โปรแกรมทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว นั่งรถไฟความเร็วสูง หวงหลง 2567/2024 เที่ยวจีน-ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE880 : โปรแกรมทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว นั่งรถไฟความเร็วสูง หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG)

DE880 : โปรแกรมทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว นั่งรถไฟความเร็วสูง หวงหลง 6 วัน 5 คืน (TG)
Thai Airways (TG)

CROWNE PLAZA CHENGDU PANDA GARDEN HOTEL
JIUZHAIGOU HOWARD JOHNSON RESORT HOTEL
TREASURE ON THE CLOUDS HOMELAND RESORT HOTEL

ชมโชว์ที่มีชื่อเสียงแห่งนครเฉินตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เที่ยวมรดกทางธรรมชาติ จิ่วจ้ายโกว แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ คุ้มค่า ดีที่สุดสำหรับคุณ

วังแพะเขียว | เฉินตู | ขึ้นรถไฟไปสถานีเจิ้นเจียงกวน | เมืองจิ่วจ้ายโก้ว | เมืองโบราณซงพาน | อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว (สถานที่ไฮไลท์รวมรถเหมาส่วนตัว) | ชมโชว์ระบำทิเบต |  อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น+รถกอล์ฟ) |ทะเลสาบเตี๋ยซี | เมืองเม้าเสี้ยน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋นหลี่ | โชว์เปลี่ยนหน้ากาก | ถนนคนเดินชุนซีลู่

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE880-00611-16 ก.ค. 67Thai Airways (TG)55,900จองด่วน
DE880-00718-23 ก.ค. 67Thai Airways (TG)55,900จองด่วน
DE880-00825-30 ก.ค. 67Thai Airways (TG)55,900จองด่วน
DE880-00908-13 ส.ค. 67Thai Airways (TG)55,900จองด่วน
DE880-01015-20 ส.ค. 67Thai Airways (TG)55,900จองด่วน
DE880-01122-27 ส.ค. 67Thai Airways (TG)55,900จองด่วน
DE880-01212-17 ก.ย. 67Thai Airways (TG)56,900จองด่วน
DE880-01319-24 ก.ย. 67Thai Airways (TG)56,900จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1สนามบินสุวรรณภูมิ – เมืองเฉินตู – วังแพะเขียว TG618:10.15 – 14.25 
07.30 น.พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H-J สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
10.15 น.นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเฉินตู โดยเที่ยวบินที่ TG618:10.15 -14.25  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
14.25 น.

ถึง ท่าอากาศยานเมืองเฉินตู (TIANFU INTERNATIONAL) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินเจียง  ใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรเมืองเฉินตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

นำท่านเดินทางสู่ วังแพะเขียว Qingyang Palace ชมแพะทองเหลืองที่ศักดิ์สิทธิ์สองตัวตั้งตระหง่านอยู่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์เชง  คนจีนมีเชื่อว่าถ้าหากเจ็บป่วยไม่สบายอวัยวะส่วนใดของร่างกาย ให้นำมือไปลูบจับส่วนนั้นของแพะแล้วจะหายจากอาการป่วยทันที

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักCROWNE PLAZA CHENGDU   PANDA GARDEN HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2เมืองเฉินตู  - นั่งรถไฟด่วนสู่สถานีเจิ้นเจียงกวน  - เมืองโบราณซงพาน -   จิ่วจ้ายโกว
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านนั่งรถกลับไปยัง เมืองเฉินตู (ใช้เวลาเดินทาง  1.30 ชั่วโมง ) เพื่อไปขึ้นสถานีรถไฟความเร็วสูง 

ออกเดินทางจากสถานีรถไฟเฉินตู ด้วย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C6376:10.30 - 12.21 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง )

เดินทางถึง สถานีเจิ้นเจียงกวน เป็นเส้นทางรถไฟที่เปิดทำการใหม่ เพื่อเดินทางสู่จิ่วจ้ายโกว โดยจะลดระยะเวลาการเดินทาง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านเดินทางต่อระหว่างทางนำท่านชมเมืองโบราณซงพาน เมืองที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าชาวฮั่นและชาวทิเบต สมัยนั้น ชาวฮั่นนิยมนำใบชา ผ้าแพร เกลือและของใช้ประจำวันมาแลกเปลี่ยนม้า แกะ ขนแกะ และหนังสัตว์ ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณสมัยราชวงศ์หมิง

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ที่พัก เพื่อให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ( ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2ชั่วโมง )

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักJIUZHAIGOU HOWARD JOHNSON RESORT HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกวเต็มวัน (สถานที่ไฮไลท์รวมรถเหมาส่วนตัว) – ชมโชว์ระบำทิเบต 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสัมผัสธรรมชาติภายใน “จิ่วจ้ายโกว” โดยรถเหมาส่วนตัว ให้ท่านได้ชมธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีโดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์

ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ  ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติ ได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพที่จินตนาการไว้ ของเหล่านักกวีทั้งหลาย 

นำท่านชม ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล  ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเมื่อยามแสงอาทิตย์สาดส่องล้วนมีส่วนทำให้ จิ่วจ้ายโกว เป็นเหมือนดั่งดินแดนในฝันของนักเดินทาง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านชมทะเลสาบยาว (LONG LAKE) เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กม.อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงามดุจภาพวาด 

จากนั้นนำท่านไปชม ทะเลสาบห้าสี (COLORFUL POND) เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ส่องกระทบกับพื้นน้ำ จะเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายมี 5 เฉดสี สะท้อนขึ้นมา คือ เขียว ขาว เทา น้ำเงินและม่วงดูงดงาม     

นำท่านชม น้ำตกธารไข่มุก (PEARL SHOAL) ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วงสายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ.......นำท่าน ชมการแสดงโชว์ทิเบต ในโรงละครที่ทันสมัยภายในโรงแรมตกแต่งในแบบทิเบตชมการแสดงฟ้อนรำอันสวยงามตระการตาชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีอันน่าตื่นตาของชนกลุ่มน้อยเผ่าจ้าง(ทิเบต)

ที่พักJIUZHAIGOU HOWARD JOHNSON RESORT HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 จิ่วจ้ายโกว –อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น+รถกอล์ฟ) –ทะเลสาบเตี๋ยซี - เมืองเม้าเสี้ยน          
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานหวงหลง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

หลังอาหารนำท่านขึ้น อุทยานหวงหลง (นั่งกระเช้าขึ้น) ให้ท่านเดินชมวิวของ อุทยานมังกรเหลือง (สระมังกรเหลือง) ตั้งอยู่ในเขตการปกครองตนเองของคนทิเบตเผ่าอาป้าและเผ่าเชียง ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน หวงหลงเป็นแหล่งมรดกโลกที่สวยงามด้วยภูมิประเทศของภูเขาบริเวณนี้มียอดเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีความสวยงามของที่นี่นั้นเกิดจากแผ่นดินที่เลื่อนตัวเข้ามาติดกันจึงทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม และที่นี่ยังถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสำคัญถึง 3 สายของประเทศจีน ซึ่งได้แก่ ลำน้ำฝูเจียง หมินเจียง และเจียหลิง ก่อนที่จะมาบรรจบกันกลายมาเป็นแม่น้ำแยงซีเกียงที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในประเทศจีนเรื่อยมา 
ข้อแนะนำก่อนขึ้นอุทยานหวงหลง   :  ท่านควรดูแลสุขภาพร่างกายและพักผ่อนให้เพียงพอ เนื่องจากอุทยานหวงหลงอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 4,500 เมตร เวลาเดิน พูด แต่ละอิริยาบถควรทำช้าๆ ไม่ควรเร่งรีบ

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเม้าเสี่ยน ให้ท่านได้พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย ระหว่างการเดินทางให้ท่านได้สัมผัสความเป็นธรรมชาติทิวทัศน์สองข้างทางจนถึงเมืองเม้าเสี่ยน

ผ่านชม ทะเลสาบเตี๋ยซี สถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามซึ่งตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร มองลงไปยังหุบเขาจะเห็นทะเลสาบสีเขียว เทอร์คอยซ์ทาบยาวไปตามซอกหุบเขา เข้มสด "ทะเลสาบเตี๋ยซี " มีเรื่องเล่าว่าเกิดจากมีแผ่นดินไหว เมื่อปี พ.ศ. 2478 ได้กลืนสิ่งก่อสร้างหายไปในพริบตา 

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักTREASURE ON THE CLOUDS HOMELAND  RESORT HOTEL (ระดับดีที่สุด)หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 เมืองเม้าเสี่ยน - เมืองเฉินตู - ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ)– ถนนโบราณจินหลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นท่านเดินทางสู่ เมืองเฉินตู ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม). ให้ท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย

นำท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมค่ารถกอล์ฟ) ตั้งอยู่ที่เมืองเฉินตู ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นสถานที่เพาะพันธุ์และบ้านของหมีแพนด้ากว่าร้อยละ 30 ของหมีแพนด้าทั่วโลก และเป็นบ้านเกิดของช่วงช่วง-หลินฮุ่ย

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนโบราณจินหลี่ เป็นตรอกที่อยู่ข้างศาลเจ้าสามก๊กอู่โหวฉือ ถนนสายนี้มีความเก่าแก่กว่า 2000 ปี ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองเฉินตู เป็นถนนคนเดินขนาดใหญ่ที่มีบรรยากาศโบราณและมีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นมากมาย มีร้านน้ำชา ร้านขายอาหารและสินค้าของฝากหลากหลาย สามารถไปเที่ยวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน 

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสัมผัสความตื่นเต้นเร้าใจ ของโชว์ประจำมณฑลเสฉวน โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ผู้ที่แสดงจะสะบัดหน้าเพียงครั้งเดียวก็ สามารถเปลี่ยนหน้าได้เพียงเสี้ยววินาที เป็นศิลปะของคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตเทคนิคการแสดงจะถูกปิดเป็นความลับและจะถ่ายทอดเฉพาะคนในตระกูลเท่านั้น

ที่พักCROWNE PLAZA CHENGDU  PANDA GARDEN  HOTEL (5 ดาว) หรือเทียบเท่า
วันที่ 6ถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ TG619: 15.55 – 18.00 
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน เป็นย่านที่ขายสินค้าที่ทันสมัยเป็นถนนปิดไม่สามารถให้รถวิ่งผ่านได้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและถ่ายรูปแต่ละสถานที่ตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

15.55 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619:15.55 -18.00  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
18.00 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจในการท่องเที่ยวและการบริการ

อัตราค่าบริการ

เงื่อนไขในการจอง

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเที่ยวบินตามรายการ
 • ค่าอาหาร-โรงแรมตามที่รายการกำหนด
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 500,000.- / 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ารถรับส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ไทยชำนาญเส้นทาง
 • น้ำดื่มวันละ1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จีนยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย ท่านสามารถเข้าจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่า ) ยกเว้นกรณีการพำนักถาวร การทำงาน การศึกษา กิจกรรมด้านสื่อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ และพระภิกษุสงฆ์ รวมถึงบุคคลที่เป็นเพศทางเลือก LGBTQ ที่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของอีกฝ่ายหนึ่ง
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า รีดผ้า ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า-แจ้งออกของคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจของท่าน
 • ทิปไกด์และคนขับรถวันละ 30 หยวน ท่าน วัน
 • เงื่อนไขการจองวางเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์หลังหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซ็นต์ ของราคาทัวร์ในทุกกรณี 
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1 – 6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
รายการและราคาทัวร์นี้เป็นเพียงข้อเสนอที่จะต้องได้รับการยืนยัน จากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการสำรอง ที่นั่งจากสายการบินและโรงแรมที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนราคาตั๋วเครื่องบิน หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับสูงขึ้นจากราคาปัจจุบัน และในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุในรายการ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของทางสายการบิน  ทางบริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รายการและราคาทัวร์ข้างต้นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Address

53/286 Soi Nawamin 105, Nawamin Road, Nawamin, Bueng Kum, Bangkok 10240

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy