โปรแกรมทัวร์ซัวเถา บ้านดินหย่งติ้ง เหมยโจว เฮียงบู้ซัว ไต่ฮงกง 2566/2023 เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE202 : โปรแกรมทัวร์ซัวเถา บ้านดินหย่งติ้ง เหมยโจว เฮียงบู้ซัว ไต่ฮงกง 6 วัน 5 คืน (CZ)

DE202 : โปรแกรมทัวร์ซัวเถา บ้านดินหย่งติ้ง เหมยโจว เฮียงบู้ซัว ไต่ฮงกง 6 วัน 5 คืน (CZ)
China Southern Airlines (CZ)


กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE202-00519-24 ต.ค. 66China Southern Airlines (CZ)30,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง / สุวรรณภูมิ) – ซัวเถา (สนามบินเฉาซาน) – ชมเมืองเก่าซัวเถายามค่ำคืน
10.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) หรือ

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารให้กับท่าน

12.55 น.เหินฟ้าสู่ ซัวเถา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ5068 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
16.55 น.เดินทางถึง สนามบินเมืองซัวเถา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร  เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยว ชมเมืองเก่าซัวเถายามค่ำคืน ท่านจะได้ชมแสงสีของเมืองเก่าซัวเถา ที่มีไฟตกแต่งสวยงาม

ที่พักGOLDEN GULF HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2ซัวเถา – เทพเจ้าโจวซือกง – หย่งติ้ง –หมู่บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง – ชมแสงสีบ้านดินหย่งติ้ง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เทพเจ้าโจวซือกง ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถือกันเป็นจำนวนมาก พระชิงสุ่ยจวี่ซือ หรือ พระโจวสู่กง  เดิมชื่อ ผูชวี เป็นคนตระกูล แซ่เฉิน (แซ่ตัน) ท่านถือกำเนิดปี พ.ศ.1587 ที่เชิงเขากู่ซาน หมู่บ้านเสี่ยวก้อ ตำบลหยองฉ้วน จังหวัดเฉวียนโจว มณฑลฝูเจี้ยน จากตำนานกล่าวว่าท่านผูชวีแตกต่างจากชาวจีนฮั่นทั่วไปคือ ท่านมีผิวดำ ตัวดำ หน้าดำ จมูกโด่ง และงองุ้ม  ซึ่งอาจจะสืบเชื้อสายมาจากอินเดียแขกทมิฬทางภาคใต้ที่เดินทางมาค้าสำเภา ท่านผูชวี เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ชอบศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนา ต่อมาท่านได้ถือเพศบรรพชิตในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน จนท่านมีภูมิธรรมสูงได้ชื่อว่า พระผู้มีน้ำใจใสสะอาดบริสุทธิ์  คือ เฉ่งจุ้ยโจวซือ หรือ ชิงสุ่ยจวี่ซือ ซึ่งหมายถึงพระผู้สำเร็จธรรมขั้นสูง เทียบได้กับพระอรหันต์ พระเฉ่งจุ้ยโจวซือได้ปฏิบัติธรรมและบริการสังคม จนอายุได้ 65 ปี จึงมรณภาพ เมื่อ พ.ศ.1652 

 
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หย่งติ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) มณฑลฮกเกี้ยน ระหว่างท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศวิวสองข้างทาง
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
บ่ายนำเดินทางสู่ หมู่บ้านดินถู่โหลหย่งติ้ง หรือฝูเจี้ยนถู่โหล ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกลำดับที่ 36 ของจีน ซึ่งบ้านดินถู่โหลว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมีทั้งสิ้น 46 หลัง ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้ลงความเห็นว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์แห่งภูมิปัญญาของชาวจีนแคะ หรือเค้อเจีย ที่สืบทอดวัฒนธรรม ลักษณะโครงสร้างของบ้านดินถู่โหลว ภายในเป็นไม้ไผ่สานพอกทับด้วยดินเหนียว บ้านดินถู่โหลวสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ มีการรักษา และสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงยุคปัจจุบันอายุมากกว่า 800 ปี ลักษณะทั่วไปบ้านดินถู่โหลวนั้น มีรูปทรงเลขาคณิตทั้งทรงกลม และสี่เหลี่ยม ตัวตึกสูง 3 และ 4 ชั้น เหมือนป้อมปราการมีช่องหน้าต่างมากมายตั้งแต่ชั้น 2 ขึ้นไป เพื่อให้เห็นทิวทัศน์โดยรอบ และสามารถมองเห็นบุคคลภายนอกที่จะมารุกราน โครงสร้างภายในมีห้องพักมากมายสร้างด้วยไม้ ผนังพอกด้วยดินเหนียว และปูนกั้นเป็นช่วงๆ เพื่อป้องกันไฟไหม้ ตรงกลางเป็นลานโล่งใช้เป็นที่ทำกิจกรรมภายในครอบครัว และด้วยโครงสร้างพิเศษนี้ นอกจากกันคนเข้ามารุกรานแล้ว ยังสามารถป้องกันลมพายุฝน แผ่นดินไหวกันความชื้น และทำให้อบอุ่นในหน้าหนาว และเย็นสบายในหน้าร้อน บ้านหนึ่งหลังมีห้องพักอาศัยตั้งแต่ 200-400 ห้อง บ้านดินทรงกลมในอำเภอหย่งติ้ง มีทั้งสิ้น 360 หลัง ทรงสี่เหลี่ยมมีทั้งสิ้น 4,000 กว่าหลัง
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

นำท่าน ชมแสงสีบ้านดินหย่งติ้ง บ้านดินหย่งติ้งแห่งนี้ยามค่ำคืนก็สวยไม่แพ้กัน ท่านจะได้เห็นแสงสี ไฟที่ฉายไปยังบ้านดินอย่างสวยงาม

ที่พักKEDU (INTERNATIONAL) HOTSPRING HOLIDAY RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ให้ท่านพักผ่อนกับการ อาบน้ำแร่ น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่ 
(กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำสำหรับแช่น้ำแร่มาด้วย)
วันที่ 3หย่งติ้ง – เมืองเหมยโจว – เจดีย์พระพันองค์ – สวนชาเอี้ยนหนานเฟย – หมู่บ้านเก่าเหมยโจว –  วัดหลิงกวง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเหมยโจว ซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์และถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน จึงได้รับการขนานนามมากมายหลายชื่อ  เช่น เมืองแห่งชาวจีนฮากกา เมืองแห่งวัฒนธรรม  เมืองแห่งเพลงต้น    

นำท่านชม เจดีย์พระพันองค์ พร้อมนมัสการ วัดหลิงกวงเจดีย์พระพันองค์ ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่าพันปี เจดีย์เดิมสร้างขึ้นในราชวงศ์ถัง ปี 1993 รัฐบาลกับประชาชนท้องถิ่น ได้ร่วมลงทุนสร้างใหม่เป็นเจดีย์หินแกรนิต 9 ชั้น  สูง 36 เมตร ทรงแปดเหลี่ยม ในทุกชั้นของกำแพงทั้งในและนอกจะแกะสลักพระพุทธรูปต่างๆ รวมกันเป็นพันๆ องค์ จึงเป็นที่มาของชื่อเจดีย์

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  
บ่าย

นำท่านชมสวนชาเอี้ยนหนานเฟย Yannanfei Chatian Scenic Area ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน Changjiao เมือง Yanyang เขต Mei County เป็นจุดชมวิวระดับ 5A แห่งเดียวใน Meizhou ประกอบด้วยภูเขาธรรมชาติ พื้นที่ป่าเชิงนิเวศ ทุ่งชามาตรฐาน สวนผลไม้ ภูมิทัศน์ทางมนุษยธรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวและพักผ่อน ประกอบด้วยภูมิประเทศเนินเขา ลักษณะหลักคือเน้นวัฒนธรรมชาที่ละเอียดอ่อนและธีมวัฒนธรรมคาโก สําหรับการเก็บชา การทําความเขียวขจีในสวน การท่องเที่ยว และ พื้นที่ชมวิวที่ครอบคลุมสําหรับการพักผ่อนและพักผ่อน ล้อมรอบด้วยภูเขา ทุ่งชาเป็นสีเขียว สวนผลไม้เขียวขจี และดอกไม้บานสะพรั่ง 

นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเก่าเหมยโจว (มุ่ยจิว)  Qiaoxi Ancient  ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงเขาตะวันตกของภูเขา Yinna ทางทิศตะวันออกของทุ่งชา Yannanfei   อาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมของชาวเกา 16 แห่งที่สร้างขึ้นในสมัยหมิงและชิงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี เรียบง่ายแต่ไม่แพ้ความยิ่งใหญ่ เมื่อเข้าสู่จุดชมวิว ทะเลสาบอันเงียบสงบและน้ําทะเลสาบสีฟ้าใสตัดกับพืชพรรณที่เขียวขจี เงียบสงบและแปลกตามาก ฟังเสียงลําธารแล้วเดินไปตามถนน เห็นหมู่บ้านท่ามกลางภูเขาซ่อนตัวอยู่ สิ่งแรกที่เข้ามาในหมู่บ้านคือกลุ่มป่าริมแม่น้ํา ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "ป่าหลากสี" ยืนอยู่ริมป่าและมองไปรอบๆบ้านเรือนที่สร้างขึ้นตามภูเขาหมู่บ้านบนภูเขาที่เงียบสงบนี้แสดงบรรยากาศและความแปลกตา และนำท่านมมัสการ วัดหลิงกวง เป็นวัดที่มีประวัติเก่าแก่เป็นพันปี และเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด 1ใน 4 ของมนฑลกวางตุ้ง   มีเนื้อที่กว่า 6,000 ตารางเมตร

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
ที่พัก VENUS ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4เหมยโจว – เมืองซัวเถา – เฮียงบู้ซัว – ศาลเจ้าไต่ฮงกง – วัดแปะฮวยเจียม
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัวเถา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง มีชายฝั่งทะเลยาว 325 กิโลเมตร  เมืองซัวเถา ในอดีตเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ต่อมาถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นเมืองท่านานาชาติในศตวรรษที่ 18 ก่อนจะกลายมาเป็น 1 ใน 4 เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เฮียงบู้ซัว ตั้งอยู่ที่อำเภอลู่เฟิง สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีการบูรณะซ่อมแซมมากมาย จนกลายเป็นศาลเจ้าของศาสนาเต๋าที่ใหญ่โต มีผู้คนศรัทธามาบูชาอยู่เสมอ ปัจจุบันเฮี้ยงบู้ซัวได้ผสมผสานกับศาสนาพุทธให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ให้ท่านได้นมัสการเจ้าพ่อเสือ ซึ่งถือเป็นองค์จริงที่ทางไทยได้จำลองมาสู่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า ชาวจีนแต้จิ๋วถือว่าในชีวิตหนึ่งสำหรับนักธุรกิจจีนแล้วจะต้องมานมัสการสักครั้งหนึ่ง ซึ่งคนส่วนใหญ่หลังจากนมัสการที่เฮี้ยงบู้ซัวนี้แล้ว กลับมาก็จะทำการค้าขึ้นประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากภายในประเทศและต่างประเทศทุกสารทิศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้าพร้อมกันนั้นก็ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารหน้า เป็นสถานที่สักการะบูชาของคนซัวเถาอย่างกว้างขวาง และเป็นสถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก  
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าไต่ฮงกง  นมัสการไต่ฮงกงอันเป็นที่นับถือของชาวจีนในเรื่องความเมตตากรุณาของท่าน ปัจจุบันสุสานแห่งนี้ได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากการร่วมบริจาคของชาวจีน  จนมีความใหญ่โตและสวยงาม   สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิดจากหลวงพ่อต้าเฟิงจู่ซือ สมัยราชวงศ์ซ่ง ตามจดบันทึกของโบราณคดี ต้าเฟิงจู่ซือเป็นคนสมัยราชวงศ์ซ่ง เกิดที่อำเภอเวินโจว   มณฑลเจ๋อเจียง สอบได้จิ่นสื้อ เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เห็นการปกครองและข้าราชการไม่ดี    จึงออกบวชเป็นพระธุดงค์มาถึงหมู่บ้านเหอผิงหลี่ มณฑลกวางตุ้ง ได้สร้างวัด สร้างโรงเรียน สร้างสะพาน  และช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านตลอดมา หลังมรณภาพชาวบ้านได้ฝังศพ ณ ที่เหอผิงหลี่ และสร้างศาลเจ้าไว้เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญคุณและความดีขององค์ไต่ฮงกงผู้นี้ และเป็นแหล่งกำเนิดของมูลนิธิปอเต็กตึ้งในประเทศไทย 

และนำท่านเที่ยวชม วัดแปะฮวยเจียม หรือ วัดดอกไม้ขาว ซึ่งมีการสร้างศาลเจ้าใหญ่โตตามความเชื่อของศาสนาเต๋ามาตั้งแต่ดั้งเดิมนานหลายร้อยปี และมีการขยายบูรณะใหม่เมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ภายในตั้งองค์เทวรูปต่างๆตามแบบศาสนาเต๋า เช่น อี้หวางฮ่องเต้ กษัตริย์สูงสุดบนสวรรค์ ( พระเจ้าหยก ) และเทวรูปต่างๆ มีขุนนางขุนศึก มหาอุปราชดังกับกรมต่างๆของจีนโบราณ พร้อมทั้งกิ้วเทียนเนี้ยงเนี้ยง เจ้าแม่สวรรค์ชั้นเก้า ซึ่งเป็นมารดาของพระเจ้าหยก และแต่ละชั้นของสวรรค์ก็ยังมีเจ้าแม่แต่ละองค์ดูแลศาลเจ้าแห่งนี้ มีผู้คนศรัทธามากราบไหว้มาก 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
ที่พักGOLDEN GULF HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5ซัวเถา –  ศาลเจ้าแม่ทับทิม –  สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช – เมืองแต้จิ๋ว –  วัดไคหยวน – ศาลเจ้ามังกรเขียว – ซัวเถา
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านสักการะศาลเจ้าแม่ทับทิม หรือ ไฮตังม่า ซึ่งเป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพร ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิบแห่งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองชาวจีนแต้จิ๋วที่อาศัยอยู่ติดทะเล และมีชีวิตอยู่กับทะเล และนอกจากนี้บนยอดเกาะยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิม เกาะหม่าสือนี้มีความสวยงามด้วยทิวทัศน์ของทะเลสองสีที่จะมองเห็นได้จากบนยอดเกาะ 

นำท่านชม สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตั้งของสุสานนี้มีแม่น้ำและคลองล้อมรอบ ด้านหลังเป็นเขื่อนและหมู่บ้าน ตัวสุสานเหมือนหลุมศพธรรมดา ไม่ได้ทำแบบฮวงซุ้ย มีป้ายหินแกรนิตสีชมพูสลักตัวอักษรจีนสีทองแปลความได้ว่า “ สุสานฉลองพระองค์และพระมาลาของพระเจ้าตากสินแห่งกรุงสยาม ” สร้างขึ้นในปีที่ 47 แห่งรัชสมัยเฉียนหลง ( ค.ศ. 1784 ) บูรณะใหม่เมื่อฤดูใบไม้ร่วง ค.ศ. 1985 มีประวัติเล่าว่าหลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินสวรรคตได้ 2 ปี ข้าราชบริพารเชื้อสายจีนได้นำฉลองพระองค์และพระมาลามา 2 ชุด ชุดหนึ่งเป็นชุดไทย อีกชุดหนึ่งเป็นชุดจีน กลับมามอบให้ พระญาติที่หมู่บ้านหัวฝู่นี้ พวกพระญาติจึงสร้างสุสานบรรจุสิ่งของเหล่านี้ไว้สักการะ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ...ห่านย่าง
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว ตั้งอยู่ด้านเหนือของซัวเถา 30 กิโลเมตร เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง มีประวัติมา 2,000 กว่าปี  จากนั้นนำท่านชม วัดไคหยวน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครั้งที่แห่งนี้ได้รับฉายานามว่า เมืองพุทธ เพราะว่าที่นี่จะได้พบแต่คนที่ถือศีลเต็มไปหมด ภายในวัดจะได้ชมพระอุโบสถและเจดีย์รูปทรงสวยงามมากมาย และนำท่านชม ศาลเจ้าเล่งแชเอี๊ยะ (ศาลเจ้ามังกรเขียว) เทพมังกรเขียวหรือแชเล่งเอี้ย คือ เทพารักษ์ผู้รักษาบ่อน้ำทิพย์ ประจำวัด แต่โบราณกาลชาวจีนเชื่อกันว่า เทพมังกรเป็นเทพารักษ์ประจำแหล่งน้ำทุกแห่ง วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เป่ยซ่ง เพื่อรำลึกถึง เล่งแชเอี๊ยะ ขุนนางผู้ดูแลเมืองแต้จิ๋ว 

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซัวเถา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง  ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
ที่พักGOLDEN GULF HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6ซัวเถา (สนามบินเฉาซาน) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง / สุวรรณภูมิ) 
เช้า

รับประทานอาหารเช้าSET BOX

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

09.30 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ5067 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.30 น.ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... 

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง **ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 23 มิ.ย.66 **
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-9) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น !!!
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์,ไกด์และคนขับรถ รวม 1,500 บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีน และ ลาว สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
  • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซค์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
  • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
  • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่น ๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด ก่อนออกเดินทางแล้ว
  • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้น ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
  • นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
  • ในการจองครั้งแรก ชำระมัดจำท่านละ 15,000 บาท หรือทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังจากทำการจอง)พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯและขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  • กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันทีในวันที่จองเท่านั้น)
  • ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไขและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
  • กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและช้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • น้อยกว่า 15 วันเก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 100% ของค่าทัวร์
 • 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าทัวร์หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น (กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่ากำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่ม)
 • มากกว่า 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือหักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น(กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่าวันใดวันหนึ่งทางบริษักขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน)
 • ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคูเทศณ์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน่เที่ยว การยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจน่เที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่ายทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวกราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่น ๆ
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้าออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ เก็บค่าใช้จ่าย 100%
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่าน
 • ไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า ท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้น ๆ
 • หนังสือเดินทาง ( Passport) ต้องมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้าว่าง 2 หน้าขึ้นไป ต้องนำมาในวันเดินทาง

  Address

  240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy