ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ หวงหลิ่ง อู้นวี่โจว ฉางซา ไม่เข้าร้านรัฐบาล 2567/2024 เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE961 : ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ หวงหลิ่ง อู้นวี่โจว ฉางซา 6 วัน 5 คืน (VZ)

DE961 : ทัวร์จีน หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ หวงหลิ่ง อู้นวี่โจว ฉางซา 6 วัน 5 คืน (VZ)
THAI VIETJET (VZ)

HOWARD JOHNSON AIRPORT
THE QUBE HOTEL NANCHANG
VIENNA INTERNATIONAL HOTEL SHANGRAO

หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ ... หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา ความลงตัวระหว่างธรรมชาติและวัฒนธรรม
ล่องเรือชมวิวแสงสียามค่ำคืนที่อู้นี่โจว ... แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงไฟสุดอลังการ
อู้หยวน ... เมืองหมู่บ้านชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีน
จิ่งเต๋อเจิ้น ... เมืองแห่งเซรามิคของจีนที่มีเซรามิคที่มีชื่อเสียงระดับโลก
สัมผัสนั่งรถไฟความเร็วสูง จากเมืองฉางซาสู่เมืองหนานชาง

ไม่เข้าร้านรัฐบาล 

เมนูพิเศษ !! สุกี้หม่าล่า

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE961-01007-12 มี.ค. 67THAI VIETJET (VZ)31,999เต็มแล้ว
DE961-01114-19 มี.ค. 67THAI VIETJET (VZ)31,999จองด่วน
DE961-01221-26 มี.ค. 67THAI VIETJET (VZ)31,999เต็มแล้ว
DE961-01323-28 มี.ค. 67THAI VIETJET (VZ)31,999เต็มแล้ว

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉางซา (VZ3604: 18.30-22.45)
15.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน THAI VIETJET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
18.30 น.

เหินฟ้าสู่ ฉางซา โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ3604 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

โปรดทราบ: เที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำ มีข้อจำกัดดังนี้
• การจัดที่นั่งเป็นแบบสุ่มเลือก (Random) ตามกฏของสายการบิน ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกหรือซื้อที่นั่งบนเครื่องบินได้
• บนเครื่องไม่มีบริการอาหารร้อน หากท่านสนใจสามารถเลือกซื้อ Snacks / เครื่องดื่ม ตามเมนูข้างต้น โดยชำระบนเครื่องได้เลย (ทางบริษัทไม่สามารถจองล่วงหน้าได้)

22.45 น.

เดินทางถึง สนามบินเมืองฉางซา ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางเข้าโรงแรม

พักที่ HOWARD JOHNSON AIRPORT หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 2ฉางซา - นั่งรถไฟความเร็วสูง - หนานชาง - หอเถิงหวัง - หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น - ซ่างเหรา - หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟฉางซา เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองหนานชาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ: เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอเถิงหวัง (ถ่ายรูปภายนอก) 1 ใน 3 หอที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองจีน อดีตเคยถูกทำลายหลายครั้ง แต่ก็จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่ และขยายขนาดให้ใหญ่โตกว่าเดิมทุกครั้ง แต่ยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ และนำท่านถ่ายรูปกับ หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น ภายในมีตึกที่สวยงามแตกต่างกันไป โดยจำลองออกผสมผสานความเป็นยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซ่างเหรา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) และนำท่านเที่ยวชม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หุบเขาเทวดาวั่งเซียนกู่ (ท่านจะได้ชมบรรยากาศตอนกลางคืน) มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ตั้งอยู่ในเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี ซึ่งเป็นจุดผสมผสานขนบธรรมเนียมพื้นบ้านของชาวก้าน (ชาวก้านเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น และปัจจุบันได้ปรับสถานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 4Aในระดับมณฑลของมณฑลเจียงซี เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขา น้ำตก หุบเขา หมู่บ้าน วัด ป่าไม้ และทุ่งนาเป็นฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและอิงตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ค่อยๆ ห่างหายไปมาปรับให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งภูมิทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว เดิมทีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แทบจะไม่มีผู้ใดรู้จักเลย ยกเว้นคนในท้องถิ่นเท่านั้น จนกระทั่งในปี 2011 ได้มีการลงทุนของบริษัทการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในการพัฒนาจุดท่องเที่ยวแห่งนี้ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น การสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ ทั้งในหมู่บ้านและแบบห้อยแขวนอยู่ติดอยู่กับเชิงผา ซึ่งเป็นการเลียนแบบอาศรมเดิมของเหล่านักพรตในอดีตที่สร้างที่พักอาศัยห้อยแขวนอยู่บนหน้าผาในบริเวณนี้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการก่อนสร้างที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวนี้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซ่างเหรา (ใช้เวลาประมาน 1 ชั่วโมง) เพื่อเข้าสู่ที่พัก

ที่พักพักที่ VIENNA INTERNATIONAL HOTEL SHANGRAO หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที่ 3ซ่างเหรา - เขาหลิงซาน (รวมกระเช้า) - กระจกแห่งท้องฟ้า - อู้หยวน - อู้นวี่โจว (รวมล่องเรือ) - ชมแสงสียามค่ำคืน - จิ่งเต๋อเจิ้น
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหลิงซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่ภูเขาหลิงซาน (ใช้เวลา 15 นาที) หรือเรียกกันว่า ภูเขาหวงซานน้อย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่ไม่เหมือนใคร มียอดเขาหลายยอด ยอดเขาที่ทับซ้อนกัน และยอดเขาที่แข่งขันกันเพื่อความสวยงาม มีจุดชมวิวทางธรรมชาติหลายแห่งในพื้นที่ที่สวยงาม อีกไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ กระจกแห่งท้องฟ้า ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับลานกระจกที่ใหญ่ ฉากหลังจะเป็นท้องฟ้า ภาพที่ออกมาจะสะท้อนเงาออกมาอย่างสวยงาม

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่าย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอู้หยวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) “เมืองชนบทที่สวยที่สุด” มีหมู่บ้านโบราณกว่า 50 หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ใช้ชีวิตสบายๆ ริมสายน้ำ ในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา ความห่างไกลเมือง และข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าถึงในสมัยก่อน ช่วยปกป้องให้อู้หยวนยังคงรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้ และนำท่านเที่ยวชม อู้นวี่โจว แลนด์มาร์คใหม่ของเมืองอู้หยวน มณฑลเจียงซี ให้ท่านให้อิสระถ่ายภาพ เก็บบรรยากาศตามอัธยาศัย

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

นำท่าน ชมแสงสียามค่ำคืนอู้นวี่โจว พร้อมล่องเรือ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่มีการแสดงแสงสีไฟสุดอลังการ ถือเป็นแหล่งเช็คอินใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียว ลงทุนมากกว่า 200 ล้านหยวน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่งเต๋อเจิ่น เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก

ที่พักVIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 4จิ่งเต๋อเจิ้น - หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง (รวมกระเช้า) แถมฟรีกาแฟหวงหลิง ท่านละ 1 แก้ว - จิ่งเต๋อเจิ้น - ลานวัฒนธรรมเถาชีชวน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณหวงหลิ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) และนำท่านขึ้นกระเช้าสู่หมู่บ้านหวงหลิ่ง นับเป็นหมู่บ้านสวยที่สุด แห่งหนึ่งในเมืองอู้หยวน มณฑลเจียงซี มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 580 ปี สิบปีก่อนชาวบ้านกว่า 180 ครัวเรือน ได้ย้ายที่อยู่อาศัยออกไปจนเหลือเพียงแค่ 68 ครัวเรือน ทิ้งหมู่บ้านให้ว่างเปล่าจนแทบไม่เหลืออะไร เหลือเพียงแต่ที่นาและพื้นที่ว่างเปล่าเท่านั้น หมู่บ้านหวงหลิงได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันขจัดความยากจน” ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และกลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยว ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณกลายเป็นจุดชมวิวระดับ 4A ที่รับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 30,000 คนต่อวัน คนในหมู่บ้านทำธุรกิจของตัวเองและสร้างรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจาก 3,500 หยวนเป็น 35,000 หยวน ในปีค.ศ. 2017 จำนวนนักท่องเที่ยวในหมู่บ้านหวงหลิงเกินหนึ่งล้านคน ที่นี่ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการท่องเที่ยวในชนบท และได้สร้าง “หวงหลิงโมเดล” ของการท่องเที่ยวในชนบทเพื่อขจัดความยากจน (พิเศษแถมฟรีกาแฟหวงหลิง ท่านละ 1 แก้ว)

จากนั้นให้ท่านพิสูจน์ความกล้าที่ สะพานกระจก ตั้งอยู่บนหมู่บ้านหวงหลิ่งเป็นอีกไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาด ท่านจะได้เดินชมบนสะพานกระจกที่มีความใส และสูง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านเดินทางสู่ เมืองจิ่งเต๋อเจิ้น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่ได้รับการยกย่องและชื่นชมจากทั่วโลก 
 
จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ลานวัฒนธรรมเถาชีชวน อาคารสัญลักษณ์ ในย่าน หอศิลป์เป็นลักษณะของอาคารเดิมของ"โรงงานเครื่องลายครามจักรวาล" สถานที่จัดงานนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการที่ดีที่สุดของเขตนี้
ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร
ที่พักพักที่ VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
วันที่ 5พิพิทธภัณฑ์เซรามิค - เซรามิคชามใหญ่ที่สุดในโลก (ถ่ายรูปภายนอก) - หนานชาง - ถนนโบราณว่านโซ่ว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ พิพิทธภัณฑ์เซรามิค ตั้งอยู่ในใจกลางของเขตประวัติศาสตร์จิ่งเต๋อเจิ้น ติดกับซากปรักหักพังของเตาเผาจักรพรรดิ ล้อมรอบด้วยอาคารในยุคต่าง ๆ  ปัจจุบันเป็นอีกแลนด์มาร์คที่คนจีนและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป เช็คอิน กับพิพิทธภัณฑ์แห่งนี้

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ เซรามิคชามใหญ่ที่สุดในโลก (ถ่ายรูปภายนอก) จิงเต๋อเจิ้นเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์เครื่องปั้นดินเผามากกว่า 2,000 ปี ประวัติศาสตร์เตาเผาอย่างเป็นทางการมากกว่า 1,000 ปี และประวัติศาสตร์เตาเผาหลวงมากกว่า 600 ปี เป็นเมืองหลวงเครื่องลายครามระดับนานาชาติ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองหนานชาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณว่านโซ่ว ย่านแห่งนี้เป็นหนึ่งใน 10 โครงการทางวัฒนธรรมที่สำคัญของนครหนานชาง นับเป็นการส่งเสริมแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมของมณฑลเจียงซีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น อิสระถ่ายรูปเช็คอิน หรือ  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ชิมอาหารพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักTHE QUBE HOTEL NANCHANG หรือเทียบเท่า 5 ดาว
วันที่ 6หนานชาง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ตึก IFS - ฉางซา - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VZ3605: 23.45-02.20+1)
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหนานชาง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ) หมายเหตุ: เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น - ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร 
บ่ายนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนม ยี่ห้อจีนชื่อดังและสินค้าราคาถูก รวมถึงมีของกินพื้นเมืองให้ท่านเลือกสรร และซุปเปอร์มาเกตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝาก และนำท่านชม ตึก IFS Changsha เก็บบรรยากาศชมวิวรอบๆเมืองฉางซา และท่านสามารถถ่ายรูปตุ๊กตาคู่ KAWS สัญลักษณ์ใหม่ของเมืองฉางซา
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร เมนูพิเศษ…สุกี้หม่าล่า

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ

23.45 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ3605 (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
02.20+1 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ31,999 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,000 บาท

ไม่รับจอยแลนด์

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้(ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น)
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง**ราคาทัวร์นี้เช็คภาษีน้ำมัน ณ วันที่ 24 ธ.ค. 66**
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน (ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) ในกรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าจีนอยู่แล้ว ทางบริษัทฯ  หักคืนค่าวีซ่ากรุ๊ปให้ท่านละ 900 บาท
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

  กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม จำนวนท่านละ 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ในการเคลมประกันทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  การประกันไม่คุ้มครอง

  กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และการปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

 • ค่าบริการดังกล่าว (ข้อ 1-8) เป็นค่าบริการเฉพาะผู้เดินทางที่เป็นชาวไทยเท่านั้น!!
 • ค่าทำหนังสือเดินทางทุกประเภท
 • ค่าดำเนินการคัดกรองตรวจหาเชื้อ RT-PCR หรือ ATK ในกรณีที่ประเทศจีนต้องให้ตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ฯลฯ
 • กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไกด์และคนขับรถ รวม  1,500  บาทต่อคน (เด็กชำระทิปเท่ากับผู้ใหญ่)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง จะต้องบวกค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ายยอดขายจริงทั้งหมดเท่านั้น และโปรดแจ้งทางบริษัทฯ จะออกให้ภายหลัง ขอสงวนสิทธิ์ออกใบเสร็จที่ถูกให้กับบริษัททัวร์เท่านั้น
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • Case 1 ในการจองครั้งแรก

  ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หรือ ทั้งหมด (ภายใน 2 วัน หลังทำการจอง) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (เงินมัดจำถือเป็นการยืนยันการจองกับบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านหากท่านไม่ชำระเงินตามกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

  Case 2 กรณีลูกค้าทำการจองน้อยกว่าวันเดินทาง 30 วัน

  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนทันที ในวันที่จองเท่านั้น

  Case 3 ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน

  (นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

  หากท่านไม่ชำระตามวันดังกล่าวทางบริษัทถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

  Case 4 กรณีที่ท่านชำระค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วน

  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 50%ของค่าทัวร์ หรือ หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น
 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คนเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
 • ยกเว้นกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการบินมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจำที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ ขนาดของกรุ๊ปไซด์ จำนวนผู้เดินทางอาจมีการปรับเพิ่มขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • รายการท่องเที่ยว และอาหาร สามารถสลับรายการในแต่ละวัน เพื่อให้โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น และเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ 
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 • ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวญทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่ิองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long Leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ที่เช็คอินสายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
  • กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
  • สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น 
  • สำเนาหนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน (ต้องชัดเจนเท่านั้น ลูกค้าไม่ต้องส่งเล่มพาสปอร์ตตัวจริงมา และต้องถ่ายให้ติดทั้ง 2 หน้า)
  • ไฟล์รูปถ่าย (ขอจากทางร้านถ่ายรูป) 2x2 นิ้ว (จัตุรัส) เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่า
  1. ห้ามยิ้ม
  2. ต้องเห็นหูชัดเจน
  3. พื้นหลังขาวเท่านั้น
  4. รูปขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
  5. ห้ามใส่เสื้อสีขาว และสีอ่อน / ลูกไม้
  6. ห้ามใส่ชุดราชการ หรือชุดครุย
  7. ถ่ายหน้าตรง เปิดหน้าผาก
  8. ห้ามใส่แว่นตาสีดำ และใส่หมวก
  9. ตนมุสลิมเปิดหน้าเห็นใบหน้า
  10. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด
  11. ห้ามให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด (ห้ามแม็ค)
  เงื่อนไขการให้บริการวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป
 • วีซ่ากรุ๊ปทำได้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น!!ชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้
 • หากยกเลิกการเดินทาง วีซ่ากรุ๊ปจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ รวมทั้งไม่สามารถคืนค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
 • ในกรณีลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถหักคืนค่าวีซ่าและทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าจีนแล้ว
 • ในกรณีรัฐบาลจีนยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ หรือ ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยวผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ วีซ่าเดี่ยวยื่นปกติ 4 วัน ทำการ ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความเป็นจริง

 • Address

  53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

  จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

  Contact Us

  Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

  Social Network

  Facebook : @DoubleEnjoyTravel
  Line : @DoubleEnjoy
  Instagram : @DoubleEnjoy
  Youtube : Double Enjoy Travel

   

  Add line DoubleEnjoy