ทัวร์ทิเบต ลาซา ปี 2566/2023 เที่ยวทิเบต พระราชวังโปตาลากง ทัวร์ทิเบต รถไฟไต่หลังคาโลก เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE333 : ทัวร์ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลากง รถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน 7 คืน (TG)

DE333 : ทัวร์ทิเบต ลาซา พระราชวังโปตาลากง รถไฟไต่หลังคาโลก 8 วัน 7 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

CROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL
INTERCONTINENTAL HOTEL

ทิเบต ... ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า หลังคาโลก ดินแดนแห่งกงล้อมนตราอันศักดิ์สิทธิ์
สัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟท่องเที่ยวบนเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก ชมดินแดนที่ธรรมชาติสรรค์สร้างเสมือนแดนสวรรค์บนดิน
เส้นทางรถไฟสายทิเบต - ชิงไห่ ... ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟบนที่ราบสูงที่สูงที่สุด และยาวที่สุดของโลก
สร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ 2548 และเริ่มทดลองใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จด้วยดี
โดยเส้นทางดังกล่าวเริ่มต้น จากเมืองซีหนิง (เมืองเอกมณฑลชิงไห่) ถึง เมืองลาซา (เมืองเอกเขตปกครองตนเองทิเบต)
โดยส่วนหนึ่งของเส้นทางที่มีความยาวราว 960 กิโลเมตรได้สร้างอยู่บนความสูงมากกว่า 4,000 เมตร จนถึงสูงสุด 5,072 เมตร

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE333-00317-24 ต.ค. 66Thai Airways (TG)77,900จองด่วน
DE333-00419-26 ต.ค. 66Thai Airways (TG)77,900จองด่วน
DE333-00524-31 ต.ค. 66Thai Airways (TG)77,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ - เมืองเฉินตู - วังแพะเขียว  
07.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูที่ 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ท่าน 

10.15 น.นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดย เที่ยวบิน TG 618  บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
14.25 น.

ถึง ท่าอากาศยานเฉินตู (TIANFU INTERNATIONAL) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขาและมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้

นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉินตู  ถือว่าเป็นสำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดคือตำหนักซานเซิน  มีแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ ซึ่งคนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนไดของร่างกายให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที และวังแพะเขียวยังเป็นสำนักลัทธิเต๋าที่ระลึกถึงท่านเล่าจื้อ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักCROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เฉินตู - ลาซา (บินภายในประเทศ)
เช้ารับประทานอาหารเช้า 
.... น.

เหินฟ้าสู่ นครลาซา โดยเที่ยวบิน CA...... นครเมืองหลวงของเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบต “ดินแดนหลังคาโลก”  ศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายทิเบต ตั้งอยู่ที่ระดับความ สูง 3,660 เมตร บนสองฝั่งของแม่น้ำเคียซู (KYICHU หรือ แม่น้ำลาซา) อันเป็นสาขาของแม่น้ำยาร์หลุงจางป๋อ (แม่น้ำพรหมบุตร) ที่ไหลผ่านทิเบตไปทางตะวันออกลงใต้สู่อ่าวเบงกอลของอินเดีย  

.... น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองลาซา ที่ระดับความสูง 3,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่พำนักของผู้ดำรงตำแหน่งดาไลลามะ หลังผ่านพิธีการทางสนามบินและรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางเข้าสู่ เมืองลาซา (ประมาณ 2 ช.ม.) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ใต้ฟ้าสีครามที่งดงาม แวดล้อมด้วยทิวเขาสูงและสายน้ำยาร์หลุงจางป๋อ (แม่น้ำพรหมบุตร) ที่ใสสะอาดไหลเอื่อยขนานไปกับถนน ผ่านแปลงเพาะปลูกต้นน้ำมันหยิวไช่ฮัว และนาข้าวบาเล่ย์ ชมบ้านเรือนชนพื้นเมืองที่คงเอกลักษณ์ความเป็นทิเบตอย่างเหนียวแน่น
จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกายในที่พักตามอัธยาศัย  จนถึงเวลานัดหมาย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านชมเมืองลาซา หรือ พักผ่อนอยู่ในโรงแรม
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พักINTERCONTINENTAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 3เขาเหย้าหวังซาน - พิพิธภัณฑ์ทิเบต - วัดเซรา (ไฮไลท์)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่ เขาเหย้าหวังซาน เขาเหย้าหวังซานมีการแกะสลักพระคัมภีร์อักขระทิเบตบนหน้าผา มีการเก็บรักษาไว้อย่างดีมาก เป็นถ้าที่มีประวัติกว่าพันปี บนภูเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพของพระราชวังโปตาลากง ท่านสามารถถ่ายภาพของพระราชวังในมุมที่สวยงามได้จากจุดนี้ ชม พิพิธภัณฑ์ทิเบต สถานที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุและโบราณวัตถุสำคัญของทิเบตเอาไว้ พื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ชั้นล่างใช้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเข้ายึดครองทิเบตของจีนและผลกระทบจากการยึดครอง ส่วนชั้นบนจัดแสดงเรื่องราวทางสังคมของทิเบต ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่คาดกันว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเที่ยวชม วัดเซรา วัดศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในสามของพุทธศาสนาวัชรยานนิกายเกลุก  สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1419 ตั้งอยู่บนพื้นที่อดีตที่ตั้งของกระท่อมพระซองฆาปา  ใช้ศึกษาธรรมและปฏิบัติกรรมฐานอยู่หลายปี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงฆ์หลายสาขาวิชา มีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ 300 รูป ชมสถาปัตยกรรมลักษณะผสมผสานอันยิ่งใหญ่น่าชม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก​INTERCONTINENTAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 4พระราชวังโปตาลากง (ไฮไลท์) - วัดโจคัง - ถนนแปดเหลี่ยม
เช้า 

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังโปตาลากง ห้ามนำน้ำดื่มและกล้องถ่ายรูป เข้าในพระราชวัง ( POTALA PALACE ) เป็นสถานที่เลื่องชื่อติดอันดับโลก แรกของประเทศจีน (CHINA’S WORLD HERITAGE) สร้างขึ้นในสมัย  พุทธศตวรรษที่ 13 เนื้อที่ 120,000 ตร.ม. ตั้งอยู่บนยอดเขามาร์โปรี (เขาแดง) เป็นอาคาร 13 ชั้นมีห้องต่างๆเกือบ 1,000 ห้องและมีเสาค้ำยันอยู่กว่า 15,000 ต้น สร้างโดยกษัตริย์ซองเซินกัมโปทรงมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นใน ศตวรรษที่ 7 สำหรับพระมเหสี 2 องค์ ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถานศึกษาพระธรรม ดาไลลามะทุกพระองค์ทรงพำนักที่นี่ในฐานะผู้นำของประเทศและศาสนา เมื่อมองจากด้านบนของพระราชวังโปตาลา ท่านสามารถชมทัศนียภาพหุบเขาและเมืองลาซาได้ชัดเจน (แนะนำให้ทุกท่านเข้าชมเมื่อท่านได้เดินทางเข้าชมแล้วจะทำให้ท่านรู้สึกปรับสภาพร่างกายได้ดีขึ้น)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเที่ยวชม วัดต้าเจาหรือวัดโจคัง (JOKHANG TEMPLE) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้รับการยอมรับจาก THE UNITED : EDUCATIONALให้เป็น WORLD CULTURAL HERITAGES สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 พร้อมกับพระราชวังโปตาลากง โดยกษัตริย์ซองเซินกัมโป (SONGSTEN GAMBO) กษัตริย์องค์แรกที่รับศาสนาพุทธเข้าสู่ทิเบตวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำที่องค์หญิงเหวินเฉิง (WENCHENG) ทรงอาราธนามายังทิเบตสู่ ตลาดแปดเหลี่ยม หรือ ถนนแปดเหลี่ยม  ตั้งอยู่หน้าวิหารโจคัง เป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลาซา  โดยมีความยาว 800 เมตร ชาวทิเบตมีความเชื่อว่า ถนนแปดเหลี่ยมนี้เป็นเส้นทางจงกรม จากชาตินี้สู่ชาติหน้าได้ รวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของชาวทิเบต และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย งานฝีมือต่าง ๆ ที่ชาวทิเบตนำมาวางขายรายรอบถนนสายนี้ ถนนสายนี้ยังมีร้านค้าต่าง ๆ ที่เป็นของชาวเนปาลและชาวอินเดียจะขายสินค้านำเข้า เช่น  พรมถัก หมวก ร้องเท้า ผ้าประดับประตู เครื่องเงิน อัญมณี ฯลฯ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักINTERCONTINENTAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 5ทะเลสาบยามดก - โรงงานสมุนไพรทิเบต - เมืองลาซา   
เช้า

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าใสสะอาดที่สุด ทะเลสาบยามดรก (YAMDROK LAKE หรือ ทะเลสาบหยังจัวง) เป็นทะเลสาบหนึ่งในทะเลสาบสามภพของชาวทิเบตสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,400 เมตรทุกปีจะมีคนนับแสนไปประกอบพิธีล้างบาปในอดีตเคยเป็นสถานที่สู้รบกับพวกยุโรป เมื่อท่านได้มาเยือนทะเลสาบแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนฟากฟ้าอยู่แค่เอื้อมเพลิดเพลินกับ  ทิวทัศน์ภูเขา, ที่ราบทุ่งหญ้า, ฝูงแกะ, ฟาร์มวัว, พันธุ์ไม้หลากสีสันและหมู่บ้านชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ โรงงานสมุนไพรทิเบต ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินกลับสู่เมืองลาซา

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก

INTERCONTINENTAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

*** จัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระเพื่อเตรียมขึ้นรถไฟ ในวันรุ่งขึ้น ห้ามนำมีด ของมีคม กรรไกรตัดเล็บ สเปย์ ขึ้นบนรถไฟ ***

วันที่ 6เมืองลาซา - นั่งรถไฟไต่หลังคาโลก
เช้ารับประทานอาหารเช้า
.... น.โดยรถไฟขบวนที่ Z........ เดินทางสู่ ซีหนิง * พักตู้นอนวีไอพี ห้องละ 4 ท่าน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ) ความสูง 3,664 เมตร จากระดับน้ำทะเล - ออกเดินทางจาก “สถานีรถไฟลาซา” ความสูง 4,305 เมตรจากระดับน้ำทะเล
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

เข้าสู่เขต “หยังปาจิ่ง” ผ่านโรงงานไฟฟ้าพลังไอน้ำ บริเวณนี้จะมีบ่อน้ำพุกระจายอยู่ทั่วไป บางบ่อจะมีน้ำพุพวยพุ่งสูงถึง 100 เมตรความสูง 5,072 เมตรจากระดับน้ำทะเล - ออกจากเขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตที่สถานีบนภูเขา “ถังกู่ลา-ซาน” จุดสูงสุดที่ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์พาดผ่าน ผ่านชมแนวเทือกเขาเก๋อลาตานตง(ยอดสูงสุดสูง 6,621 เมตรจากระดับน้ำทะเล) ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียง ขบวนรถไฟจะผ่านอุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก 4,905 เมตรจากระดับน้ำทะเล “เฟิงหว่อซาน” ความสูง 4,743 เมตร จากระดับน้ำทะเล - เขต “เขอเข่อซีหลี่” เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนประเภท กวางทิเบต ลาป่า วัวเหลือง ฯลฯ รถไฟจะวิ่งผ่านสะพานข้ามแม่น้ำ ซึ่งตัวสะพานจะออกแบบเป็น 2 ชั้น ชั้นบนสำหรับรถไฟวิ่ง และชั้นล่างสำหรับให้ฝูงสัตว์ป่าอพยพความสูง 4,615 เมตร จากระดับน้ำทะเล - เขต “ปู้ต้งเฉวียน” น้ำในบริเวณนี้จะไม่กลายเป็นน้ำแข็งไม่ว่าจะอยู่ในฤดูหนาวที่มีหิมะปกคลุม เพราะมีความร้อนระอุส่งผ่านมาจากใต้ดินความสูง 4,772 เมตร จากระดับน้ำทะเล – เข้าสู่ช่วงสูงสุดของช่องเขาคุนหลุนที่ทางรถไฟพาดผ่าน ผ่านชมธารน้ำแข็งสุริโยธินเบิกฟ้า ถ้าอากาศดีสามารถมองเห็นยอดสูงสุดของภูเขาคุนหลุน (6,178 เมตร) ซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสเห็นด้วยตา ผ่านอุโมงค์ที่เจาะผ่านเทือกเขาคุนหลุนยาว 1,686 เมตร ถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกที่สร้างบนเขตดินน้ำแข็ง ผ่านทะเลสาบซีหวังมู่ความสูง 2,820 เมตร จากระดับน้ำทะเล - นั่งรถไฟชมวิวเพลินใจ รถไฟจะค่อยๆลดระดับต่ำลงไปเรื่อยๆ เย็นนี้รถไฟจะเข้าเขตสถานีเมืองเก๋อเอ่อร์มู่ มณฑลซิงไห่ เมืองนี้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1960 มีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน เป็นเมืองที่มีการผลิตเกลือทะเลสาบมากที่สุดของจีนคืนนี้รถไฟจะออกจาก “เก๋อเอ่อร์มู่” และไปสว่างซีหนิง เส้นทางบางช่วงจะผ่านเขตโอเอซิส และเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ  บนรถไฟ
ที่พักนอนบนรถไฟ ที่วิ่งบนเส้นทางที่งดงามที่สุด ... พักตู้นอน ห้องละ 4 ท่าน มีห้องน้ำในโบกี้ ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ
วันที่ 7​เมืองซีหนิง - เมืองเฉินตู (บินภายใน) - ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
.... น.รถไฟถึงสถานีนครซีหนิง เมืองเอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ที่มีความสูงเฉลี่ยกว่า 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ล้านคน ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือความรกร้างห่างไกลและความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อน
เช้ารับประทานอาหารเช้า
..... น.นำท่านเหินฟ้าสู่เมืองเฉินตูโดยเที่ยวบิน CA …..
.... น.เดินทางถึง เมืองเฉินตู นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน เป็นย่านที่ขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนปิดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปแต่ละสถานที่ตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งท่านไม่อยากจะลุกจากเก้าอี้เลย โชว์เปลี่ยนหน้ากากที่ผู้แสดงสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็ สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น

ที่พักCROWNE PLAZA CHENGDU WEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ 8ถนนโบราณจิ๋นหลี่ - กรุงเทพฯ  
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนโบราณที่มีสินค้าให้ท่านช้อปปิ้งได้ทั้งของรับประทาน และของฝากของที่ระลึกเช่นหน้ากากเฉิงตูเพราะถนนจินหลีนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่แสดงโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันโด่งดังของเมืองเฉิงตู แค่ประตูทางเข้าก้อสามารถทำให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศแห่งเหมือนเดินในหนังจีนสมัยก่อนได้เลยทีเดียว

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครเฉินตู (TIANFU INTERNATIONAL) เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

15.30 น. เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย เที่ยวบินที่  TG 619 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
17.35 น.      ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจในการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ77,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

รายการทัวร์นี้ไม่รวมทิป พักเดี่ยวไม่รวมบนรถไฟ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ77,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

รายการทัวร์นี้ไม่รวมทิป พักเดี่ยวไม่รวมบนรถไฟ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ77,900 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ12,000 บาท

รายการทัวร์นี้ไม่รวมทิป พักเดี่ยวไม่รวมบนรถไฟ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าวีซ่าจีน และภาษีสนามบินไทย-จีน 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน  
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 
รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรองที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบินทางบริษัทฯจะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยน แปลงได้ตามความเหมาะสม
 • วางเงินมัดจำท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 15,000 บาท
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค้าใช้จ่ายทั้งหมด
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า   ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี


Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy