบบทันสมัย (มีห้องน้ำในตัว) 

**กระโจมมีห้องพักคู่ หรือห้องพักเดี่ยว เท่านั้น!!! (ไม่มีห้องเสริมเตียง)**

วันที่ 4ทุ่งหญ้าซีลามู่เหยิน - เนินทรายเสี่ยงซานวาน(รวมกระเช้า) - อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย - เมืองออร์ดอส
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เนินทรายเสี่ยงซาวาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตทะเลทรายคู่ปู้ฉี่ เป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 7 ของจีน เนินทรายส่วนใหญ่บริเวณทะเลทราย Kubuqi มีความสูงราว 10-15 เมตร และเนินทรายกว่า 80% มีการเคลื่อนตัวตามแรงลมและสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านนั่งกระเช้าเพื่อขึ้นไปบนเนินทรายอย่างสะดวก แล้วให้ท่านใส่รองเท้ากันทราย (ไม่รวมค่ารองเท้ากันทราย) เดินลุยวิ่งเล่นบนทะเลทรายให้สะใจ

จากนั้นเชิญท่าน อิสระกับกิจกรรมทะเลทราย อาทิเช่น ขี่อูฐเดินเรียงเป็นแถวท่องทะเลทราย,  นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย, เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซา เป็นต้น (ไม่รวมค่ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงค่าเช่าอุปกรณ์)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ดอส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเมืองที่ถือว่าร่ำรวยที่สุดของจีน ปัจจุบันยอดการผลิตผลิตภัณฑ์แคชเมียร์ของออร์ดอสคิดเป็นราว 1 ใน 3 ของทั่วประเทศ และ 1 ใน 4 ของทั่วโลก จึงถือได้ว่าเป็นเมืองแคชเมียร์ของจีนและศูนย์กลางกิจการแคชเมียร์ของโลก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOWARD JOHNSON PARKVIEW PLAZA ERDOS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว 
วันที่ 5เมืองออร์ดอส - สุสานเจงกีสข่าน - อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย - เขตเมืองใหม่คังปาสือ - เฉิงตู
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สุสานเจงกีสข่าน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) สุสานมหาบุรุษแห่งสงครามทะเลทรายที่มีชื่อเสียงก้องโลก เขตสุสานกว้างใหญ่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,500  ตารางกิโลเมตร ณ สุสานแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของหอที่ระลึกเจงกีสข่าน รูปทรงแปดเหลี่ยมสูง 20 เมตร หลังคาสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบมองโกล ประดับกระจกสีเหลืองและสีน้ำเงินแวววาม ภายในมีรูปปั้นของเจงกีสข่าน และรูปที่แสดงชีวประวัติของเจงกีสข่าน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเที่ยวชม อุทยานจำลองวันวานของมองโกเลีย มีพื่นที่ 33.48 ตารางกิโลเมตร เดินเข้าไปภายในอุทยาน เหมือนท่านย้อนกลับไปเมื่อ 700 กว่าปีก่อน ฉากต่างๆบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรม ประวัติ ภาษาของชนเผ่ามองโกลตั้งแต่โบราณ

จากนั้นนำท่านชม เขตเมืองใหม่คังปาสือ ซึ่งทางเมืองออร์ดอสได้ออกแบบสร้างเขตคังปาสือขึ้นมา ให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับประชากรที่เพิ่มขึ้น และเพื่อดึงดูดเจ้าของบริษัทเหมืองแร่ เข้ามาลงทุนทำเหมืองถ่านหิน, ธาตุหายาก และขุดก๊าซในเมืองแห่งนี้อีกด้วย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานออร์ดอส เอจิน โฮโร

22.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8970  
00.20 น. ถีง ท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองที่มีความเป็นเมืองจีนอย่างที่ผู้คนได้จินตนาการไว้
พักที่ SAILUM JIDI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว
วันที่ 6ถนนโบราณจินหลี่ - เฉิงตู - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู  เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
14.40 น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES  เที่ยวบินที่ 3U8145  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.35 น. ถึง ท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.....

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 05 ธ.ค. 61 เป็นเงิน 2,300 บาท
 • ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ ราคา 1,500 บาท (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
   **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)  
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), อาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม จำนวน 1 ใบ  สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  หมายเหตุ ** ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้คลอบคลุมในเรื่องของสุขภาพ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ***ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 330 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเดินทาง

  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ รวม 250 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
  กรณีกรุ๊ปออกเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน ขอเก็บค่าทิปเพิ่ม 100 หยวน / ท่าน / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 3 วัน หลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 • ส่งหนังสือเดินทางตัวจริง, พร้อมรูปถ่าย จำนวน 2 รูป (ตามกฎของการขอวีซ่าจีนในหัวข้อด้านล่าง) และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ก่อนเดินทาง 15 วัน **กรณียื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,050 บาท  (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) 
 • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 15 วัน (ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)  
 •  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 •  แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 
 • คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ                                                                                       
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นอัตราค่าบ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
  หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้ 

 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายจากร้านถ่ายรูป จำนวน 2 ใบ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น!! 

  ข้อห้าม : ห้ามแม็ครูป, ห้ามรูปเป็นรอย, ห้ามเปื้อน, ห้ามยิ้ม, ห้ามใส่เสื้อสีอ่อน และสีขาว (ห้ามใส่เสื้อคอกว้าง แขนกุด ซีทรู ลูกไม้ สายเดี่ยว ชุดราชการ ชุดยูนิฟอร์มชุดทำงาน ชุดนักเรียน นักศึกษา), ห้ามใส่แวนตาสีดำ หรือกรอบแว่นสีดำ, ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น ต่างหู สร้อย กิ๊ปติดผม คาดผม เข็มกลัด เป็นต้น 
  รูปต้องเห็นคิ้ว และใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน ห้ามผมปิดหน้า
  รูปต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ 
  รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน 
  **ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง 

 • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้

   เดินทางพร้อมพ่อแม่ / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่  
  1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง
  2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
  3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ

  เดินทางพร้อมญาติ  
  1. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
  2. สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
  3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
  4. กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
  5. ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น

  ผู้เดินทางที่ชื่อเป็นชาย แต่รูปร่าง หน้าตาเป็นหญิง (สาวประเภทสอง) ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้

  • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษอังกฤษตัวจริงเท่านั้น 
  • หนังสือชี้แจงตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงเท่านั้น
  • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  • ต้องไปแสดงตัวต่อหน้าผู้รับยื่นวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนในวันยื่นวีซ่า

 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  1. ใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง
  2. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
  3. สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  4. กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส


  ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางคนต่างชาติในกรณีที่ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้
  หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน ท่านละ 5,060 บาท
  หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ (กรุณาสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)


  ประเทศที่ไม่สามารถขอวีซ่าจีนแบบด่วนได้  ต่างชาติฝรั่งเศส และประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ :
  ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย

  กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน และต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ก่อนทำการยื่นวีซ่า

  เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่าง น้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)


  โปรดทำความเข้าใจ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีนอาจเรียกขอเอกสารเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  


  ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทาง และยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy