ทัวร์จีน ปักกิ่ง แมนจูเรีย โม่เหอ แสงเหนือ 2567/2024 เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE834 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง แมนจูเรีย โม่เหอ 10 วัน 9 คืน (TG)

DE834 : ทัวร์จีน ปักกิ่ง แมนจูเรีย โม่เหอ 10 วัน 9 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

CROWNE PLAZA HARBIN SONGBEI
GE ER GU NA
GOLDEN HORSE HOTEL
HAMPTON BY HILTON HULUNBURI HAILAR STREET
PULLMAN BEIJING SOUTH
SHANGRI -LA MANZHOULI
SUOJIN HOTEL
TEGARIN THEME HOTEL

ท่องดินแดนเหนือสุด มนต์เสน่ห์แห่งมองโกเลีย - แมนจูเรีย
สัมผัส เมืองโม่เหอ สถานที่เดียวในจีนที่สามารถดูแสงเหนือได้
ดินแดนแห่งอารยธรรมจีน - รัสเซีย - มองโกเลีย ที่ยังคงหลงเหลืออยู่
บินสายการบินไทย สายการบินระดับมาตรฐานที่ดีที่สุด
สวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ สัมผัสวิวธรรมชาติที่แตกต่างราวกับภาพในฝัน

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE834-00113-22 ก.ย. 67Thai Airways (TG)82,000จองด่วน
DE834-00211-20 ต.ค. 67Thai Airways (TG)88,000จองด่วน
DE834-00318-27 ต.ค. 67Thai Airways (TG)88,000จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง (TG614 : 10.10-15.50) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
08.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ Hสายการบินไทยแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แพนด้า ฮอลิเดย์ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ทุกท่าน 
10.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองปักกิ่ง สายการบินไทยแอร์เวย์ THAI AWAYS เที่ยวบินที่ TG614 : 10.10-15.50 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 4.45 ชั่วโมง) *** เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ****
15.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

นำท่านเข้าสู่ตัวเมืองปักกิ่งเมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเยี่ยม เมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันเมืองปักกิ่งได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเพื่ออวดแก่สายตานักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศซึ่งบ่งบอกถึงความทันสมัยของเมืองหลวงปักกิ่งยุคใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม

นำท่านเดินทางไปยัง ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีความหลากหลาย ทั้งอาหาร เสื้อผ้า ห้างสรรพสินค้า อิสระให้ท่านเลือกกินเลือกช้อปตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่PULLMAN BEIJING SOUTH 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2ปักกิ่ง - ( บินภายใน) - เมืองไฮลาเออร์ - พิพิธภัณฑ์ชนชาติหูหลุนเป้ยเออร์ - จัตุรัสเจงกีสข่านสแควร์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง เพื่อเดินทางไปยังเมืองไฮลาเออร์

เดินทางถึง สนามบินฮูลันบูเออร์ไฮลาร์ เมืองไฮลาเออร์Hailaer ตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน เป็นศูนย์กลางในด้านเศรษฐกิจและทางด้านวัฒนธรรม และยังเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจีนและรัสเซีย
*** ไฟล์ทบินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทางอีกครั้ง ***
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์ชนชาติหูหลุนเป้ยเออร์  เป็นแหล่งรวมเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองตั้งแต่ยุคโบราณ ที่มีอาชีพล่าสัตว์โดยเฉพาะช้างแมมมอธและโครงกระดูกแมมมอธ ตลอดจนอารยะธรรมและวิวัฒนาการของการดำรงชีพตั้งแต่ยุคหินเก่าตลอดมาจนพัฒนากลายเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ โดยถือได้ว่าแถบบริเวณนี้เป็นอู่อารยะธรรมของชนเผ่าโบราณยุคอดีตต่างๆ เช่น ซงหนู , มองโกล ต่างๆ

จากนั้นนำท่านไป ชมจัตุรัสเจงกีสข่านสแควร์ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองไฮลาเออร์ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงท่านเจงกีสข่านซึ่งถือได้ว่าเป็นจัตุรัสที่กว้างใหญ่ที่สุด ในเขตปกครองตัวเองมองโกเลียใน โดยมีพื้นที่ถึง 2.3 แสนตารางเมตร ประกอบไปด้วยอนุสาวรีย์ท่านเจงกีสข่านและปฎิมากรรมการเดินทัพของไพร่พลทหารมองโกล
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร*** อาหารหม้อไฟจีน ***
พักที่HAMPTON BY HILTON HULUNBURI HAILAR STREET  5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3ทุ่งหญ้าฮูหลุนเป้ยเอ่อ – สู่เมืองแมนจูเลียหรือหม่านโจวหลี่ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านไปยัง ทุ่งหญ้าฮูลันบูเออร์หรือทุ่งหญ้าฮูหลุนเป้ยเอ่อ  เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่อุดมสมบูรณ์ที่มีพื้นที่ถึง 1แสนตร.กม โดยเฉพาะฤดูร้อนทุ่งหญ้าจะเขียวขจีเป็นพิเศษ มีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของฝูงปศุสัตว์ของชนพื้นเมืองตั้งแต่ยุคโบราณตราบจนถึงปัจจุบัน ก็ยังคงความเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์และสวยงามเมื่อท่านเดินทางถึง จะมีประเพณีต้อนรับคล้องผ้ามงคล ฮาต๋า ลิ้มรสสเหล้าพื้นเมือง ประกอบพิธีสักการะ เอ๋าเปา (สถูปเจดีย์ ) อันศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่ามองโกล 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
​บ่ายนำท่านเดินทางสู่เมืองแมนจูเลียหรือหม่านโจวหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ) เป็นเมืองที่มีพื้นที่453ตร.ก.ม. มีประชากรอาศัยอยู่ 1.5 แสนคนเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศรัสเซียและมองโกลเลียนอกและเป็นเมืองท่าชายแดนที่ทำการค้านำเข้าและส่งออกกับประเทศรัสเซียโดยตรง โดยตรงถือว่าเป็นเมืองท่าแดนในแผ่นดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะของรัสเวีย จึงทำให้เมืองนี้มีความงดงามที่ดึงดูดผู้คนมาเที่ยวมาชมได้ทั้งปี
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ***อาหารมองโกล ***

พักที่ SHANGRI -LA MANZHOULI 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4ประตูชายแดนจีน - รัสเซีย - มองโกล - สวนช้างแมมมอธ - 186 แม่น้ำริบบิ้น - เมืองเอ๋อกู่หน้า
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง ประตูชายแดนจีน - รัสเซีย - มองโกล ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของอาณุภาพอันน่าเกรงขามของประเทศเป็นด่านชายแดนที่มีพื้นที่ ที่ใหญ่ที่สุดของจีนโดยตัวอาคารประตูถูกสร้างขึ้นในค.ศ.2008 ซึ่งมีความยาว 105 เมตร สูง43.7 เมตร กว้าง 46.6 เมตร และด้านบนได้จารึกชื่ออักษรจีน 7 ตัว “สาธารณะรัฐประชาชนจีน ” โดยด้านล่างจะเป็นรางรถไฟสำหรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางไป สวนช้างแมมมอธ หลังจากคนเหมืองได้ขุดค้นพบซากแมมมอธในปีค.ศ.1980 เมืองแห่งนี้จึงได้รับชื่อว่าเป็นบ้านเกิดแมมมอธ ทางรัฐบาลท้องถิ่นจึงได้สร้างสวนสาธารณะแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมของศิลปะสัตว์โบราณแมมมอธ เพื่อให้ประชาชนได้มาพักผ่อนและศึกษาหาความรู้จากสัตว์โบราณ

จากนั้นนำท่านชม 186 แม่น้ำริบบิ้น ซึ่ง 186 นั้นหมายถึงตัวเลขที่บ่งชี้ถึงจุดและตำแหน่งของสถานที่นี้ ซึ่งติดอยู่กับชายแดนรัสเซีย ในตำแหน่งระยะทางชายแดนที่หลักกิโลเมตรที่186  โดยน้ำที่ไหลผ่านทุ่งหญ้ามีความคดโค้ง ได้สร้างทัศนียภาพที่คล้ายกับริบบิ้นที่ถูกลมพัดให้โบกสะบัดพริ้วอย่างสวยงาม ในสถานที่แห่งนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น ขี่ม้า ยิงธนู และยังมีกิจกรรมนั่งเลื่อนสไลด์ผ่านทุ่งหญ้าที่ทอดยาวผ่านทิวทัศนที่สวยงามอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่เมืองเอ๋อกู่หน้า ซึ่งเป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับรัสเซียยาวถึง 2.89 หมื่นตร.กม. โดยแถบนี้ประกอบไปด้วย ป่าไม้ , ทุ่งหญ้า, สายน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยป่าไม้ที่นี้มีพื้นที่ปกคลุมมากถึง 73% ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์มาก โดยเฉพาะแม่น้ำเอ๋อเอ่อกู่หน้าที่ไหลผ่านดินอดนนี้ถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมมองโกล
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** อาหารรัสเซีย ***
ที่พักGE ER GU NA 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองเอ๋อกู่หน้า Ergun City - เมืองเกิ้นเหอ Genhe - สวนป่าชุ่ม - ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่า Aoluguya Shilu
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยังเมืองเอ๋อกู่หน้า Ergun City สู่เมืองเกิ้นเหอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง )
โดยเมืองเกิ้นเหออยู่ภายใต้อำนาจของเมืองฮูลันบูเออร์ ในเขตปกครองตนเองมองโกลเลียใน  ตั้งอยู่บนทางลาดตะวันตกของทางตอนเหนือของเทือกเขาต้าซิงอันหลิ่ง เส้นตรงที่ยาวที่สุด 240.4 กิโลเมตร จากเหนือจรดใต้และเส้นตรงที่กว้างที่สุดคือ198.8 ก.ม. จากตะวันออกกไปตะวันตกมีพื้นที่รวม20,100 ตารางกิโลเมต ชมสวนป่าชุ่มน้ำ ซึ่งมีพื้นที่ 15600 ก.ม. ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชีย ซึ่งประกอบไปด้วย ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีพืชพรรณธรรมชาติที่หลากหลายและเป็นที่พักอาศัยของนกป่านานาชนิด และยังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น โค้งน้ำไทเก๊ก
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่ายนำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าAoluguya Shilu ตั้งอยู่ห่างจากเมือง เกิ้นเหอ ชนเผ่าที่อพยพมาจากรัสเซียแถบไซบีเรียที่เดินเท้าเข้ามาอาศัยในแผ่นดินจีนกว่า 300 ปี และยังคงดำเนินชีวิตอาศัยการเลี้ยงกวางเรนเดียร์เป็นอาชีพหลักที่สืบทอดมาเป็นเผ่าสุดท้าย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ถูกสร้างเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า ให้สืบทอดต่อไปเพื่อไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลาที่เปลี่ยนผ่าน
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร*** อาหารหม้อไฟตุ๋น ***
ที่พักTEGARIN THEME HOTEL ท้องถิ่นดีที่สุด
วันที่ 6เมืองเกิ้นเหอ - จัตุรัสแห่งความหนาวเกิ้นเหอ - อุทยานป่าดงดิบซงหยวน  - จตุรัสเป่ยจี๋ -โม่เหอ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน ชมจัตุรัสแห่งความหนาวเกิ้นเหอ จตุรัสใจกลางเมืองสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความหนาวของเมืองที่ได้ชื่อว่าหนาวที่สุดในแผ่นดินจีน โดยในปีค.ศ 2009 เดือนธันวาคม สถิติความหนาวในเมืองแห่งนี้ได้ถูกบันทึกไว้ที่ -58 องศา โดยจัตุรัสแห่งนี้มีเทอร์โมมิเตอร์ขนาดใหญ่และคงอุณหภูมิปัจจุบันไว้ให้ชมอีกด้วย   

นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานป่าดงดิบซงหยวน ตั้งอยู่ในเทศมณฑลโม่เหอ มณฑลเฮยหลงเจียง หลังจากเมืองแห่งนี้ได้ถูกไฟไหม้เผาทำลายไปในปีค.ศ.1987 แต่ผืนป่าใจกลางเมองได้รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งนั้นจึงหลงเหลือต้นไม้เก่าแก่ ซึ่งมีอายุกว่า110 -150 ปี ที่ยังมีชีวิตและเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมืองอย่างร่มรื่น
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านไปยัง จตุรัสเป่ยจี๋北极村 ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.2002 มีพื้นที่ 4.5  หมื่นต.รม เป็นสถานที่ที่ชาวเมือง จะมาออกกำลังกายตอนเช้า และพักผ่อนกันในยามเย็น โดยจะมีขั้นบันไดถึง 153 ขั้นทอดยาวจนพาเราขึ้นไปชมปฏิมากรรม โดยด้านซ้ายจะเป็นรูปห่านกำลังสยายปีก ด้านขวาเป็นรูปไก่และด้านบนเป็นรูปดาวซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองแห่งนี้เป็นเมืองที่อยู่เหนือสุดของประเทศจีน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักGOLDEN HORSE HOTEL 4ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 7เขาพระโพธิสัตว์กวนอิม - หุบเขาเอียนจือ - ชมหอระลึกท่าน หลี่ จิน ยง -  หมู่บ้านเป่ยจี๋ - อนุสาวรีย์เสินโจว - ที่ทำการไปรษณีย์เหนือสุด - จัตุรัสไก่ทอง - โม่เหอ
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านไป สักการะเขาพระโพธิสัตว์กวนอิม เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปของพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่มีความสูง 10.8 เมตร โดยมีการก่อสร้างเป็น 3ร่าง ในมือถืออาวุธวิเศษที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนการอวตารของท่านในปางต่างๆ องค์พระโพธิสัตว์นี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ 2000 ที่ศูนย์วัฒนธรรมพุทธศาสนาที่เกาะไหหลำ จากนั้นถูกอันเชิญมาประดิษฐานไว้ที่เขาแห่งนี้เมื่อปีค.ศ 2006 จากนั้นนำท่าน หุบเขาเอียนจือ  ณ แห่งนี้ได้ชื่อมาแต่โบราณว่า (เหล่า จิน โกว ) หุบเขาทองคำ และยังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ขุดทองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ชมหอระลึกท่าน หลี่ จิน ยง (ค.ศ.1835 – 1890 ) หอนี้ถูกสร้างขึ้นในค.ศ 1988 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณงามความดีของข้าราชการชั้นสูงผู้ที่ถูกส่งมาบุกเบิกการขุดเหมืองในปีค.ศ 1888 ขุด 2ปีได้ทองคำ 4 หมื่นตำลึงสามารถช่วยให้ราชวงศ์ชิง ในยุคนั้นผ่านวิกฤติท้องพระคลังได้อย่างราบรื่นและออกกฎเกณฑ์ประทานบัตรในการสัมปทานเหมืองทองให้เป็นมาตรฐานและยังได้ฝึกทหาร ดูแลชายแดนเพื่อป้องกันศัตรูจากรัสเซีย

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังหมู่บ้านเป่ยจี๋ เมืองโม่เหอ แคว้นต้าซิงอันหลิ่ง มณฑลเฮยหลงเจียง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประทศจีน ระหว่างประเทศจีนและไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย และยังมีแม่น้ำเฮย์หลงเจียงกั้น ได้รับเลือกให้เป็นเขตท่องเที่ยวระดับ 5A ในปีค.ศ2015 โดยมีชื่อเสียงในเรื่องทัศนียภาพอันสวยงาม

จากนั้น ชม อนุสาวรีย์เสินโจว ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของหมู่บ้าน โดยสร้างขึ้นจากหินแกรนิตธรรมชาติมีความสูง 2.8 เมตร และมีการแกะสลักตัวอักษรอยู่ด้านหน้าว่า “เสินโจวเป่ยจี๋ ”เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน ชมซากปรักหักพังของสนามบินเหนือสุด  ชม ที่ทำการไปรษณีย์เหนือสุดของประเทศจีน เป็นจุดเช็คอินที่ได้รับคววามนิยมอย่างมากในการส่งโปสการ์ดให้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนแม้กระทั่งตนเองก็ได้ ชมจัตุรัสไก่ทอง โดยมีประติมากรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจ รูปทรงของตราประทับฮ่องเต้ออกแบบให้มีมังกรอยู่ด้านบนสุด ซึ่งเป็นตัวแทนของแผ่นดินจีนเป็นสัญลักษณ์ของการ “พระเจ้าอวยพร ” ให้ประเทศจีนเจริญรุ่งเรืองพัฒนาและได้ใช้สัตว์มงคลในยุคโบราณของจีนมาประกอบ 4 ทิศ มังกรเขียว ,เสือขาว,เทพเจ้าทิศใต้ ,และเต่าดำเทพเจ้าทางทิศเหนือ และเสือ เป็นสิริมงคลให้กับเมืองที่ได้ชื่อว่า อยู่เหนือสุดในแผ่นดินจีน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองโม่เหอ漠河 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง ) เขตต้าซิงอันหลิ่ง มณฑลเฮยหลงเจียงของจีน  เมืองโม่เหอเป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศจีน มีฤดูหนาวยาวนานถึง 9 เดือนจึงได้รับสมญานามว่า “เมืองขั้วโลกเหนือของจีน ” และเมืองนี้เคยได้รับการทำสถิติวัดอุณหภูมิได้ถึง – 53 องศา ในปีค.ศ 2023  และมีประชากรอาศัยอยู่ 6 หมื่นกว่าคน มีชายแดนติดกับรัสเซียยาวกว่า 242 ก.ม.
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หมายเหตุ**การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  ไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้ โอกาสที่จะได้เห็น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญ  โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ***
ที่พักSUOJIN HOTEL 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 8โม่เหอ - (บินภายใน) - ฮาร์บิ้น (CZ6268 : 12.55-14.25) - ถนนจงยาง - โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
12.25 น.นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินโม่เหอ เพื่อเดินทางไปยังเมืองฮาร์บิ้น โดยเที่ยวบินที่ CZ6268 : 12.55-14.25  
14.25 น.เดินทางถึง เมืองฮาร์บิ้น เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน  และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ  ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง
*** ไฟล์ทบินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทางอีกครั้ง ***
บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมด้านนอก โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย (ถ่ายรูปด้านนอก ) ซึ่งออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกชาวรัสเซีย เมื่อก่อนเคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญต่างๆ ของชาวรัสเซียแต่มาถูกทำลายตอนปฏิวัติวัฒนธรรม และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งโดยพยายามรักษารูปแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งใช้เวลาถึง 9 ปี โดยเริ่มต้นสร้างในปี ค.ศ.1923 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1932 ถือได้ว่าเป็นโบสถ์

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจงยาง ที่นี่เป็นไฮไลท์ของเมืองฮาร์บิน ซึ่งเส้นนี้มีความยาว 1.4 กม. ซึ่งพื้นถูกปูด้วยอิฐทรงขนมปังตลอดแนว รวมถึงสถาปัตยกรรมของร้านค้าสองข้างทางซึ่งเป็นศิลปะแบบยุโรป ทั้งหมด
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCROWNE PLAZA HARBIN SONGBEI  5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 9เกาะพระอาทิตย์ - ฮาร์บิ้น (บินภายใน) - ปักกิ่ง (CA1690 : 14.55-17.15)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ ไท่หยางต่าว ( เกาะพระอาทิตย์ ) (รวมรถแบตเตอรี่) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ ถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่รวบรวมทิศทัศน์อันสวยงามและวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาผสมรวมกันได้อย่างลงตัว ภายในจะประกอบด้วยพืชพันธุ์ดอกไม้นานาชนิดตามแต่ฤดูกาลที่จะงอกออกมาให้ชมตลอดปี มีศาลาพักและมีสิ่งก่อสร้างสไตล์รัสเซียที่ยังหลงเหลืออยู่ให้ท่านได้ชม
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.55 น.นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาร์บิ้น เพื่อเดินทางสู่เมืองปักกิ่ง
17.15 น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง เมืองประวัติศาสตร์เก่าแก่ เดิมทีปักกิ่งเคยเป็นเมืองสำคัญทางการค้าของอาณาจักรเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
*** ไฟล์ทบินภายในอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนวันเดินทางอีกครั้ง ***
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักPULLMAN BEIJING SOUTH 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 10ปักกิ่ง - วัดลามะ -นั่งสามล้อปั่นหูถ้ง - กรุงเทพฯสุวรรณภูมิ (TG615 : 17.05-21.15)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านไหว้พระที่ วัดลามะ ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ.1735 ในรัชสมัยขององค์ชายสี่ หยง เจิ้น เดิมเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของตัวท่าน หลังจากท่านได้ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิแล้ว วังเก่าแห่งนี้จึงถูกดัดแปลงให้เป็นวัดพุทธในนิกายลามะของทิเบต โดยวัดแห่งนนี้จะมีสิ่งของมีค่าต่างๆจัดแสดงอยู่ และในปีค.ศ.1750 ในอาคารหลังสุดท้ายจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระศรีอริยเมตไตรยที่แกะสลักจากไม้จันทน์หอม จากประเทศเนปาล ที่ได้ถูกสั่งมอบมาจากพระไลลามะ ลำดับที่ 7 ในขณะนั้น สั่งมอบให้โดยองค์พระมีความสูงทั้งหมด 26 เมตร
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินท่างไปยัง หูถ้ง (胡同) ให้ท่านนั่งสามล้อเที่ยวรอบเมืองซึ่งที่นี้อยู่ในย่านเมืองปักกิ่งอันแสนคลาสสิค ว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้นั้น มีความสวยงามและน่าสนใจมาก จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองสมัยก่อนไว้ 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน
17.05 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย Thai Airway เที่ยวบินที่ TG615 : 17.05-21.15 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
21.15 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ82,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ18,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ88,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ18,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ88,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ18,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์ 15 หยวน และคนขับรถ 15 หยวน / ท่าน / วัน
 • เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy