ทัวร์แกรนด์ทิเบต เจาะลึกทิเบต เทือกเขาหิมาลัย 2567/2024 เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE758 : ทัวร์แกรนด์ทิเบต เจาะลึกทิเบต เทือกเขาหิมาลัย 10 วัน 9 คืน (TG + บินภายใน 2 เที่ยว)

DE758 : ทัวร์แกรนด์ทิเบต เจาะลึกทิเบต เทือกเขาหิมาลัย 10 วัน 9 คืน (TG + บินภายใน 2 เที่ยว)
Thai Airways (TG)


เฉินตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่ - ลาซา - พระราชวังโปตาลา - พระราชวังโหลวปูหลินคา - วัดเดรปุง - ทะเลสาบยัมดรก - ธารน้ำแข็งคาโรล่า (Karuola Glacier)
วัดเจดีย์สีขาว - ป้อมชิกัตเซ่ (Shigatse Dzong) - อารามตาชีลุนโป (Tashilunpo Monastery) - เมืองชิกัตเซ่ (Shigatse) - เมืองติ้งรื่อ
วัดรองบุก - ชม BASE CAMP - วัดเซรา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม - ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - ถนนโบราณคอนจ่าย

** พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พร้อมมัคคุเทศก์ที่ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง **


พิเศษ :: ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมทิปไกด์และคนขับ 

อัตราค่าบริการแบบแพ็คเกจ
ลูกค้าเดินทางเอง  |  มีไกด์พูดไทยรอรับที่สนามบิน  |  ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน
จำนวนผู้เดินทางราคาแพ็คเกจ

เดือน 1-3, 5, 10-12เดือน 6-9
 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 85,900 บาท ราคาท่านละ 96,900 บาท
 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 77,900 บาท ราคาท่านละ 85,900 บาท
 8-10 ท่าน ราคาท่านละ 66,900 บาท ราคาท่านละ 75,900 บาท
 * พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ  10,000 บาท  12,000 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - เฉินตู - ถนนคนเดินชุนซีลู่
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ช้ัน 4 ประตู 3 สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน
10.55 น.  ออกเดินทางโดยสู่ เมืองเฉินตู โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 618 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
15.05 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ นครเฉินตู  เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเฉินตู (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ ซึ่งเป็นย่านวัยรุ่น และขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ไห้รถสามารถวิ่งผ่านได้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งห้างดังในย่านนี้มีให้เลือกช้อปปิ้งมากมายหลากหลายทั้งแบรนด์เนมและแบรนจีน และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำบริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 1]

จากนั้นนำท่านสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่SERENGETI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เฉิงตู - ลาซา
เช้า   

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม [มื้อที่ 2]

​จากนั้นนำท่านเดินทางไปสนามบิน

11.30 น.ออกเดินทางสู่ นครลาซา (ทิเบต) โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 6635
14.40 น.

เดินทางถึง สนามบินก่งก่า นครลาซา เมืองหลวงของเขตปกครองตนเองทิเบต ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า “หลังคาโลก” ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,650 เมตร 

นำท่านเดินทางสู่ นครลาซา ผ่านทิวทัศน์อันงดงามแปลกตา

บ่่าย

นำท่าน Check in เข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักผ่อนตามอัธยาศัย (เพื่อปรับสภาพร่างกาย)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 3]
พักที่ XIN DING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3ลาซา - พระราชวังโปตาลา - พระราชวังโหลวปูหลินคา - วัดเดรปุง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 4]

นำชม พระราชวังโปตาลา ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง ความสูงประมาณ 117 เมตร พระราชวังโปตาลาเป็นอาคารสูง 13 ชั้น ยาว 400 เมตร กว้าง 350 เมตร มีห้องต่าง ๆ เกือบ 1,000 ห้อง เริ่มสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ที่ได้รวบรวมทิเบตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สำเร็จ คือ กษัตริย์ชงเซิน กัมโป (Songtsen Gampo) แรกเริ่มเพียงจะสร้างเป็นตำหนักให้แก่มเหสีชาวจีนและชาวเนปาลของพระองค์เอง ต่อมาทรงใช้ป้อมแห่งนี้เป็นสถานที่ในการศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จนกระทั่งสมัยเปลี่ยนการปกครองเป็นผู้ปกครองประเทศปัจจุบันนี้ส่วนก่อสร้างเดิม 2 หลังนี้ยังคงเหลือให้เห็นอยู่ท่านกลางสิ่งก่อสร้างใหม่ที่ต่อเติมในยุคหลัง อาคารที่ต่อเติมในช่วงหลังนี้ ส่วนหลัก ๆ สร้างในสมัยของดาไลลามะ ที่ 5  ประมาณปี พ.ศ. 2188-2236 (องค์ดาไลลามะ องค์ปัจจุบันคือ องค์ที่ 14) เพื่อให้เป็นพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังโปตาลา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนของพระราชวังสีขาว, สีแดง และส่วนที่เชื่อมที่เป็นสีเหลือง พระราชวังสีขาวเป็นส่วนของสังฆาวาส พระราชวังสีแดงเป็นส่วนพุทธาวาสสำหรับใช้ทำกิจของสงฆ์ และบรรจุพระศพของ องค์ดาไลลามะ (ดาไลลามะองค์ที่ 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 และ 13) และห้องสมุดที่ใช้สำหรับเก็บ พระไตรปิฎกทั้งนั้น

กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 5]
บ่าย

นำท่านไปชม พระราชวังฤดูร้อนโหลวปูหลินคา สร้างในปี ค.ศ.1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 และทุกรัชกาลจะสร้างต่อเติมขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามสมบูรณ์ พระราชวังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซา เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต

จากนั้นนำทุกท่านชม วัดเดรปุง เป็นวัดพุทธศาสนานิกายเกลุกที่ใหญ่สุดของทิเบต โดยวัดแห่งนี้เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 1416 ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางตะวันตกของนครลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต มีเนื้อที่ประมาณ 2.5 แสนตารางเมตร ตัวอาคารก่อสร้างและตกแต่งอย่างสวยงามตระการตา

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตคาร [มื้อที่ 6]
พักที่ XIN DING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4ลาซา - ทะเลสาบยัมดรก - ธารน้ำแข็งคาโรล่า (Karuola Glacier)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 7]

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าใสสะอาดที่สุด ทะเลสาบยามดรก (YAMDROK LAKE หรือ ทะเลสาบหยังจัวง) เป็นทะเลสาบหนึ่งในทะเลสาบสามภพของชาวทิเบตสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,400 เมตร ทุกปีจะมีคนนับแสนไปประกอบพิธีล้างบาปในอดีตเคยเป็นสถานที่สู้รบกับพวกยุโรป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมเพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์ภูเขา, ที่ราบทุ่งหญ้า, ฝูงแกะ, ฟาร์มวัว, พันธุ์ไม้หลากสีสันและหมู่บ้านชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 8]

บ่าย

นำทุกท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งคาโรล่า ถือเป็นธารน้ำแข็งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ด้านตะวันตกของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร กว้าง 750 เมตร ตรงยอดสูงสุดของธารน้ำแข็งอยู่ที่ความสูง 5233 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่วนทางด้านตะวันออกยาวประมาณ 4.5 กิโลเมตร กว้าง 1.5 กิโลเมตร ความสูงอยู่ที่ 5145 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ธารน้ำแข็งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 9.4 ตารางกิโลเมตร

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 9]
พักที่ JIANGZI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5วัดเจดีย์สีขาว - ป้อมชิกัตเซ่ (Shigatse Dzong) - อารามตาชีลุนโป (Tashilunpo Monastery) - เมืองชิกัตเซ่ (Shigatse)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 10]

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซิกัตเซ่ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองบนความสูง 3,900 เมตร ระยะทาง 250 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของลาซา ความสำคัญของเมืองนี้ในด้านศาสนา คือเป็นที่ประทับของปันเชนลามะ ซึ่งอยู่ในอารามทาชิลุนโป (Tashilhunpo Monastery) อารามแห่งนี้สร้างในปี พ.ศ. 1990 โดย Genden Drup ดาไลลามะองค์แรก และยังเป็นหลานและศิษย์ของท่านซองขปะ ผู้นำนิกายเกลุก อารามแห่งนี้ภายหลังเป็นที่ประทับของปันเชนลามะ ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในนิกายเกลุกเป็นอันดับสองรองจากดะไลลามะ 

นำทุกท่านแวะ วัดเจดีย์ขาว หรือ ไป๋ต้าซาน ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นในรัชสมัยของดาไลลามะองค์ที่ 5 ในศตวรรษที่ 17 ในศตวรรษที่ 17 วัดนี้เป็นที่รู้จักจากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นด้วยเจดีย์สีขาวที่ตั้งตระหง่านมองเห็นได้แต่ไกล ภายในวัดประดับด้วยภาพวาด รูปปั้น และวัตถุทางศาสนาอื่น ๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนชาวพุทธ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 11]

นำท่านชม ป้อมชิกัตเซ่ (Shigatse Dzong) จุดยุทธศาสตร์สำคัญบัญชาการรบของทิเบตที่ยังคงหลงเหลือเค้าโครงให้ชม หลังจากถูกทำลายในปี 1959 จากการบุกยึดดินแดนทิเบตของจีน ห่างจากกรุงลาซาไปทางตะวันตกราว 360 กิโลเมตร  

จากนั้นนำท่านชม อารามตาชีลุนโป (Tashilunpo Monastery) สถานที่ประทับขององค์ปานเชนลามะ (Panchen Lama) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองชิกัตเซ่ ตา ชีลุนโป สร้างขึ้นในปี 1447 โดยศิษย์ของพระสังกัปปะ ในสมัยขององค์ดาไลลามะองค์แรก ในอดีตอารามแห่งนี้เคยมีพระอาศัยอยู่เกือบ 4,000 รูป แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 600 รูป วิหารที่สำคัญที่สุดของอารามคือ วิหารเมตไตรย (Maitreya) สร้างขึ้นในปี 1914 ภายในประดิษฐานพระเมตไตรยหล่อขึ้นจากทองคำสูง 26 เมตร ซึ่งเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช้เวลาในการก่อสร้างนาน 4 ปี

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 12]
พักที่   QOMO LANGZONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 6เมืองชิกัตเซ่ - เมืองติ้งรื่อ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 13]

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองติ้งรื่อ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ และทุ่งหญ้าหลากหลายนานาพันธุ์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 14]

ค่ำ

เดินทางถึง เมืองติ้งรื่อ 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 15]

ที่พักGE SHANG HUA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 7เมืองติ้งรื่อ - วัดรองบุก - ชม BASE CAMP - เมืองชิกัตเซ่ 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 16]

นำท่านชม วัดรองบุก เป็นวัดในศาสนาพุทธแบบทิเบตที่ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน วัดตั้งอยู่ใกล้ทางด้านเหนือของยอดเขาเอเวอเรสต์ ที่ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ณ ปลายสุดของหุบเขา Dzakar Chu ก่อตั้งขึ้นโดย Nyingmapa Lama Ngawang Tenzin Norbu ในปี 1902 วิหารมีทางเดินขนาดใหญ่ทรงกลมที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ด้านหน้า วัดแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในอารามที่สูงที่สุดในโลก และเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักเดินป่าและนักปีนเขาที่มาเยือนภูเขาเอเวอเรสต์

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 17]

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ Base Camp ที่ระดับความสูง 5,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ที่นี่คือจุดตั้งต้นสำหรับนักเดินทางที่อยากจะเห็นยอดเขาสูงนี้สักครั้งในชีวิต
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 18]

ที่พักQOMO LANGZONG HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8เมืองชิกัตเซ่ - ลาซา - วัดเซรา
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 19]

นำท่านเดินทางกลับ เมืองลาซา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 20]

บ่ายนำท่านชม วัดเซรา (Sera Monastery) ภาษาจีนเรียก ซึราซื่อ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตาติปูและสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของกระท่อมที่พระชองฆาปา ศึกษาธรรมะปฎิบัติกรรมฐาน สร้างโดยศิษย์รูปหนึ่งของชองฆาปา (Tsong Khapa) เมื่อปี ค.ศ. 1419 (ชองฆาปา มีอายุอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1357-1416 เป็นผู้ก่อตั้งพุทธศาสนา นิกายคุณธรรม หรือ นิกายหมวกเหลือง ตามประวัติเล่ากันว่า ชองฆาปา ก็คือพระอาจารย์ขององค์ดาไลลามะที่ 1) อารามแห่งนี้เคยมีพระจำวัดอยู่ถึงเกือบ 5,000 รูป เป็นอารามที่รู้จักกันดีทั่วทิเบต
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 21]

ที่พักXIN DING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 9ลาซา - วัดโจคัง - ตลาดแปดเหลี่ยม - บินกลับเฉิงตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 22]

นำท่านชม วัดโจคัง (Jokhang Temple) หรือวัดต้าเจาซื่อ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวธิเบตทั้งมวลเพราะเมื่อมีพิธีถือศีลกัน นักบวชนับล้านก็จะเดินทางมาร่วมกันทำพิธีที่นี่สร้างในสมัยของกษัตริย์ซงจ้าน กัมโป เช่นกัน เพื่อไว้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มเหสีชาวต่างชาติสององค์ของพระองค์ คือ ชาติจีนและเนปาลนำเข้ามายังธิเบต ศิลปะการก่อสร้างมีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือ ทิเบต จีน เนปาล และแคชเมียร์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดแปดเหลี่ยม  ซึ่งจะมีสินค้าพื้นเมืองนานาชนิดและเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในนครลาซา

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 23]

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินลาซา

15.05 น.ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน Sichuan Airlines เที่ยวบินที่ 3U 6636
17.15 น.ถึง สนามบินเฉิงตู 
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 24]

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่าง ๆ มากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ที่พักSERENGETI HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 10เฉิงตู - ถนนโบราณคอนจ่าย - อาหารสมุนไพรยาจีน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม [มื้อที่ 25]

นำท่านไปยัง ถนนโบราณคอนจ่าย หรือ ถนนโบราณควานจ่ายเซียงจื่อ เป็นถนนที่มีอายุมากกว่าพันปี อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม และมีประชากรอาศัยอยู่ เมืองนี้กำลังจะพัฒนาที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองโบราณคู่รักโรแมนติค เป็นแหล่งนัดพบของหนุ่มสาว อิสระช้อปปิ้งตลอดสองข้างทางของถนนแห่งนี้

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [มื้อที่ 26] ลิ้มรสอาหารพิเศษ ... สมุนไพรจีน

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเฉิงตูเทียนฝู่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
15.55 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.00 น.เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • พิเศษ :: ไม่เข้าร้านรัฐบาล + รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ และภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ 
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่าง ๆ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • วางเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชม. หลังการจอง
 • ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 30 วัน ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น
  • ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน)
 • แพ็คเกจทัวร์ 4-10 ท่าน ไกด์พูดไทยรอรับคณะที่สนามบิน
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 46-59 วัน เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
 • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
 • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
 • หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป)
 • หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย (ทุกเล่ม)
 • รูปถ่าย ขนาด 48 x 33 มม. สีหรือขาวดำ (พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 2 เดือน) 2 ใบ *ห้ามแม็กรูป !!
 • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศจีนครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล (ทุกใบที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริง + สำเนา + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ 1 ชุด
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม

กรณีต่างชาติ

 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) ต้องมีสำเนาหน้าตราประทับขาเข้าไทยครั้งล่าสุด รวมถึงวีซ่าระยะยาวในไทย และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) ที่มีวีซ่าทำงานในประเทศไทย ต้องมีสำเนาใบอนุญาตทำงาน และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) สำเนาวีซ่าจีนพร้อมตราประทับขาเข้า-ออก ที่เคยได้รับทั้งหมด (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ติดต่อยื่นขอวีซ่า)

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าจีน แบบท่องเที่ยว

 • หลังจากส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารของท่าน
 • เมื่อเอกสารครบตามกฎแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายท่าน เพื่อเข้ามาสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ตามวันและเวลาที่สถานทูตจีนกำหนด
 • หลังจากวีซ่าจีนผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ไปรับเอกสารของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องไปรับด้วยตัวเอง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน


Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy