โปรแกรมทัวร์จีน บู๊ตึ๊ง อีชาง ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE965 : โปรแกรมทัวร์จีน บู๊ตึ๊ง อีชาง 6 วัน5 คืน (QW) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE965 : โปรแกรมทัวร์จีน บู๊ตึ๊ง อีชาง 6 วัน5 คืน (QW) [ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

ARGYLE BOUTIQUE HOTEL
NARADA WUDANGSHAN HUBEI

บินตรงลงอี๋ชาง ชมเขื่อนสามผา ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง
พิชิตยอดเขาบู๊ตึ๊งหรือเขาอู่ตังซาน ต้นกำเนิดตั่วเหล่าเอี๊ยะ
นั่งกระเช้าขึ้น - ลง ชมตำหนักทอง หรือวิหารทองที่ตั้งของเทพเจ้าบู้ชัว

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE965-00317-22 ก.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE965-00424-29 ก.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE965-00507-12 ส.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE965-00614-19 ส.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน
DE965-00721-26 ส.ค. 67Qingdao Airlines (QW)35,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง  – สนามบินอี๋ชางซานเสีย( QW6192:14.35 -19.00 ) - เข้าสู่ที่พัก
10.30 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 สายการบินชิงเต่า แอร์ไลน์ ( Qingdao Airlines ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระให้แก่ทุกท่าน 
14.35 น.ออกเดินทางสู่ เมืองอี๋ชาง โดย สายการบินชิงเต่า แอร์ไลน์  Qingdao Airlines เที่ยวบินที่ QW6192:14.35 – 19.00  ( มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง SNACK BOX  ) (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง )
19.00 น.เดินทางถึง สนามบินอี๋ชาง ซานเสีย  เมืองอี๋ชาง ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมณฑลหูเป่ยประเทศจีน เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองประตูสู่เขื่อนและยังเป็นเมืองที่ เมืองอี๋ชางเป็นเมืองสำคัญด้านคมนาคมตั้งอยู่ภาคกลางของจีนภูมิประเทศมีทั้งภูเขาสูงและที่ราบสลับกัน ความโดดเด่นด้านภูมิประเทศและทำเลที่ตั้ง ทำให้เกิดวัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่ไม่เหมือนเมืองอื่น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักARGYLE BOUTIQUE HOTEL 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 2เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า – ล่องเรือชมวิวซานเสียต้าป้า – ชมบ้านเกิด QuYuan – สวนดอกท้อ
เช้านำท่านเดินทางขึ้นเรือ Sanxia Deluxe Cruise ล่องเรือชมความอลังการของ  เขื่อนยักษ์ซานเสีย  ต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035  เมตร ช่องระบายน้ำยาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ผ่าน จุดชมวิวบ้านซานเสีย ตั้งอยู่ในดินแดนอันงดงามที่สุดของช่องเขาซีหลิง และอยู่ในบริเวณเขื่อนซานเสียในแม่น้ำแยงซีเกียง และยังผ่านจุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์ต่างๆ เช่น สะพานหยีหลิงต้าเฉียว ศาลาเจิ้นเจียงเก๋อ ศาลเมี่ยวจู่ สะพานสามน้ำ

เข้าสู่เขื่อนเก่อโจวป้า เพื่อให้ท่านเปิดประสบการณ์สุดพิเศษนอกจากนี้ยังผ่านจุดชมวิวอื่นๆอีกหลายจุด 
สิ้นสุดโปรแกรมล่องเรือ

นำท่านขึ้นฝั่งและเดินทางสู่ร้านอาหาร
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ชมบ้านเกิดของ Qu Yuan ซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ บ้านเกิดของ Qu Yuan ตั้งอยู่ในเขตใหม่ของมณฑล Zigui ติดกับ เขื่อน Three Gorges ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 500 เอเคอร์และมีทัศนียภาพอันงดงาม ของช่องเขาสูงและทะเลสาบที่สวยงาม

นำท่านเที่ยวชม สวนดอกท้อ 世外桃源 เป็นสวนชมวิวที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแยงซีเกียง มีจุดชมวิวแม่น้ำและมุมถ่ายรูปสวย ๆ หลายจุดภายในสวน  
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ARGYLE BOUTIQUE HOTEL 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 3อี๋ชาง – เมืองอู่ตังซาน(เขาบู๊ตึ๊ง) – ทะเลสาบไทเก๊ก
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เขาบู๊ตึ๊งหรืออู่ตังซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ) ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของศาสนาลัทธิเต๋า มีเรื่องเล่าสืบกันว่า "ปรมาจารย์เจินอู่" หรือ "เสวียนอู่" ได้มาบำเพ็ญตนบะบนยอดเขาจนกระทั่งสำเร็จเป็นเซียนหรือเทพบนยอดเขาแห่งนี้ เขาบู๊ตึ๊งจึงได้กลายมาเป็นแหล่งศึกษาวิชาความรู้ต่างๆ ของนักพรตลัทธิเต๋ามาหลายยุคหลายสมัย และยังเป็นที่กำเนิดของวิชากังฟูฉบับบู๊ตึ๊งอีกด้วย จนปัจจุบัน เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยองค์กรยูเนสโก้จดทะเบียนให้
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านไปยัง ทะเลสาบไทเก๊ก ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาทางตอนเหนือของภูเขาบู๊ตึ๊ง ให้ท่านชมวิวทะเลสาบซึ่งทะเลสาบเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำตานเจียงโขว่ จึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักNARADA WUDANGSHAN HUBEI  5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 4ภูเขาบู๊ตึ๊ง ( กระเช้าขึ้น - ลง ) - ตำหนักทองจินเตี้ยน – ตำหนักไท่จื่อพอ -  ตำหนักจื่อเชียวหรืออารามเมฆม่วง –วังหนานเหยียนกง (ตำหนักผาใต้)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านนั่งกระเช้าขึ้น สู่ ตำหนักทองจินเตี้ยน พิชิตจุดสูงสุดของเทือกเขาบู๊ตึ๊ง ตั้งอยู่บนยอดเทียนจู ยอดสูงที่สุดถึง 1,812 เมตร ซึ่งเป็นตำหนักที่เชื่อกันว่านำแต่โชคลาภมาให้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระรูปสำริดของจักรพรรดิเจินอู่ ผู้ได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเทพเจ้าทางลักทธิเต๋า ที่มาของวิหารนี้มาจากภายในวิหารอาคารด้านในบุด้วยแผ่นทองนั้นเอง 

จากนั้นนำท่านไปยังหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า ฟู่เจินกวน ตั้งอยู่บนยอดเขาสิงโต เป็นสิ่งปลูกสร้างโบราณที่มีชื่อเสียงจนได้รับการขยายนามว่าเป็นหอแห่งมายาเริ่มสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงกษัตริย์หย่งเล่อปีที่ 10 (ปี 1412 ) ได้มีพระราชโองการให้สร้างขึ้น และในสมัยราชวงศ์แมนจูกษัตริย์คังซี ได้บูรณะใหม่ถึง 3 ครั้ง ในปัจจุบันได้อนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ เป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเขาบู๊ตึ้ง
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายจากนั้นนำท่านชม จื่อเชียวกง หรืออารามเมฆม่วง สถานที่ทำพิธีขอพร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ 9 ของจีนที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมีรูปแบบงานสถาปัตยกรรมงามจำลองแบบของพระราชวังกู้กง ทั้งกำแพง บันได ตำหนัก โครงสร้าง การตกแต่งและบรรยากาศ ล้วนสะท้อนถึงพระราชอำนาจแห่งราชวงศ์หมิง ที่มีศูนย์รวมอยู่ที่องค์จักรพรรดิ ซึ่งศรัทธาเทพแห่งเต๋าอย่างสูงสุด ถือเป็นตำหนักในสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดบนเขาบู๊ตึ้ง วังจื่อเซียวกงหันหน้าไปทางทิศใต้ ด้านหลังอิงเขา สะท้อนถึงหลัก(ฮวงจุ้ย) ที่รับหยินอุ้มหยาง หลังมีเขาหน้ามีน้ำ เป็นสถานที่เก็บกักและหมุนเวียนพลังชี่ตามหลักฮวงจุ้ย

จากนั้นนำท่านสู่ หนานเหยียนกง (ตำหนักผาใต้) สถานที่สำเร็จเป็นเซียนของพระเจ้าเสวียนอู่ ปลูกสร้างขึ้นบนหน้าผางามที่สวยสุดในบรรดา 36 หน้าผาบนเขาบู๊ตึ้ง ตำหนักสร้างอิงแนบหน้าผาทางทิศใต้ มีทางเดินเลียบริมผาเพื่อไปยังตำหนักยาวหลายร้อยเมตร 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักNARADA WUDANGSHAN HUBEI  5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 5เมืองโบราณจิงโจว - เดินทาสู่เมืองอี๋ชาง - ถนนคนเดินเมืองอี๋ชาง
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณจิงโจว荆州古镇  ตั้งอยู่ที่มณฑลหู่เป่ย  ประเทศจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมในยุคสามก๊ก ชมกำแพงเมืองโบราณจิงโจว เป็นหนึ่งในกำแพงโบราณที่หน่วยพิทักษ์โบราณวัตถุทางวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งชาติดูแลรักษาเป็นอย่างดีกำแพงมีความสูงเกือบ 9 เมตร หนาประมาณ 10 เมตร ยาว 11.03 กิโลเมตร ปัจจุบันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,800 ปี เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เดิมทีกำแพงนั้นเป็นดิน แต่มาสร้างขึ้นใหม่ด้วยอิฐในราชวงศ์ซ่งใต้ ต่อมาถูกรื้อถอนออกในช่วงต้นราชวงศ์หยวน และสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งในช่วงต้นราชวงศ์หมิง แต่ก็มาถูกทำลายลงอีกในช่วงปลายราชวงศ์หมิง ซึ่งกำแพงเมืองที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงปีที่ 3 ของจักรพรรดิชุ่นจื้อในราชวงศ์ชิง ราวปี ค.ศ.1646 ปัจจุบันกำแพงเมืองโบราณจิงโจว เป็นกำแพงเมืองที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด เก่าแก่มากที่สุดและอยู่ข้ามผ่านหลายราชวงศ์มากที่สุดในประเทศจีน
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนำท่านเดินทางกลับยัง เมืองอี๋ชาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ) ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

จากนั่นนำท่านสู่ ถนนคนเดินเมืองอี๋ชาง ให้ท่านอิสระช๊อปปิ้งตามอัธยาศัย 
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก ARGYLE BOUTIQUE HOTEL 5 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ 6ส่งสนามบิน - กรุงเทพฯ ดอนเมือง (QW6191:10.40 – 13.15 )
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางไปยัง สนามบินอี๋ชาง เพื่อเดินทางกลับยังประเทศไทย
10.25 น.ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน ชิงเต่าแอร์ไลน์ (Qingdao Airlines ) เที่ยวบินที่ QW6191:11.20 – 13.35  (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบิน ประมาณ 3 ชั่วโมง )
12.35 น.เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ 
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง 
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ  
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์ 15 หยวน และคนขับรถ 15 หยวน / ท่าน / วัน
 • เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy