โปรแกรมทัวร์จีน ย่าติง เต๋อชิง แชงกรีล่า คุนหมิง เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE451 : โปรแกรมทัวร์จีน ย่าติง (เข้า 2 รอบ) เต๋อชิง แชงกรีล่า คุนหมิง 8 วัน 7 คืน (TG)

DE451 : โปรแกรมทัวร์จีน ย่าติง (เข้า 2 รอบ) เต๋อชิง แชงกรีล่า คุนหมิง 8 วัน 7 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

GUANJING TIANTANG HOTEL
RAMADA ANKE HOTEL
SOLUXE HOTEL
TANG XIANG JIA XIU HOTEL

ดินแดนในฝันของนักเดินทาง "แชงกรีล่า"     
อุทยานย่าติง (เข้าอุทยาน 2 รอบ) แชงกรีล่าแห่งสุดท้าย 
ทะเลสาบไข่มุก เป็นทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็น ภูเขาหิมะหยางเหม่ยหยาง สูงถึง 5,958 เมตร
ทริปเดียวเที่ยวครบ 2 ภูเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ (ภูเขาไป๋หม่าง และภูเขาหิมะเหมยหลี่)
นั่งรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงไป-กลับแชงกรีล่า

อาหารพิเศษ…อาหารกวางตุ้ง , สุกี้เห็ด

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - คุนหมิง (TG612 : 10.45-14.00) - สวนน้ำตก
07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
10.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG612 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.00 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ได้สมญานามว่า “ นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ "  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

นำท่านเดินทางสู่ สวนน้ำตก Kunming Waterfall Park แลนด์มาร์คใหม่ใจกลางเมืองคุนหมิง ซึ่งถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อได้เปิดตัวขึ้น เพราะสวนสาธารณะแห่งนี้ใช้เวลาในการสร้างกว่า 3 ปี ซึ่งภายในสวนสาธารณะแห่งนี้ก็มีไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือ น้ำตก และ ทะเลสาบที่มีถึง 2 แห่ง ถือว่าเป็นธรรมชาติที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกอย่างหนึ่ง สวนน้ำตกแห่งนี้มีขนาดใหญ่ มีความกว้างกว่า 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร จึงทำให้สวนสาธารณะแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวที่สุดของเอเชียเลยก็ว่าได้

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง
พักที่SOLUXE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 2คุนหมิง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - แชงกรีล่า - อุทยานปู่ต๋าซั่ว (รถแบตเตอรี่) - เมืองโบราณแชงกรีล่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟคุนหมิง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ แชงกรีล่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง) (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ)

หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานปู่ต๋าซั่ว (รถแบตเตอรี่) (Potatso National Park) เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบต ตี๋ชิ่ง มณฑลอวิ๋นหนาน ประเทศจีน อยู่ห่างจากตัวเมืองแชงกรีล่าไปทางตะวันออกประมาณ 20 กิโลเมตร บนความสูงประมาณ 3,625-4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 1,600 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งภูเขาสูงชัน ทะเลสาบ ลำธาร ทุ่งหญ้า และป่าไม้ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น แพะภูเขา จามรี ลิงหิมะ นกยูง และนกกระเรียน ภายในอุทยานแห่งชาติมีทะเลสาบสำคัญสองแห่งคือ ทะเลสาบฉู่ตู (Shudu Lake) และ ทะเลสาบปี่ถ๋า (Bita Lake) ทะเลสาบฉู่ตูเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่มีน้ำสีฟ้าสดใส ตั้งอยู่บนความสูง 3,625 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงชัน ทะเลสาบปี่ถ๋าเป็นทะเลสาบขนาดเล็กที่มีน้ำใสสะอาด ตั้งอยู่บนความสูง 3,860 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ล้อมรอบด้วยทุ่งหญ้าและภูเขา อุทยานแห่งชาติปู่ต๋าซั่วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวสามารถเดินป่า ชมทะเลสาบ ชมสัตว์ป่า และสัมผัสกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวทิเบต

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบตลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่TANG XIANG JIA XIU  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 3วัดลามะซงจ้านหลิง – เต๋อชิง – โค้งแรกแม่น้ำจินซาเจียง – ภูเขาหิมะไป๋หม่าง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเต๋อชิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่เหนือสุดของภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ด้านตะวันตกเชื่อมกับเขตปกครองตนเองทิเบต ด้านตะวันออกติดกับมณฑลเสฉวน เทือกเขานู่ซานที่ยาวแคบ และแม่น้ำล่านช่างเจียงที่เชี่ยวกราก ขนานกันเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ ประกอบเป็นภูมิประเทศภูดอยหุบเขาที่มีลักษณะพิเศษ ภูเขาหิมะ ธารน้ำแข็ง และเต็มไปด้วยป่าดงที่หนาทึบ เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ อากาศสดชื่น เมืองเต๋อชิงได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบของผู้คนที่เสาะแสวงหาธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านชม โค้งแรกแม่น้ำจินซาเจียง ตั้งอยู่ระหว่างทางไปภูเขาหิมะเหมยหลี่ น้ำที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขา

นำท่านชม "ภูเขาเขาหิมะไป๋หมาง" ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลางที่ 4,450 เมตร เส้นทางนี้ตัดผ่านเทือกเขาหิมะ ผ่านป่าสนบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ นับเป็นเส้นทางที่งดงามที่สุด บางคนเรียกเส้นทางนี้ว่า "ถนนไต่ขอบฟ้า" เป็นแหล่งกำเนิดพืชพันธุ์หายาก อาทิ ไม้สน ต้นอาซาเลีย สัตว์ป่าหายากอย่างลิงสีทอง และแพนด้าเล็ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่GUANJING TIANTANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 4วัดเฟยไหล – ภูเขาหิมะเหมยหลี่ – วัดตงจู๋หลิน – ย่าติง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดเฟยไหล อยู่ห่างจากเมืองเต๋อชิงประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นวัดทิเบตที่สำคัญอีกวัดหนึ่ง เนื่องจากเป็นวัดที่ชาวทิเบตมักจะเดินทางมาสักการะบูชาภูเขาหิมะอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่เบื้องหน้า เป็นวัดที่สร้างขึ้นมานานกว่าพันปีแล้ว ตั้งแต่สมัยที่มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเข้ามายังทิเบตในช่วงแรก เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่วัด โดยในวัดจะมีสถูปที่ใช้เป็นเตาเผาดอกไม้ เพื่อเป็นการสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และที่วัดแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นภูเขาหิมะเหมยหลี่ได้อีกด้วย

นำท่านชม ภูเขาหิมะเหมยหลี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาหิมาลัยที่ทอดตัวลงมาจากหลังคาโลก ทิเบตเป็นแนวเทือกเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือลงมายังทิศใต้ (เทือกเขาด้านทิศเหนือ คือ “เหมยหลี่เสวี่ยซาน” ช่วงกลาง คือ “ไท่จื่อเสวี่ยซาน” และด้านทิศใต้ คือ “ปี้หลัวเสวี่ยซาน”) เหมยหลี่เป็นยอดเขาสูงสุดอันดับหนึ่งของมณฑลยูนนาน มีความสูงถึง 6,740 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เหม่ยลี่มีทั้งหมด 13 ยอด เรียกว่า เทือกเขาโอรสสวรรค์ (เทียนจื่อซาน) อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย โดยมี “คาวากาโป” เป็นยอดเขาที่สำคัญที่สุดและสูงที่สุด และถือเป็นหนึ่งในแปดยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตที่จะต้องมากราบนมัสการ 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดตงจู๋หลิน ซึ่งเป็นวัดทิเบตนิกายหมวกเหลือง ที่สำคัญที่สุดของยูนนาน ซึ่งอยู่ห่างจากจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ประมาณ 105 กิโลเมตร สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1667 มีพระลามะ (หมวกเหลือง) 200 กว่ารูป  ตัวอาคารตั้งตระหง่านอยู่หน้าหุบเขาสูง ภายใต้อาคารเป็นเสาสีแดงจำนวน 108 ต้น ประดิษฐานพระพุทธรูปจากนครลาซา ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์ถัง โดยรอบเป็นกุฏิลามะ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ย่าติง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6.30 ชั่วโมง) ซึ่งมีพื้นที่ 1,344 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ความสูง 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นดินแดนแห่งเทือกเขาสูง โตรกผา ป่าสน ธารน้ำแข็ง ทะเลสาบและลำธารอันบริสุทธิ์ ที่สำคัญดินแดนแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต เป็นดินแดนอันสูงส่งเทียมตะวัน ที่นี่ยังเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งพระพุทธศาสนา ด้วยความเชื่อของชาวทิเบตที่ว่า ย่าติง คือดินแดนอันเป็นที่สถิตย์แห่งองค์พระโพธิสัตว์ โดยมียอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามยอด อันประกอบด้วย ยอดเขายางม่ายหย่ง ที่เป็นตัวแทนพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งปัญญา, ยอดเขาเซียนั๋วตัวจี๋ เป็นตัวแทนพระวัชรปาณีโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ผู้คุ้มครอง และยอดเขาเซียนหน่ายรื่อ ตัวแทนของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือที่ชาวไทยคุ้นเคยในชื่อ เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์แห่งความกรุณา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่RAMADA ANKE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 5อุทยานย่าติง รอบที่ 1 (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) – ทุ่งหญ้าลั่วหรง – ทะเลสาบน้ำนม – ทะเลสาบห้าสี
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม อุทยานย่าติง ดินแดนย่าติงเป็นที่รู้จักของผู้คนในแถบนี้มาอย่างยาวนานนับพันปี แต่ผู้ที่ทำให้โลกภายนอกได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่และงดงามของดินแดนย่าติง คือ โจเซฟ ร็อค นักสำรวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกันที่ให้คำนิยามของย่าติงไว้ว่า “งดงามจนยากจะหาที่ใดเสมอเหมือน” โจเซฟ ร็อค ได้เดินทางสำรวจดินแดนในแถบจีนตะวันตกรวมถึงดินแดนย่าติง และนำออกเผยแพร่ผ่านนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก จนสร้างความตื่นเต้นและตื่นตะลึงในหมู่ชาวตะวันตก ถึงความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติภายในดินแดนแห่งนี้ ดั่งที่เขาได้บรรยายรายละเอียดของยอดเขาเซียนหน่ายรื่อ เอาไว้ว่า “ยอดเขาแห่งองค์พระอวโลกิเตศวร ดูเสมือนดั่งบัลลังก์ของเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์” ด้วยภาพของยอดเขาสูงชัน ยอดด้านบนตัดตรงดูคล้ายบัลลังก์ เบื้องหน้าคือทะเลสาบไข่มุกที่ใสบริสุทธิ์ ธงค์มนต์หลากสีพริ้วไหวอยู่ริมทะเลสาบ บรรยากาศรอบข้างอบอวลไปด้วยแรงศรัทธาและบทสวดที่ล่องลอยผ่านธงมนต์มาตามสาย ลม ผลงานของโจเซฟ ร็อค ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นวนิยาย Lost Horizon ของนักเขียนชาวอังกฤษ เจมส์ ฮิวส์ตัน ที่กล่าวถึง  แชงกรีลา ดินแดนลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา ดินแดนที่ผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์และงดงาม 

จากนั้นนำท่านชมความอัศจรรย์แห่ง ทุ่งหญ้าลั่วหรง ซึ่งที่นี่สามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางม่ายหย่ง โดดเด่นเหนือทุ่งหญ้าลั่วหรงได้อย่างสวยงาม ณ ทุ่งหญ้าลั่วหรงแห่งนี้เต็มไปด้วยลำธารน้อยๆ ประกอบกับวิวอันเป็นเทือกเขาหิมะ ทำให้ท่านต้องหลงมนต์สะกดอยู่ที่นี่อย่างไม่ต้องสงสัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารกล่องท่านละ 1 ชุด ภายในอุทยาน  
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบน้ำนม (Milk Lake) หรือที่เรียกกันในชื่อภาษาจีนว่า หนิวหน่ายไฮ่ 1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของย่าติง เป็นทะเลสาบผืนน้ำสีฟ้าน้ำนม ริมทะเลสาบเป็นทุ่งหญ้าอัลไพน์ ส่วนด้านนอกล้อมรอบด้วยภูเขา และธารน้ำแข็งที่ปกคลุมด้วยหิมะ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ 5 สี (5 Color Lake) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เป็นทะเลสาบที่สีของน้ำจะเปลี่ยนไปตามมุมมอง และการตกกระทบของแสงแดด จนเป็นที่มาของชื่อทะเลสาบ สูงจากระดับน้ำทะเล 4,700 เมตร ทะเลสาบมีลักษณะเป็นแอ่งกลมและน้ำใสสะท้อนแสงหลากสีสัน ซึ่งงดงามมาก คนในท้องถิ่นกล่าวกันว่า ความใสของทะเลสาบแห่งนี้ สามารถ “ย้อนอดีตและทำนายอนาคตได้”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ RAMADA ANKE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 6อุทยานย่าติง รอบที่ 2 (รวมรถอุทยาน) - วัดชงกู่ - ทะเลสาบไข่มุก - จงเตี้ยน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม อุทยานย่าติง ดินแดนย่าติงเป็นที่รู้จักของผู้คนในแถบนี้มาอย่างยาวนานนับพันปี เพราะในอดีตที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายชา-ม้า อันเป็นเส้นทางคาราวานการค้าโบราณที่เชื่อมดินแดนทิเบตกับมณฑลยูนนานที่อยู่ทางตอนใต้ แต่ผู้ที่ทำให้โลกภายนอกได้รับรู้ถึงความยิ่งใหญ่และงดงามของดินแดนย่าติง คือ โจเซฟ ร็อค นักสำรวจและนักธรรมชาติวิทยาชาวอเมริกันที่ให้คำนิยามของย่าติงไว้ว่า “งดงามจนยากจะหาที่ใดเสมอเหมือน” โจเซฟ ร็อค ได้เดินทางสำรวจดินแดนในแถบจีนตะวันตกรวมถึงดินแดนย่าติง และนำออกเผยแพร่ผ่านนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก จนสร้างความตื่นเต้นและตื่นตะลึงในหมู่ชาวตะวันตก ถึงความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติภายในดินแดนแห่งนี้ ดั่งที่เขาได้บรรยายรายละเอียดของยอดเขาเซียนหน่ายรื่อ เอาไว้ว่า “ยอดเขาแห่งองค์พระอวโลกิเตศวร ดูเสมือนดั่งบัลลังก์ของเทพเจ้าบนสรวงสวรรค์” ด้วยภาพของยอดเขาสูงชัน ยอดด้านบนตัดตรงดูคล้ายบัลลังก์ เบื้องหน้าคือทะเลสาบไข่มุกที่ใสบริสุทธิ์ ธงค์มนต์หลากสีพริ้วไหวอยู่ริมทะเลสาบ บรรยากาศรอบข้างอบอวลไปด้วยแรงศรัทธาและบทสวดที่ล่องลอยผ่านธงมนต์มาตามสาย ลม ผลงานของโจเซฟ ร็อค ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่นวนิยาย Lost Horizon ของนักเขียนชาวอังกฤษ เจมส์ ฮิวส์ตัน ที่กล่าวถึง  แชงกรีลา ดินแดนลึกลับที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขา ดินแดนที่ผู้คนดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสุขท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์และงดงาม เที่ยวชม วัดชงกู่ วัดทิเบตที่เก่าแก่ขนาดเล็กประมาณ 700 ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน ตั้งอยู่บนความสูง 3,880 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่เชิงเขาเซียนหน่ายรื่อภายในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติย่าติง

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทะเลสาบไข่มุก เป็นทะเลสาบที่อยู่ในหุบเขาที่ความสูง 4,000 เมตร เป็นทะเลสาบเล็กๆสีเขียว ใสเหมือนมรกต โอบล้อมไปด้วยเงื้อมเงาของยอดเขาเซียนหน่ายรื่อ ซึ่งยอดเขาแห่งนี้สูงถึงกว่า 5,000  เมตรนับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอนุรักษ์ย่าติง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน “ แชงกรีล่า ”(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ”
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่TANG XIANG JIA XIU  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 7แชงกรีล่า – นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับคุนหมิง – ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟแชงกรีล่า เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ คุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)  (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ)

หมายเหตุ : เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนรถไฟ 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินจิ้นปี้ลู่ อยู่ในใจกลางเมืองคุนหมิง เนื่องจากตอนกลางของถนนมีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่มรกตซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จีจึงเอาคำย่อ “จินปี้”มาขนานนามถนนว่าจินปี้ลู่ซึ่งก็คือ “ถนน(ม้า)ทอง(ไก่)มรกต” ซุ้มจินหม่าและซุ้มปี้จีเริ่มสร้างขึ้นในรัชศกซวเต๋อราชวงศ์หมิง ถึงปัจจุบันนี้มีประวัติร่วม 400 ปี ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ เครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด
พักที่SOLUXE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 8 ตำหนักทอง – คุนหมิง – กรุงเทพฯ (TG613 : 15.20-16.30 )  
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย “ ขุนศึกผู้ขายชาติ ” และนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า “ตำหนักทอง” จึงนับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
15.20 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS INTERNATIONAL เที่ยวบินที่ TG613  (บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.30 น.ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้(ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 31 3.ค. 67**
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  การประกันไม่คุ้มครอง

  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง 
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม  2,000  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ายยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • Case 1 ในการจองครั้งแรก

  ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

  Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

  Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

  (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

  Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy