ทัวร์จีน ฉางซา เมืองโบราณฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE788 : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาฟ่านจิ้งซาน ฟ่งหวง ฟูหรงเจิ้น ฉางซา 6 วัน 5 คืน (SL)

DE788 : ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เขาฟ่านจิ้งซาน ฟ่งหวง ฟูหรงเจิ้น ฉางซา 6 วัน 5 คืน (SL)
Thai Lion Air (SL)

HOLIDAY INN CHANGSHA HOTEL
PHOENIX INTERNATIONAL HOTEL
RAMADA BY WYDHAM HOTEL
ZHU SHA HOTEL

นั่งบอลลูนเทียม ใส่แว่นตาวีอาร์ สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา ในแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย
“ซิปไลน์” นั่งสลิงข้ามแกรนด์แคนยอน ความยาว 358 เมตร ความสูงจากพื้น 300 เมตร 
ลิฟต์แก้ว 3 ตอน สร้างอยู่ริมหน้าผา ส่วนหนึ่งฝังอยู่ในภูเขาอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนหน้าผา
เขาฟ่านจิ้งซาน เขาที่สูงสุดของเขาอู่หลิง และ UNESCO ได้ยกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
โชว์จิ้งจอกขาว กำกับการแสดงโดยจางอี้โหมว ความรักของนางจิ้งจอกขาวที่ตกหลุกรักมนุษย์
ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย
สัมผัสดินแดนหิมะ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD
สัมผัสนั่งรถไฟความเร็วสูง จากเมืองฉางซาสู่เมืองถงเหริน

***เมนูพิเศษ อาหารค่ำริมน้ำตกฟูหรงเจิ้น , หม้อไฟทะเลรวมมิตร , เป็ดปักกิ่ง , บาร์บีคิว***

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE788-00909-14 มี.ค. 67Thai Lion Air (SL)32,999เต็มแล้ว
DE788-01016-21 มี.ค. 67Thai Lion Air (SL)32,999จองด่วน
DE788-01121-26 มี.ค. 67Thai Lion Air (SL)32,999จองด่วน
DE788-01222-27 มี.ค. 67Thai Lion Air (SL)32,999จองด่วน
DE788-01425-30 มี.ค. 67Thai Lion Air (SL)32,999จองด่วน
DE788-01328 มี.ค.-02 เม.ย. 67Thai Lion Air (SL)32,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (SL934 : 09.40-13.35) – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองถงเหริน
06.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 สายการบิน THAI LION AIR (SL) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
09.40 น.

เหินฟ้าสู่ ฉางซา โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL934 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.35 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฉางซา เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองถงเหริน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) 
(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ: เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง  และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

ค่ำรับประทานอาหารค่ำบนรถไฟ
ที่พัก พักที่ ZHU SHA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2ถงเหริน – เขาฟ่านจิ้งซาน – ฟ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน 
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เขาฟ่านจิ้งซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับชาติ AAAA แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแห่งชาติสิบอันดับแรกของจีนในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงของจีนตั้งใน เมืองถงเหริน จังหวัดกุ้ยโจว ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,493 เมตรและเป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาอู่หลิง เป็นยอดเขาสูงที่เปรียบเสมือนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงเป็นแหล่งธรรมชาติเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์ สมกับการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางธรรมชาติ โดย UNESCO
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
นำท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียงชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืน ที่จะทำให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณอวดความเป็นธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก
หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียได้อันเนื่องมาจากการเปิดปิดฝายทดน้ำจึงทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการล่องเรือได้หรือภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทฯไม่มีการคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น 

ที่พัก พักที่ PHOENIX INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3สะพานสายรุ้ง – เมืองโบราณฟ่งหวง – เมืองฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม สะพานสายรุ้ง หรือ สะพานหงเฉียว สะพานที่เป็นมรดกตกทอดเก่าแก่ที่สุดมาจนถึงวันนี้ มีอายุกว่า 300 ปี สร้างในสมัยฮ่องเต้คังซี แห่งราชวงศ์ชิง จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณฟ่งหวง เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A ตั้งอยู่ริมแม่น้ำถัว สร้างในราชวงศ์ถัง จุดเด่นคือ กำแพงโบราณ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูหรงเจิ้น Furong Zhen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งตั้งอยู่เขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียวเมืองเซียงซี ที่ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง ที่รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน จนกลายมาเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์เรื่อง Hibiscus Town ที่ฉายในจีนเมืองปี 1986 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับทั้งภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฟูหรง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟูหรง เป็นน้ำตกที่อยู่ใจกลางเมือง ถ้ามองจากฝั่งตรงข้ามจะดูเสมือนว่าเมืองตั้งอยู่บนหน้าผาที่มีน้ำตกไหลอยู่ข้างล่าง น้ำตกนี้มีขนาดกว้างประมาณ 40 เมตร และสูงประมาณ 60 เมตร ซึ่งความพิเศษอีกอย่างของที่นี่คือ เราสามารถเดินผ่านด้านหลังม่านน้ำตกได้

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร พิเศษ...รับประทานอาหารค่ำริมน้ำตกฟูหรงเจิ้น
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อุทยานมรดกโลกตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน และได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก พักที่ RAMADA BY WYDHAM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวท้องถิ่น
วันที่ 4ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน) – ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) – ประตูสวรรค์ –  ตึก 72 ชั้น – โชว์นางจิ้งจอกขาว
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สัมผัสดินแดนหิมะ ZHANGJIAJIE ICE AND SNOW WORLD มีพื้นที่มากกว่า 200 ไร่ ภายในถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ นอกจากนี้มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิเช่น สกี, สโนวบอร์ด, การเล่นหิมะ, สเก็ต, BUMPER CAR และอื่นๆ อีกมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสบรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งได้ตลอดทั้งปี (บัตรรวมค่าเข้า สไลด์ BUMPER CAR  และรวมเช่าเสื้อกันหนาว)
 
กลางวันรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บาร์บีคิว
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6 กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์) ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดย นั่งกระเช้าขึ้น-ลง+บันไดเลื่อน (หมายเหตุ : รายการนี้ไกด์จะดูความเหมาะสมของเวลา โดยการเลือกนั่งกระเช้าขึ้นและลงบันไดเลื่อน หรือเลือกขึ้นบันไดเลื่อนและลงกระเช้า กระเช้ามีความยาวถึง  7.5  กิโลเมตร ใช้เวลาเพียง 40 นาที) ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยยอดที่สูงเสียดฟ้า และชมเส้นทางขึ้นเขาที่มีโค้งถึง 99 โค้ง นำท่านเดินชมหน้าผาลอยฟ้าให้ท่านพิสูจน์ความสวยงามของหน้าผาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งพร้อมกับความเสียวของ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ที่มีระยะทางประมาณ 60 เมตร สร้างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1.4 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านลงบันไดเลื่อนมาจนถึง ถ้ำเทียนเหมินซาน หรือเรียกว่า ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน เหตุที่เรียกว่าประตูสวรรค์เพราะภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นช่องประตูขึ้น ช่องประตูนี้สูง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร ลึก 60 เมตร สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากเขา 
  ***โปรดทราบ!! หมายเหตุ : การนั่งกระเช้าขึ้น-ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้  / การนั่งรถ+บันไดเลื่อนของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซาน หากรถ+บันไดลื่อนของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
จากนั้นนำท่าน ชมตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น แห่งเมืองจางเจียเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ยที่เป็นเสมือนแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ถูกสร้างขึ้นโดยนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยมารวมกัน โดยมีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของ รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...หม้อไฟทะเลรวมมิตร
นำท่านชม โชว์นางจิ้งจอกขาว การแสดงที่ถือว่าครบครันด้วยอารมณ์ต่าง ๆ ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปกับการแสดง เป็นการแสดงบทเกี่ยวกับความรักของนางพญาจิ้งจอกขาวที่มีต่อชายผู้เป็นที่รัก 
(โชว์นางจิ้งจอกขาวจะปิดการแสดงในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี ปิดและเปิดวันไหนขึ้นอยู่กับประกาศของทางผู้จัด ฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็น  โชว์เหมยลี่เซียงซี ซึ่งเป็นโชว์เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละเผ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจางเจียเจี้ยในมณฑลหูหนานและที่มีความอลังการสวยงามด้วย แสง สี เสียง  แทนให้ท่าน )    
***โปรดทราบ!!  โชว์นี้แสดงที่โรงละครกลางแจ้งหากมีการปิดการแสดงในวันนั้นๆ หรือปิดการแสดงในช่วงฤดูหนาว ไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ ทำให้เข้าชมไม่ได้ผู้จัดรับผิดชอบเพียงจัดโชว์พื้นเมืองชุดอื่นทดแทน ให้เท่านั้น หากบัตรได้ถูกใช้ไปแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ *** 

ที่พักพักที่ RAMADA BY WYDHAM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวท้องถิ่น
วันที่ 5สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – แกรนด์แคนยอน(นั่งบอลลูน+ซิปไลน์+สไลเดอร์กระจก+ล่องเรือ+ลิฟต์แก้ว) – ภาพวาดทราย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก สามารถรองรับคนได้มากถึง 800 คน อีกทั้งสะพานแห่งนี้มีความยาว 430 เมตร กว้าง 6 เมตร สูง 300 เมตร  เชื่อมสองหน้าผา 
***โปรดทราบ!! หมายเหตุ : หากสะพานแก้วปิด ไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ย ชมความงามของธรรมชาติสถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จากองค์การ UNESCO  นำท่าน นั่งบอลลูนเทียม ใส่แว่นตาวีอาร์ สัมผัสบรรยากาศ 360 องศา เสมือนว่าเราอยู่ในบอลลูนจริงๆ และได้ผาดโผน ในแกรนด์แคนยอนจางเจียเจี้ยและสะพานกระจก ให้ภาพตื่นตาตื่นใจ สร้างความประทับใจต่อผู้ได้ไปเที่ยวยิ่งนัก
จากนั้นนำท่าน “ซิปไลน์” นั่งสลิงข้ามแกรนด์แคนยอน ความยาว 358 เมตร ความสูงจากพื้น 300 เมตร ให้นักท่องเที่ยวสัมผัสถึงความรู้สึก เหมือนดั่งเราบินได้เหมือนนก ท่ามกลางบรรยากาศเสียงกรีดร้องที่ตื่นเต้น  ผสมกับความท้าทาย ระหว่างทางชมวิวเขาที่สวยงามตระการตา
จากนั้นนำท่าน สไลเดอร์กระจกชมธรรมชาติ ความยาว 500 เมตร สไลด์จากบนเขาสูงลัดเลาะตามทางสภาพเขาจนมาสู่ตีนเขา ให้เราได้ย้อนวัยความทรงจำแสนสนุกในวันเด็ก กับสไลด์ที่ไม่เหมือนใครในธรรมชาติที่สวยงาม
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบเรนโบว์ ประมาณ 5-8 นาที ชมน้ำตก ที่สวยงามและสัมผัสความเย็นสบายของธรรมชาติ น้ำใส อากาศดี ต้นไม้เขียวขจี ดั่งสวรรค์ชั้นฟ้า มีสายรุ้งเจ็ดสีสวยงาม (ถ้ามีแสงอาทิตย์)  ดั่งในเทพนิยาย ทำให้ผู้มาล่องเรือ ไม่อยากกลับเลยทีเดียว 
จากนั้นนำท่าน นั่งลิฟต์แก้ว 3 ตอน สร้างอยู่ริมหน้าผา ส่วนหนึ่งฝังอยู่ในภูเขา อีกครึ่งหนึ่งอยู่บนหน้าผา เมื่อเราอยู่ในลิฟต์ สัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นที่ลอดอยู่ในใจกลางภูเขา สู่หน้าผาสูงชัน ที่เราสามารถมองเห็นแกรนด์แคนยอน และสะพานกระจก ที่สวยงามประทับใจยิ่งนักอยากจะลืมเลือน
***โปรดทราบ!! ค่าบัตรเข้าชมแกรนด์แคนยอนเป็นบัตรชุดรวมทั้งหมด ถ้าท่านไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่สามารถหักคืนเงินได้ สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเล่นกิจกรรมที่ผาดโผน ท่านสามารถทดแทนได้โดยขึ้น-ลงลิฟต์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเที่ยวชม ภาพวาดทราย จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิง ซึ่งเป็นผู้ที่ริเริ่ม ศิลปะแบบใหม่ ที่เรียกกันว่า จิตรกรรม ภาพเม็ดทราย  ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ เช่นกรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน  ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและการยกย่องมากมายหลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้พักผ่อนชมวิวธรรมชาติอันสวยงาม จากนั้นนำให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดังและสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก
ค่ำ

รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

ที่พักพักที่ HOLIDAY INN CHANGSHA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6 อิสระช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ทฉางซา – ฉางซา – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (SL935 : 14.35-16.30)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านอิสระ ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ทฉางซา แก่ท่านสามารถเลือกสินค้าและของฝากต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

14.35 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI LION AIR  เที่ยวบินที่ SL935 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.30 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... ☺ ☺ ☺ ☺

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่
สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะไ่ด้่รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่ม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง
**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 16 ก.ย. 66 **
3. ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเทียวเข้าประเทศจีน  (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
4. ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง
TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกนั กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือเสริมฟูกที่นอน ทังนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
5. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
6. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบไว้ในรายการ
7. น้ำหนักสัมภาระ  ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ สัมภาระตืดตัวขึ้นเครื่องเองได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน  น้ำหนักต้องไม่เกิน
6 กิโลกรมั , ค่าประกันวินาศภัยเครือ่งบินตามเงื่อนไขของแต่ล่ะสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันมีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง  1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป
ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มี
การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว , การติดเชื้อ , ไวรัส , ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ , การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ  , ตกอยู่ภายใต้อำนาจของ
สุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน,
การก่อการ้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

9. ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-8) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!

1. ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
2. ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
3. ค่า
ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
4.
กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน (เด็กชําระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องจะต้องบวกค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริง ทั้งหมดหมดเท่านั้นและโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์
ออกใบเสรจ็ ที่ถูกให้กับบริษัททวั์เท่านั้น
6. ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ

7. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 
 • การชำระค่าบริการ
  • ในการจองครั้งแรก กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 15,000. –  หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วันหลังจากทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  • กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันจองเท่านั้น
  • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสอทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
  • กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดแล้ว

 • การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจำ
  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุกนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใม่น้อยกว่า 55 วัน)
  • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่ม)
  • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
  • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
    
 • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า)
 • ไฟล์รูปถ่าย (ขอจากทางร้านถ่ายรูป) 2x2 นิ้ว (จัตุรัส) เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่า
 1. ห้ามยิ้ม
 2. ต้องเห็นหูชัดเจน
 3. พื้นหลังขาวเท่านั้น
 4. รูปขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 5. ห้ามใส่เสื้อสีขาว และสีอ่อน / ลูกไม้
 6. ห้ามใส่ชุดราชการ หรือชุดครุย
 7. ถ่ายหน้าตรง เปิดหน้าผาก
 8. ห้ามใส่แว่นตาสีดำ และใส่หมวก
 9. ตนมุสลิมเปิดหน้าเห็นใบหน้า
 10. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด
 11. ห้ามให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด (ห้ามแม็ค)
 • วีซ่ากรุ๊ปทำได้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น!!ชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้
 • หากยกเลิกการเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถคืนค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 • ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าและทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว
 • ในกรณีรัฐบาลจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทำการ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเป็นจริง

 • Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy