ทัวร์จีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง แม่ใหญ่หวัง ไคเฟิง 2567/2024 เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE280 : โปรแกรมทัวร์จีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง แม่ใหญ่หวัง ไคเฟิง 6 วัน 5 คืน (CZ)[ไม่เข้าร้านรัฐบาล]

DE280 : โปรแกรมทัวร์จีน เจิ้งโจว ลั่วหยาง แม่ใหญ่หวัง ไคเฟิง 6 วัน 5 คืน (CZ)[ไม่เข้าร้านรัฐบาล]
China Southern Airlines (CZ)

HOLIDAY INN EXPRESS
HUIXIAN SHANGQUAN YIPIN HOTEL
KAIFENG LAIWANG DA HOTEL
REBECCA HOTEL
RUNHUA HOTEL

แม่ใหญ่หวัง….แม่สื่อหวังที่ดังสุดในตอนนี้ คอยจับคู่ให้หนุ่มสาวชาวจีน
โรงละคร Only Henan….ชมโชว์ที่สร้างโดยเทคโนโลยี 8D รวมบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์
ถ้ำหินหลงเหมิน…ที่ตั้งของรูปสลักหินใบหน้าพระนางบูเช็กเทียน
ห้างพ้างตงหลาย….ห้างที่สร้างยอดขายมากกว่าห้าพันล้านหยวนต่อปี
ลิ้มรสเมนูพิเศษ สุกี้หม่าล่า 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE280-00128 ส.ค.-02 ก.ย. 67China Southern Airlines (CZ)33,999จองด่วน
DE280-00218-23 ก.ย. 67China Southern Airlines (CZ)34,999จองด่วน
DE280-00323-28 ต.ค. 67China Southern Airlines (CZ)34,999จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – กวางเจา (CZ362 : 08.20-12.10) – กวางเจา – เจิ้งโจว (CZ6626: 14.10 -16.35) – เมืองฮูโต๋(สวี่ชาง) – ห้างสรรพสินค้าพ้างตงหลาย
05.30 น.คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ISLAND-U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
08.20 น.เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ362 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.10 น.เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้
14.10 น.เหินฟ้าสู่ เมืองเจิ้งโจว  โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ6626 
16.35 น.เดินทางถึง นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ  เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง  ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮูโต๋(สวี่ชาง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นนครระดับจังหวัดตั้งอยู่กึ่งกลางมณฑลเหอหนาน ภาคกลางของประเทศจีน ด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับนคร เจิ้งโจวเมืองหลวงของมณฑลเหอหนาน ด้านตะวันออกเฉียงเหนือติดกับนครไคเฟิง ด้านตะวันออกติดกับนครโจวโข่ว ด้านตะวันออกเฉียงใต้ติดกับนครลั่วเหอ และด้านตะวันตกเฉียงใต้ติดกับนครผิงติ่งชาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านชม ห้างสรรพสินค้าพ้างตงหลาย ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในมณฑลเหอหนาน มีพนักงานมากกว่า 7,000 คน เป็นที่รู้จักกันดีในด้านการบริการที่พิถีพิถัน แต่สิ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้คือกระบวนการพัฒนาที่ยาวนาน และระบบการจัดการที่ครอบคลุม มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ซึ่งทำให้การบริการของเขาออกมาอย่างดี ไม่ว่าจะหาสินค้า หรือบริการใดๆ ภายในห้างจะมีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่าง ครบครัน และยังสร้างยอดขายมากถึง ห้าพันล้านหยวนต่อปี ถือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าสัญชาติจีนที่โดดเด่น และน่าสนใจที่สุดในช่วงเวลานี้
ที่พัก REBECCA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2หอชุนชิว  – เมืองไคเฟิง – ประตูเมืองต้าเหลียงเหมิน – แม่ใหญ่หวัง (ว่านซุ่ยซาน)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หอชุนชิว ตั้งอยู่ที่เมืองฮูโต๋ หรือเมืองสวี่ชาง มณฑลเหอหนาน เป็นสถานที่ที่โจโฉสร้างขึ้นให้กวนอูและภรรยาทั้งสองของเล่าปี่มาพักอาศัย โดย กวนอู ไม่ยอมเข้าไปนอนร่วมห้องกับพี่สะใภ้ กลับจุดตะเกียงนั่งอ่านคัมภีร์ชุนชิวอยู่นอกห้อง จึงเป็นที่มาของชื่อ “หอชุน  ชิว” ตั้งตามหนังสือที่กวนอู 

และนำท่านเดินทางสู่ เมืองไคเฟิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยราชวงศ์ซ่งเหนือเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ และมีประชากรกว่า 600,000 คน
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ ประตูเมืองต้าเหลียงเหมิน ประตูทิศตะวันตกของเมืองโบราณไคเฟิง หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ประตูต้าเหลียง" ในสมัยโบราณ สร้างขึ้นในปีที่สองของสมัยเจียนจงแห่งราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 781) หอคอยประตูด้านหลังเมืองได้รับความเสียหายซ้ำแล้วซ้ำอีกจากสงคราม ลม และฝน และทรุดโทรมและทรุดโทรม และพังยับเยินในที่สุด ประตูต้าเหลียงในปัจจุบันได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี 1998 เป็นหนึ่งในสามประตูเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ในไคเฟิง ซึ่งรวมถึงประตูทางเหนืออันหยวน และประตูเล็กทางทิศใต้ซินเหมิน ในอุทยานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมซงตู จะมีประตูตะวันออกสองบานคือประตูโจโฉ สร้างขึ้นใหม่ในไม่ช้า ประตูทั้งสองนี้เป็นประตูเมืองที่ใหญ่ที่สุด ยิ่งใหญ่พอ ๆ กับเฉียนเหมินแห่งปักกิ่ง พร้อมกับท่านจะได้ชมภาพ 3มิติ นำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และจัดทำได้อย่างอลังการ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แม่ใหญ่หวัง (ว่านซุ่ยซาน) แม่สื่อหวังที่คอยจับคู่ให้หนุ่มสาวชาวจีน กำลังเป็นกระแสสุดในโลกโซเซียล ใครโสด บอกได้เลยว่า ห้ามพลาด!!! สามารถยกมือเพื่อขึ้นไปบนเวที ให้แม่ใหญ่หวังหาคู่ได้เลย (ทางบริษัทมีหัวหน้าทัวร์พูดจีนได้ คอยบริการช่วยแปลให้สำหรับคนโสดที่ขึ้นไปบนเวที)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
ที่พัก KAIFENG LAIWANG DA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 ไคเฟิง – สวนชิงหมิงซ่างเหอหยวน – ฮุ่ยเซี่ยน – โรงละคร Only Henan
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม สวนชิงหมิงซ่างเหอหยวน สร้างขึ้นโดยรัฐบาลเมืองไคเฟิง มณฑลเหอหนานและบริษัทที่ดินไห่หนาน ได้ร่วมกันออกแบบก่อสร้างวัฒนธรรมในธีมสวนสาธารณะสมัยราชวงศ์ซ่งขนาดใหญ่ สถานที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศตะวันตกของทะเลสาบหลงถิง เมืองไคฟง นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮุ่ยเซี่ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม โรงละคร Only Henan แบ่งโรงละคร และพื้นที่แต่ละแห่ง มาชมบนแผนที่ เหมือนเป็นเกมหมากรุก หรือเหมือนดินแดนบริสุทธิ์ ทางเข้าฉากถูกออกแบบให้เป็นรูปแบบการเปิดประตูบนแผนที่อาคาร ถ้ามองจากกลางอากาศ ราวกับว่าเราเปิดกําแพงที่สี่เข้าสู่โลกของละครสัมผัสทุกหน้าประวัติศาสตร์ และเรื่องราวแต่ละพื้นที่มีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นผลการแสดงภายนอกแต่ยังตรงไปยังรากฐานภายในของวัฒนธรรมภาคกลางและอารยธรรมแม่น้ําเหลือง ละครรอบแนวหลักของแม่น้ําเหลืองที่ดินอาหาร และการสืบทอดเผชิญกับโอกาสทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของลุ่มน้ําแม่น้ําเหลืองเป็นกลยุทธ์แห่งชาติจีน เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของแม่น้ําเหลือง และการสืบทอดวัฒนธรรมแม่น้ําเหลืองเป็นรากฐานเพื่อสร้างบูติกวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลของโลก

นำท่านชมโชว์ โรงละครแห่งเวทมนตร์ คือการนำเทคโนโลยี 8D เวทีการแสดง แสงสีเสียง ฉากภาพหลากหลายมิติยิ่งใหญ่อลังการ มาแสดงจุดเชื่อมต่อกาลเวลาเหตุการณ์เมื่อสองพันปีกับยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวน่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร  
ที่พัก HUIXIAN SHANGQUAN YIPIN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4ฮุ่ยเซี่ยน – เขาเทียนเจี้ยซาน – เติงฟง – Shaolin Zen Music Ritual Show
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเจี้ยซาน ตั้งอยู่ในมณฑลเหอหนาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผสมผสานทิวทัศน์ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เป็นสถานที่เที่ยวระดับ AAAA และอุทยานทางธรณีวิทยาแห่งชาติที่แสดงให้เห็นภูเขาไท่หังอันงดงามและ  หน้าผาหินสีแดงที่มีเอกลักษณ์ 
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองเติงฟง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ขึ้นชื่อในด้านศิลปะมวยจีน (วิทยายุทธชาวจีน)
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

นำท่านชม Shaolin Zen Music Ritual Show เป็นการแสดงบนภูเขาจริงขนาดใหญ่ที่ผสมผสานวัฒนธรรมเซน กังฟูเส้าหลิน ดนตรี การเต้นรำ ศิลปะการต่อสู้ แสง และรูปแบบศิลปะอื่นๆ โดยใช้เวทีจริงกว้าง 5 กิโลเมตร มีการลงทุนและสร้างโดย Zhengzhou Tianren Cultural Tourism Co., Ltd. ด้วยเงินลงทุนรวมกว่า 350 ล้านหยวน
ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5เติงฟง – วัดเส้าหลิน – โชว์การแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน – ลั่วหยาง – ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองโบราณลั่วอี้
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดเส้าหลิน ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู”  นำท่านชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลิน  อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ 

จากนั้นนำท่านชม โชว์การแสดงวิทยายุทธเส้าหลิน ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัด
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นหนึ่งในเจ็ดราชธานีเก่าแห่งแผ่นดินจีน ร่วมกับ อันหยาง ซีอาน ไคเฟิง หางโจว หนานจิง และ ปักกิ่ง เมืองแห่งนี้ถือเป็นราชธานีของจีนมาหลายยุคหลายสมัย รวมระยะเวลายาวนานกว่าพันปี 13 ราชวงศ์ มีกษัตริย์หรือฮ่องเต้เคยประทับอยู่ที่เมืองนี้กว่า 105 พระองค์

และนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหินหลงเหมิน หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเซ็คเทียนสมัยเป็นฮองเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลางปัจจุบันองค์การยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค .ศ. 2000  
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หมาล่า

หลังอาหารนำท่านชม เมืองโบราณลั่วอี้ ตั้งอยู่ในเขตเหล่าเฉิง เมืองลั่วหยาง ลั่วอี้เป็นชื่อเก่าของเมืองลั่วหยางในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของ 13 ราชวงศ์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมศักดิ์สิทธิ์ รอบๆเมืองโบราณลั่วอี้ ผสมผสานวัฒนธรรมดั่งเดิม ร่วมกับความทันสมัยของนวัตกรรมและเทคโนโลยี (ท่านสามารถเช่าชุดพื้นเมือง ถ่ายรูปกับเมืองโบราณลั่วอี้ พร้อมกับแสงไฟที่จัดได้อย่างลงตัว)
ที่พัก RUNHUA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6ลั่วหยาง – กวางเจา (CZ3364: 11.20-13.45) – กวางเจา – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (CZ363: 16.05-17.55)
เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 
สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ 
 
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลั่วหยาง เพื่อเดินทางสู่กวางเจา
11.20 น.เหินฟ้าสู่ เมืองกวางเจา โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ3364 
13.45 น.เดินทางถึง สนามบินไป่หวิน เมืองกวางเจา เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีอาหารและภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของมณฑลนี้ 
16.05 น.เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE เที่ยวบินที่ CZ363 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
17.55 น.ถึงท่าอากาศยานสุววณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ......... 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ33,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ9,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ34,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ34,999 บาท
ราคาไม่รวมตั๋ว (ผู้ใหญ่) หักคืนท่านละ10,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้  (ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 28 มิ.ย.67 **
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ   สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  การประกันไม่คุ้มครอง
  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-7) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!!
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม  2,000  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

Case 1 ในการจองครั้งแรก

ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

(นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy