จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย 2566/2023 บินตรงฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย โปรแกรมทัวร์จางเจียเจี้ย จางเจียเจี้ยทัวร์ เที่ยวจีน

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

DE330 : โปรแกรมทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น ฟ่งหวง เที่ยวฟิน พิชิต 2 เขา ไม่ลงร้านช้อป 6 วัน 5 คืน (VZ)

DE330 : โปรแกรมทัวร์จีน บินตรงจางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น ฟ่งหวง เที่ยวฟิน พิชิต 2 เขา ไม่ลงร้านช้อป 6 วัน 5 คืน (VZ)
THAI VIETJET (VZ)

DAYS HOTEL ZHANGJIAJIE
Fenghuang Guobin Hotel
Wulingyuan Hotel

เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
เมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามเย็น 
เมืองฟ่งหวง – เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา – ถ้ำประตูสวรรค์– บันไดเลื่อนทะลุเขา – โปรแกรมเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว 
หุบเขาภาพเขียนสิบลี้ – ถ้ำมังกรเหลือง – โปรแกรมเสริม! สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคยอน 
ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู – พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง – ช้อปปิ้งถนนคนเดิน 

กำหนดการเดินทาง

รหัสทัวร์วันที่เดินทางเดินทางโดยราคาสถานะ
DE330-00522-27 ก.ย. 66THAI VIETJET (VZ)21,990ออกเดินทางแล้ว
DE330-00627 ก.ย.-02 ต.ค. 66THAI VIETJET (VZ)21,990จองด่วน
DE330-00706-11 ต.ค. 66THAI VIETJET (VZ)22,990จองด่วน
DE330-00811-16 ต.ค. 66THAI VIETJET (VZ)23,990จองด่วน
DE330-01620-25 ต.ค. 66THAI VIETJET (VZ)23,990จองด่วน
DE330-00925-30 ต.ค. 66THAI VIETJET (VZ)22,990จองด่วน
DE330-01003-08 พ.ย. 66THAI VIETJET (VZ)21,990จองด่วน
DE330-01108-13 พ.ย. 66THAI VIETJET (VZ)21,990จองด่วน
DE330-01210-15 พ.ย. 66THAI VIETJET (VZ)21,990จองด่วน
DE330-01317-22 พ.ย. 66THAI VIETJET (VZ)21,990จองด่วน
DE330-01422-27 พ.ย. 66THAI VIETJET (VZ)21,990จองด่วน
DE330-01524-29 พ.ย. 66THAI VIETJET (VZ)21,990จองด่วน

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น
08.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

 

หมายเหตุ :  * เนื่องจากเป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที 

                   *  หากต้องการเลือกที่นั่งมีค่าบริการเพิ่มเติม โปรดแจ้งจองล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่ต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

11.35 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่ เมืองจางเจียเจี้ย ประเทศจีน โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air) เที่ยวบินที่ VZ3694 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 25 นาที **ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง**

16.00 น.

เดินทางถึง สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง โปรดปรับเวลาเพื่อสะดวกต่อการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (Zhangjiajie) เป็นประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุด มีชื่อเสียงทางด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเองและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ย

​ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแสงสียามราตรีของ ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้นแห่งเมืองจางเจียเจี้ย แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดของเมืองจางเจียเจี้ย สร้างขึ้นโดยการนำเอาจุดเด่นของเมืองจางเจียเจี้ยมารวมกัน มีอาคารสูงที่สร้างจำลองถ้ำประตูสวรรค์ บ้านยกพื้นโบราณที่เป็นบ้านพื้นเมืองของชาวถู่เจีย นอกจากนี้ที่นี้ยังถูกออกแบบให้กลายเป็นแหล่งรวมของรีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร แผงสตรีทฟู้ด ผับบาร์ ร้านขายของที่ระลึก ที่ตกแต่งด้วยแสงสีสุดอลังการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจางเจียเจี้ย

ที่พัก

DAYS  HOTEL ZHANGJIAJIE หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว, เมืองจางเจียเจี้ย

วันที่สองเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เที่ยวชมเมืองโบราณฟ่งหวงยามเย็น  
​เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น  (Furong Town)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) อยู่ในเขตปกครองตนเองเผ่าถู่เจียและเผ่าเหมียว เมืองเซียงซี มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 2,000 ปี ถูกขนานนามว่า เมืองแห่งน้ำตก เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูง รายล้อมด้วยสายน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือน อีกทั้งเป็นฉากสวยๆ ในภาพยนตร์ เรื่อง Hibiscus Town ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับภาพยนตร์และสถานที่แห่งนี้อย่างมาก

​กลางวัน 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟ่งหวง (Fenghuang) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ขึ้นอยู่กับเขตปกครองตนเองของชนเผ่าน้อยถูเจีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูหนาน ริมแม่น้ำถัวเจียง ล้อมรอบด้วยขุนเขาเสมือนด่านช่องแคบภูเขาที่เด่นตระหง่านมียอดเขาติดต่อกันเป็นแนว เมืองโบราณฟ่งหวง (Fenghuang Ancient Town) หรือ เมืองหงส์ เป็นเมืองโบราณที่สร้างในราชวงศ์ถัง เป็นเมืองที่ก่อขึ้นด้วยหิน จุดเด่น คือ กำแพงโบราณ ถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์หมิง นอกจากนี้ ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง นำท่านชม สะพานสายรุ้ง สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนิส สะพานแห่งนี้เคยเป็นด่านเก็บภาษีเกลือในสมัยราชวงศ์ชิง

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง (Tuojiang River Cruise) ชมบรรยากาศของสองฝั่งแม่น้ำถัวเจียงอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณแห่งนี้ ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ บ้านเรือนที่มีลักษณะก่อสร้างแบบจีนโบราณสร้างในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง 

ระหว่างทางจะมีชาวบ้านซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของที่นี่เรียกว่าชนเผ่าถู่เจียง เอาเรือออกมาลอยลำ คอยร้องเพลงต้อนรับนักท่องเที่ยวเพิ่มสีสันระหว่างการล่องเรือให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ :     ในกรณีที่ไม่สามารถล่องเรือ อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ หรือ เหตุผลอื่นๆ ทางบริษัททัวร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรม

นำท่านชมแสงสียามเย็น เมืองโบราณฟ่งหวง (Fenghuang Ancient Town) ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง โดยภูมิประเทศเป็นภูเขาและมีทุ่งนาล้อมรอบ ซึ่งตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณบนเขามีแม่น้ำถัวเจียงไหลผ่าน มีสะพานหงเฉียวเป็นทางเชื่อม ถนนปูด้วยหินขาวและมีกำแพงโบราณตั้งอยู่ริมน้ำ  นำท่านเพลิดเพลินไปกับแสงสียามเย็น บรรยากาศภายในเมืองถูกประดับประดาไปด้วยโคมไฟต่างๆ

​ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พักFENGHUANG GUOBIN HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว เมืองฟ่งหวง 
วันที่สามเมืองฟ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย - เขาเทียนเหมินซาน- ระเบียงแก้วเลียบหน้าผา - ถ้ำประตูสวรรค์-บันไดเลื่อนทะลุเขา -โปรแกรมเสริม! โชว์จิ้งจอกขาว
​เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านได้ชื่นชม วิวทิวทัศย์  ขุนเขา หมู่มวนพฤษา หรือนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัยระหว่างเดินทาง 

กลางวัน 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเปิดประสบการณ์นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เขาเทียนเหมินซาน (Tianmen Mountain) เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก มีระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) โดย 1 กระเช้าสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ประมาณ 7 - 8 ท่าน ขณะที่นั่งกระเช้าขึ้นเขา ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขานับร้อยลูกสลับซับซ้อนกัน สามารถมองเห็นประตูสวรรค์ซึ่งเป็นโพรงหินขนาดใหญ่บนยอดเขา เมื่อถึงยอดเขาเทียนเหมินซาน นำท่านท้าทายความสูงหวาดเสียวกับ ระเบียงแก้วเลียบหน้าผาลอยฟ้า (Glass Balcony) ซึ่งเป็นสะพานกระจก มีระยะทางถึง 60 เมตร ล้อมไปด้วยหน้าผาสูงชัน ความกว้างของระเบียงแก้ววัดจากขอบหน้าผา ประมาณ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ซึ่งทุกท่านต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดินบนระเบียงแก้ว เพื่อรักษาความสะอาดของกระจก

(Songliang Shan) ที่สูงนับพันเมตรถล่มลงมา ก่อให้เกิดโพรงถ้ำมหึมาคล้ายช่องประตูยักษ์ ด้วยเหตุนี้ภูเขาลูกนี้จึงถูกเรียกว่า เทียนเหมิน หรือ ประตูสวรรค์  ให้ท่านอิสระถ่ายภาพบรรยากาศและขั้นบันได 999 ขั้น ที่มุ่งขึ้นสู่ภูเขาประตูสวรรค์ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากเขาด้วยรถบริการของอุทยานฯ ลงเขาผ่าน เส้นทาง 99 โค้ง

ข้อสำคัญที่ผู้เดินทางทุกท่านควรทราบ

การเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ทางบริษัทฯ อาจทำการสลับโปรแกรมให้คณะนั่งรถอุทยานขึ้นไปยังบริเวณถ้ำประตูสวรรค์ จากนั้นนำคณะขึ้นยอดเขาผ่านบันไดเลื่อนทะลุภูเขา เมื่อเสร็จจากการเที่ยวชมบนยอดเขาแล้วจึงนำคณะลงจากยอดเขาโดยกระเช้าลอยฟ้า ซึ่งเป็นการสลับการใช้ยานพาหนะในการขึ้น/ลงเขา เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวที่นานเกินไป และทำให้เสียเวลาในการรอคิวนาน

​ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

OPTION เสริม : โชว์จิ้งจอกขาว อัตราค่าเข้าชม ราคาประมาณ 400 หยวน/ท่าน ติดต่อสอบถามและชำระค่าเข้าชมได้จากหัวหน้าทัวร์หรือไกด์ท้องถิ่น สำหรับท่านที่ไม่ซื้อโปรแกรมเสริมนี้ 

ที่พักDAYS HOTEL ZHANGJIAJIE หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว, เมืองจางเจียเจี้ย
วันที่สี่อุทยานจางเจียเจี้ย - เขาเทียนจื่อซาน (เขาอวตาร) - ภูเขาฮาเลลูย่า- สะพานหนึ่งในใต้หล้า -จอมพลเฮ่อหลง
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย เพื่อโดยสารกระเช้าลอยฟ้าสู่ เขาเทียนจื่อซาน หรือ (เขาอวตาร) ตื่นตาตื่นใจกับยอด เขาฮาลีลูย่า ที่มีความสูงถึง 1,250 เมตร 

ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจของจางเจียเจี้ย ทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานที่เต็มไปด้วย ผาสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ เขาเทียนจื่อซานก็ยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เรื่อง อวตาร (Avatar) อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า ในจางเจียเจี้ยที่มีทัศนียภาพสวยงาม รายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่อง “อวตาร” ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืม

​กลางวัน 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ สวนจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ผู้มาเยือนภูเขาอวตารต้องแวะมาถ่ายรูปบริเวณนี้ นอกจากจะมีรูปปั้นของจอมพลเฮ่อหลง ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบจอมพลรุ่นแรกของกองทัพปลดแอกจีน ที่รบชนะกองทัพญี่ปุ่นผู้รุกราน และกองทัพของเจียงไคเช็ค จนเกิดการปฏิรูปการปกครองในประเทศจีน ตั้งเป็นอนุสรณ์ภายในสวนแห่งนี้ 

ทางด้านทิศใต้ของสวนแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพที่กว้างไกลของทะเลขุนเขานับร้อยลูก เช่น เขาสวนสวรรค์ สาวน้อยโปรยดอกไม้ ฯลฯ  สมควรแก่เวลานำท่านลงจากเขาเทียนจื่อซาน โดยกระเช้าลอยฟ้า เทียนจื่อซาน ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกระเช้าที่สวยและหวาดเสียวที่สุดของจางเจียเจี้ย

​ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ที่พักWULINGYUAN HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว อุทยานหวู่หลิงหยวน  
วันที่ห้าหุบเขาภาพเขียนสิบลี้-ถ้ำมังกรเหลือง - โปรแกรมเสริม! สะพานกระจกข้ามหุบเขาแกรนด์แคนยอน
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย อีกครั้ง เพื่อชม หุบเขาภาพเขียนสิบลี้ โดยจะนำท่านนั่งรถลางไฟฟ้า (รถไฟเล็ก) ที่วิ่งไปตามหุบเขาที่มีภูเขาหินรูปลักษณ์แปลกตามากมาย ทั้งสองฝั่งยาวหลายลี้ ดูเสมือนภาพเขียนที่วิจิตรงดงามยิ่ง จนเป็นที่มาของคำว่า “ภาพเขียนสิบลี้” ท่านจะได้พบเห็นยอดเขาหินที่ดูแปลกพิสดารที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากกว่า 200 ลูก เช่น ภูเขาห้านิ้ว ชายชราหาสมุนไพร นกยูงรำแพน พยัคฆ์คำราม ให้ท่านได้จินตนาการตามคำร่ำลือ จากนั้นนําท่านสู่ ถ้ำมังกรเหลือง (Huanglong Dong Yellow Dragon Cave) เป็นถ้ำหินปูนที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของจางเจียเจี้ย ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกเม็ดงามใต้ภิภพ นำท่านล่องเรือชมความวิจิตรงดงามที่ประดับด้วยแสงไฟเสมือนสาวงามที่แต่งแต้มด้วยเครื่องสำอาง (ในฤดูแล้งระดับน้ำไม่เอื้อต่อการล่องเรือไกด์จะนำท่านเดินชมเฉพาะจุดที่สามารถเดินได้)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

โปรแกรมเสริม (OPTION) : เลือกซื้อโปรแกรมเสริม (ไม่ได้รวมอยู่ในรายการท่องเที่ยว) สะพานกระจกจางเจียเจี้ย สะพานที่สร้างคร่อมหุบเขาที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแกรนด์แคนยอน ท้าทายท่านด้วยการเดินผ่านสะพานพื้นกระจกใสที่มีความสูงจากพื้น 980 ฟุต มีความยาวของสะพาน 400 เมตร สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้คราวละ 800 คน สะพานนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับผู้มาเยือนจางเจียเจี้ย

** อัตราค่าบริการสำหรับโปรแกรมเสริม สะพานกระจก ท่านละ 2,000 บาท ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชมสะพาน ประมาณ 4 ชั่วโมง รวมเวลาเดินทางไป - กลับ ค่าบริการนี้รวมค่าบัตรเข้าชมสะพาน ค่ารถรับ - ส่ง และค่านำเที่ยวของไกด์ท้องถิ่น

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พักWULINGYUAN HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว อุทยานหวู่หลิงหยวน 
วันที่หกล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิงหู- พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเชิง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน-สนามบินต้าหยง - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเพลิดเพลินไปกับการล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (Baofeng Lake) ทะเลสาบที่สวยงามด้วยน้ำที่เป็นสีเขียวเข้มราวกับเนื้อหยก โอบล้อมด้วยภูเขาหินรูปทรงประหลาดแปลกตาต่าง ๆ มากมาย เป็นทะเลสาบบนที่สูง ที่หาชมได้ยาก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี ค.ศ. 1992

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพเขียนหินทรายจวินเซิง สถานที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะท้องถิ่นยอดเยี่ยม ที่สร้างชื่อเสียงให้เมืองจางเจียเจี้ย โดยศิลปินหนุ่มนาม หลี่ จวิน เซิง ผู้ซึ่งเกิดและเติบโตในเมืองนี้ และสร้างผลงานทางศิลป์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาพเขียนทัศนียภาพในอุทยานจางเจียเจี้ย โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติ เช่น หินสี กรวด ทราย กิ่งไม้ ใบไม้ ต้นหญ้า นำมาร้อยเรียงเป็นภาพสีที่มีมิติสมจริง

​กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อของฝากที่ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินต้าหยง เมืองจางเจียเจี้ย เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

17.00 น.

ออกเดินทางบินลัดฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet) เที่ยวบินที่ VZ3695 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที  **ไม่มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง**

19.30 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ21,990 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ21,990 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ22,990 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ23,990 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ23,990 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ22,990 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ21,990 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ21,990 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ21,990 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ21,990 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ21,990 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,900 บาท

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ21,990 บาท
ทารก (ไม่เกิน 2 ขวบ) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน6,000 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,900 บาท

เงื่อนไขในการจอง

 •  ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดเดินทางไปกลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
 •  ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
 •  ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
 •  ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 •  ค่าที่พักตามรายการที่ระบุ พักห้องละ 2 ท่าน หรือ พักห้องละ 3 ท่าน ในกรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มค่าพักห้องเดี่ยว หรือ หากห้องพักแบบเตียงคู่มีไม่เพียงพอ ทางบริษัทจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นเตียงเดี่ยว
 •  ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 •  ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 •  ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการเท่านั้น)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางประเทศไทย และเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีที่สายการบินมีประกาศเก็บเพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับการตรวจ COVID -19 ตามกฏระเบียบการเข้าประเทศต้นทางและปลายทาง
 • ค่าอาหารบนเครื่องบิน, ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน
 • ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารพิเศษสั่งเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ, มังสวิรัติ, อาหารฮาลาล หรือ อาหารพิเศษทางโภชนาการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 1,500 บาทต่อท่าน (ค่าทิปสำหรับเด็กราคาเท่ากับผู้ใหญ่)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน)
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนเป็นแบบหมู่คณะ หรือ Group Visa on arrival 1,200 บาท ต่อท่าน

** วีซ่าแบบหมู่คณะ ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่น และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้

 

1.  กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งอีเมล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองที่นั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท

2.    ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 20 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

3.     เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว

 • แจ้งยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 100% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ค่ามัดจำรถบัส, ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก, ค่ามัดจำร้านอาหาร และ ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินเต็มจำนวน

**ในกรณีจองทัวร์ตรงวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น**

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ หากท่านได้ชำระเงินค่าบริการมาแล้ว ถือว่าท่านได้ยอมรับและรับทราบเงื่อนไขการให้บริการข้ออื่นๆที่ได้ระบุมาทั้งหมดนี้แล้ว
 2. โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 30 ท่านรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง

  กรณีที่มีผู้เดินทาง 10 – 14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000 บาท

  กรณีที่มีผู้เดินทาง 15 – 19 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,500 บาท

  กรณีที่มีผู้เดินทาง 20 – 29 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท

 3. เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษของเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ทางบริษัทจะทำการออกบัตรโดยสารทันทีเมื่อคณะมีจำนวนขั้นต่ำ 10 ท่าน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง และกำหนดการเดินทางได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน เวลากำหนดการเดินทางของเที่ยวบิน ตามข้อกำหนดของกรมการบินพลเรือนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. บริษัทฯและตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์,เที่ยวบิน,สายการบินและที่นั่งบนรถนำเที่ยวตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ, จำนวนที่นั่งของชั้นประหยัดพิเศษของสายการบิน และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 5. ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้

6. ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้

7.  กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

8.  เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้

9. ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร โรคระบาด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

12. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

13. ในกรณีผู้เดินทางที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การขอใช้วีลแชร์ที่สนามบิน กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง (ถ้ามี)

14. กรณีที่ผู้เดินทางต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกบัตรโดยสาร โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น

15. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการควบคุมโรค การแพร่ระบาด COVID-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

16. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใด ๆ ก็ตามทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

17. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วการเดินทางทุกประเภท กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

** ผู้ซื้อควรศึกษา ทำความเข้าใจเงื่อนไขดังที่ระบุไว้ในเอกสาร อย่างถี่ถ้วน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อเอง **

 • หนังสือเดินทาง (ในวันยื่นขอวีซ่ามีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป)
 • หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย (ทุกเล่ม)
 • รูปถ่าย ขนาด 48 x 33 มม. สีหรือขาวดำ (พื้นหลังสีขาว ไม่สวมเครื่องประดับ ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่งภาพถ่าย จะต้องเป็นรูปถ่ายที่ชัดเจน และถ่ายมาไม่เกิน 2 เดือน) 2 ใบ *ห้ามแม็กรูป !!
 • ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัว-สกุลหลังจากเดินทางไปประเทศจีนครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล (ทุกใบที่มีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริง + สำเนา + ฉบับแปลภาษาอังกฤษ 1 ชุด
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองโรงแรม

กรณีต่างชาติ

 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) ต้องมีสำเนาหน้าตราประทับขาเข้าไทยครั้งล่าสุด รวมถึงวีซ่าระยะยาวในไทย และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) ที่มีวีซ่าทำงานในประเทศไทย ต้องมีสำเนาใบอนุญาตทำงาน และหน้าต่ออายุ (ถ้ามี)
 • (สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ) สำเนาวีซ่าจีนพร้อมตราประทับขาเข้า-ออก ที่เคยได้รับทั้งหมด (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่ติดต่อยื่นขอวีซ่า)

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าจีน แบบท่องเที่ยว

 • หลังจากส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเอกสารของท่าน
 • เมื่อเอกสารครบตามกฎแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายท่าน เพื่อเข้ามาสแกนลายนิ้วมือ ณ ศูนย์ยื่นวีซ่าจีน ตามวันและเวลาที่สถานทูตจีนกำหนด
 • หลังจากวีซ่าจีนผ่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ไปรับเอกสารของท่าน โดยที่ท่านไม่ต้องไปรับด้วยตัวเอง
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

  พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

Address

240/26 (A Tower) Ayothaya Building 16th Floor, Ratchadapisek Soi 18, Huay Kwang, BKK 10320

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.

Contact Us

Hotline : 081-873-6566099-191-9288 

Social Network

Facebook : @DoubleEnjoyTravel
Line : @DoubleEnjoy
Instagram : @DoubleEnjoy
Youtube : Double Enjoy Travel

 

Add line DoubleEnjoy