ทัวร์เกาหลีเหนือ เปียงยาง - จีน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE777 : โปรแกรมทัวร์เกาหลีเหนือ เปียงยาง - จีน เสิ่นหยาง 7 วัน 5 คืน (CZ)

DE777 : โปรแกรมทัวร์เกาหลีเหนือ เปียงยาง - จีน เสิ่นหยาง 7 วัน 5 คืน (CZ)
China Southern Airlines (CZ)

CHANGDE VIENNA HOTEL
YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
23.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES (CZ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่ 2กรุงเทพฯ - เสิ่นหยาง - พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง - ถนนโบราณหม่านชิง
02.10 น.เหิรฟ้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ8358 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
08.55 น. เดินทางถึง เมืองเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง มีซื่อเดิมเป็นภาษาแมนจูว่า “มุกเดน” หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง โบราณสถานจากสมัยต้นราชวงศ์ชิง ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี และมีลักษณะคล้ายคลึงกันมากกับพระราชวังหลวงที่กรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1625 ภายหลังจากที่ราชวงศ์แมนจูได้สถาปนาให้เสิ่นหยางเป็นราชธานี ประกอบด้วยตำหนักใหญ่น้อยกว่า 300 ห้อง บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร ภายหลังจากที่ราชวงศ์หมิงถูกโค่นล้มลง (ค.ศ.1368-1644) ชาวแมนจูก็ได้สถาปนาราชวงศ์ชิงขึ้น ได้ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงปักกิ่ง และใช้เสิ่นหยางเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง รวมทั้งใช้พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิเมื่อครั้งเสด็จเยือนทางเหนือ

จากนั้นนำท่านชม ถนนโบราณหม่านชิง หรือ ถนนแมนจู ที่มีบรรยากาศแบบโบราณ เหมือนนำท่านกลับสู่อดีตเมื่อสามร้อยกว่าปีที่แล้ว

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3เสิ่นหยาง - เมืองเปิ่นซี - ถ้ำน้ำเปิ่นซี - เสิ่นหยาง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเปิ่นซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) อยู่ห่างจากเมืองเสิ่นหยางไปทางใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเที่ยวชม ถ้ำน้ำเปิ่นซี ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกประมาณ 5  ล้านปีก่อน มีความยาว 5,800 เมตร ภายในถ้ำประกอบด้วย หินงอกหินย้อย ม่านหิน และหินเสา ที่มีรูปร่างสวยวิจิตราการตาตามจินตนาการ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเสิ่นหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดย่าง
พักที่ VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 4เสิ่นหยาง - เปียงยาง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่ายหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเสิ่นหยาง
13.55 น.เหิรฟ้าสู่ เมืองเปียงยาง โดยสายการบิน AIR KORYO เที่ยวบินที่ JS156
16.10 น. เดินทางถึง เมืองเปียงยาง เมืองหลวงของประเทศเกาหลีเหนือ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารเกาหลี
พักที่ YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 5เปียงยาง - เคซอง - หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม - เส้นขนาน 38 - พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์เปียงยาง - เรือสอดแนมอเมริกัน - อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคซอง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตัวเมืองเคซองตั้งอยู่ห่างจากชายแดนสองเกาหลี 10 กิโลเมตร เดิมเป็นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรโครยอ (ค.ศ. 918-1392) รัฐที่เป็นปึกแผ่นแห่งแรกของคาบสมุทรเกาหลี ปัจจุบันเป็นเมืองชายแดนที่ติดต่อกับประเทศเกาหลีใต้ คาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ณ เส้นขนานที่ 38 เหนือ คือ สาธารณรัฐเกาหลีอยู่ทางตอนใต้ และเกาหลีเหนือ โดยถูกคั่นกลางโดยเขตปลอดทหาร (150 กิโลเมตร จากกรุงเปียงยาง / 70 กิโลเมตร จากกรุงโซล) 

นำท่านชม หมู่บ้านสันติภาพปันมุนจอม เข้าชมเขตปลอดทหาร ชมห้องประชุมและห้องลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก ที่แบ่งประเทศเกาหลีออกเป็นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ โดยใช้ เส้นขนานที่ 38 พร้อมชมขั้นตอนการลงนามในสนธิสัญญาโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารของเกาหลีเหนือบรรยาย

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารพื้นเมืองชุด COPPER BOWL SET
บ่าย

นําท่านชม พิพิธภัณภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเคซองไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 2 กิโลเมตร สถานที่แห่งนี้ในสมัยอาณาจักรโครยอ เคยเป็นสํานักการศึกษาชั้นสูงในลัทธิขงจื้อ (เดิมเรียกว่า เฉิงจวิน) แต่ปัจจุบันก็ได้ดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์สําหรับแสดงโบราณวัตถุและสิ่งที่สะท้อนถึงร่องรอยอารยธรรม รวมไปถึงความเชื่อในสมัยอาณาจักรโครยอ ที่นี่ก็จะมีอาคารจํานวน 18 หลัง และมีโบราณวัตถุจัดแสดงอยู่มากกว่าหนึ่งพันชิ้น

นำท่านเดินทางกลับสู่ เปียงยาง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 

นำท่านชม เรือสอดแนมอเมริกัน เรือ USS Pueblo เป็นเรือสอดแนมของสหรัฐอเมริกาที่ถูกเกาหลีเหนือยึดได้เมื่อวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1968  เนื่องจากเรือลำนี้ได้เข้ามาละเมิดน่านน้ำทางชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือ ตรงบริเวณทะเลเกาหลีตะวันออก (ทะเลญี่ปุ่น) ห่างจากชายฝั่งเมืองวันซาน ไปราว 12 กิโลเมตร แต่ว่าทางฝ่ายอเมริกาก็ไม่ยอมรับข้อกล่าวหานี้ เนื่องจากเห็นว่าตรงบริเวณนั้นเป็นน่านน้ำสากล จึงเรียกร้องขอเอาเรือคืน แต่จนถึงปัจจุบันเกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้คืนเรือให้ 45 ปีล่วงมาแล้ว 

จากนั้นนำท่านสู่ อนุสาวรีย์ก่อตั้งพรรคกรรมกร สร้างขึ้นเมื่อปีจูเช่ที่ 84 (ค.ศ. 1995) สถานที่ตั้งก็อยู่ไม่ไกลจากหอปรัชญาจูเช่มากนัก อนุสาวรีย์มีความสูง 50 เมตร สร้างเป็นรูปมือพร้อมอาวุธ ของเหล่าฮีโร่ทั้งสามของพรรคกรรมกร อันได้แก่ กรรมกรถือฆ้อน ชาวนาถือเคียว และนักปราชญ์ถือพู่กัน ... ส่วนวงแหวนที่เป็นฐานของอนุสาวรีย์หมายความถึงหัวใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของท่านผู้นำ พรรคกรรมกร และประชาชน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้เกาหลี
พักที่ YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 6เทือกเขาเมียวเฮียง - หอของขวัญนานาชาติ - วัดผู่เศียร - ชมด้านนอกหอมิตรภาพจีนและเกาหลีเหนือชมด้านนอกหอปรัชญาจูเช่ - อนุสาวรีย์มันซูเด - มันยองเด - สถานีรถไฟใต้ดิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เทือกเขาเมียวเฮียง (ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) มีพื้นที่ 375 ตารางกิโลเมตร มียอดเขาปิโรเป็นจุดสูงสุดมีความสูง 1,909 เมตร เดิมเทือกเขาแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า แตแบกหรือเปียเรียวมีรูปร่างลึกลับเป็นหุบเขาที่มีกลิ่นหอม จึงถูกเรียกว่า เทือกเขาเมียวเฮียง ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของพืชกว่า 1,170 ชนิด สัตว์ 33 ชนิด นก 133 ชนิด ปลา 20 ชนิด 

จากนั้นนำท่านชม หอของขวัญนานาชาติ (สถานที่สำคัญที่สุดในเมียวเฮียงซาน) สถานที่เก็บรวบรวมของขวัญ และของกำนัลหลายหมื่นชิ้นจากกว่า 150 ประเทศ ที่มอบให้แก่ท่านประธานาธิบดีคิมอิลซุง ซึ่งชาวเกาหลีถือว่าของขวัญทุกชิ้นเป็นน้ำใจจากชาวโลกที่มอบให้จึงเก็บรวบรวมรักษาไว้เป็นอย่างดี

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารเกาหลี
บ่าย

นำท่านนมัสการ พระสัมนตภัทธโพธิสัตว์ผู่เศียร (โผวเฮียงผ่อสัก) มีลักษณะพิเศษขององค์พระปฏิมาจะเป็นพระโพธิสัตว์ทรงคชสาร เป็นช้างเผือก 6 งา เพื่อรับพรและเป็นสิริมงคลแด่ครอบครัว

นำท่านชม ด้านนอก หอมิตรภาพจีนและเกาหลีเหนือ สร้างขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1959-1985 เพื่อรำลึกถึงกองทหารอาสาชาวจีน ที่ร่วมรบต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ในสมัยสงครามเกาหลี ตั้งอยู่บนเนินเขาโมรัน บนพิ้นที่ 120,000 ตารางเมตร ความสูงของหอรำลึก 30 เมตร ประดับด้วยแผ่นหินแกรนิต 1,025  ชิ้น ความหมายแทนวีรชนที่เข้าร่วมในสงคราม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม

แล้วนำท่าน ชมด้านนอก หอปรัชญาจูเช่ ตั้งอยู่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเชิดชูแนวคิดดังกล่าว ทั้งมีการใช้ "ศักราชจูเช" ซึ่งเริ่มนับจากวันเกิดของนายคิม อิล ซุง เมื่อปี 1912 เป็นปีจูเชที่ 1 ปัจจุบันปี 2017 ถือเป็นปีจูเชที่ 106

จากนั้นชม อนุสาวรีย์มันซูเด อนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมอิมซุงที่ยิ่งใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองครบรอบวันเกิดปีที่ 60 เคียงข้างด้วยอนุสาวรีย์ของท่านอดีตประธานาธิบดีคิมจองอิล ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือ บนเนินเขามันซูในใจกลางกรุงเปียงยาง รูปปั้นทองแดงขนาดใหญ่ของอดีตผู้นำทั้ง 2 ได้รับการมาเยือนจากผู้คนนับพันทุกวัน และเป็นหนึ่งในสถานที่แรกสำหรับทัวร์เกาหลีเหนือ

นำท่านชม มันยองเด บ้านเกิดของประธานาธิบดีคิมอิมซุง ซึ่งคำว่า “มันยองแด” หมายความว่า ทิวทัศน์นับหมื่นจุดที่สวยงามรอบๆ บริเวณมีลำธารสายเล็กๆ มีสวนหย่อมมีดอกไม้โดยรอบสวยงามมาก เมื่อเดินตามทางเดินเล็กๆจะปรากฏบ้านหลังไม่ใหญ่มาก เป็นแบบบ้านชาวนาโบราณแบ่งเป็น 3 เรือน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟใต้ดินของเกาหลีเหนือ ซึ่งสร้างขึ้นในปี 1968 เป็นระบบรถไฟใต้ดินที่มีความลึกที่สุดในโลก ความลึกอยู่ระหว่าง 22-100 เมตร บางช่วงที่เป็นแถบภูเขามีความลึกลงไปถึง 150 เมตร  บันไดเลื่อนจากทางเข้าสถานีถึง ชานชลาใช้เวลา 3 นาที ทั้งหมดมี 17 สถานี นอกจากใช้เป็นเส้นทางคมนาคมแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์เป็นที่หลบภัยเมื่อเกิดศึกสงคราม  ให้ท่านได้ทดลองนั่ง 1 สถานี  

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บาร์บีคิวเป็ด
พักที่ YANGGAKDO INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 7ชมด้านนอกประตูชัย - อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี้ - ร้านของที่ระลึก - เปียงยาง - เสิ่นหยาง - บ้านนายพลตระกูลจาง - ถนนจงเจีย - เสิ่นหยาง - กรุงเทพฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมด้านนอก ประตูชัยเกาหลีเหนือ เรียกเป็นภาษาเกาหลีว่า "แกซอนมุน" ที่สูงและใหญ่ที่สุดในโลก (สูงใหญ่กว่าที่ปารีส) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงกองทัพประชาชนเกาหลีสามารถขับไล่เอาชนะกองทัพญี่ปุ่นที่มายึดและปกครองเกาหลีให้ออกไปได้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่โดดเด่นเป็นสง่าในกรุงเปียงยาง

ชม อนุสาวรีย์ม้าหมื่นลี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการรณรงค์ให้ประชาชนเร่งทำงานหนักในช่วงทศวรรษ 1950 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมเหล็กกล้า เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามเกาหลี โดยมีการก่อตั้ง "ขบวนการม้าพันลี้" ขึ้นเป็นหัวหอกนำรณรงค์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ

จากนั้นนำท่านชม ร้านของที่ระลึก เพื่อเลือกซื้อของฝากญาติมิตร

11.50 น.เหิรฟ้าสู่ เมืองเสิ่นหยาง โดยสายการบิน AIR KORYO เที่ยวบินที่ JS155
12.00 น. เดินทางถึง เมืองเสิ่นหยาง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ ภัตตาคาร
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเที่ยวชม บ้านนายพลตระกูลจาง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1914 บนพื้นที่ 36,000 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างสวนจีนโบราณและบ้านสไตล์ยุโรป ซึ่งผู้เป็นพ่อ นายพลจางจั้วหลิน และลูกชายนายพลจางเสวียเหลียน ทั้งสองเป็นทหารระดับนายพลก๊กมินตั๋ง ถือเป็นนายทหารที่รักชาติมีส่วนสำคัญในสงครามขับไล่ญี่ปุ่น จนได้รับการจารึกในหน้าประวัติศาสตร์

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนจงเจีย เมืองเสิ่นหยางให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาสิ่งของที่ถูกอกถูกใจฝากญาติสนิทมิตรสหายของท่าน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน CHINASOUTHERN AIRLINES เที่ยวบินที่ CZ8357 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
01.10 น.+1 ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด  เส้นทางตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม  (ตั๋วกรุ๊ป) 
 • ค่าน้ำหนัก กระเป๋าสัมภาระเดินทาง ตามที่สายการบินกำหนดแต่ละเส้นทาง  (ไม่เกิน 15-20 กิโลกรัมเท่านั้น)โหลดใต้เครื่องบิน ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และส่วนเกินกรุณาติดต่อชำระที่เคาเตอร์สายการบิน
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าพาหนะเดินทางระหว่างนำเที่ยว  ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  (หมายเหตุ: ค่า ประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการทัวร์ระบุไว้  เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม,ค่าซักรีด,ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์ และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
 • ค่าทิปบริการ สำหรับพนักงานบริการ เช่น ค่าทิปคนขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ พนักงานยก กระเป๋า 
 • ค่าธรรมเนียม น้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินที่ทางสายการบินอาจเรียกเก็บเพิ่มตามภาวะอัตราแลกเปลี่ยน 
 • ค่าภาษีต่างๆ หัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีที่ลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี) 
 • ค่าปรับ สำหรับกระเป๋าสัมภาระเดินทางที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียม ยื่นวีซ่า จีน ท่านละ 1,900บาท ต่อท่าน
 • ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
 • ค่าทิปที่เกาหลีเหนือ จำนวน 45,000 วอน  กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)
 • ค่าทิปที่ปักกิ่ง จีน จำนวน 15 USDต่อท่าน  กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)
การชำระเงิน
 • กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท(ช่วงเทศกาล 15,000 บาท)เพื่อเป็นการยืนยันการสำรองที่นั่ง
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็ค ธนาคารถูกระงับ  การจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 • กรุณาจัดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตก่อนเดินทาง 1 เดือน หรือ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเดินทาง มาที่บริษัทฯ 
 • สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วันทำการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกการ เดินทางภายใน 30 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการ เดินทางภายใน 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือ โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ หรือ เต็มจำนวน กรณีมีการขาย มีปิดกรุ๊ปการเดินทางเรียบร้อยแล้ว..
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
 • รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับ สายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆรวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
 • หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดๆ
 • ประเทศเกาหลีเหนือจะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพจะนำภาพถ่ายมาจำหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
 • การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านผู้ใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง 
 • ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงหรือใด ๆ เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน... 
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า...
 • หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)
 • หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
  กรณีปิดกรุ๊ปการขายตามพีเรียดที่ระบุ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิคืนเงินมัดจำทุกกรณี 
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง 
  คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน 
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข 
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ 
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่นๆ
 • พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทาง
   
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้) 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  
 • รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์ 
 • เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง) 
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่  
   • สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
   • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
   • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
   • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
 • เดินทางพร้อมญาติ  
  • สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง
  • สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่ 
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ 
  • กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ
  • ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น
 • กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ เดินทาง  ใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้
  • ใบอนุญาติการทำงาน ตัวจริงเท่านั้น ! ! ต่ออายุการทำงานแล้วไม่ต่ำกว่า 3 – 6 เดือน
  • หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
  • สำเนาตั๋ว + ใบจองโรงแรม
  • สำเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  • กรณีสมรสกับคนไทย ต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส
 • หนังสือเดินทางของคนอเมริกัน จ่ายเพิ่ม 3,560 บาท 
 • หนังสือเดินทางของคนต่างชาติอื่นๆ จ่ายเพิ่ม  100  บาท

  หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ สามารถขอวีซ่าให้ได้ เฉพาะชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย และมีใบอนุญาติการทำงานในประเทศไทยเท่านั้น หากไม่ได้ทำงานในประเทศไทย ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง 

 • กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน
 • สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
 • เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)
 • โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า  
 • ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์
 • (ต่างชาติฝรั่งเศสและประเทศยุโรปที่เข้ากลุ่มข้อตกลงเชงเก้น 25 ประเทศ : ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลิทัวเนีย ลัตเวียลักเซมเบิร์ก มอลต้า 
  เนเธอแลนด์ โปแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สโลวาเกีย สโลเวเนีย สเปน สวีเดนสวิสเซอแลนด์เอสโทเนีย
  ไม่สามารถขอวีซ่าด่วนได้)
  **การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
 • ชื่อเป็นชาย แต่ส่งรูปถ่ายที่ดูเป็นหญิง เช่น ไว้ผมยาว หรือแต่งหน้าทาปาก
 • นำรูปถ่ายเก่า ที่ถ่ายไว้เกินกว่า 6 เดือนมาใช้
 • นำรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง ที่ถ่ายเล่น หรือรูปยืนเอียงข้าง มาตัดใช้เพื่อยื่นทำวีซ่า
 • นำรูปถ่ายที่เป็นกระดาษถ่ายสติคเกอร์ หรือรูปที่พริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy